De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aaldert Mellema Bestuurder Zorg CNV Publieke zaak LOMOZ 16 maart 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aaldert Mellema Bestuurder Zorg CNV Publieke zaak LOMOZ 16 maart 2011"— Transcript van de presentatie:

0 De aanloop naar verkiezingen voor de ondernemingsraad
Publieke Zaak Publieke Zaak De aanloop naar verkiezingen voor de ondernemingsraad

1 Aaldert Mellema Bestuurder Zorg CNV Publieke zaak LOMOZ 16 maart 2011
De aanloop naar verkiezingen voor de ondernemingsraad

2 Welke rol heeft de ondernemingsraad nog als een CAO is afgesloten?
Opdracht: Welke rol heeft de ondernemingsraad nog als een CAO is afgesloten? Welke vragen roept dit op voor de achterban en hoe informeer je de achterban? Met welke zaken onderhandel je met de bestuurder? Hoe vertaal je de CAO naar de achterban?

3 Rechten en faciliteiten ondernemingsraad
Ondernemer is gehouden tot het voeren van overleg het verstrekken van informatie aan de OR; het tijdig vragen van advies aan de OR ten aanzien van voorgenomen besluiten over belangrijke financieel-economische of bedrijfsorganisatorische aangelegenheden; het tijdig vragen om instemming van de OR ten aanzien van voorgenomen besluiten op het gebied van het sociale beleid van de onderneming in ruime zin; het verlenen van bepaalde faciliteiten, zoals bijvoorbeeld vergaderen tijdens werktijd, en scholing.

4 OR en CAO . WOR art 27: 'Instemming van de OR is niet vereist, als de aangelegenheid al inhoudelijk geregeld is in een CAO of publiekrechtelijke regeling', Wel instemmingsrecht: beloningssystemen, werktijdenregelingen en spaarregelingen

5 Artikel 25 & 28 WOR Artikel 25 adviesrecht van ondernemingsraden.
De OR heeft het recht advies uit te brengen op diverse gebieden die raken aan de arbeidsvoorwaarden, ook als zij in CAO's geregeld zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om fusies, reorganisaties en het groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten. Artikel 28 'het naar vermogen bevorderen door de OR van de naleving van geldende arbeidsvoorwaarden'.

6 Automatisch instemmingsrecht
Zodra de CAO de ondernemer iets te kiezen laat, treedt automatisch ook het instemmingsrecht van de ondernemingsraad in werking. Tenzij de opstellers van de CAO (vakbonden en werkgeversverenigingen) een andere procedure hebben voorgeschreven. Zij kunnen bijvoorbeeld de bevoegdheid om de CAO-bepalingen verder in te vullen, ook delegeren aan de ondernemer en de vakbondsbestuurder.

7 Ondernemingsovereenkomst
artikel 32: overeenkomst tussen de ondernemer en de ondernemingsraad waarin is vastgelegd dat de ondernemingsraad meer of andere bevoegdheden krijgt dan de bevoegdheden die in de wet worden genoemd. (Ook kan het gaan om het vastleggen van de uitleg die werkgever en ondernemingsraad geven aan de rechten ontleend aan de Wet op de ondernemingsraden.)

8 Afwijken van een CAO? De Wet-cao levert een betere uitdrukking: een afspraak tussen werknemer en werkgever mag nooit in strijd zijn met de cao. Nergens in de Wet-cao of in de Wet op de ondernemingsraden (WOR), staat dat een werkgever wel van de cao mag afwijken als hij daarvoor de instemming heeft van de ondernemingsraad.

9 CAO VVT 2008-2010 Loon ?? - Arbeidsduur en werktijden.
Gebroken diensten Kraamzorg; vakantieuren (verlofmandje) Afspraak dat CAO een Basis CAO is!! Veel taken naar OR! In A-deel, basis-CAO, bepaling opgenomen, dat de werkgever per verplicht is deze cao-artikelen integraal/ongewijzigd op te nemen in een ondernemingsovereenkomst ex artikel 32 WOR. Overzicht van onder het B-deel vallende regelingnummers en artikelnummers van de CAO-T resp. van de CAO-V&V.

10 B deel (0ndernemingsovereenkomst VVT) sinds 2008
1. Scholing/ontwikkeling - leerling werknemers - stagebeleid - tegemoetkoming studiekosten 2. Beoordelingsregeling, inclusief beloningsaccenten - arbeidsmarkttoeslag - waarnemingstoeslag

11 B deel (0ndernemingsovereenkomst VVT) sinds 2008
3. Invulling meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (kader regeling in A-deel met delen van onderstaande artt.)CAO-T: · Artikel 8.8: Kopen/verkopen vakantiedagen 4. Vergoedingen - telefoon - dienstkleding - aanstellingskeuring

12 B deel (0ndernemingsovereenkomst VVT) sinds 2008
5. Integriteitsbeleid - nevenfunctie - seksuele intimidatie 6. Werkoverleg 7. Verplichtingen werkgever en werknemer 8. Melding afwezigheid 9. Verhuiskostenregeling

13 CAO GGZ vervolg HRM-convenant Reiskosten woon-werkverkeer
Stagevergoeding Verklaring omtrent gedrag (VOG) Kosten herregistratie Wet BIG FWG herbeschrijving Ouderschapsverlof

14 CAO GGZ 2009-2011 Invoering levensfasebudget (LFB)
(bestedingsdoelen niet in de CAO opgenomen) Uitgangspunten levensfasebudget (LFB) systeem Uitwerking van de LFB-regeling Ontziebepalingen (wijziging per 1 januari 2010) Overgangsregeling huidige 55-plussers

15 CAO GGZ Instellingsregeling vergoeding bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst Par.10 C over bereikbaarheidsdienst : De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen met betrekking tot de vorm van de vergoeding, voor de compensatie voor het verrichten van een van de diensten genoemd in H 10 C CAO GGZ. De regeling dient tenminste op hetzelfde vergoedingsniveau te blijven.

16 CAO VVT 2010- 2012 Leeftijdsverlof Persoonlijk levensfasebudget (PLB)
In uur per jaar. Tot die tijd huidige leeftijdsuren geleidelijk opgehoogd op 31 december 2011, 55 jaar of ouder bent huidige hogere Leeftijdsuren behouden. Voor de groep jarigen is er een overgangsregeling Persoonlijk levensfasebudget (PLB)

17 Elke instelling geeft minimaal 2% van de loonsom
CAO VVT Scholing en ontwikkeling Elke instelling geeft minimaal 2% van de loonsom per jaar uit aan scholing en ontwikkeling. Samen met de or stelt de werkgever een plan op. Contracten Nulurencontracten omzetten in een contract met een gemiddeld

18 CAO VVT 2010- 2012 aantal uren per week.
Werkgever overlegt jaarlijks over een volwaardig deeltijdcontract. Vergoeding De huidige afspraken blijven gelden. Gelijktrekken/verbeteren van beide regelingen (=harmoniseren) komt bij het volgende cao overleg Nachtdiensten 55 plussers De huidige afspraken in de cao zijn op dit punt gebleven zoals ze zijn.

19 Conclusie: Welke rol heeft de ondernemingsraad nog als een CAO is afgesloten? Welke vragen roept dit op voor de achterban en hoe informeer je de achterban? Met welke zaken onderhandel je met de bestuurder? Hoe vertaal je de CAO naar de achterban?


Download ppt "Aaldert Mellema Bestuurder Zorg CNV Publieke zaak LOMOZ 16 maart 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google