De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BELGISCHE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Wettelijk kader Kathleen Deboutte Consulente bij het Kunstenloket.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BELGISCHE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Wettelijk kader Kathleen Deboutte Consulente bij het Kunstenloket."— Transcript van de presentatie:

1 BELGISCHE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Wettelijk kader Kathleen Deboutte Consulente bij het Kunstenloket

2 2 Overzicht 1.VZW – Situering 2.Essentie van de vzw 3.Oprichting 4.Organen 5.Boekhouding kleine vzw 6.Aansprakelijkheid 7.Einde van de vzw

3 3 1.VZW - Situering VZW = rechtspersoon Essentiële verschillen met vennootschap: –Doel van de leden / oprichters: principieel niet op verrijking gericht –Uitgeoefende activiteit: principieel geen winstbeogend activiteit

4 4 2.Essentie van de vzw Ledengroepering Wet: cummulatieve voorwaarden: “Geen nijverheids- of handelsactiviteiten drijven” “Geen stoffelijk voordeel aan de leden trachten te verschaffen”

5 5 2.Essentie van de vzw Praktijk: handelsactiviteiten zijn toegelaten maar Toetsing aan het doel van de vereniging: mag niet commercieel zijn Winst moet worden bestemd tot verwezenlijking van het doel Verbod op winstverdeling aan leden

6 6 3.Oprichting Authentieke of onderhandse akte Verplichte vermeldingen statuten m.b.t. -“Identiteit” rechtspersoon -Natuurlijke personen achter rechtspersoon -Structuur rechtspersoon -Wijze van functioneren

7 7 4.Organen van de vzw Rechtspersoon: uitoefening van rechten door natuurlijke (fysieke personen) Organische vertegenwoordiging Toerekening aan de vzw Wettelijk: AV – RvB – OVV - DB

8 8 4.1.Algemene vergadering Samenstelling Bevoegdheden Bijeenroeping Agenda Beraadslaging & stemming Sancties bij miskenning reglementering

9 9 4.1. Algemene vergadering Samenstelling Wettelijk minimum = 3 (< ontbinding) Werkelijke/werkende leden Toegetreden: - ‘Derden die een band hebben met de vereniging’ -Rechten uitsluitend bepaald door statuten & reglement -NOOIT stemrecht (want geen effectieve leden)

10 10 4.1.Algemene vergadering Samenstelling Stichtend of niet stichtend Statutair of niet-statutair Toetredingsvoorwaarden (inhoud+ vorm) = verplichte vermelding in statuten Aanvaarding: vrij te bepalen in statuten door wie (AV, RVB, DB…); indien niets bepaald: RVB

11 11 4.1.Algemene vergadering Bevoegdheden: Wettelijk voorbehouden (exclusief) Strategisch bepaald door de wetgever: Identiteit – procedures – belangrijkste organen – cijfers – ontbinding – uitbreiding via statuten

12 12 4.1.Algemene vergadering Belangrijkste bevoegdheden Wijziging statuten Benoeming + afzetting bestuurders Benoeming + afzetting + bezoldiging commissarissen Kwijting bestuurders & commissarissen

13 13 4.1.Algemene vergadering Belangrijkste bevoegdheden Goedkeuring begroting & rekening Ontbinding vereniging Uitsluiting lid Omzetting naar VSO Alle bevoegdheden voorzien in statuten

14 14 4.1.Algemene vergadering Bijeenroeping Wie ?  bepaald in statuten; indien niets bepaald: RvB (=> voorafgaande vergadering) Wanneer ? -min. 1 x / jaar -1/5 werkende leden verzoekt hierom -statutair bepaalde datum (praktijk: voldoende tijd voorzien om boekjaar af te sluiten en jaarrekening op te maken)

15 15 4.1.Algemene vergadering Bijeenroeping Hoe ?  verplicht vermeld in statuten Termijn ? min. 8 kalenderdagen voor vergadering

16 16 4.1.Algemene vergadering Gewone vs. buitengewone algemene vergadering Agenda: Jaarlijks: rekening, kwijting, begroting Buitengewoon: uitsluiting lid, wijziging statuten, omvorming VSO

17 17 4.1.Algemene vergadering Beraadslaging & stemming - voorwaarden Geldige samenstelling: aanwezigheidsquorum (%) of –aantal (wet: aanwezigheid 1 lid = voldoende) Verdeling functies bv. voorzitter Meerderheidsquorum -Gewone: normale agendapunten -Bijzondere: buitengewone agendapunten

18 18 4.1.Algemene vergadering Sancties bij miskenning reglementering Ontbinding vzw wegens zware miskenning statuten of wet Vernietiging betwiste rechtshandeling Vordering door elke belanghebbende Uitspraak door rechtbank

19 19 4.2.Raad van Bestuur Samenstelling Bevoegdheden Werking Bezoldiging

20 20 4.2.Raad van Bestuur Samenstelling Aantal < aantal leden Leden of niet-leden Natuurlijke of rechtspersonen Eventuele statutaire beperkingen (bv. specifieke bekwaamheid, paritaire samenstelling…) Aanstelling door AV (coöptatie = onwettig) Wijze van aanstelling: verplicht vermeld in statuten

21 21 4.2.Raad van Bestuur Bevoegdheden residuair  alles wat niet aan een ander orgaan is toegewezen beperkingen kunnen statutair voorzien worden verantwoording aan AV (kwijting)

22 22 4.2.Raad van Bestuur Werking Principe: collegialiteit  consensus Werking: geen wettelijke bepalingen Oriëntatieregels: Collegialiteit =>minstens ½ aanwezig Beraadslaging & stemming: gewone meerderheid Agenda, frequentie, vorm…  vrij

23 23 4.2.Raad van Bestuur Bezoldiging Principe: onbezoldigd tenzij AV bezoldiging toekent Juridische kwalificatie: zelfstandige of werknemer ?

24 24 5.Boekhouding Onderscheid kleine, grote en zeer grote V.Z.W. Belang van het onderscheid: 1.Voeren van de dubbele boekhouding (volgens Wet van 17 juli 1975 m.b.t. boekhouding van ondernemingen, aangepast model) 2.Neerlegging van de jaarrekening 3.Aanstellen van een revisor

25 25 5.Boekhouding – kleine V.Z.W.’s Kleine V.Z.W.’s: –Vereenvoudigde boekhouding –Jaarlijkse staat van ontvangsten en uitgaven –Jaarlijkse staat van het vermogen Volgens modellen (K.B. van 26 juni 2003) (zie ook www.kunstenloket.be onder documenten en tools voor modellen jaarrekening en begroting)www.kunstenloket.be

26 26 5.Boekhouding – kleine V.Z.W.’s Kleine V.Z.W.’s: Keuze om een dubbele boekhouding te voeren ( zoals voor grote VZW’s) mits: –Minstens gedurende 3 boekjaren toepassen –Verantwoording (in de toelichting)

27 27 5.Boekhouding – kleine V.Z.W.’s Staat van Ontvangsten en Uitgaven: mutaties in contanten en op rekening) –Aangepast aan de aard v.d. activiteiten –Dagboeken –Genummerd; geïdentificeerd; –Ondertekend bij 1e gebruik + ieder jaar –Zonder uitstel bijgehouden; –Geen weglatingen; geen witte vakken –Mutaties in contant geld of op rekening –Bewaartermijn 10 jaar

28 28 5.Boekhouding – kleine V.Z.W.’s UITZONDERING: Verenigingen die wegens de aard van hun activiteit onderworpen zijn aan bijzondere, uit een wetgeving of overheidsreglementering voortvloeiende regels betreffende het houden van een boekhouding en betreffende hun jaarrekening voor zover zij minstens gelijkwaardig zijn aan die bepaald op grond van de V.Z.W.-wet

29 29 5.Boekhouding – kleine V.Z.W.’s Verplichtingen voor alle V.Z.W.’s Goedkeuring van een begroting (geen vormelijke verplichting) =raming van de voorziene inkomsten en uitgaven Goedkeuring van een jaarrekening (volgens verplichte modellen) op voorstel van de raad van bestuur binnen een termijn van 6 maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar beslissing door de algemene vergadering

30 30 5.Boekhouding – kleine V.Z.W.’s Neerlegging van de jaarrekening < 1 maand na goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering Kleine V.Z.W: Bij de griffie van de rechtbank van Koophandel

31 31 5.Boekhouding – kleine V.Z.W.’s Sanctie: indien gedurende 3 opeenvolgende jaren niet voorgelegd aan algemene vergadering of niet neergelegd:  ontbinding kan gevorderd worden

32 32 6.Aansprakelijkheid Principe: geen aansprakelijkheid  betrokkenen verbinden niet zichzelf, maar vereniging (= essentie van rechtspersoonlijkheid) Diverse uitzonderingen –Tgo vzw –Tgo derden –Strafrechtelijk

33 33 6.1.Aansprakelijkheid algemene vergadering Tgo vzw: concrete verbintenissen bv. betaling lidgeld Tgo derden: niet aansprakelijk tenzij –andere hoedanigheid dan als lid (bv. borgsteller, sterkmaking…) –eigen fouten (burgerrechtelijke aansprakelijkheid) –Indien nodige publicaties voor verwerven rechtspersoonlijkheid niet (rechtsgeldig) gebeurden

34 34 6.2.Aansprakelijkheid RvB Tgo vzw: schending van de overeenkomst (opdracht) als bestuurder Tgo derden: ‘onrechtmatige daden’ bv. schending van de wet, gebruik subsidies voor andere doeleinden…

35 35 6.2.Aansprakelijkheid RvB Strafrechtelijke aansprakelijkheid: -Strafbaar feit door bestuurder zelf gepleegd -Strafbaar feit gepleegd door werknemer van de vzw waarvoor bestuurder verantwoordelijkheid draagt -Specifiek verbonden aan verenigingsleven (bv. subsidiemisbruik) Andere hoedanigheid dan als bestuurder (bv. borg)

36 36 6.2.Aansprakelijkheid RvB Beperkingen persoonlijke aansprakelijkheid: Kwijting (tgo vzw) Vrijwaring door vzw (tgo derden) Verzekering (opzet = altijd uitgesloten) Verjaring

37 37 7.Einde van de vzw Einde vzw als Belgische vzw (bv. verplaatsing zetel naar land dat geen buitenlandse vzw toelaat) Nietigheid (bv. geen doel) Vrijwillige ontbinding Gerechtelijke ontbinding Ontbinding van rechtswege (= ‘semi’- automatisch bv. verstrijken duur) Omzetting naar VSO


Download ppt "BELGISCHE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Wettelijk kader Kathleen Deboutte Consulente bij het Kunstenloket."

Verwante presentaties


Ads door Google