De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De NVP is hét netwerk voor P&O-professionals

Verwante presentaties


Presentatie over: "De NVP is hét netwerk voor P&O-professionals"— Transcript van de presentatie:

1 De NVP is hét netwerk voor P&O-professionals
NVO2 is dé Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in ontwikkelen en opleiden De NVP is hét netwerk voor P&O-professionals

2 De NVP houdt zich bezig met:
NVO2 houdt zich bezig met: De NVP houdt zich bezig met: HR-strategie Arbeidsverhoudingen Werving & Selectie Innovatie in HR Arbeidsvoorwaarden Opleidingsplannen Leren in organisaties Training en coaching Breinleren Leiderschapsontwikkeling Organisatie- en teamontwikkeling Professionele ontwikkeling en vakmanschap Internationalisering Innovatie in HRD

3 Strategie 2011-2015 wordt eind 2010 bepaald
Strategie ligt vast in de strategische nota 2009 – 2010 “HRD, fit voor de toekomst”

4 Missie Missie NVO2 positioneert zich als de toonaangevende
Nederlandse beroepsvereniging van HRD- professionals in ontwikkelen en opleiden; nu en in de toekomst. b)Voor haar circa leden is NVO2 een goed functionerend professioneel netwerk en een platform voor professionele ontwikkeling. c)NVO2 is geen kennisinstelling, maar houdt zich professioneel, structureel en pro-actief bezig met kennismanagement van het HRD-domein. d)De rol die NVO2 zich toedicht valt te typeren als een verbindingsfunctie binnen het HRD-domein. e)De verbindingsfunctie krijgt vorm in het signaleren van trends en ontwikkelingen -zowel nationaal als internationaal-, deze ontsluiten en ze voor onze doelgroep toegankelijk maken. Missie De NVP heeft als missie dé HR autoriteit in Nederland te willen zijn. De NVP wil uitgroeien tot het toonaangevende netwerk voor personeelsmanagement en organisatieontwikkeling door: het ontwikkelen en actueel houden van integraal personeelsbeleid als een primaire component in het totale beleid in arbeidsorganisaties b)het bekendheid geven aan ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid c)het ontwikkelen en uitdragen van standaarden en innovatie ter ontwikkeling van het vakgebied en haar beoefenaars.

5 NVO2 wil een platform zijn voor haar leden
Ambities Ambities NVO2 wil een platform zijn voor haar leden NVO2 wil een herkenbare bijdrage leveren aan de professionalisering van het HRD vakgebied NVO2 streeft naar een zo groot mogelijk bereik binnen de beroepsgroep; lid of geen lid Alle inhoudelijke activiteiten die NVO2 organiseert of waarin NVO2 participeert zijn gerelateerd aan ambitie 1 en 2 NVP wil dé HR autoriteit in Nederland zijn NVP wil namens de HR gemeenschap de spreekbuis zijn naar de politiek NVP heeft de ambitie om te groeien naar circa leden

6 Professionali-sering Leden
3 Pijlers Professionali-sering Leden Platform Professionali-sering Leden Platform

7 Leden komen uit twee‘windstreken’ van het vakgebied:
Vragende partij met daarbinnen - de beslissers - de verbinders Aanbiedende partij met daarbinnen - de beslissers - de verbinders - de uitvoerders NVO2 kent persoonlijke leden. Lidmaatschap krijgt vorm via een individueel of organisatielidmaatschap Leden komen uit alle disciplines binnen het HR vakgebied. NVP kent uitsluitend persoonlijke leden. Eventueel in de vorm een collectief (‘bedrijfs’) lidmaatschap.

8 Het totaal aantal leden: 1965
Overzicht populatie Overzicht populatie Het totaal aantal leden: 1965 Momenteel bestaat het ledenbestand van NVO2 uit: 785 mannen (40 %) 1180 vrouwen (60 %) (Stand per 15 juni 2010) Het totaal aantal leden bedraagt: 5725. Momenteel bestaat het ledenbestand van de NVP uit: 2354 mannen (41%) 3371 vrouwen (59 %) (Stand per 1 juli 2010)

9 Overzicht populatie Overzicht populatie Leeftijd Leeftijd

10 Overzicht populatie (functie)
* Waarvan de aanbodkant ca. 45%

11 Focus leden Focus leden
Om de toonaangevende beroepsvereniging binnen het vakgebied te kunnen zijn streeft NVO2 naar een zo groot mogelijk bereik binnen de beroepsgroep. Belangrijke indicator hierbij is het aantal leden van de vereniging. Doel voor 2012: Een substantiële groei van het aantal leden, en een groter spreiding over de geduide ‘windstreken’. NVO2 streeft er naar om organisaties met minimaal 5 HRD medewerkers via een organisatielidmaatschap aan zich te binden. Focus leden NVP streeft er naar om naar leden te groeien in de komende periode ( ). NVP legt accent op instroom van Young Professionals en neemt daartoe diverse initiatieven. O.a. contacten met alle Hogescholen in Nederland. NVP streeft er naar om meer bedrijven met minimaal 10 HR medewerkers via een collectief (‘bedrijfs’) lidmaatschap aan zich te binden.

12 NVO2 wil een platform zijn voor haar leden met een tweeledig doel:
Een ontmoetingsplaats creëren voor HRD-professionals (netwerkfunctie) Ontsluiten van (nieuwe) kennis en inzichten in het HRD-vakgebied (kennismanagement) NVP biedt haar leden een platform voor: Kennisvergaring & -deling Bundeling van HR expertisegebieden Specialistische kennis voor specifieke doelgroepen Netwerken Platform Platform

13 Internationalisering Internationalisering
NVO2 streeft er naar om nationaal de toonaangevende vereniging van HRD-professionals te zijn. In veel eerdere documenten en activiteiten lezen we daaraan gekoppeld een internationale oriëntatie. NVO2 werkt samen met de VOV (België), de ASTD (USA) en de ETDF (Europa). De internationale ambities zijn: De versterking van de professionalisering en internationale oriëntatie van NVO2-leden en daarmee bijdragend aan de kennis, vaardigheden en attitude van NVO2-leden voor hetgeen zich afspeelt buiten Nederland op HRD-gebied. Speciale aandacht voor de recente uitbreiding en verdere integratie binnen Europa. Facilitering bij de actieve inbreng van NVO2 op HRD-gebied via de samenwerking met buitenlandse (zuster)organisaties en internationale (overkoepelende) HRM en/of HRD organisaties. Internationalisering NVP is gelieerd aan de EAPM (European Association for People Management) en de WFPMA (World Federation of Personnel Management Associations). NVP heeft een sectie Internationaal ten behoeve van HR professionals binnen internationale organisaties.

14 Producten Producten Vakblad “Leren in Organisaties”
NVO2 HRD-community Website als HRD portal met kennisbank Studiedagen en workshops Evenementen en themacongressen Zomerfestival Learning Lane (met partners) Internationaal HRD congres (aparte stichting) NVO2 beroepscode NVO2 scriptieonderscheiding Coaching op aanvraag NVO2 netwerkgroepen op functie, regio en thema NVO2 delegatie ASTD congres (met VOV) Producten Vakblad Personeelbeleid Opleidingen: langlopend op master- en (post) HBO-niveau en kortlopende HR- cursussen NVP Sollicitatiecode NVP Helpdesk Arbeidsrecht NVP Future Award NVP Bachelor Award P&O Proffie (met partners) HR Top 100 (met partners) NVP Benchmark NVP HR Stand-Up: Speakers Academy NVP Jaarcongres

15 Professionalisering Professionalisering
NVO2 wil een herkenbare en gewaardeerde bijdrage leveren aan de professionalisering van het vakgebied: De rol die NVO2 zich hierin toedicht is een regiefunctie Trends en ontwikkelingen signaleren, kanaliseren, initiëren en ontsluiten Zowel op nationaal als internationaal niveau Op actieve en gestructureerde wijze NVO2 is geen kennisinstelling, maar houdt zich professioneel, structureel en pro-actief bezig met kennismanagement. Professionalisering NVP heeft haar leden georganiseerd in secties of kennisgroepen om op die wijze kennis binnen de vereniging te bundelen en naar buiten te kunnen brengen. NVP organiseert activiteiten en workshops ten einde haar leden op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen binnen het HR vakgebied. NVP is bezig met de ontwikkeling van een beroepscode mogelijk gevolgd door een traject van certificering. NVP heeft de ambitie om op termijn HR opleidingen in Nederland te gaan accrediteren.

16 Nieuwjaarsbijeenkomst, congressen, Learning Lane, Performa
Activiteiten Activiteiten De NVP is jaarlijks goed voor zo’n 75 bijeenkomsten. Afdelingen, secties en bureau organiseren actuele thema- en netwerkbijeenkomsten, workshops, congressen, boekbesprekingen en andere vakgerelateerde activiteiten. NVP-leden blijven op de hoogte van deze activiteiten via digitale nieuwsbrieven, NVP-Plaza.nl en het vakblad Personeelbeleid. De NVP is tevens te volgen via Linkedin, Twitter, Hyves en Facebook. Events: Studiedagen, NVO2 dagen, Nieuwjaarsbijeenkomst, congressen, Learning Lane, Performa Werkgroepen: Activering huidige en nieuwe werkgroepen, kennis uit de werkgroepen delen, nieuwe website als ondersteuning Publicaties: Website, Leren in Organisaties, eigen informatiemateriaal en eigen uitgaven (w.o. scriptieonderscheiding) Innovaties en trends NVO2 organiseert: Ca. 40 studiedagen/evenementen per jaar Heeft ca. 30 actieve netwerkgroepen (goed voor ca 100 bijeenkomsten per jaar) Organiseert jaarlijks zomerfestival Learning Lane Organiseert 1x per 4 jaar internationaal HRD evenement Heeft een actieve HRD-community gekoppeld aan de website en is actief op Twitter en Linkedin

17 De vereniging De vereniging Algemeen bestuur (5 leden)
Voorzitter Han Nichting, directeur P&O VROM Dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester) Commissie leden voor leden De vereniging Naast sectie- en afdelingsbesturen kent de NVP een landelijk bestuur. Voorzitter is Wim Kooijman, Executive Vice President Human Resources & Industrial Relations KLM. De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Landelijk NVP Bestuur over relevante thema’s en ontwikkelingen. Voorzitter van de Raad van Advies is Hein Knaapen, Corporate HR director at KPN. De vereniging kent een aantal commissies: Commissie NVP Sollicitatiecode Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode Beroepscode Commissie Sponsorcommissie Commissie Ledenwerving & -behoud Financiële Advies Commissie

18 Landelijk Bestuur: 8 leden incl. de voorzitter 9 afdelingsbesturen
Bestuursmodel Bestuursmodel Landelijk Bestuur: 8 leden incl. de voorzitter 9 afdelingsbesturen 8 sectiebesturen Voorzittersoverleg: 5 x per jaar. Recent omgevormd tot “Excom” (Executive Committee), samen met landelijke bestuursleden Algemene Leden Vergadering: 2 x per jaar (voorjaar en najaar) Strategiedag (voorheen: kaderdag) : 1 à 2 x per jaar Algemene ledenvergadering, 2 x per jaar Algemeen bestuur, 4 x per jaar Dagelijks bestuur, 1 x per maand Strategiesessie, 1 x per jaar in algemeen bestuur 30 werkgroepen o.l.v. een coördinator 2 x per jaar overleg coördinatoren (met directeur)

19 Organisatiemodel Organisatiemodel Algemeen bestuur (strategie)
Dagelijks bestuur (operatie, uitvoering strategie) Kantoor, georganiseerd op basis van principe vast/flexibel Vast : directeur en 4 medewerkers (2,8 FTE) Flexibel: projectleiders/deskundigen op diverse terreinen (betaald en vrijwillig) Algemene ledenvergadering, keurt besluiten goed: strategie, jaarplan, begroting, verantwoording Organisatiemodel Landelijk bestuur NVP Bureau voor landelijke ondersteuning Voorzitters van afdelingen en secties zijn relatief autonoom Stuurmodel = jaarlijks toe te kennen budget Voorzitters vormen samen met Landelijk Bestuur de “Excom” waar strategische en tactische besluiten worden genomen Algemene Leden Vergadering keurt principiële en structurele besluiten goed Financiële Advies Commissie controleert financiële processen en cijfers en geeft advies over voorgenomen investeringen

20 Inkomsten uit activiteiten, workshops en opleidingen Vacaturesite
Ledencontributie Sponsorinkomsten Inkomsten uit activiteiten, workshops en opleidingen Vacaturesite Advertorials in de nieuwsbrief Ledencontributie (persoonlijk en organisatielidmaatschap) Studiedagen en evenementen Publicaties, boeken in eigen beheer Vacaturesite en mailings Sponsoring op projectbasis (bv scriptieprijs)

21 Algemene (hoofd)sponsor(s) Sub-sponsor(s) Afdeling-/Sectie-sponsor(s)
Sponsormodel Sponsormodel Algemene (hoofd)sponsor(s) Sub-sponsor(s) Afdeling-/Sectie-sponsor(s) Event-sponsor(s) Project-sponsor(s) Sponsoring op projectbasis (bv. scriptieprijs) Inhoudelijke sponsoring (bv. Internationalisering)

22 Communicatie Communicatie 9x per jaar vakblad leren in organisaties
Wekelijks een digitale nieuwsbrief HRD community als digitale ontmoetingsplaats voor interactie, incl. inhoudelijke blogs Website als HRD portal met laatste nieuws HRD-ontwikkelingen, artikelen en verenigingsnieuws NVO2 is te volgen op Twitter en LinkedIn Communicatie NVP-leden ontvangen 10 keer per jaar het vakblad ‘Personeelbeleid’ Wekelijks verschijnt er de digitale nieuwsbrief vol met het laatste nieuws uit de vereniging, links, aanbiedingen en de laatste vacatures NVP-Plaza.nl: de digitale ontmoetingsplaats voor leden met o.a. informatie over activiteiten, het NVP cursus- en opleidingsaanbod, het vacature-overzicht, informatie over NVP-diensten als helpdesk arbeidsrecht, HR Stand-Up en de meest recente ontwikkelingen binnen het P&O-vakgebied De NVP is te volgen via Linkedin, Twitter, Hyves en Facebook

23 Belangrijke data Belangrijke data NVO2 opgericht 9 juni 1972
Aantal leden per 15 juni: 1965 Aantal activiteiten per jaar ca 40 studiedagen/evenementen en ca 100 netwerkbijeenkomsten Aantal netwerkgroepen: 30 NVO2 kantoor: vast 5 medewerkers (2,8 FTE) en flexibele inhuur Belangrijke data NVP opgericht in 1965 Huidige aantal leden: 5725 Aantal activiteiten per jaar: circa 75 Aantal hoofdsponsors: 1 Aantal subsponsors: 1 Aantal afdelingen: 9 Aantal secties: 8 Bureau: 11 medewerkers (8,5 fte)

24 Belangrijke contracten
Performa (t/m 2010) Springer (t/m 2010) ASTD (jaarlijks) Landgoed De Horst (t/m 2012) SDU (t/m 2012) Performa (t/m 2012) Logica (t/m 2010) Villawal (t/m 2014)


Download ppt "De NVP is hét netwerk voor P&O-professionals"

Verwante presentaties


Ads door Google