De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontmoeting in de openbare ruimte Op zoek naar een positief beleid Een procesbegeleiding in Turnhout Nitrox studiedag - Jongeren en de openbare ruimte Brussel,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontmoeting in de openbare ruimte Op zoek naar een positief beleid Een procesbegeleiding in Turnhout Nitrox studiedag - Jongeren en de openbare ruimte Brussel,"— Transcript van de presentatie:

1 Ontmoeting in de openbare ruimte Op zoek naar een positief beleid Een procesbegeleiding in Turnhout Nitrox studiedag - Jongeren en de openbare ruimte Brussel, 8 mei 2009

2 Groei van een basisconsensus voorjaar 2008 Repressief interventiebeleid van politie heeft averechtse effecten. Misschien overlast maar weinig of geen strafbare feiten. “Met die jongeren valt te praten.” “Met de burgemeester valt te praten.” Rondhangen moet kunnen als... Wij zullen eens tonen wie we zijn…

3 Afspraken zomer 2008 Van politie-interventie naar politie- presentie. Beperkte maar duidelijke afspraken met de jongeren over regels in de openbare ruimte. Uitwerken hiphop-project door de jongeren. Extern advisering door Uit De Marge.

4 Uitgangsvragen – mei 2008 Hoe kan je als stadsbestuur een positief beleid ontwikkelen ten aanzien van rondhangende jongeren? Hoe kunnen we als stadsbestuur meer competentie ontwikkelen in het begeleiden van jongeren als onderdeel van overlastpreventie? Hoe kunnen organisaties betere contacten opbouwen met deze jongeren? Hoe kunnen we het contact tussen de verschillende diensten bevorderen?

5 Juni-september 2008 Bevraging basisconsensus. Tussentijdse evaluaties van de nieuwe terreinaanpak door politie en andere actoren. “Judo of karate?” - open vormingsnamiddag voor politiemensen over respectvol corrigerend optreden (i.s.m. LISS). Lezing “Hang de jongeren” – Denoix Kerger, 23 september 2008. Analyse probleem en draagvlak voor oplossingsgerichte werking.

6 Interviews met “bevoorrechte getuigen” de stafmedewerkster van CAW Kempen de straathoekwerker de hoofdinspecteur-projectleider bij de politie de verantwoordelijke van Akira de coördinator van de jeugddienst de teamverantwoordelijke en een medewerkster van het JAC medewerkers van jeugdcentrum Wollewei medewerkers van de stedelijke preventiedienst de directeur en verscheidene medewerkers van CC De Warande de coördinator van Arktos

7 Omgevingsanalyse Wie is bij de problematiek het nauwste betrokken? Welke elementen van de problematiek onderstreept men? Welke deeloplossinge ziet men? Wie kan en/of wil meewerken aan oplossingen? Welke strategieën draagt men aan? Hoe gedragen zijn de voorstellen?

8 Doelen van de rondvraag Een antwoord zoeken op deze vragen: Welke beleidsadviezen kan Uit De Marge voorstellen aan het stadsbestuur? Welke mogelijke acties en (deel)trajecten kan Uit De Marge adviseren? Hoe kan Uit De Marge hieraan sturend dan wel ondersteunend meewerken?

9 Verwachtingen t.a.v. de procesbegeleiding Grote mate van consensus: Diensten en organisaties moeten rondhangende jongeren meer bereiken. Diensten en organisaties moeten toegankelijker en aantrekkelijker zijn voor deze groep. Meer actief toestappen naar de jongeren, op het Kasteelplein (en elders). Sociale diensten, jeugdwerk, sociale organisaties en politie moeten wegen zoeken om beter te communiceren. Hoop op continuïteit en effecten op de lange termijn.

10 beperkte SWOT-analyse Materiaal uit de rondvraag: Sterktes? Zwaktes? Kansen? Bedreigingen?  In functie van de oriëntaties van de procesbegeleiding.

11 - sterktes grote wil om samen te werken in positieve benadering bewustzijn van hoge drempels wil om effectieve inspanningen te leveren straathoekwerker als sterke brugfiguur gedeelde behoefte aan informatie-uitwisseling minstens één organisatie bereikt heel wat allochtone jongeren er is een zekere ervaring met vindplaatsgericht werken hip hop project was een succesvolle leerervaring

12 - zwaktes veel rondhangende jongeren hebben weinig bindingen weinigen vinden aansluiting met het georganiseerde aanbod. veel jongeren zijn weinig assertief of weerbaar (zelfbeeld?) jongeren hebben het gevoel dat ze geviseerd worden jongeren tussen twee culturen afwachtende houding bij een deel van de werkers lokaal jeugdwerk en jeugdhulpverelning bereikt die jongeren weinig jongeren ervaren hoge drempels bij diensten jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst zouden moeilijker toegankelijk zijn

13 - kansen Zowel het stadsbestuur van Turnhout als de leiding van de politiezone staan positief t.a.v. ontmoeting in de openbare ruimte. De voorbereiding van de aanleg van de parking aan de Warande is volop bezig. De ontwerper staat positief t.o.v. participatie van de jongeren. In de zomer 2008 verloopt het contact tussen jongeren en politie vrij vlot. De politie op het terrein is aanspreekbaar voor de jongeren.

14 - bedreigingen subjectief onveiligheidgevoel bij de publieke opinie, soms zelfs angst, m.b.t. de aanwezigheid van de jongeren veel klachten over de jongeren zijn te herleiden tot stemmingmakerij negatieve communicatie in de pers strookt niet met de realiteit en de oriëntatie van het lokale beleid: stigmatiseert wel de jongeren en versterkt zurig onveiligheidgevoel de registratie in het Algemeen Welzijnswerk noteert allen hulpverleningsgesprekken en geen presentiecontacten de rondhangende jongeren beschikken niet over een vrijblijvende ontmoetingsplek

15 Hoe verder? De verdere procesbegeleiding zal steunen op de vermelde sterktes zwaktes verminderen kansen benutten bedreigingen het hoofd bieden

16 Drie sporen en een aanbeveling… Consensus in de preventieraad van oktober 2008: 1. Versterking en ondersteuning van de maatschappelijke participatie van de jongeren  een koploperstraject. 2. Beleidsbijsturing bij partners ondersteunen en verankeren. 3. Uitdiepen, verstevigen en verbreden van de beleidsconsensus. Beleidsaanbeveling: aanwerving tweede straathoekwerker.

17 1. Ondersteuning van de maatschappelijke participatie van de jongeren. Koplopersproject langer durend en groepsgericht vormingstraject met 10 tot 15 jongeren werken aan maatschappelijke oriëntatie en sociaal engagement versterken van de vaardigheid om zichzelf te organiseren en verantwoordelijkheid te nemen kans tot oefening via de organisatie van open activiteiten peer support binnen de doelgroep jongeren ondersteunen bij het verlagen van drempels concrete particpatieprocessen opzetten

18 2. Ondersteunen en verankeren van beleidsbijsturing. Coachen van reflectie en beleidsbijsturing bij lokale partners (drempels, attitudes…). Drempelverlaging in het aanbod. Induceren presentie-benadering bij de medewerkers (“uit de winkel”). Bijsturing verankeren via intervisie en coaching terreinwerkers. Meer transparante communicatie onderling en met andere actoren, zoals de politie.

19 3. Uitdiepen, verstevigen en verbreden van de beleidsconsensus Open lezingen voor een breed publiek van welzijnswerkers, politiemensen en jeugdwerkers over binnenstedelijke sociale verschuivingen en het gebruik van de publieke ruimte. Versterking van kennis en inzicht bij de betrokkenen. Toetsen van terreinervaring aan algemene inzichten en analyses. Gerichte ontmoetingskansen creëren voor iedereen die bij het proces betrokken is. Overwegen van een studiedag voorjaar 2009. Beleidskeuzes en praktijk in Turnhout weerklank geven in Vlaanderen. De positieve aanpak concretiseren voor professionele geïnteresseerden. Communicatie naar de publieke opinie.

20 … en een dringende beleidsaanbeveling aanwerven tweede straathoekwerker de meeste lokale partners ervaren de nood en behoefte als dringend straathoekwerk voorziet met presentie- benadering nabije begeleiding voor de jongeren straathoekwerker fungeert als brugfiguur signaalfunctie is niet te onderschatten, zowel inhoudelijk als “praktisch” nu te veel aandacht naar het centrum – andere groepen blijven in de kou

21 Meer nieuws? Studiedag Opgepast Hangjongeren! Turnhout, Europeion Dinsdag 9 juni om 9u30


Download ppt "Ontmoeting in de openbare ruimte Op zoek naar een positief beleid Een procesbegeleiding in Turnhout Nitrox studiedag - Jongeren en de openbare ruimte Brussel,"

Verwante presentaties


Ads door Google