De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Predikant en docent Harry Kamphuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Predikant en docent Harry Kamphuis"— Transcript van de presentatie:

1 Predikant en docent Harry Kamphuis www.bijbelleerhuis.nl
Welkom Predikant en docent Harry Kamphuis Het boek 1 Kronieken

2 Algemeen In de Hebreeuwse Bijbel Dibre ha-jamin = dagelijkse gebeurtenissen. Hyronimus gaf het weer met Kronieken. Septuagint Paraleipomenon = overige weggelaten dingen. Men vermoed dat het boek als aanvulling werd geschreven op 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Koningen.

3 Tijdvak Het boek begint bij de schepping en eindigt met koning Kores. Dus 538 v Chr. Het boek werkt als een vergrootglas : Eerst een opsomming van het begin van de mensheid. Er wordt ingezoomd op geslacht van Abraham Dan wordt er heel duidelijk ingezoomd op David en Salomo. Daarna wordt er weer uitgezoomd tot Kores. Soms worden mensen uitgelicht = genade.

4 schrijver Men kan niet met zekerheid de schrijver aanwijzen.
Er bestaat een theorie dat de priester Ezra de schrijver geweest moet zijn. Onderbouwing: Vergelijk 2 Kron 36:22,23 met Ezra 1:1-3 Toevoeging van geslachtsregister

5 Bronnen Niet genoemde bronnen zijn: Hexateuch = Thora + Jozua.
Genoemde bronnen zijn boeken van: 2 kron 25:26 Kronieken 2 Kron 29:29 Samuël, Nathan en Gad 2 Kron 9:29 Achia,Jedo 2 kron 12:15 Semaja 2 Kron 20:34 Jehu 2 Kron 26:22 Jesaja

6 Boodschap Samenvatting van de Joodse geschiedenis
Soevereiniteit van God die erboven staat. Hij is de grote Melek = Koning. Hij is het die met de vijanden afrekent en die met Zijn volk veder gaat

7 Indeling Joodse canon Lees Lucas 24:27 en 44
Dit was de Bijbel voor de Here Jezus De wet = Thora De profeten = Nebiim De geschriften = Chetubim Kronieken laatste boek in Geschriften. Dibre ha-jamin kan je ook vertalen met woorden der dagen of (dagelijkse gebeurtenissen)

8 Hoofdstuk 1 Geslachtsregisters
Van Adam tot Abraham 1:1-27 Abraham 1:28-34 De kinderen van Ezau 1: ( Let op eerst wordt het natuurlijk zaad getekend) De koningen van Edom 1:43- 54 Twee zaden getekend Slangenzaad en zaad van de belofte.

9 Hoofdstuk 2 Zaad van de belofte
De kinderen van Juda. Hoofdstuk 2 Opmerkelijk er wordt ingezoomd op personen. Ook het verhaal van Onan wordt genoemd. Onanie = Hier het verspillen van het zaad om geen nageslacht te verwekken.

10 Hoofdstuk 3en 4 David H3 Het nageslacht van David ingezoomd.
H 4 Nog meer kinderen van Juda uitgezoomd. Heel bijzonder worden weer personen ingezoomd. Vers 9 Wordt Jabes genoemd. Er wordt een geweldig getuigenis van hem gegeven Hij was heerlijker/Hij riep de naam des Heeren aan / zijn grondgebied werd vermeerderd./Gods hand was met hem/ hij kreeg wat hij wilde. Vanaf vers 24 kinderen van Simeon.

11 Kinderen van Ruben. H 5 :1-10 Kinderen van Gad H 5:11-22 Kinderen van Mannasse H5:23-26 Hogepriesterlijk geslacht H6:1-15 Kinderen van Levi H 6: 16-30 Kinderen van Issaschar H7:1-5 Kinderen van Benjamin H7:6-11 Kinderen van Dan en Naftali H7:12-13 Kinderen van Manasse H7:14-19 Kinderen van Efraïm H7:20-29 Kinderen van Asar H7:30-40 Kinderen van Benjamin H8:1-28 Geslacht van Saul H8:29 en H9

12 H 10 Sauls einde en H 11 Gilboa gebergte ongeveer 20 km lang ligt ten zuidwesten van het meer van Galilea. In vers 13 wordt de reden genoemd. Hij had tegen het woord van de Heere gehandeld en was te rade gegaan bij het occulte. Zie 1 Sam 28:7 en lev 19:31 en 20:6 H 11 Spreekt over de trouw van alle oudsten van Israël ( er wordt dus een stuk over geslagen) Daarna wordt David gezalfd. Zalving – Koning , profeet en priester.

13 H 11 Drie Helden van David Jasobam = het volk zal terug keren Beeld van de gelovige in zijn geestelijke strijd. Elazar = God helpt Beeld van geestelijk leider die het voedsel van het volk beschermd. Absai = Vader der gave. Gaat de strijd aan met een leeuw = beeld van de duivel Verder opsomming van helden.

14 H12 tm H15 H 12 Het leger groeit uit.
H13 De ark wordt op gehaald Perez = door breken Cherubs = hemelse wezens . De satan wordt in Ezechiël ook een beschuttende Cherubs genoemd. God troont op de Cherubs H14 Hiram helpt Salamo bij de bouw vd tempel regeerde van v Chr. H 15 de ark komt terug. David danst Michael veracht hem. (linnen = kleed priester)

15 H16 – H17 Levieten dienst – lof van God verkondigen
Waarom – God troont op de lofzangen van zijn volk. Er komt kracht uit voort. Muren vallen. God geeft het als middel voor de strijd zie Josephat. H 17 Beschrijving huis van David

16 H 18- 21 Davids overwinning over de verschillende volken.
Zie verdragen onderhorige volken. Reafieten = reuzen geslacht zie Genesis over de zonen van God. H 20 Lachmi, de broer van Goliat De naam betekent brood of voedsel. H 20 overwinning op de satan. H 21 Satan slaat terug Satan keerde zich tegen Israël en zette David ertoe aan in Israël een volkstelling te houden

17 H 22 tm 24 H 22 Voorbereidingen voor de tempelbouw
H 23 Taken van de levieten H 24 Indeling van de priesters

18 H 25 Taken gemeente H 25 Taken levieten
A. Zangers - lofzingen in de gemeente vers 8 iedereen mag meedoen De zangers werden door loting in wisseldienst ingedeeld, zonder onderscheid te maken tussen oud en jong, volleerde zangers en leerlingen Heman = getrouw B Poortwachters = letten op wie de gemeente binnen komen Meselmja = De Heere betaald

19 H 26 en 27 De schatbewaarders, zij die de schatten van het Woord uitleggen. Achia rechters moeten goed kunnen luisteren en oordelen = pastorale werkers Bestuursambtenaren = zij die zorgen voor het reilen en zeilen binnen de gemeente Vorsten = Leiders H 27

20 H 28 en 29 Overdracht Koningschap van David naar zijn zoon Salomo
1 kronieken van Adam tot David.

21 Predikant en docent Harry Kamphuis www.bijbelleerhuis.nl
Welkom Predikant en docent Harry Kamphuis Het boek 2 Kronieken

22 H 1 Salamos wijsheid en H2 bouw
Omdat dit je wens is, omdat je niet gevraagd hebt om rijkdom en schatten, niet om roem en de dood van je vijanden, en ook niet om een lang leven, maar om wijsheid en inzicht om het volk te kunnen besturen waarover ik je als koning heb aangesteld, 12 zal ik je wijsheid en inzicht schenken. En ik zal je ook rijkdom, schatten en roem geven, zo veel als geen enkele koning vóór jou ooit heeft gehad of na jou ooit nog zal verkrijgen.’ God had een persoonlijke ontmoeting met Salamo Salamo had paarden en wagens en bouwde prachtige gebouwen.

23 H3 De tempel moest gebouwd worden op de plaats van de verzoening. De dorsvloer van Ornan. Toen begon Salomo met de bouw van de tempel voor de HEER, in Jeruzalem, op de berg Moria, waar zijn vader David een verschijning had gehad, op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan die David als bouwplaats had aangewezen

24 H4 en H5 tempel en inwijding
Bronzen altaar = beeld van golgotha Zee = beeld van de reiniging met het waterbad met het woord. Kandelaar = beeld van de Heilige Geest Tafel met Toonbroden = Beeld van Jezus In wijding H 5 kabooth = zo sterk dat niemand kan blijven staan ook de priesters niet.

25 H 6 tm H9 Herhaling zegen en vloek (Lees verbond)
H7 God antwoord met vuur en Gods belofte aan Salamo H8 Hij legt volken een heren verbond op. H9 Bezoek van de koningin van Seba. Zoekt wijsheid / schoonheid / heerlijkheid Bronnen vermelding Verdere bijzonderheden over Salomo zijn van begin tot eind opgetekend in de geschriften van de profeet Natan, in de profetie van Achia uit Silo en in de visioenen van de ziener Jedo over Jerobeam, de zoon van Nebat.

26 H 10 – H 11 Rechabeam = open plaats van het volk.
De kosten van het rijk liepen de pan uit. H 11 strijd en regering Rechabiam. H 12 vers 1 Toen Rechabeam zich eenmaal verzekerd wist van zijn positie en hij de macht stevig in handen had, legde hij de wet van de HEER naast zich neer, en alle Israëlieten volgden zijn voorbeeld

27 Zes belangrijke koningen
Asa = gemaakt of aangesteld Josafat = Die de Here richt. Joram = De Here is verhoogd. Joas = De Here heeft gegeven Jechizkia = De Here zal versterken Josia = Die de Here geneest

28 Asa = gemaakt of aangesteld
Hij verwijdert heel radicaal de afgoden. En zet zelfs zijn moeder het paleis uit Asa sluit een verbond met de Here Verijkte de tempel met goud en zilver

29 Josafat = Die de Here richt
Hij krijgt een bemoediging vrees niet Stuurt de zangers voorop in de strijd. God zorgt voor overwinning. Het is Josafat die de Here diende met heel zijn hart. Wel verbond met Achab (goddeloze koning)

30 Joram = De Here is verhoogd
Slechte goddeloze koning Het verhaal is nodig voor de voortgang van de geschiedenis. Trouwde met dochter van Achab Atalja Zij liet het koninklijk geslacht ombrengen. Priester Jojada redt Joas Een priester speelt redding koninklijk zaad.

31 Joas = De Here heeft gegeven
Twee kanten Hij hersteld de eredienst en tempel Vermoord een man van God Zecharja

32 Jechizkia = De Here zal versterken
Neemt de tempel weer in gebruik Vierde het paasfeest Let op in Koningen een paar verzen en in Kronieken drie hoofdstukken. Hervormde aanbiddingsdienst Bracht tempel weer onder de aandacht va het volk.

33 Josia = Die de Here geneest
Piepjonge koning Vind wetboek Hersteld de feesten in de tempel

34 Predikant en docent Harry Kamphuis www.bijbelleerhuis.nl
Welkom Predikant en docent Harry Kamphuis Het boek Korinthe

35

36 Geografisch Geografie: Een stad met inwoners, [1] had een grote doorvoer haven. Het was te vergelijken met een stad als Rotterdam. Mensen over de hele wereld ontmoeten elkaar hier. Schepen uit Egypte, Palestina, Fenicië en Klein Azië meerden hier aan. [1] dus ongeveer zo groot als Amsterdam

37 Het bekende kanaal bij Korinte

38 Historisch: De sociale tegenstellingen waren heel groot. Er was weelde en bittere armoede. De groep slaven vormde een grote groep men schat hun aantal op mensen. Het was tegelijk ook een cultureel centrum. Het had kunstacademies, gehoorzalen en filosofische scholen. Wat ook gezegd moet worden, is dat het een goddeloze stad was. Er werden orgieën gehouden. In het Grieks bestaat er een uitdrukking voor mensen die te diep in het glaasje kijken nl: drinken als een Korintiër De zeelieden trokken ook prostituees aan. De Godin Aphrodite[1] werd heel bijzonder vereerd. [1] bij de Romeinen Venus (Godin van de liefde)

39 Schrijver Paulus. In de eerste regels stelt hij zich voor als een Apostel 1:1 Paulus een geroepen Apostel van Christus Jezus. Iemand schrijft[1]Men hoort wel eens van personen die zichzelf apostel noemen, bijvoorbeeld “Apostel van Nederland”. Zij denken dan een soort supervisor of opziener te zijn. Wij denken ook daarbij aan het woord Bischop dat letterlijk opziener betekent. In het nieuwe Testament zijn evenwel de opzieners vereenzelvigd met de presbyters of oudsten en deze bezitten geen overheersend ambt[2] De Bijbel kent geen enkel ambt dat boven dat van voorganger of oudste staat, want deze zijn verantwoordelijk voor een gemeente. Jezus Christus is de grote Apostel van onze belijdenis.[3] [1] JE van den Brink de eerste brief aan de Korintiërs [2] vergelijk Hand20:28 [3] Hebreeën 3:1 Een Apostel = Een persoon die geroepen is door de Here Jezus en instructies heeft gekregen van Hem.

40 Indeling Om een volledig overzicht te geven van de eerste brief:
Inleiding1:1-9 Verdeeldheid1:10-4:21 Seksuele vraagstuk en huwelijk 5-7 Offervlees8-11:1 Eredienst11:1-14:40 Opstanding15 Praktische raad16

41 Inleiding 1;1-9 Paulus schrijft aan de gemeente (ek = uit kaleo = roepen) vers 1. Hij schrijft aan de geheiligde broeders en zusters. De gemeente Gods bestaat uit geroepen heiligen. Zie 1ste les over de gemeente. (Bijbelleer) Het Griekse woord hagiazo betekent apart gezet of toegewijd aan. (Joh 17:17 en Romeinen 15:16) vers 2 Genade en vrede. Charis betekent geschenk. Het grootste geschenk dat een geroepen heilige kan ontvangen. Is het bloed van de Here Jezus. Hij is daardoor vrijgekocht. Vers 3 Ik dank God te allen tijde, worden misschien naar mijn gevoelen de drie joodse gebedstijden bedoeld. De Gemeente is rijk. Zij hadden alle charismatische gaven. Vers 4 De staten vertaling zegt: Alzo het u aan geen gave ontbreekt. Openbaring betekent apokalips. Ontsluieren. Ik schrijf in mijn boek Openbaring voor nu, over het woord apokalips: “Apokalipsis. Apokalips betekent de sluier wegnemen. Of iets onthullen, net zoals een kunstenaar een beeld onthult. Het is niet de Openbaring van Johannes, zoals het opschrift boven dit hoofdstuk luidt. Maar het gaat om de heerlijke persoon van de Here Jezus Christus. De Heer van de kerk en de Messias voor Israël. De uitdrukking Openbaring van Jezus komen wij bijvoorbeeld tegen in het boek van Petrus hoofdstuk 1vers 7 [1] Vertaling Het Boek. [2] doulos (Doulos) =slaaf

42 “Opdat de echtheid van uw geloof ,kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door het vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus”. Maar ook in vers 13 van hetzelfde hoofdstuk vinden wij dezelfde uitdrukking nog een keer genoemd. “Omgordt dus de lendenen van uw verstand, wees nuchter, en vestig uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus”. Deze openbaring heeft God aan zijn dienstknechten gegeven, om te tonen hetgeen weldra moet geschieden. Hier vinden wij heel duidelijk het doel omschreven. De dienstknechten, dat zijn u en ik krijgen een blauwdruk van de toekomst. De betekenis van dit vers kan grammaticaal ook zo worden opgevat: “de onthulling van de geheimen aangaande de toekomst en de komende verheerlijking van Jezus, die God aan Hem bekend gemaakt heeft” [1] Het is gegeven aan u en mij, zodat wij niet in het ongewisse gelaten worden, wat de toekomst betreft. Door Gods genade worden wij op de hoogte gebracht. Het woord dienst knecht[2], kan je ook vertalen met slaaf.”. Let op Johannes noemt zich hier niet Apostel maar Slaaf. Jezus Christus komt alle eer en heerlijkheid toe. Vers 7 Paulus beschrijft in vers 8 en 9 De verdrukking, het lijden omwille van de verkondiging van het Evangelie.

43 Verdeeldheid 1:10-4:21 Het Griekse woord voor scheuring is schisma.De Here Jezus had gebeden opdat zij allen een zouden zijn. De oorzaken voor deze scheuringen zijn: Doopvragen. Zie 1:14-17 Filosofische kwesties. Geroddel. Doopvaders werden op eens heel belangrijk. Ik ben gedoopt door die bekende Ds. Of broeder. Dit is heel gevaarlijk .Het gaat er niet om wie je doopt maar in welke naam je gedoopt bent. Je bent met Christus gestorven en begraven in het watergraf. In zijn doop gedompeld. Het is zelfs niet belangrijk waar je gedoopt wordt. Filipus doopte de kamerling zonder gemeente. Rom 6:3-5 Of weet jij niet, dat als wij met Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop, zodat netzo als Christus uit de doden is opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid van het leven zouden wandelen. Want als wij met hem een plant geworden zijn in zijn dood, zo zullen wij ook een zijn in zijn opstanding. baptismus onderdompelen. Filosofische kwesties – want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods tot behoud. Waar blijft de wijze waar de redetwister. God heeft ze tot dwaasheid gemaakt. Geroddel over tuchtkwesties. ( Kom ik in een later verband nog op terug)

44 Seksuele vraagstuk en huwelijk. 5;1-7
Je moet dit lezen in de cultuur van die tijd. Mannen hadden naast hun partner veel intieme contacten. Niet alleen met andere vrouwen maar ook met schandknapen. Jongens die bijzonder in trek waren bij oudere mannen. Wij lezen hier dat een man bij de vrouw van zijn Vader slaapt. Er wordt hier niets aan gedaan. Paulus zegt daarom dat het zuurdesem weg gedaan moet worden. Ja zelfs dat deze man aan de Satan moet worden overgeleverd. Opdat zijn lichaam ten verderve ga maar zijn ziel gered wordt. In 2 Kor komt deze man tot geloof en in deze brief neemt Paulus het voor deze man op. Over het huwelijk is Paulus duidelijk. Als twee gelovigen in de echt zijn verbonden, mag dat huwelijk niet ontbonden worden. Als een gelovige echter met een ongelovige getrouwd is en deze wil scheiden, dan is hij/zij vrij.

45 Offervlees en andere vragen. 8-11:1
Paulus maakt zich niet zo druk om de kwestie of hij het wel of niet mag nemen. Hij merkt nuchter op in vers 4b “dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere God is dan een.” Het is niet een afgod want die is niets, maar het is de Duivel achter die afgod. Zie in dit verband. 1 Kor 10:20 “Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen, offeren, zij de duivelen offeren. Een afgod of een offergave is niets, tot wij hen macht geven iets te zijn. Datzelfde geldt ook van andere occulte zaken als waarzeggerij en horoscoop.

46 “Ben ik niet een apostel
“Ben ik niet een apostel?” Hoofdstuk 9 :1 Paulus noemt zich in 1 Kor 15:7 een ontijdig geborene. Maar hij heeft Jezus gezien. Dat was ook een voorwaarde voor een apostel. De profiel schets vind je in Hand 1:21. Om te ontvangen het lot van deze bediening. Het getuigenis van een apostel moest zuiver zijn. Er waren valse apostelen binnen gedrongen die een andere Jezus brachten. Zie 2 Kor 11:4. Waarschijnlijk doelt Paulus op de gnostici. Vers 14 en 15.Er is een verklaring die zegt dat Paulus zich een schuldenaar voelde en daarom niet bij de gemeente in Korinthe op de loonlijst wilde. Dit zou heel goed mogelijk kunnen zijn. Wat ik er zelf van denk, wil ik bescheiden vermelden als kanttekening. Deze verzen klinken mij als een licht verwijt, zo van ik hou mijn hand niet op. ( maar jullie kunnen mij ook onderhouden als zendeling) Toch was er wel een gemeente, waar Paulus als Werker van de Heer in de boekhouding stond. (zie Fil 4:5) Op merkelijk is dat hij dit in 2 Kor 11:9 aan de gemeente in Korinthe meld.

47 Typologische voorstellingen kunnen gegeven worden door:
Hoofdstuk 10:6 “En deze dingen zijn geschied ons ten voorbeeld” Hier in de Korinthe brief Israël als typologisch voorbeeld. In de les bijbeluitleg hebben wij gezien dat twee bergen typologisch ergens voor stonden. Sinaï en Jeruzalem. De slaaf en de vrije. Tegelijk staan hier ook mensen symbool voor. Hagar = slaaf. Wet en Sara = vrije staat voor genade. Onthoud. Typologische voorstellingen kunnen gegeven worden door: Mensen ( Zie Ezechiël vost van Tyrus) of Melchizedek. Dieren zie bijvoorbeeld de vier dieren voor de troon van God. (Daniël) Moede hinde. Bergen zie hier boven Sinaï en Jeruzalem. Heuvels. Water bijv: Zee beeld van de volken zie Psalm 65:8 Het rumoer der volken wordt vergeleken met de volken. De zee is ook type van de dod. En de zee was niet meer. Planten, bomen. Denk aan de wonderboom van Jona en het mosterdzaadje. Gebeurtenissen. Hebben zij niet allen uit dezelfde rots gedronken = Rots ( beeld van Christus) Voorwerpen bijv: “wij zijn vaten in het huis des Heren” ( Tim) Over het avondmaal komen wij nog later terug.

48 Eredienst 11:1-14:40 De hoofdtooi van de vrouw zegt alles over haar plaats hier op aarde, maar niets over haar positie. In Christus is man en vrouw gelijk. De Apostel geeft in dit stukje, de gezagsverhouding. Christus is het hoofd van de man. In dit verband is het ook goed om Efeze 5:22 te lezen. 22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere;30) 23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de31) Behouder des lichaams.32) 24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.33) 25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;34) 26 Opdat Hij haar heiligen zou,35) haar gereinigd hebbende met het bad36) des waters door het Woord;37) 27 Opdat Hij haar38) zich zelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 28

49 Liefde Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben,39) gelijk hun eigen lichamen.40) Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. 29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 30 Want wij zijn leden Zijns41) lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen42) tot een vlees wezen. 32 Deze verborgenheid43) is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. 33 Zo dan ook44) gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie, dat zij den man vreze.45)

50 Hoofd wordt hier geschreven als Kephalen = eerste in rangorde
Hoofd wordt hier geschreven als Kephalen = eerste in rangorde. Omdat de man het beeld van Christus is, moet hij zich dekken. kata kaulupto (kata kaulupto) zie Efeze 11vers 7. Maar de vrouw is geschapen voor de man als ISHJA voor de ISH en zij is samen met hem verbonden in Jahwe.. Daarom wordt het woord exousia gebruikt een macht of liever gezag boven haar. De tekst “Een macht voor de engelen” wordt verschillend uit gelegd. Het zou alleen om het getuigenis van de vrouw voor de heilige engelen zijn. De gemeente is ook een schouwspel voor de hemelse machten. De vrouw is een beeld van de gemeente dus:vandaar deze verklaring. Het zou een waarschuwing zijn voor de onheilige engelen van de statan. Zie bijv het boekje van Heks tot Christus. Waarin een ex-heks verslag doet dat zij gemeenschap heeft gehad met de satan. Avondmaal. Het avondmaal is ingesteld door de Here Jezus. Zie vers 23 tm. 25. Brood is een letterlijk beeld van zijn Lichaam en de wijn van Zijn bloed. Calvijn zegt[1]: “De tekenen zijn brood en wijn. Zij stellen ons het onzichtbare voedsel voor ogen, dat wij uit het vlees en bloed van Christus ontvangen….”Zie ook in dit verband Joh 6:51 Hij is het levende brood. De reader schrijft dat deze ernstige maaltijden werden gebruikt als schranspartijen. Het belangrijkste is dat wij Christus eerbiedig herdenken. [1] Institutie 4 Hoofdstuk 17 ,1

51 Gaven Gaven. Het Griekse woord is charismata. (carismata) Hier zit het woord charis Gaven zijn belichaamd in de verschillende ambten. De hoogste gave wordt genoemd het profeteren. Naboe = onder opborrelend spreken een mond van God zijn. Profeteren is het kenbaar maken van Gods gedachten in een bepaalde situatie. Het spreken in talen en al het andere moet wel geschieden met orde. Er moet ook uitleg zijn van een vreemde taal of tong. Wat er staat over het zwijgen van de vrouw in de gemeente. Slaat naar mijn bescheiden mening op een tuchtkwestie. Als ze daar iets over willen weten, moeten ze het hun mannen vragen. Het gaat hier niet over het profeteren of het spreken van de vrouw in de gemeentelijke samenkomst.

52 Opstanding. De eersteling = Christus.
Daarna die van Christus zijn 1 Tes 4 = de gemeente Joden Dan 12 Heidenen Openbaring 20 De doden de groten en de kleinen.

53 Praktische raad. 16 Paulus vertelt van zijn plannen en doet aanbeveling en groeten. Het was in de eerste gemeente een gebruik om aanbevelingsbrieven te schrijven zodat gelovigen wisten dat het om een broeder of zuster ging die in gemeenschap was.

54 Predikant en docent Harry Kamphuis www.bijbelleerhuis.nl 2 Korinthe
Welkom Predikant en docent Harry Kamphuis 2 Korinthe

55 De aanleiding Het gezag van de apostel wordt nog steeds onderuitgehaald, door de dwaalleraren. Let op! dit zou een tentamen, vraag kunnen zijn. Op grond van welke vier argumenten, betwisten de dwaalleraren het gezag, van de Apostel Paulus? Het antwoord moet dan zijn. Paulus is trots. Hij is oneerlijk. Hij heeft geen gave om te spreken. ( komt moeilijk uit zijn woorden) Hij mag zichzelf geen Apostel noemen. Een koppeling naar de praktijk is dat het geweldig moeilijk is voor een leider ( Lees Apostel, voorganger) om misstanden aan te pakken. Er waren partijschappen, tuchtkwesties, leerstellige vragen over offervlees, eredienst, avondmaal en gaven. Er zijn mensen die vaak in gemeenten dwarsliggen om zich te laten gelden, of om macht en aanzien te hebben. ( Ik heb het dus niet over hen die werkelijke principiële bezwaren hebben) In dit verband is het goed om de waarschuwing uit de Hebr. Brief aan te halen. Hoofdtsuk 13:17 Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig. SV

56 Indeling van de 2 de brief aan de korinthe
Bediening Paulus1:1-7:16 De inzameling van de Heiligen8:1-9:15 Paulus verdediging 10:1-13:14

57 Troost 1:1-11 Sommigen zeggen dat hier geen dankzegging en voorbede staat, maar een juichtoon dat God Hemzelf en de gemeente heeft vast gehouden. Toch wil ik graag wijzen op vers 4 tm 6 4 Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen, die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting, met welke wijzelven van God vertroost worden. 5 Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. 6 Doch hetzij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de ijdzaamheid van hetzelfde lijden, hetwelk wij ook lijden; hetzij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid;

58 Het was de tijd van de vervolging, van keizers als, bijvoorbeeld Nero
Het was de tijd van de vervolging, van keizers als, bijvoorbeeld Nero. Een Keizer die heel pervers leefde, zijn eigen stad Rome in brand liet zetten, om een Kolosaal paleis neer te laten zetten. De christenen gaf hij de schuld. Zij werden voor de wilde dieren gegooid en in de tuin van Nero op palen gespietst met pek overgoten en als fakkels in brand gestoken. Daarom schrijft Paulus ook in vers 8 tm 10 over het vonnis des doods SV Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven. 9 Ja, wij hadden al zelven in onszelven het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelven vertrouwen zouden, maar op God, Die de doden verwekt; 10 Die.ons uit zo groten dood verlost heeft, en nog verlost; op Welken wij hopen, dat Hij ons ook nog verlossen zal.

59 Het is niet gauw goed! 1:12-2:4
Paulus laat de gemeente niet aan haar lot over. Dat is heel groot. Als leider van een gemeente moet je boven emoties en verwijten kunnen staan. Toch schrijft Paulus wel over zijn emoties, hij hadf nl een tranenbrief geschreven. Zie hoofdstuk 2:4. Principe is je mag best emoties hebben maar je mag je nooit door je emoties laten leiden. Je moet je afvragen wat wil de Heere dat ik doen zal.

60 * Let op verrijkingsstof *
Als het gaat om geloof en uitverkiezing zijn deze twee teksten van wezenlijk belang. Eigenlijk hebben wij dit al behandeld in de bijbelleer. ( zie tweede jaar) maar toch is het goed om hier voor de eerste en tweede jaarsstudenten op terug te komen. 20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. 21 Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God; 22 Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven. In de eerste plaats Paulus gebruikt hier met opzet het woord Ja en Amen. Het hebreeuse woord voor geloven He- Emin = amen zeggen op wat God zegt. Paulus geeft eigenlijk een woord speling Ja en Ja zeggen op wat God zegt. Alle moeilijkheden, als het gaat om een tijd geloof een historisch geloof enz. worden hiermee op gelost. Wat is geloven hier heb je niet een deinitie van mensen maar van God zelf. Geloven = met je hart ja zeggen op Gods beloften. Ook het begrip uitverkiezing vinden wij hier heel nauwkeurig om schreven. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest. Calvijn schrijft in zijn Institutie als hij het heeft over de Heilige Geest. Als God zijn sigilum zegel op je gedrukt heeft wat zeur je dan nog. Het is een verzegeling en onderpand.

61 Zonde bron van droefheid 2:5-17
Al moeten er strenge tuchtmaatregelen genomen worden het is nooit de bedoeling iemand daarmee blijvend de vernieling in te helpen. Zie ook vers 6 tm 8 6.Den zodanige is deze bestraffing genoeg, die van velen geschied is. 7 Alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worde verslonden. 8 Daarom bid ik u, dat gij de liefde aan hem bevestigt. In 1 Kor 5:6 Werd deze broeder aan de satan overgeleverd. Opdat zijn lichaam ten verderve zou gaan maar zijn ziel behouden zou worden. Men mocht niet meer met hem omgaan. ( Een ouderwetse term geen gemeenschap) Dit principe heeft Meno Simons ( weder dopers) overgenomen. Het wordt mijden genoemd. In sommige gemeenschappen komt dit nog steeds voor denk bijv. aan de Amies in Amerika. Het oude zuurdeeg moest worden weggedaan. Als dat niet gebeurde zou er een banvloek rusten op de gemeente. Lees 1 kor 11:30 Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen.

62 De Geest overwint de zonde
Twee bewijzen geeft Paulus voor zijn Apostelschap: Door wie zijn jullie tot geloof gekomen. Wie heeft je leven veranderd. * Let op verrijkingsstof * vers 18 is eigenlijk een herhaling van wat Paulus gezegd heeft in zijn eerste brief . Wij zullen de Here zien van aangezicht tot aangezicht in zijn geweldige heerlijkheid. Wij zullen daartoe in staat gesteld worden omdat wij veranderd worden naar zijn heerlijkheid. Wij zullen een ver5heelijkt lichaam krijgen bij het roepen van de bazuin op de jongste dag. Zie 1 Tes 4:16- 18 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden

63 Afhankelijkheid 4:1-15 Dit stuk gaat over levens heiliging niet wandelen in kwade begeerlijkheden. Het gaat om de heiligmaking zie vers 3 zie ook rom 12:2. Het vers dat grote indruk heeft gemaakt op de kerkvader Augustinus.

64 Moed juist in het lijden
Graag wil ik in dit verband slechts verwijzen naar, wat ik geschreven onder kopje Over de vervolging en Keizer Nero. De anderen (her)kennen 5:11-21 Paulus wijst in dit stuk op de verzoening in Christus. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. De Grond is Jezus Christus en die gekruisigd. Verbetering begint bij jezelf. 6:1-10 De genade wortdt openbaraar juist in de verdrukking. Paulus neemt zichzelf als voor beeld.

65 Zuiverheid van de gemeente 6:11-7:1
Geen ongelijk juk aangaan met een ongelovige. De mens is geschapen naar Gods beeld om op drie niveaus lief te hebben en de liefde te delen. Lichamelijk = eros, ziel = filos en geest = agape. Als je een ongelijk juk aan trekt met een ongelovige kan je nooit de goddelijke liefde delen die ook je ziel en je lichaam beïnvloed. Zie ook het boek Ezra die waarschuwt tegen het aangaan van verhoudingen met ongelovigen. Ik schreef daar: Gemengde huwelijken = beeld van de liefde tot de wereld Ezra geeft duidelijk weer dat gemengde huwelijken niet kunnen. Zie ook wat Paulus zegt in 2 Kor 6 2 Kor 6: 14 Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 15 En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? 16 Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. 17 Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. 18 En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige

66 Droefheid naar Gods wil 7:2-16
Droefheid wordt veroorzaakt door de zonde. Er hangt altijd een prijskaartje aan. De inzameling voor de heiligen. Geldelijke gaven en geestelijke overvloed gaan onherroepelijk samen volgens 9:6-15 Karigheid geeft een karige oogst. ( 9:6) Mildheid vermeerdert zichzelf. (9:6) God heeft de blijmoedige gever lief (9:7) God zal voor u zorgen (9:8) Het gewas van onze gerechtigheid moet groeien. (9:10) Belijden van het evangelie en geven van geld gaan samen. (9:13) Uw mildheid brengt anderen tot lofprijzing (9:13) Helderheid en verantwoording van zaken iedereen is noodzaak (8:20-22)

67 Paulus verdediging van zijn apostelschap
Strijden naar de Geest 10:1-13:14 Paulus laat zien dat je als christen zachtmoedig en vriendelijk moet blijven. De strijd is een geestelijke strijd. We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. Hij laat ook zien dat het vaak niet om mensen gaat maar om machthebbers 4 Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten; 5 Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;

68 Succes of het kruis? 10:10:12-11:29
prosperity teaching = Trouw aan Christus geeft succes in de zakenwereld. Trouw aan Christus koste Paulus een totale verlatenheid en uiteindelijk de dood door het zwaard van Nero.

69 Roemen in Christus 11:30-12:10 Paulus is voornemens om deze gemeente te bezoeken. Het is een moedige brief is met een positief slot.


Download ppt "Predikant en docent Harry Kamphuis"

Verwante presentaties


Ads door Google