De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM !. 10:00Verwelkoming 10:15Sociale en beschutte werkplaatsen vandaag Waarin zijn we verschillend? Waarin zijn we gelijk? 10:45Op weg naar het eenheidsdecreet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM !. 10:00Verwelkoming 10:15Sociale en beschutte werkplaatsen vandaag Waarin zijn we verschillend? Waarin zijn we gelijk? 10:45Op weg naar het eenheidsdecreet."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM !

2 10:00Verwelkoming 10:15Sociale en beschutte werkplaatsen vandaag Waarin zijn we verschillend? Waarin zijn we gelijk? 10:45Op weg naar het eenheidsdecreet : Hoe ziet de sector haar eigen toekomst? 11:45Mogelijkheid tot vraagstelling 12:00Lunch AGENDA

3 13:45Werkgroep 1 14:45Werkgroep 2 15:30Toespraak minister Van Brempt 16:00Receptie AGENDA

4 SOCIALE EN BESCHUTTE WERKPLAATSEN: WAARIN ZIJN WE VERSCHILLEND? WAARIN ZIJN WE GELIJK? Inge Laperre, SST Christel Vanroelen, VLAB

5 groep van mensen met verschillende achtergronden (sociaal, economisch, juridisch …) willen overgaan tot de oprichting van een organisatie met de tewerkstelling van mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt als doelstelling zien mogelijkheden binnen groenzorg denken aan het tewerkstellen van 50 doelgroepwerknemers Vzw Testcase

6 ondernemingsplan personeel: mensen met rendementsverlies sociale economie: verschillende mogelijkheden sociale of beschutte werkplaats? Hoe starten ?

7 tewerkstelling op maat bieden, en in de mate van het mogelijke doorstroming bevorderen geen winstdoelstelling belangeloze inzet van de bestuurders Erkenningsvoorwaarden die gelijk(w)aardig zijn voor BW en SW

8 Administratieve verplichtingen BW:  uniform boekhoudplan (gebaseerd op regeling grote ondernemingen vzw- wetgeving)  jaarlijkse rapportering aan de overheid (jaarverslag, jaarrekeningen, statistische gegevens, sociale balans) Erkenningsvoorwaarden die verschillend zijn voor BW en SW

9 Administratieve verplichtingen SW:  boekhouding conform vzw-wetgeving  jaarlijks evaluatieverslag aan de erkenningscommissie Erkenningsvoorwaarden die verschillend zijn voor BW en SW

10 Kwaliteitsbeoordeling in BW:  kwaliteitshandboek  audits op regelmatige basis Kwaliteitsbeoordeling in SW:  opstellen individuele begeleidingsplannen Erkenningsvoorwaarden die verschillend zijn voor BW en SW

11 Ruimte voor ondernemerschap in BW:  programmatie op Vlaams niveau: capaciteit per BW  vrije keuze van activiteiten Ruimte voor ondernemerschap in SW:  contingentering per SW  aanvraagprocedure per activiteit Erkenningsvoorwaarden die verschillend zijn voor BW en SW

12 BW Bij voorrang persoon met een handicap (W2- ticket) Zwakke werknemers Toeleider: VLAFO SW Uitsluitend doelgroepwerknemers: –5 jaar inactief –Laaggeschoold –Cumul aan achterstellingsfactoren Toeleider: VDAB Omschrijving doelgroep

13 BW Geen verplichting naar aantal Recht op: –1 leider vanaf 25 DGWN –1 assistent-leider per volle schijf van100 DGWN –1 sociaal assistent per volle schijf van 100 DGWN –1 bediende per volle schijf van 50 DGWN –1 monitor per volle schijf van 10 DGWN –1 dienst sociaal beleid per BW SW Verplicht 1 omkaderingslid per 5 DGWN Omkadering

14 Doelgroep BW 5 categorieën –cat. 1: 9,0110€/u –cat. 2: 8,1349€/u –cat. 3-5: 7,7936€/u Eindejaarspremie: 75 % maandloon Doelgroep SW Op basis van GMMI: 7,7936€/u Eindejaarspremie: 75 % maandloon Loons- en arbeidsvoorwaarden op sectorniveau

15 BW 5 functies Loonschalen op basis van functie en anciënniteit SW 5 functies Loonschalen op basis van functie en anciënniteit Loons- en arbeidsvoorwaarden omkadering

16 BW Basisforfait: 6,78 €/uur Forfait zwakke WN: 1,79 €/uur Gemiddeld percentage zwakke WN: 58,8 % SW Basisforfait: 15.376.66 €/jaar Subsidie doelgroep

17 Berekening vzw Testcase in stelsel BW 25x16.934,32 = 423.358 € 25x13.397,28 € = 334.932 € Totaal = 758.290 € Berekening vzw Testcase in stelsel SW 50x15.376,66 € = 768.833 € Subsidie doelgroep

18 BW Leider: 17.850,27 € Assistent-leider: 16.441,91 € Monitor:11.250,67 € Bediende: 11.287,51 € Maatschappelijk assistent: 12.758,26 € SW 1 bedrag: 14.416,07 € Subsidie omkadering

19 Berekening vzw Testcase in stelsel BW Recht op subsidiëring 8 werknemers omkadering Totaal subsidiepakket: 110.907,65 € Berekening vzw Testcase in stelsel SW Recht op subsidiëring 10 werknemers omkadering Totaal subsidiepakket: 144.160,7 € Subsidie omkadering

20 Berekening vzw Testcase in stelsel BW Doelgroep: 758.290 € Omkadering:110.907,65 € Totaal subsidiepakket: 869.197,65 € Berekening vzw Testcase in stelsel SW Doelgroep: 768.833 € Omkadering: 144.160,7 € Totaal subsidiepakket: 912.993,7 € Totaal subsidiepakket

21 Vzw Testcase wil op termijn uitbreiden tot 200 doelgroepwerknemers Bekijkt de regelgeving ook vanuit dit groeioogpunt: –In systeem BW qua erkenningen nog mogelijkheden –In systeem SW moeilijk omwille van contingentering Plannen tot schaalvergroting

22 Berekening vzw Testcase in stelsel BW 100 x 16.934,32 = 1.693.432 € 100 x 13.397,28 € = 1.339.728 € Totaal = 3.033.160 € Berekening vzw Testcase in stelsel SW 200 x 15.376,66 € = 3.075.332 € Subsidie doelgroep

23 Berekening vzw Testcase in stelsel BW Recht op subsidiëring 29 werknemers omkadering Totaal subsidiepakket: 333.655,79 € Berekening vzw Testcase in stelsel SW Recht op subsidiëring 40 werknemers omkadering Totaal subsidiepakket: 576.642,8 € Subsidie omkadering

24 Berekening vzw Testcase in stelsel BW Doelgroep: 3.033.160 € Omkadering: 333.655,79 € Totaal subsidiepakket: 3.366.815,79 € Berekening vzw Testcase in stelsel SW Doelgroep: 3.075.332 € Omkadering: 576.642,8 € Totaal subsidiepakket: 3.651.974,8 € Totaal subsidiepakket

25 BW Uitdovend VIPA: –Max. 10 m²/DGWN –Max. 275 €/m² Nationale Loterij: 25 % van VIPA-subsidie 2006 = laatste jaar SW geen subsidies Infrastructuur subsidies

26 Voordelen BW-systeem –Vrijheid in keuze activiteiten –Groeimogelijkheden –Vrijheid in aanwervingsbeleid –(Investeringstoelagen) Nadelen BW-systeem –Meer administratieve verplichtingen –Strengere verplichtingen op vlak van kwaliteitssysteem Conclusies

27 Voordelen SW-systeem –Minder administratieve verplichtingen –Eenvoudiger kwaliteitssysteem –Grotere omkadering Nadelen SW-systeem –Beperking op vlak van toegelaten activiteiten –Contingentering –Beperkte vrijheid in aanwervingsbeleid Conclusies

28 Subsidiëring: – is ongeveer gelijkwaardig voor de doelgroep – ligt hoger voor de omkadering in de SW Conclusies

29 Wachten op het eenheidsdecreet … Wat heeft vzw Testcase besloten ?

30 OP WEG NAAR HET EENHEIDSDECREET VOOR SOCIALE EN BESCHUTTE WERKPLAATSEN

31 Waarom een eenheidsdecreet ? op beleidsvlakin het werkveld EVOLUTIES

32 Evoluties op beleidsvlak - Operatie Beter Bestuurlijk Beleid - Gemeenschappelijke platformtekst dd.02/12/2003 ( cfr RT « Personen met een arbeidshandicap ») - Regeerakkoord Vlaamse Regering (2004) - Bevestiging in beleidsverklaring Vlaamse regering (sept. 2005)

33 Evoluties in het werkveld - Groeiende doelgroepvermenging - Gemeenschappelijke doelstelling - Overlapping economische activiteiten - Gezonde bedrijfseconomische werking - Zelfde Paritair Comité SW & BW ontmoeten elkaar op het werkveld

34 Evoluties in het werkveld Noden van de doelgroep - vergrijzingsproblematiek - specifieke begeleiding DGWN Bedrijfseconomisch vlak : - effecten globalisering - concurrentieprobleem - investeringen (innovatie- bedrijfsinfrastructuur ) SW & BW geconfronteerd met gemeenschappelijke tendensen

35 Een eenheidsdecreet als werkkader Voor beschutte en sociale werkplaatsen Om de tewerkstellingskansen te verhogen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

36 Hoe komen tot een eenheidsdecreet ? -2004 : gemeenschappelijke visietekst SST-VLAB « op weg naar tewerkstelling op maat » - juni 2005 : oprichting Amfion vzw als confederatie SST-VLAB - Begin 2006 : conclaaf! - 23/02/2006 : gezamenlijke RvB SST-VLAB « gemeenschappelijke visie eenheidsdecreet » - 23/03/2006 : uitwisselingsdag - Samen met de overheid op weg naar verdere concretisering - 01/01/2008 : start van het eenheidsdecreet ! ?

37 Wat zijn de fundamenten van een eenheidsdecreet ? Een werkbedrijf is een bedrijf dat werk verschaft (binnen de eigen organisaties of bij een reguliere werkgever) op maat van werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het werkbedrijf onderscheidt zich van andere ondernemingen door de specifieke methodieken inzake begeleiding van deze werknemers, zowel in het eigen bedrijf als in andere bedrijven.

38 De werkzoekende/werknemer staat centraal

39 Wat zijn de fundamenten van een eenheidsdecreet ? Elk individu is vrij om zich te richten naar een bedrijf/werkvorm van zijn/haar keuze

40 Wat zijn de fundamenten van een eenheidsdecreet ? Onafhankelijke toeleiding en trajectaanpak - Heeft de betrokkene een grote afstand tot de arbeidsmarktobjectieve criteria? - Zo ja, op welke manier moet de rugzak gevuld worden om deze afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen?

41 Wat zijn de fundamenten van een eenheidsdecreet ? Persoonsgebonden subsidiëring via het rugzakmodel

42 Wat zijn de fundamenten van een eenheidsdecreet ? Garanderen van een kwaliteitsvolle begeleiding

43 Wat zijn de fundamenten van een eenheidsdecreet ? Ondernemerschap : autonomie van het bedrijf

44 Wat zijn de fundamenten van een eenheidsdecreet ? Regionale samenwerking tussen werkbedrijven

45 Hoe zien we dan het eenheidsdecreet ? Voor wie willen de werkbedrijven er zijn ? Voor alle mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Autonomie van het werkbedrijf Inspanningsverbintenis regionaal aanbod

46 Hoe zien we dan het eenheidsdecreet ? Wat willen werkbedrijven bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ? Tewerkstelling op maat Erkenning op basis van een modulair kwaliteitssysteem

47 Hoe zien we dan het eenheidsdecreet ? Op welke manier zien we de subsidiëring van de werkbedrijven ? Persoonsgebonden op basis van rugzakprincipe Overgangsfase Flankerend beleid

48 Hoe zien we dan het eenheidsdecreet ? Bijzondere aandacht voor arbeidszorg in het eenheidsdecreet - laatste vangnet voor mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt - arbeidszorg = methodiek - bezoldigde arbeid moet steeds de voorkeur genieten - geen verdringing van bezoldigde arbeid

49 Hoe zien we dan het eenheidsdecreet ? WERKBEDRIJVEN : DOELGROEP : personen met een handicap, allochtonen, langdurig werklozen,… ACTIVITEITEN : verpakking, groenzorg, kringwinkel,… METHODIEKEN : tewerkstelling beschermd milieu, enclaves, supported employment, arbeidszorg,… EENHEIDSDECREET ALS WERKKADER

50 Hoe gaan we nu verder ? Engagementen die de sector vraagt aan minister Van Brempt Engagementen van de sector t.a.v. de overheid

51 -verdere professionalisering van het werkveld - uitwerken van een door de sector gedragen kwaliteitssysteem - opbouwen van een structuur voor regionaal overleg en regionale samenwerking - uitwerken van een persoonsgebonden subsidiesysteem, gebaseerd op het rugzakprincipe - vorm geven aan de methodiek « supported employment » Engagementen van de sector t.a.v. de overheid

52 - een vlot toeleidingssysteem tot de arbeidsmarkt - erkenning van werkbedrijven op basis van een kwaliteitssysteem - betrokkenheid van de sector bij de uitwerking van een toekomstig kwaliteitssysteem - voldoende subsidiëring die op een eenvoudige en eenduidige manier wordt toegekend - ruimte voor ondernemerschap - de juiste man/vrouw op de juiste plaats - verdere uitbouw werkbedrijven zonder contingentering Engagementen die de sector vraagt aan minister Van Brempt


Download ppt "WELKOM !. 10:00Verwelkoming 10:15Sociale en beschutte werkplaatsen vandaag Waarin zijn we verschillend? Waarin zijn we gelijk? 10:45Op weg naar het eenheidsdecreet."

Verwante presentaties


Ads door Google