De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Publieke Zaak 0. 1 Aaldert Mellema Bestuurder Zorg CNV Publieke zaak LOMOZ 16 maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Publieke Zaak 0. 1 Aaldert Mellema Bestuurder Zorg CNV Publieke zaak LOMOZ 16 maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Publieke Zaak 0

2 1 Aaldert Mellema Bestuurder Zorg CNV Publieke zaak LOMOZ 16 maart 2011

3 Publieke Zaak Opdracht: –Welke rol heeft de ondernemingsraad nog als een CAO is afgesloten? –Welke vragen roept dit op voor de achterban en hoe informeer je de achterban? –Met welke zaken onderhandel je met de bestuurder? –Hoe vertaal je de CAO naar de achterban? 2

4 Publieke Zaak Rechten en faciliteiten ondernemingsraad Ondernemer is gehouden tot –het voeren van overleg –het verstrekken van informatie aan de OR; –het tijdig vragen van advies aan de OR ten aanzien van voorgenomen besluiten over belangrijke financieel- economische of bedrijfsorganisatorische aangelegenheden; –het tijdig vragen om instemming van de OR ten aanzien van voorgenomen besluiten op het gebied van het sociale beleid van de onderneming in ruime zin; –het verlenen van bepaalde faciliteiten, zoals bijvoorbeeld vergaderen tijdens werktijd, en scholing. 3

5 Publieke Zaak OR en CAO –WOR art 27: –'Instemming van de OR is niet vereist, als de aangelegenheid al inhoudelijk geregeld is in een CAO of publiekrechtelijke regeling', –Wel instemmingsrecht: beloningssystemen, werktijdenregelingen en spaarregelingen – 4.

6 Publieke Zaak Artikel 25 & 28 WOR –Artikel 25 adviesrecht van ondernemingsraden.Artikel 25 De OR heeft het recht advies uit te brengen op diverse gebieden die raken aan de arbeidsvoorwaarden, ook als zij in CAO's geregeld zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om fusies, reorganisaties en het groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten. –Artikel 28 'het naar vermogen bevorderen door de OR van de naleving van geldende arbeidsvoorwaarden'.Artikel 28 5

7 Publieke Zaak Automatisch instemmingsrecht –Zodra de CAO de ondernemer iets te kiezen laat, treedt automatisch ook het instemmingsrecht van de ondernemingsraad in werking. Tenzij de opstellers van de CAO (vakbonden en werkgeversverenigingen) een andere procedure hebben voorgeschreven. Zij kunnen bijvoorbeeld de bevoegdheid om de CAO- bepalingen verder in te vullen, ook delegeren aan de ondernemer en de vakbondsbestuurder. 6

8 Publieke Zaak Ondernemingsovereenkomst –artikel 32: overeenkomst tussen de ondernemer en de ondernemingsraad waarin is vastgelegd dat de ondernemingsraad meer of andere bevoegdheden krijgt dan de bevoegdheden die in de wet worden genoemd.artikel 32 (Ook kan het gaan om het vastleggen van de uitleg die werkgever en ondernemingsraad geven aan de rechten ontleend aan de Wet op de ondernemingsraden.) 7

9 Publieke Zaak Afwijken van een CAO? –De Wet-cao levert een betere uitdrukking: een afspraak tussen werknemer en werkgever mag nooit in strijd zijn met de cao. –Nergens in de Wet-cao of in de Wet op de ondernemingsraden (WOR), staat dat een werkgever wel van de cao mag afwijken als hij daarvoor de instemming heeft van de ondernemingsraad. 8

10 Publieke Zaak CAO VVT 2008-2010 –Loon ?? - Arbeidsduur en werktijden. –Gebroken diensten Kraamzorg; –vakantieuren (verlofmandje) Afspraak dat CAO een Basis CAO is!! Veel taken naar OR! –In A-deel, basis-CAO, bepaling opgenomen, dat de werkgever per 1-1-08 verplicht is deze –cao-artikelen integraal/ongewijzigd op te nemen in een ondernemingsovereenkomst ex –artikel 32 WOR. –Overzicht van onder het B-deel vallende regelingnummers en artikelnummers van de CAO-T –resp. van de CAO-V&V. 9

11 Publieke Zaak B deel (0ndernemingsovereenkomst VVT) sinds 2008 1. Scholing/ontwikkeling –- leerling werknemers –- stagebeleid –- tegemoetkoming studiekosten 2. Beoordelingsregeling, inclusief beloningsaccenten –- arbeidsmarkttoeslag –- waarnemingstoeslag 10

12 Publieke Zaak B deel (0ndernemingsovereenkomst VVT) sinds 2008 3. Invulling meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden –(kader regeling in A-deel met delen van onderstaande artt.)CAO-T: –· Artikel 8.8: Kopen/verkopen vakantiedagen 4. Vergoedingen –- telefoon –- dienstkleding –- aanstellingskeuring 11

13 Publieke Zaak B deel (0ndernemingsovereenkomst VVT) sinds 2008 5. Integriteitsbeleid –- nevenfunctie –- seksuele intimidatie 6. Werkoverleg 7. Verplichtingen werkgever en werknemer 8. Melding afwezigheid 9. Verhuiskostenregeling 12

14 Publieke Zaak CAO GGZ vervolg –HRM-convenant –Reiskosten woon-werkverkeer –Stagevergoeding –Verklaring omtrent gedrag (VOG) –Kosten herregistratie Wet BIG –FWG herbeschrijving –Ouderschapsverlof 13

15 Publieke Zaak CAO GGZ 2009-2011 –Invoering levensfasebudget (LFB) (bestedingsdoelen niet in de CAO opgenomen) –Uitgangspunten levensfasebudget (LFB) systeem –Uitwerking van de LFB-regeling –Ontziebepalingen (wijziging per 1 januari 2010) –Overgangsregeling huidige 55-plussers 14

16 Publieke Zaak CAO GGZ 2009-2011 –Instellingsregeling vergoeding bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst Par.10 C over bereikbaarheidsdienst : –De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen met betrekking tot de vorm van de vergoeding, voor de compensatie voor het verrichten van een van de diensten genoemd in H 10 C CAO GGZ. De regeling dient tenminste op hetzelfde vergoedingsniveau te blijven. 15

17 Publieke Zaak CAO VVT 2010- 2012 Leeftijdsverlof –In 2017 35 uur per jaar. Tot die tijd huidige –leeftijdsuren geleidelijk opgehoogd –op 31 december 2011, 55 jaar of –ouder bent huidige hogere –Leeftijdsuren behouden. Voor de groep 50-55 jarigen is er –een overgangsregeling Persoonlijk levensfasebudget (PLB) 16

18 Publieke Zaak CAO VVT 2010- 2012 Scholing en ontwikkeling –Elke instelling geeft minimaal 2% van de loonsom –per jaar uit aan scholing en ontwikkeling. Samen –met de or stelt de werkgever een plan op. Contracten –Nulurencontracten omzetten in een contract met een gemiddeld 17

19 Publieke Zaak CAO VVT 2010- 2012 –aantal uren per week. –Werkgever overlegt jaarlijks over een volwaardig deeltijdcontract. Vergoeding –De huidige afspraken blijven gelden. Gelijktrekken/verbeteren van beide regelingen (=harmoniseren) komt bij het volgende cao overleg Nachtdiensten 55 plussers –De huidige afspraken in de cao zijn op dit punt –gebleven zoals ze zijn. 18

20 Publieke Zaak Conclusie: –Welke rol heeft de ondernemingsraad nog als een CAO is afgesloten? –Welke vragen roept dit op voor de achterban en hoe informeer je de achterban? –Met welke zaken onderhandel je met de bestuurder? –Hoe vertaal je de CAO naar de achterban? 19


Download ppt "Publieke Zaak 0. 1 Aaldert Mellema Bestuurder Zorg CNV Publieke zaak LOMOZ 16 maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google