De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STUDENTENVERTEGENWOORDIGING AAN DE UGENT

Verwante presentaties


Presentatie over: "STUDENTENVERTEGENWOORDIGING AAN DE UGENT"— Transcript van de presentatie:

1 STUDENTENVERTEGENWOORDIGING AAN DE UGENT
Medebestuur door studenten aan een pluralistische universiteit met een traditie van studentenparticipatie

2 Overzicht 1 Organisatiestructuur Universiteit Gent
2 Participatie op Centraal Niveau 3 Participatie op Facultair Niveau 4 GSR Deze presentatie hoort bij de brochure “STUDENTENVERTEGENWOORDIGING AAN DE UGENT -Medebestuur door studenten aan een pluralistische universiteit met een traditie van studentenparticipatie”. Zowel presentatie als brochure zijn te downloaden via: en Voor opmerkingen en vragen: Tekstuele Versie te downloaden op Vragen en reacties:

3 Overzicht 1 Organisatiestructuur Universiteit Gent
2 Participatie op Centraal Niveau 3 Participatie op Facultair Niveau 4 GSR Tekstuele Versie te downloaden op Vragen en reacties:

4 UGent Succesvol Pluralistisch !
Organisatiestructuur UGent UGent Succesvol Pluralistisch ! Autonome, Gedecentraliseerde, Pluralistische universiteit Op 10 jaar: marktaandeel van 24 naar 36 procent Goede punten qua buitenlandse rankings en visitatierapporten Bestuurd door alle geledingen die deel uitmaken van de academische gemeenschap: professoren, assistenten, personeelsleden en studenten De Universiteit Gent kende de afgelopen jaren een enorme groei. Tussen 1991 en 2005 zag de Universiteit haar studentenaantal haast verdubbelen, het marktaandeel van de UGent steeg van 24 naar 36 percent van het aantal universiteitsstudenten in Vlaanderen in die periode. Daarnaast fungeert de UGent steeds vaker als hoogst aangeschreven Belgische hogeronderwijsinstelling in buitenlandse rankings (bijv. in de gezaghebbende Academic Ranking of World Universities (ARWU) van de Shanghai Jiao Tong University) en scheert de instelling hoge toppen in de visitatierapporten van de VLIR. In Gent, de grootste studentenstad van Vlaanderen, past de autonome, pluralistische Universiteit Gent perfect. De UGent draagt de democratie hoog in het vaandel en wordt dan ook bestuurd door alle geledingen die deel uitmaken van de academische gemeenschap: professoren, assistenten, personeelsleden en studenten. Meer informatie is te vinden op

5 Bestuurlijke Organisatie
Organisatiestructuur UGent Bestuurlijke Organisatie Rector en vice-Rector Raad van Bestuur Bestuurscollege Directiecollege Facultair Niveau 11 faculteiten, o.l.v. de Decaan en de Faculteitsraad onderverdeeld in 134 vakgroepen Centraal Niveau 8 directies aangestuurd door de academisch en de logistiek beheerder Onlangs onderging de Universiteit Gent op bestuurlijk vlak een ingrijpende hervorming, STeR-project genaamd. De Universiteit Gent wordt geleid door de Rector, hierin bijgestaan door de vice-Rector. De bestuursorganen op centraal niveau zijn de Raad van Bestuur, het Bestuurscollege en het Directiecollege, allen onder voorzitterschap van de Rector. De Universiteit Gent kent een gedecentraliseerde structuur. De faculteiten hebben dus een grote autonomie. Een faculteit wordt bestuurd door een Decaan en een Faculteitsraad, die geadviseerd wordt door tal van commissies gerelateerd aan allerlei aspecten van het academisch onderwijs en onderzoek. Grote beslissingen worden genomen in de Raad van Bestuur die een aantal specifieke taken heeft. Het residu van de bevoegdheden komt het Bestuurscollege toe. Het Directiecollege is belast met het dagelijkse beheer van de Universiteit. De adviesorganen (o.a. Onderwijsraad, Sociale Raad, Commissie Communicatie en Bouwcommissie) doen hun naam alle eer aan en adviseren deze bestuursorganen naar godsvrucht en vermogen. De uitvoering van beslissingen gebeurt door de administratie die onderverdeeld is in 8 directies (Onderwijs, Onderzoek, Bestuurszaken, Personeel & Organisatie, Financiën, ICT, Gebouwen en Facilitair Beheer, Studentenvoorzieningen) waarbij de twee beheerders telkens 4 directies aansturen. In elk van deze raden, colleges en commissies (uitgezonderd het Directiecollege) worden de verschillende geledingen vertegenwoordigd. Er is dus sprake van medebestuur door assistenten, studenten en personeel, wat het democratische karakter van de UGent in de verf zet.

6 Overzicht 1 Organisatiestructuur Universiteit Gent
2 Participatie op Centraal Niveau 3 Participatie op Facultair Niveau 4 GSR Tekstuele Versie te downloaden op

7 Participatie op Centraal Niveau
Gekozen voor M E D E B E S T U U R Studenten vertegenwoordigd in omzeggens alle raden en commissies. Studenten besturen autonoom mee de Universiteit. Om de twee jaar worden studenten rechtstreeks verkozen in: Raad van Bestuur Sociale Raad De kern van de studentenparticipatie aan de Universiteit Gent wordt gevormd door rechtstreeks verkozen studenten. Om de twee jaar worden verkiezingen georganiseerd waarbij elke student van de UGent kan stemmen op de personen die zijn voorkeur wegdragen, wat boeiende verkiezingstaferelen met zich meebrengt. De verkozen studenten krijgen op die manier een mandaat van twee jaar toebedeeld waarin zij de Universiteit namens de studenten meebesturen. Wat betreft het centrale niveau worden op die manier studenten verkozen voor de Raad van Bestuur (4 studenten) en de Sociale Raad (4 studenten).

8 Participatie Centraal Niveau
Verkiezingskoorts De kern van de studentenparticipatie aan de Universiteit Gent wordt gevormd door rechtstreeks verkozen studenten. Om de twee jaar worden verkiezingen georganiseerd waarbij elke student van de UGent kan stemmen op de personen die zijn voorkeur wegdragen, wat boeiende verkiezingstaferelen met zich meebrengt. De verkozen studenten krijgen op die manier een mandaat van twee jaar toebedeeld waarin zij de Universiteit namens de studenten meebesturen. Wat betreft het centrale niveau worden op die manier studenten verkozen voor de Raad van Bestuur (4 studenten) en de Sociale Raad (4 studenten).

9 Medebestuur via Raad van Bestuur
Participatie Centraal Niveau Medebestuur via Raad van Bestuur 4/34 stemmen Duiden in consensus studenten aan in adviesorganen Bestuurscollege Commissie Communicatie AV AUGent Stijn Baert Bouwcommissie Commissie ZAP-beleid RvB Associatie Matthias Laevens In de Raad van Bestuur krijgen de studenten te maken met dossiers die vaak al een heel traject (doorheen de faculteiten en adviesraden op centraal niveau) hebben doorlopen. Het onderwijsbeleid wordt er uitgetekend en proffen worden er al dan niet benoemd of bevorderd… De studenten bezitten 4 van de 34 stemmen (de geleding van de proffen heeft 12 stemmen, de assistenten 3 en het personeel ook 3; daarnaast zetelen er ook nog 10 “externen” in de Raad) en kunnen op die manier zowel formeel als informeel wegen op de besluitvorming. De vier studenten in de Raad van Bestuur duiden in consensus studenten aan in omzeggens alle andere adviesorganen op centraal niveau (uitzonderingen hierop zijn de Onderzoeksraad waarin geen studenten zetelen), in het Bestuurscollege en in de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van de Associatie Universiteit Gent. Indien de studenten in de Raad van Bestuur niet tot een consensus bij het verdelen van de raden en commissies komen, gebeurt de aanduiding door de volledige Raad van Bestuur. Ondersteuning wordt verleend door een administratief medewerk(st)er. Sociale Raad Onderwijsraad WG Sociaal AUGent Sara Fobelets Sociale Raad Werkgroep Begroting AV AUGent Olivier Pintelon

10 Participatie Centraal Niveau
Sociale Raad 8 studenten 4 rechtstreeks verkozen studenten 3 studenten uit Raad van Bestuur 1 student van de konventen Adviseert het Bestuurscollege over studentenvoorzieningen Ludovic Bol Voorzitter Sociale Raad Voorbereidende Commissies Joris Verhulst Joke Renneboog Mattias Willems De Sociale Raad adviseert het Bestuurscollege (en eventueel de Raad van Bestuur) over studentenvoorzieningengerelateerde zaken. In de Sociale Raad komen naast de 4 rechtstreeks verkozen studenten ook 3 van de studenten in de Raad van Bestuur terecht, alsook een afgevaardigde van de konventsvoorzitters (studentenverenigingen). Daarnaast zetelen ook afgevaardigden van enkele andere geledingen in de Sociale Raad, die advies verleent aan de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege betreffende sociale voorzieningen. De voorzitter van de Sociale Raad wordt gekozen uit de studentengeleding. Via de Sociale Raad worden ook enkele andere commissies van studenten voorzien (zoals de Commissie Diversiteit, Commissie Menu en Marketing) en de studenten in de Sociale Raad vormen een aanspreekpunt voor het universiteitsbestuur voor wat betreft de voorzieningen. Ook de studenten in de Sociale Raad proberen kleine en grote problemen van de studenten aan te pakken, zowel via de vergaderingen als via opgebouwde contacten.

11 Overzicht 1 Organisatiestructuur Universiteit Gent
2 Participatie op Centraal Niveau 3 Participatie op Facultair Niveau 4 GSR Tekstuele Versie te downloaden op

12 Studenten in Faculteitsraden
Participatie Facultair Niveau Studenten in Faculteitsraden Rechtstreeks verkozen Stem bij verkiezing van Decaan, Rector en Vice-Rector Autonomie tegenover kringen Contactgegevens: zie tekstuele versie (GSR.UGent.be) Ook in de verschillende faculteiten hebben rechtstreeks verkozen studenten een mandaat. Elke twee jaar kunnen de studenten aan een faculteit zich kandidaat stellen voor een plaatsje in de Faculteitsraad. De stemgerechtigden voor deze verkiezingen zijn de studenten van de respectieve faculteiten. Wat betreft het bevolken van de verschillende (opleidings-)commissies en de KwaliteitsCellen Onderwijs (die de bewaking van het onderwijs binnen de faculteiten garanderen), zijn er verschillende modellen. In vele faculteiten bestaat er een facultaire studentenraad of didactische cel (waarvan de rechtstreeks verkozen studenten in de Faculteitsraden de kern vormen) waarin de mandaten voor de verschillende commissies toegewezen worden (zie De studentenvertegenwoordigers in de faculteitsraden bepalen om de twee jaar mee wie de Decaan van de faculteit wordt en in het verleden bleken hun stemmen soms de doorslag te geven. Bij de verkiezing van de Rector en vice-Rector zijn het de faculteitsraadleden die hun stem moeten uitbrengen (en niet de leden van de Raad van Bestuur, wat het gedecentraliseerde karakter van de universiteit nogmaals beklemtoont), zodat het de rechtstreeks verkozen studenten in de Faculteitsraden zijn die gaan stemmen in naam van alle andere studenten. De studenten in de universitaire Onderwijsraad (behalve één van hen, die een student uit de Raad van Bestuur is) worden ook aangeduid via overleg tussen de studentenvertegenwoordigers op facultair niveau. Een belangrijk verschil met de studentenvertegenwoordiging aan andere instellingen is de autonomie van de stuvers tegenover de faculteitskringen en andere studentenverenigingen.

13 Overzicht 1 Organisatiestructuur Universiteit Gent
2 Participatie op Centraal Niveau 3 Participatie op Facultair Niveau 4 GSR Tekstuele Versie te downloaden op

14 Gentse StudentenRaad Erkend en heropgericht in 2004
4 studenten uit Raad van Bestuur 2 studenten uit Sociale Raad Gentse StudentenRaad 11 studenten uit de Faculteitsraden Erkend en heropgericht in 2004 OVERLEG tussen rechtstreeks verkozen studenten ADVIES naar universiteitsbestuur en autonome studentenvertegenwoordigers EXTERNE VERTEGENWOORDIGING De Gentse StudentenRaad werd in 2004 (her)opgericht en is sindsdien de door de Universiteit erkende studentenraad, conform het Participatiedecreet. De studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en heeft ten behoeve van alle studenten een informatieplicht over de wijze waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent. Aangezien door het oprichtingsforum werd gekozen voor een model van medebestuur door rechtstreeks verkozen studenten, wordt niet gewerkt op een getrapte manier waarbij de studentenraad studenten aanduidt voor de verschillende mandaten. De GSR is – omgekeerd eigenlijk - een orgaan waar de rechtstreeks verkozen studenten samenkomen. De GSR bestaat uit 16 studenten (één student uit elke Faculteitsraad, één student uit de Sociale Raad en de 4 studenten van de Raad van Bestuur). Elk jaar wordt door die 16 studenten een voorzitter aangeduid die niet noodzakelijk lid moet zijn van de Gentse StudentenRaad. Indien een niet-rechtstreeks verkozen student wordt verkozen tot voorzitter van de GSR, heeft die echter geen stemrecht. Naast een voorzitter worden ook een secretaris en een ondervoorzitter aangesteld binnen de GSR. Voorzitter, secretaris en ondervoorzitter maken deel uit van het Dagelijks Bestuur van de Gentse StudentenRaad. Uit het Huishoudelijk Reglement van de GSR kunnen de volgende pijlers gedistilleerd worden: Op weg naar overleg -De GSR is een overlegplatform dat de rechtstreeks verkozen studenten samenbrengt en op die manier de studentenvertegenwoordiging ondersteunt. Advies - Zowel naar de rechtstreeks verkozen studenten als naar het volledige universiteitsbestuur toe kunnen door de GSR adviezen verleend worden. Nog Verder - De Gentse StudentenRaad is het vertrekpunt en aanspreekpunt voor externe studentenvertegenwoordiging. Stijn Baert Voorzitter Lien Coenen Ondervoorzitter Jonas Riemslagh Dagelijks Bestuur


Download ppt "STUDENTENVERTEGENWOORDIGING AAN DE UGENT"

Verwante presentaties


Ads door Google