De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infoavond Elst Centraal Huis der Gemeente 19 oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infoavond Elst Centraal Huis der Gemeente 19 oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Infoavond Elst Centraal Huis der Gemeente 19 oktober 2011

2 Inhoud presentatie WELKOMFrank van Rooijen 1.Sleutelproject Elst CentraalAngride Mulders 2.Bestemmingsplan HdG, P&RAngride Mulders 3.Locatiekeuze HdGJeroen Bos 4.Investeringskosten Jeroen Bos 5.Renovatie huidige gebouwenJeroen Bos 6.Jaarlasten en dekkingsmiddelen HdGJan Nieuwboer 7.Bestemmingsplan InfraAngride Mulders 8.Hoe nu verder ?Frank van Rooijen

3 Waarom Elst Centraal ? Belang voor gemeente: - Opheffen gelijkvloerse kruising -Ontsluiting Westeraam, relatie dorpscentrum -Start ontwikkeling Elst Zuidoost

4 Sleutelproject Elst Centraal Stadsregio Intensivering Reizigersvervoer Keerspoor lijn Tiel, 3e perron aan westzijde HOVlijn Arnhem-Nijmegen P+Rvoorziening Provincie Bovenregionaal verkeer-en vervoersknooppunt Railverbinding Arnhem-Nijmegen

5  Projectopdracht B&W 2002  Stedenbouwkundige opzet Elst CentraalRaad 27 april 2004  Vertraging en stopzetten BP en contracten 2006 - 2008  Ontwikkelingsstrategie Elst Centraal B&W 17 maart 2009  Projectopdracht Elst Centraal B&W 14 april 2009  Planvoorbereidingskrdiet Elst Centraal Raad 26 mei 2009  Def. ontwikkelingsstrategie Elst Centraal B&W 8 september 2009  Stedenbouwkundige visie Elst Centraal Raad 24 november 2009  Financieel kader Spoorzone Raad 24 november 2009  Financieel kader Elst Centraal, HdG t.k.n. Raad 24 november 2009  Aankoop grond NS Poort Raad 15 december 2009  Schetsontwerp Spoorzone 2A, opdracht 2B B&W 23 februari 2010  Voorbereidingsbesluit Elst Centraal Raad 9 februari 2010 1. Historie besluitvorming (1)

6  Schetsontwerp Spoorzone 2A, opdracht 2B B&W 23 februari 2010  Voorbereidingsbesluit Elst Centraal Raad 9 februari 2010  Convenant Stadsregio Spoorzone B&W 23 februari 2010  Planvoorbereidingskrediet Spoorzone Raad 23 februari 2010  Ontwerp BP Elst Centraal, InfraB&W 15 juni 2010  Voorontwerp BP Elst Centraal, HdG en P+RB&W 15 juni 2010  Grondexploitatie Elst CentraalRaad 29 juni 2010  Motie CDA maximalisatie kosten HdGRaad 22 februari 2011  Projectopdracht ‘Kwaliteit Centraal’B&W 30 mei 2011  Vaststellen BP Elst Centraal,HdG en P+RB&W 5 juli 2011  Ontwerp VVGB tijdelijke voorzieningen HdGRaad 28 juni 2011  Gunningsleidraad en start gunningsfase HdGB&W 23 augustus 2011 1. Historie besluitvorming (2)

7 Toelichting stedenbouwkundig plan Kwaliteit Centraal Tunnelinfrastructuur Bouwprogramma (HdG, Wonen, kantoren, stationsgebonden voorzieningen) Herinrichting openbare ruimte Stationsplein, Overbetuweplein, Vrijheidsplein Waterhuishouding en Groenstructuur

8

9 Grondexploitatie Elst Centraal 2010 Kosten Verwerving 5,2€ Bouw/woonrijp 9,8€ Bedrijven 1,0€ Plankosten 3,0€ Bijdrage P&R 0,5€ Tijd. maatregelen 1,0€ Fonds bovenwijks 1,1€ Overige kosten 3,0€ Totaal kosten 24,7€ Baten Woningbouw 16,4€ HdG/kantoren / 2,9€ voorzieningen Subsidies 1,9€ Bijdrage gemeente 3,5 € Opbrengsten 24,7€

10 Bestemmingsplan HdG, P&R

11 Jeroen Bos 3.Locatiekeuze 4.Investeringskosten HdG 5.Renovatie huidige gebouwen

12 Locatie vastgesteld in raad juni 2007 (obv matrix) Stedenbouwkundige (integrale) inpassing eenvoudig Aanjaagfunctie ontwikkeling Elst Centraal Geen planologische belemmeringen Goede bereikbaarheid openbaar vervoer (burgers/personeel) Korte doorlooptijd (planontwikkeling/bestemmingsplan) Beperkte planschaderisico’s 3. Argumenten keuze locatie Elst Centraal

13 4. Opbouw kosten nieuwbouw HdG (1) Investeringskosten (raadsbesluit juni 2007) € 22,3 mln -PvE Royal Haskoning 18 april 2007 -Investeringskostenraming Hevo d.d.25 april 2007 -Excl. grond- en diverse eenmalige kosten -Wel dekkingsmiddelen voor stelpost grondkosten € 3 mln -Incl. 1,52% niet compensabele btw -Prijs gebaseerd op oplevering april 2010

14 Investeringskosten vastgesteld in 2007€ 22,3 Niet geraamde posten € 3 mln Grondkosten € 1,5 Wijzigingen prijspeil en doorlooptijd (2013) € 1,5 Beleidswijzigingen € 3,9 mln Stedenbouwkundig, milieu (Greencalc 250) € 1,3 Gebouwd parkeren € 2,6 Totaal raadbesluit 23 februari 2010 € 29,2 Afschrijvingstermijn 40 jaar Opbouw kosten nieuwbouw HdG (2)

15 Niveau bouwkosten HdG Publicatie “Bouwen van gemeentehuizen” door Sdu uitgevers en bbn adviseurs” Bouwkosten gerelateerd aan kwaliteitsniveau: Basis, gemiddeld en hoog Bouwkostenniveau HdG: gemiddeld -Meeste gemeentehuizen in Ned. hebben bouwkostenniveau gemiddeld -Afwerkingsniveau basis + extra in representatieve ruimten -Installaties conform hedendaagse marktconforme kantoorgebouwen

16 Exploitatie Streven: Exploitatielasten nieuwbouw lager dan huidige exploitatielasten. Voorbeeld: energielasten (gas,water,electra) Huidige energielasten € 122.243,- Berekende energielasten nieuwbouw€ 69.210,- - Besparing (per jaar)€ 53.033.- (43%) Overige: Onderhoudskosten, schoonmaakkosten

17 5. Renovatie huidige gebouwen Rapportage Royal Haskoning dec 2003 en ‘En de cost gaet voor de baet uit’ mei 2006 € 10,2 - vervangende huisvesting/verhuiskosten, € 1,6 tijdelijke inrichting Totaal € 11,8 - Geindexceerd (BDB indexcijfers) € 14,4 - Inclusief Greencalcnorm € 0,8 Totaal € 15.2 Afschrijvingstermijn 20 jaar ipv 40 jaar en extra kosten parkeervoorzieningen

18 Nadelen van renovatie Parkeerproblemen in centrum bij de 2 gebouwen blijft bestaan Geen optimale dienstverlening voor de burger Efficiëncy bedrijfsvoering is niet mogelijk Hogere exploitatielasten dan nieuwbouw

19 6. Investering, jaarlasten, Dekkingsmiddelen Jan Nieuwboer

20 Opbouw investeringsbedrag nieuwbouw naar afschrijvingstermijn Gebouw, parkeren (40j) 26.530.000 Inrichting (10j) 1.120.000 Grondkosten (geen afs.) 1.550.000 Diverse eenmalige kosten PM* Totaal 29.200.000 * komen tlv algemene reserve (eerste schoonmaak, verhuizing, opening, eventuele tijdelijke huisvesting, e.d.)

21 Totaaloverzicht dekkingsmiddelen I. Al beschikbaar : a. eenmalig: bestemmingsreserve 3,9 milj. b. structurele fin. ruimte begr. € 445.000 II. Toekomstig: a. eenmalig: opbrengst vrijkomende panden 8 milj. b. structureel eff.voordeel personeel € 469.000 (= ruim 8,6 milj. investeringsruimte)

22 Investering, omgerekend naar jaarlijkse lasten Gebouw, parkeren, e.d. 1.442.000 Inrichting 142.000 Grondkosten 70.000 Diverse eenmalige kosten 0 Jaarlijkse lasten 1.654.000 (elke € 1 milj. bouwkosten lager = -54.000 kap.lasten)

23 Dekking jaarlijkse lasten € 1.654.000 Bestemmingsreserve kap.lasten € 11,9 milj.(panden 8 en reserve 3,9) Jaarlijkse rente/vrijval best. res.€ 740.000 Jaarlijks voordeel personeel€ 469.000 Reeds beschikbare struct. ruimtebegr.€ 445.000 Totale jaarlijkse dekking€1.654.000

24 Wat betekent niet bouwen in financiële zin? Vrijval structurele ruimte begroting € 445.000 (= investeringsvolume € 8,2 milj.) Vrijval eenm. reservemiddelen € 3,9 milj. + € 0,8milj. reserve voorfinanciering Af: reeds gemaakte kosten/verplichtingen - 1,5 miljoen Overige gevolgen niet realiseren centrale nieuwbouw: -extra lasten door kortere afschrijvingstermijn inv. “renovatie” -geen opbrengst oude panden/geen efficiencyvoordeel personeel -geen besparing op exploitatiekosten -(diverse overige nadelen van decentrale huisvesting)

25 Verschil in kapitaallasten van € 1 miljoen investering nieuwbouw t.o.v. renovatie Nieuwbouw 40 jaar€ 54.000 Renovatie 20 jaar€ 77.000 (ruim 140% van jaarlast nieuwbouw)

26 Kostenvergelijk netto jaarlasten: Nieuwbouw € 25,5 miljoen (excl. inrichting/parkeren) Kapitaallasten (afschrijving in 40 jaar) afg.€ 1.400.000 Wel toekomstige dekkingsmiddelen in mindering: - Besparing personeel- 469.000 - Opbrengst bestaande panden- 435.000 Netto lasten nieuwbouw afgerond€ 500.000 en voordeel expl.lasten - pm Renovatie € 15,2 miljoen (idem) Kapitaallasten (afschrijving in 20 jaar) afgerond€ 1.200.000 Geen toekomstige dekkingsmiddelen in mindering.

27 7. Bestemmingsplan Infra Voorontwerp juni 2010 ter inzage Ontsluiting Heinz Economische uitvoerbaarheid

28 Economische uitvoerbaarheid Heinz Nieuwe ontsluiting ivm keerspoor en tunnel Overeenstemming noord of zuid Kosten zijn bekend Schadeloosstelling wordt bepaald Kostenverdeling: Stadsregio, Heinz, provincie, gemeente (€ 1,5 mln.)

29 Economische uitvoerbaarheid Spoorzone Investering € 16,7 Subsidies € 9,8 rijk & stadsregio Gemeente € 3,9 Dekkingstekort € 3,0

30 BeschikbaarBenodigdResultaat Elst Centraal € 2,50 mln. € 0,00 mln. Spoorzone - Kosten - Besparingsopties € 3,90 mln. € 6,90 mln. € -0,60 mln. € -3,00 mln. € 0,60 mln. Heinz € 1,50 mln. € 9,27 mln. € -7,77 mln. Subtotaal € 7,90 mln. € 18.07 mln. € - 10,17 mln. Inzet extra middelen € 0,95 mln. € -0,75 mln. € 1,70 mln. Subsidie provincie PM Netto extra investeringsmiddelen € 8,85 mln. € 17,32 mln. € - 8,47 mln.

31 RijkProvincieStadsregioTotaal Spoorzone 7,96 mln.1,90 mln.9,86 mln. P&R Garage 0,95 mln.1,0 mln.2,0 mln.3,95 mln. Elst Centraal 0,58 mln. Totaal 8,91 mln.3,48 mln.2,0 mln.14,39 mln. Beschikbare subsidies Fietsenstallingen1 mln. QW Elst Zuidoost 4,2 mln. Efro Elst Zuidoost 2,0 mln

32 Deadline subsidies Deadline 2011:provincie € 580.000,- ISV Rijk € 1 mln Groei op Spoor SOK Deadline 2012:Regiocontracten € 1 mln P+R Provincie € 1,9 mln ondertunneling Deadline 2013: Quick Wins € 3 mln P+R Stadsregio € 1 mln fietsenstallingen Deadline 2015: Provincie € 2 mln Efro Deadline 2017: Rijk € 7,2 mln Spoorse doorsnijding

33 8. Hoe nu verder ? Voorstel college van B&W: Bestemmingsplannen HdG en Infra als één integraal beslispunt vaststellen door de raad Zuidelijke ontsluiting Heinz

34 Vragen ?


Download ppt "Infoavond Elst Centraal Huis der Gemeente 19 oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google