De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievergadering COV Antwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievergadering COV Antwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 Informatievergadering COV Antwerpen
Staking 30 januari 2012 Informatievergadering COV Antwerpen

2 Manifestatie 2 december 2012
Tegen onrechtvaardigheid in de sanering De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen! MAAR het gewicht van de saneringen ligt vooral bij werknemers en sociale uitkeringen Besparingen op kap van Werkloosheid Pensioenen werknemers en overheidspersoneel Afbouw tijdskrediet, loopbaanonderbreking, brugpensioenen,… Overzicht van de voorbije weken Op 2/12 werd een eerste actie gevoerd tegen de onrechtvaardigheid die in de saneringsvoorstellen sloop. De door ACV ondersteunde stelling dat de sterkste schouders de zwaarste last moesten dragen, werd door de regeringsonderhandelaars niet ernstig genomen. Gevolg was een bijzonder onrechtvaardige verdeling van de saneringslast. Het gewicht van de sanering kwam zo vooral bij werknemers en uitkeringsgerechtigden te liggen. De zwaarste sanering zit dan ook in werkloosheid, pensioenen, uitstapmogelijkheden en maatregelen die arbeid/gezin combinatie moet mogelijk houden.

3 Manifestatie 2 december 2012
Ondanks vraag vakbonden Geen aanzet tot meer en betere banen Geen perspectieven voor opleiding, begeleiding en tewerkstelling voor zwaarst getroffen groepen In tegenstelling tot de pleidooien van de vakbonden kwam er geen perspectief op MEER en/of BETERE jobs Ter compensatie voor de zwaarst getroffen groepen hadden de onderhandelaars NIKS voorzien. Op de vermelde sites vind je meer en praktische info met betrekking tot de gevolgen van de voorziene blinde besparingen. De massale opkomst voor de manifestatie van 2 december had de bedoeling een duidelijk en oorverdovend signaal te geven aan Di Rupo & co. Onder druk van de liberale partijen maar vooral door de neo-liberale Europese gedachte bleef Di Rupo Oost Indisch doof voor dat signaal!

4 Staking 22 december 2012 Ingrepen op de pensioenreglementering in overheidsdienst (OOK ONDERWIJS) Langer werken Vervroegd pensioen van 60j naar 62j Voorwaarde 40 loopbaanjaren (vroeger 5) Lager pensioen Beperking gelijkgestelde perioden Berekening op gemiddelde salaris laatste 10 jaren (vroeger laatste 5 jaren) Zonder sociaal overleg, snelle stemming in Kamer Overleg pas gestart DANKZIJ staking van 22/12/11 Toen de regeringsonderhandelaars hun werkzaamheden hadden afgerond bleek bijzonder snel hoe zij zich wilden confirmeren met Europa: blinde sanering bij de makkelijkst te treffen groepen, liefst zonder al te veel overleg… Met de nieuwjaarsdagen voor de boeg had men evenwel de unieke kans om één ander door de sociale strot te duwen. Als men maatregelen wil treffen die absoluut onverteerbaar zijn, moet je ze snel nemen en vooral op het ogenblik dat slagkracht tot een absoluut minimum is herleid… Natuurlijk zouden vakbonden reageren, maar met de kerstdagen op komst, ebt dat gauw weer weg… Daags na de moeilijke stakingsactie van 22/12 werd de pensioenhervorming (ook openbare dienst) gestemd en ondertussen verscheen deze al in het Staatsblad… Hierdoor gaan we met z’n allen langer werken  60j wordt 62j  5j loopbaan wordt 40j loopbaan Maar ook in de berekening zet men het mes  gelijkgestelde periodes worden beperkt  berekening van de refertewedde op basis van de laatste 10 j ipv de laatste 5 j Dit alles gebeurde zonder enig sociaal overleg (dat er pas kwam NA kerstvakantie en DANKZIJ staking van 22/12) maar vooral, dit kwam er pas NA de stemming in het parlement!

5 De maat is vol ! Staking 30 januari 2012
Overleg over regeerakkoord verloopt zeer traag met weinig positieve vooruitzichten Onduidelijkheid alom! Begrotingscontrole februari Vrees voor nieuwe besparingen op rekening van werknemers en sociaal gerechtigden Aanvallen op index en indexaanpassingen De maat is vol ! Waar staan we dan vandaag: Op dit moment is er geen enkele garantie op echte bijsturingen van het onevenwichtige besparingsprogramma. Er blijven heel wat contractbreuken bestaan. En tegen die achtergrond wordt ook al een nieuwe besparingsronde aangekondigd voor enkele miljarden euro’s. ACV dringt er bij de regering en bij de werkgevers op aan om hierover eindelijk en snel een echte dialoog op te starten. Met als doel:  onze maatschappij op langere termijn op een meer sociale en vooral meer rechtvaardige wijze uitbouwen. Heel wat mensen zijn vandaag overtuigd dat er iets moet veranderen. Maar als de inspanning enkel van de werknemers moet komen, staan we voor een onmogelijke opdracht. Blijkbaar is de stakingsdag op 30 januari nodig om de regering en de werkgevers te overtuigen van sociale en echte oplossingen voor de crisis. Het sociaal overleg dat de voorbije dagen zeer moeizaam op gang kwam, bracht tot nog toe geen oplossingen. Noch voor de vaak geciteerde contractbreuken, noch voor onze fundamentele kritiek.

6 Informeren, sensibiliseren… …en staken
Voor een sociaal en rechtvaardig beleid Voor jongeren, werknemers, werkzoekenden en gepensioneerden Werkbaar werk met degelijk en leefbaar inkomen op elk loopbaanmoment Sterk sociaal zekerheidsstelsel voor bescherming bij ziekte, ongeval, werkloosheid, ouderdom,… Vaak vragen mensen waar TEGEN we eigenlijk staken? Wel eigenlijk willen we niet TEGEN iets staken maar staken we VOOR… Voor meer en werkbaar werk voor meer mensen Jongeren en werkzoekenden moeten snel aan de slag kunnen. Een goede start geeft betere kansen op een goede loopbaan en als die loopbaan langer moet, dan moet men ook snel aan de slag kunnen en kunnen blijven! Die loopbaan moet beter kunnen gedoseerd worden en mag niet afglijden tot een uitputtingskoers. Als we langer moeten werken, moeten we het ook langer aankunnen. Oudere werknemers moeten werkbaar werk krijgen. Bij de eindeloopbaanplanning moet men rekening houden met de duur en de zwaarte van een loopbaan. Zodat leeftijd niet de enige en ongelijke maatstaf is. Deze kwalitatieve ingrepen betekenen voor veel mensen een wereld van verschil.

7 Informeren, sensibiliseren… …en staken
VOOR een rechtvaardige fiscaliteit Strijd tegen fraude maar ook tegen onrechtvaardigheid…  een voorbeeldje… Voor een rechtvaardige fiscaliteit Heel veel Belgen betalen via belastingen hun bijdrage aan de samenleving. Dat moet en dat is goed. Want we krijgen daar ook allen veel voor terug : sociale zekerheid, onderwijs, openbaar vervoer en andere openbare diensten, huisvesting... Maar bepaalde groepen blijven achter met hun faire bijdrage en verhogen zo de (belasting)druk op gewone burgers en op de broodnodige openbare dienstverlening. Het ACV wil een belastingsysteem waarin iedereen - ook de grote vermogens en de grote ondernemingen - zijn steentje bijdraagt.

8 Ondernemerschap en belasting
Kosten en extra kosten… € inkomen aan commissies in de vennootschap, € kosten voor woning en wagen(s) Om belasting te ontwijken, aankoop buitenverblijf  extra kost in vennootschap van € Een bescheiden loon maar leven in luxe… Wedde € op jaarbasis want bvba betaalt woning, nutsvoorziening, wagens, telefonie, restaurantkosten en zelfs modieuze Italiaanse schoenen stond als werkkledij in de boekhouding… Belastingsdruk 0% Vrije beroepen richten een éénmansvennootschap op en betalen weinig of geen personenbelasting. Een voorbeeld uit de praktijk De BVBA verzekeringsagent ontvangt euro commissielonen van de verzekeringsmaatschappijen. Er worden euro kosten geboekt voor de gezinswoning en de personenwagen. Omdat er gevaar was om belastbaar te worden, heeft de BVBA een paar jaar geleden een buitenverblijf aangekocht in Toscanië. Op deze manier kan men euro extra kosten in de BVBA pompen. Er wordt een wedde van euro aan de bedrijfsleider toegekend. Dat is ruim voldoende om van te leven, want de bvba betaalt de woning, de elektriciteit en de verwarming, de twee personenwagens, de gsm-kosten, de restaurantkosten, het vullen van de wijnkelder en zelfs de modieuze Italiaanse designschoenen worden gefactureerd als “werkschoenen”. De verzekeringsagent betaalt geen personenbelasting en geen vennootschapsbelasting. Het gezin van de verzekeringsagent heeft een belastingdruk van 0%! Maar er is meer! Gezien men in de personenbelasting een belastbaar inkomen aangeeft van euro, heeft men recht op 610 euro belastingkrediet wegens lage activiteitsinkomsten en krijgt men 250 euro korting van het Vlaams Gewest. Met het aanslagbiljet in de hand mag de verzekeringsagent in januari gratis huisvuilzakken afhalen bij de Technische Dienst van ’t Stad. De kinderen kunnen naar de stedelijke crèche aan het minimumtarief. En in oktober mag de brave man liter gratis stookolie aanvragen, én hij zal het nog krijgen ook! Gelukkig zijn er ook meer correcte ondernemers…

9 Ondernemerschap en belasting
Maar er is nog meer… Wegens laag activiteitsinkomen heeft de man recht op 610€ belastingkrediet en ontvangt hij 250€ van het Vlaams Gewest Met het aanslagbiljet kan de ondernemer zelfs aanspraak maken op gratis huisvuilzakken van zijn gemeente, krijgen de kinderen sociaal tarief in de stedelijke opvang en zal hij l gratis stookolie krijgen als stedelijke tegemoetkoming voor de sociaal zwakkeren… En dit is nog maar een kleine vis…

10 Informeren, sensibiliseren… …en staken
VOOR leefbare uitkeringen en behoud van de koopkracht Ter vrijwaring van dreigende armoede Voor het behoud van de index en indexaanpassingen Voor een leefbaar en goed inkomen voor iedereen De armoede neemt toe. Niet alleen bij mensen die een uitkering krijgen of gepensioneerden maar ook bij jongeren. Ook bij werknemers en zelfstandigen. De harde afbouw van werkloosheidsuitkeringen zal tienduizenden mensen en gezinnen treffen. Zelfs mensen met een verminderde arbeidsgeschiktheid worden niet ontzien. Werkloosheidsuitkeringen vallen terug tot een minimum, onder de armoedenorm. Vaak zonder enig uitzicht op werk. Zonder een werkgelegenheidsplan. En dat in het zicht van een economische recessie. Voor de tweede saneringsronde die er aankomt, neemt men ook de index opnieuw in het vizier. Zo treft men nogmaals de werknemers en dat zijn net de hardwerkende Vlamingen die sommigen altijd graag opvoeren. Snoeien in de koopkracht is bovendien ook erg schadelijk voor de economie.

11 Overzicht invloeden regeerakkoord DI RUPO I
Blinde jacht op jongeren, werkzoekenden en werklozen Inschakelingstijd en -uitkering Passende dienstbetrekking (zie volgende slide) Degressieve werkloosheidsuitkeringen Afbouw loopbaanonderbrekingen  Inbreuk op de pensioenmaatregelen  Minimumleeftijd en loopbaanvoorwaarde De refertewedde Loopbaanonderbreking max. 12 maanden aanneembaar Di Rupo zette meteen de frontale aanval in op de makkelijkst te treffen groepen: jongeren, werkzoekenden, werklozen en werknemers. Wachttijd en wachtuitkering veranderen van naam maar niet alleen de naam verandert… De spelregels voor de verplicht te aanvaarden “passende” dienstbetrekking worden strenger en de meest zwakke groep (werklozen) dreigen op korte termijn onder de armoedegrens te worden geschopt…

12 Jongeren / werkloosheid
Passende dienstbetrekking tot  : Binnen een straal van 25 km EN dagelijkse verplaatsing < 4 uren vanaf  : alle aangeboden jobs binnen een straal van 60 km moeten worden aanvaard, ongeacht afwezigheid langer dan 12 uren of verplaatsingstijd langer dan 4 uren Zonder aanpassing in de regelgeving zal dit OOK voor reaffectatie in onderwijs van toepassing zijn! Passende dienstbetrekking: * tot binnen een straal van 25 km EN dagelijkse verplaatsing < 4 uren Vanaf binnen een straal van 60 km ongeacht de afwezigheid meer dan 12 uur of woon-werkverplaatsing meer dan 4 uur. Combinatie van arbeid / gezin kan zo sterk worden bemoeilijkt. Als je deze betrekkingen niet aanvaardt, dreigt negatieve evaluatie in kader van uitkeringen en zelfs schrapping.

13 Jongeren / werkloosheid
Gezinshoofd Alleenstaand Samenwonend Vroeger Nu 12 maanden 60% 3 maanden 65% 55% 21 maanden 60% 9 maanden 60% 40 % Maand 13 tot maximaal maand 24 3 maanden 40% Forfait €15/dag Maand 25 tot maximaal 48 degressieve afbouw tot forfait van… 50% degressieve afbouw tot forfait van… Vanaf maand 49 tot… 1.069,38 euro/maand 898,30 euro/maand 474,50 euro/maand Armoedegrens 2044 euro/maand voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen 973 euro/maand voor een alleenstaande De regering pakt vooral graag uit met de verhoging van de uitkeringen die ze hebben gerealiseerd. De werklozen zullen inderdaad 65% van hun begrensd laatste loon ontvangen ipv de vroegere 60%. Dat de uitkeringen vervolgens bijzonder snel beginnen afnemen, hoor je veel minder. De langdurig werklozen dreigen zo snel onder de armoedegrens te worden geschopt. Voor wie nu als jonge 50-er zonder werk valt, dreigen bijzonder sombere tijden aan te breken. Uitgerekend deze groep krijgt nog steeds weinig kansen bij nieuwe / andere werkgevers. Maar net aan zulk een jobbeleid hebben de onderhandelaars niet gewerkt!

14 Loopbaanonderbrekingen
Recht op de gewone loopbaanonderbreking van 72 naar 60 maanden ( ) Thematische LBO worden niet meegerekend Tegen 2020 verdere afbouw  →nog slechts 1 jaar recht op gewone volledige loopbaanonderbreking → nog slechts 1 jaar recht op gewone halftijdse loopbaanonderbreking of 5 jaren 1/5 (gunst schoolbestuur) Op 30 december 2011 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van het stelsel van de loopbaanonderbreking. Voor het onderwijs heeft dit KB tot gevolg dat met ingang van 1 januari 2012 de maximale duur van een gewone voltijdse loopbaanonderbreking verlaagd is van 72 maanden naar 60 maanden. Dezelfde verlaging werd doorgevoerd voor de gewone halftijdse loopbaanonderbreking. Deze wijziging is van toepassing op alle eerste aanvragen of verlengingsaanvragen voor onderbrekingsuitkeringen die ingaan na 31 december 2011.  Nu reeds werden de scholen ervan op de hoogte gebracht dat alle aanvragen vanaf 1 januari 2012 met het nodige voorbehoud zullen worden behandeld. In afwijking hiervan blijven de bepalingen toepasselijk vóór de inwerkingtreding van onderhavig besluit, van toepassing op alle eerste aanvragen of verlengingsaanvragen voor onderbrekingsuitkeringen die vóór 24 december 2011 werden ontvangen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, voor zover de werkgever vóór 28 november 2011 schriftelijk op de hoogte werd gebracht door de werknemer. Loopbaanonderbrekingen voor ouderschapsverlof, voor medische bijstand en voor palliatieve zorgen worden hiervoor niet meegerekend. Tegen 2020 (dat is over 8 jaar) zal de mogelijkheid tot loopbaanonderbreking worden beperkt tot 12 maanden voltijds (nu 60mnd) en 12 maanden halftijds (nu 60 mnd) of 60 maanden 1/5 (bijna nergens toegestaan).

15 Loopbaanonderbrekingen
Specifieke loopbaanonderbreking op het einde van de loopbaan (GLPBO 50+) Toegang tot en het recht op verhoogde uitkeringen op 55 jaar: GLPBO 55+ Uitzonderingen voor de zware beroepen die tegelijk knelpuntberoepen zijn In het regeerakkoord stond "Voor het tijdskrediet en de specifieke loopbaanonderbreking op het einde van de loopbaan zal de toegang tot en het recht op verhoogde uitkeringen op 55 jaar worden gebracht voor het 1/5-tijdskrediet en voor het halftijdse tijdskrediet. Er zullen in uitzonderingen worden voorzien voor de zware beroepen die tegelijk knelpuntberoepen zijn.". In de teksten die ons daarna werden voorgelegd of aankondiging van besluiten die werden voorgelegd, was hierover geen spoor meer te merken. Dat betekende dat de GLPBO 50+ bleef zoals ze was… Groot was onze verbazing en kwaadheid toen het kabinet van Monica De Coninck op de werkgroep van comité A vrijdag in de late namiddag nog aankondigde dat het een jammerlijke vergissing was want ook op de openbare sector zal dit van toepassing worden gemaakt. Vermoedelijk nog volgende week, legt men ons een voorstel van besluit voor zodat dit ook voor ons realiteit zal worden. Let op, vele van de onderwijscollega's beginnen hun loopbaan al te plannen vanaf  44 jaar: 6 jaar deeltijdse loopbaanonderbreking (die er nu nog maar 5 zullen zijn) en dan aansluitende DLO50+ tot aan de TBS56+ of 58+. Door deze maatregel zullen heel wat collega's een periode voltijds moeten terugkomen ( of kiezen voor de financieel minder aantrekkelijke VVP of AVP (Vlaams niveau). De financiële consequenties zijn heel anders. Over de zware beroepen die tegelijk knelpuntberoepen zijn, bestaat nog geen duidelijkheid. Het zal lang niet zeker zijn of onderwijs mee wordt opgenomen in deze lijsten

16 Vervroegd pensioen Verhoging minimum leeftijd van 60  naar 62  jaar
Huidige wetteksten zijn heel verwarrend voor onderwijspersoneel Wet spreekt nu enkel over ambten met tantième 1/60 Onderwijs met tantième 1/55 is voorwerp van sociaal overleg met uitkomst vóór , echter zonder enige garanties! Op dit ogenblik is het vanuit de wettekst heel moeilijk is om concrete informatie te geven omdat deze zich focust op de administratieve functies met het tantième 1/60. Het merendeel van de onderwijspersoneelsleden heeft een pensioennoemer die lager is 60 (nl. 55). De PDOS (Pensioendienst voor de Overheidssector) heeft een informatiefolder opgesteld die een aantal maatregelen toelicht. Voorlopig moet iedereen het daarmee stellen. De wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad ) bevat een luik ‘Pensioenen van de overheidssector’. Artikel 85: Stelt dat de pensioenleeftijd wordt opgetrokken tot 62 jaar en dat het aantal jaren dat vereist is om op deze leeftijd met pensioen te kunnen gaan voortaan 40 jaar bedraagt. Voorziet ook in overgangsmaatregelen die het mogelijk maken om op 60 jaar of 61 jaar met pensioen te gaan. Artikel 89: Geeft aan de Koning de bevoegdheid om afwijkingen en nadere regels te bepalen inzake de overgang van de leeftijd van 60 naar 62 jaar voor de pensioenstelsels met een lagere pensioennoemer dan 60. De Koning moet dat dan wel doen voor 1 maart 2012.

17 Vervroegd pensioen Loopbaanvoorwaarden 40 loopbaanjaren, vroeger 5!
Werkelijk gepresteerd Aanneembare diensten + diplomabonificatie en legerdienst ? Indien te weinig overheidsdiensten → ook diensten werknemer en zelfstandige Voor de vaststelling van de nieuwe vereiste loopbaanvoorwaarde zullen de diensten die meetellen voor de vaststelling van het recht op een pensioen van de overheidssector in aanmerking genomen worden met inbegrip van de tijdsbonificatie wegens het verplicht bezit van een diploma en van de legerdienst. Indien iemand onvoldoende dienstjaren in de overheidssector heeft, zullen ook zijn perioden van tewerkstelling als werknemer of als zelfstandige in aanmerking worden genomen om aan de loopbaanvoorwaarde te kunnen voldoen. VTBS (PDOS) Voor de personen die zich op 28 november 2011 in een statuut bevonden van een verlof of afwezigheid voorafgaand aan de oppensioenstelling of een vergelijkbare situatie waarbij een verplichte oppensioenstelling op 60 jaar is afgesproken, wijzigt niets. Dit geldt ook voor de personen die een aanvraag voor een dergelijke periode hebben ingediend vóór 28 november 2011.

18 Vervroegd pensioen 2012 60j 5 loopbaanjaren 2016 62j 40 loopbaanjaren
Jaar Min. leeftijd Loopbaanvoorwaarde Uitzonderingen 2012 60j 5 loopbaanjaren 2013 60j 6m 38 loopbaanjaren 60j bij 40 loopbaanjaren 2014 61j 39 loopbaanjaren 2015 61j 6m 40 loopbaanjaren 60j bij 41 loopbaanjaren 2016 62j 40 loopbaanjaren 60j bij 42 loopbaanjaren 61j bij 41 loopbaanjaren

19 Vervroegd pensioen toekomst VTBS 56+ 58+?
“Mag geen meerkost betekenen voor Vlaamse Regering!” Behoud van “een” vorm van uitstapregeling? Overgangsmaatregelen zijn nu nog niet opgenomen…  Grote onzekerheid ! Voor wat de uitstapregeling in de toekomst betreft, is het op dit ogenblik koffiedik kijken. Het staat vast dat deze regeling zal worden herzien want minister Smet heeft ondertussen van de Vlaamse Regering de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat de hieraan verbonden factuur niet verder oploopt. Deze opdracht maakt het noodzakelijk om het stelsel te herzien. Er leven veel vragen i.v.m. VTBS en vooral dan van personeelsleden die weer net opnieuw uit de boot dreigen te vallen. Dat zijn dan de personeelsleden die geboren zijn kort na 31 augustus COV eist van minister Smet om terdege met deze groep personeelsleden rekening te houden.

20 Vervroegd pensioen voorbeeld
Peter (onderwijzer) (° ), VB 24/24 , 60 jaar op 36 loopbaanjaren voor recht en berekening pensioen op  vervroegd pensioen v.a (60 jaar) Veerle (kleuterjuf)(° ), VB 24/24, 60 jaar op 36 loopbaanjaren voor recht en berekening pensioen op (te jong, te weinig gewerkt…)  vervroegd pensioen v.a (64 jaar) Peter is vastbenoemd onderwijzer en geboren op 30/11/1951. Hij werd 60 op 30/11/2011 en kon zich beroepen op 36 loopbaanjaren voor recht en berekening van het pensioen. Gebaseerd op de huidige regelgeving kan hij op vervroegd pensioen vanaf de leeftijd van 60j en kon dus per 1 december 2011 uitstappen. Veerle is vastbenoemd kleuteronderwijzer en geboren op 30/11/1955. Zij wordt 60j op 30/11/2015 en heeft dan ook 36 loopbaanjaren. Gebaseerd op de huidige regelgeving kan zij NIET uitstappen… In 2015 is de minimumleeftijd 61,5j (en zij is dus te jong…) In 2015 dient zij als 60jarige 41 lpbjaren te bewijzen (en zij werkte niet lang genoeg…) Zij zal dus pas kunnen uitstappen als zij de 40 jaren loopbaan kan bewijzen (2019!) Ze is dan 64 jaar…

21 Vervroegd pensioen voorbeeld
Marc, onderwijzer ASV (° ), VB 22/22, 60 jaar op 42 loopbaanjaren voor recht en berekening pensioen op vervroegd pensioen v.a (60 jaar) GLBO op , 40 loopbaanjaren voor recht en berekening pensioen op  vervroegd pensioen v.a (64,5 jaar) Marc, vastbenoemd onderwijzer, wordt 60 jaar op 21/12/ Hij zal dan 42 lpbj kunnen aantonen en kan op vervroegd pensioen. Vanaf 2016 kan je nog steeds op 60j met vervroegd pensioen op voorwaarde dat je 42 lpbj kan bewijzen.

22 Marc, onderwijzer ASV (°21-12-1963), VB 22/22,
GLBO op (validering?), dan is hij 50 GLPBO 55+ op , telt maar voor 1/2 40 loopbaanjaren voor recht en berekening pensioen op telt ook maar voor 1/2  vervroegd pensioen v.a (64,5 jaar)  Maar als Marc opteert het werk ook werkbaar te houden en het een beetje rustiger aan wil doen… kon hij al op 50j in het stelsel GLPBO 50+ stappen op 1/9/2014. Door de wijzigingen in dit stelsel zal hij echter eerst de gewone deeltijdse lpbo (als hij hier nog recht op heeft) moeten nemen. Dit stelsel is gevat door wijzigingen: slechts 1 jaar hiervan kan in rekening worden gebracht. Pas in 2019 zal hij dan het specifiek stelsel GLPBO 55+ kunnen nemen. Hij bereikt dan pas de vereiste 40 jaar loopbaan in 2027 aangezien de jaren GLPBO en GLBO 55+ maar aan de helft zullen tellen… Hij zal bijgevolg pas in 2027 met vervroegd pensioen kunnen gaan. Hij zal dan 64,5j oud zijn… En heeft wellicht in de pensioenberekening ook de keuze moeten maken tussen het dure valideren of inleveren…

23 Refertewedde gem. 10 jaren
Tot Rustpensioen = aanneembare diensten x refertewedde (gem. bezoldiging gekoppeld aan de VB van de laatste 5 jaren) x 1/ 55 Vanaf Rustpensioen = aanneembare diensten x refertewedde (gem. bezoldiging gekoppeld aan de VB van de laatste 10 jaren) x 1/ 55 Het overheidspensioen werd tot berekend door het geheel van de aanneembare diensten te vermenigvuldigen met de refertewedde (gemiddelde bezoldiging gekoppeld aan de vaste benoeming van de laatste 5 jaren) en de tantième 1/55. De wet van 28 december 2011 omschrijft in het luik ‘Pensioenen van de overheidssector’ veranderingen over de refertewedde. Artikel 105: Stelt dat de pensioenen van de openbare sector met ingang van 1 januari 2012 berekend op basis van een referentiewedde die gelijk is aan de gemiddelde wedde van de laatste tien loopbaanjaren of van de volledige duur van de loopbaan als die minder dan tien jaar bedraagt. Artikel 106: Bepaalt dat art. 105 niet van toepassing is op de personen die, op 1 januari 2012, de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt of, indien het een overlevingspensioen betreft, de rechthebbende of één van de rechthebbenden deze leeftijd heeft bereikt op 1 januari 2012.

24 Refertewedde gem. 10 jaren
Laatste baremaverhoging (MAX= 27 j weddenanc.) meer dan 10 jaren vóór pensionering → géén verandering in pensioenberekening Wél impact op: personeelsleden met vervroegd pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid Personeelsleden met korte(-re) onderwijsloopbaan Maar wat als 10j vervolgens 20j (30j) wordt? Voor personeelsleden die de laatste baremaverhoging hebben behaald vóór de periode van 10 jaren voorafgaand aan het rustpensioen verandert er niets aan de refertewedde. Wie echter vervroegd op pensioen wordt gesteld wegens lichamelijke ongeschiktheid of een korte(re) onderwijsloopbaan heeft, verliest hierdoor een aanzienlijk stuk pensioen. Pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid of na een korte(re) loopbaan zijn zelfs in de oude regeling meestal al kleine pensioenen. Het grootste gevaar schuilt echter in het feit dat deze maatregel op dit ogenblik schijnbaar weinig effect heeft op de grote groep. Als Quickie deze stap kan zetten zonder veel tegenwind, zou hij wel heel erg snel de eenvormigheid van pensioenstelsels kunnen doortrekken door dit nog op te trekken tot 20j (of zelfs 30j). En dan zal effect wel degelijk voelbaar zijn!

25 Refertewedde gem. 10 jaren voorbeeld
Els, Adm. mdw., korte(-re) loopbaan Barema VB 36/ j ,7789 maanden diensten (≈ 15j en 6m) Bruto maandbedrag refertewedde 10 jaren t.o.v. 5 jaren → € 56 minder pensioen per maand Els is adm mdwk en heeft kortere loopbaan (wat in dit ambt wel vaker voorkomt). Op 61j leeftijd heeft zij 15j en 6mnd aanneembare diensten. Haar pensioen zal sowieso niet erg hoog liggen. Tengevolge van de aanpassing op leeftijd en loopbaanjaren zal ze sowieso tot 65j moeten werken. Maar stel dat ze met pensioen zou kunnen gaan… Dan zou haar bruto refertewedde berekend op laatste 10j 56€/mnd lager liggen dan dat de berekening op de laatste 5j zou zijn gebaseerd.

26 Refertewedde gem. 10 jaren voorbeeld
Jo, directeur, pensioen wegens ziekte Barema VB 24/ j ,7047 maanden diensten (≈ 26j en 4m) Bruto maandbedrag refertewedde 10 jaren t.o.v. 5 jaren → € 94 minder pensioen per maand Jo is directeur en komt op pensioen wegens ziekte. Hij heeft op 47j leeftijd 26j en 4mnd aanneembare diensten voor berekening. Als zijn bruto refertewedde wordt berekend op 10j zal zijn pensioenbedrag 94€/mnd lager dan dat de berekening op 5 jaar zou gebeuren. Met alle medische zorgen, het lage pensioenbedrag (op 47j leeftijd) zal deze regering hem ook nog een kleine 100€/mnd kosten…

27 Loopbaanonderbreking Één jaar gratis aanneembaar
Tot Max. tot 20 – 25 % van de gehele loopbaan 12 maanden gratis aanneembaar Bijkomend 24 maanden indien kind < 6 j. Mogelijkheid tot validering tot 60 maanden In de regelgeving vóór konden perioden van loopbaanonderbreking voor de berekening van het overheidspensioen slechts opgenomen worden tot een bepaald percentage van de werkelijk gepresteerde diensten. Een periode van loopbaanonderbreking kon daarbij gratis in aanmerking komen, de eerste 12 maanden en eventueel nog 24 bijkomende maanden voor de perioden gedurende welke het personeelslid of zijn echtgenoot die onder hetzelfde dak woont, kinderbijslag ontving voor een kind jonger dan 6 jaar. Ook voor de perioden waarvoor er geen vrijstelling was kon men op vrijwillige basis persoonlijke bijdragen storten (valideren) tot maximum 60 kalendermaanden (5 jaar).

28 Loopbaanonderbreking Één jaar gratis aanneembaar
Vanaf Behalve aanvraag vóór Max. 12 maanden aanneembaar ½ of 1/5 LBO na de leeftijd van 55 jaar → beperking wordt verhoogd met 24 tot 60 maanden als overgangsmaatregel Thematische LBO vereisen geen validatie In de wet van 28 december 2011 worden veranderingen aangaande het in aanmerking nemen van perioden van loopbaanonderbreking voor de pensioenberekening omschreven. Artikel 101 stelt dat periodes van loopbaanonderbreking, gesitueerd na 31 december 2011, slechts in aanmerking genomen voor het recht en de berekening van het pensioen ten belope van 12 maanden voor het geheel van de loopbaan. Indien de aanvraag echter werd ingediend vóór 28 november 2011, niet gevat door deze beperking tot 12 maanden. Ingeval van halftijdse loopbaanonderbreking (of voor 1/5de tijd), genomen na 31 december 2011 door een persoon van 55 jaar of ouder, wordt de beperking tot 60 maanden verhoogd met respectievelijk 24 of 60 maanden.“ Voor personen die na 31 december 2011 vrijwillig in het kader van loopbaanonderbreking hun prestaties verminderen tot 4/5 van een voltijdse tewerkstelling worden de periodes van afwezigheid of verlof gelijkgesteld met effectieve prestaties zonder het geheel van 5 jaar te mogen overschrijden.

29 Loopbaanonderbreking voorbeelden
Lies, onderwijzer, bevalt op aansluitend op het bevallingsverlof neemt ze VLBO OV tot start op een gewone VLBO tot (2j) 24 maanden LBO tellen mee voor de berekening van haar rustpensioen 2,5 maanden VLBO OV + 9,5 maanden gratis aanneembaar (want aanvang vóór ) + 12 maanden gratis aanneembaar voor een kind < 6 jaar) Lies bevalt op Ze neemt aansluitend op haar bevallingsverlof volledige ouderschapsverlof tot aan de zomervakantie. Zij start op de gewone volledige loopbaanonderbreking tot (2j). 24 maanden LBO tellen voor betrokkene mee voor de berekening van haar rustpensioen (2,5 maanden VLBO OV + 9,5 maanden gratis aanneembaar (aanvang vóór ) +12 maanden gratis aanneembaar voor een kind < 6 jaar).

30 Loopbaanonderbreking voorbeeld
Joke, onderwijzer, bevalt op aansluitend op bevallingsverlof neemt ze VLBO OV tot start op de gewone VLBO tot 14,5 maanden LBO tellen voor betrokkene mee voor de berekening van haar rustpensioen 2,5 maanden VLBO OV + 12 maanden gratis aanneembaar) Joke verliest daardoor netto € 28 pensioen per maand (+ ruim 2 loopbaanjaren). Maar Joke bevalt net 1 jaar later. Ze bevalt op Ze neemt aansluitend op haar bevallingsverlof volledige loopbaanonderbreking ouderschapsverlof tot aan de zomervakantie, net zoals haar collega Lies. Zij start vervolgens op de gewone volledige loopbaanonderbreking tot , ook 2 jaar tot haar kind stilaan naar school kan… Ze heeft dus 26,5 mnd LPBO. Van de 26,5 LBO tellen voor betrokkene echter maar 14,5 maanden mee voor de berekening van haar rustpensioen (2,5 maanden VLBO OV + 12 maanden gratis aanneembaar ) Deze tweede (kleuter-)onderwijzer verliest daardoor ca. 2,6 % op het bruto pensioen (netto ca. 28 euro/ maand)

31 Dank voor je aandacht en je syndicale strijd
Veel succes!


Download ppt "Informatievergadering COV Antwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google