De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beheervisie Wegen en Beheerplan Verhardingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beheervisie Wegen en Beheerplan Verhardingen"— Transcript van de presentatie:

1 Beheervisie Wegen en Beheerplan Verhardingen 2006-2015
Richard Vermeulen Afdeling Weg en Water

2 Doel Beheervisie Wegen
Beheer- en onderhoudsplan Versnipperde bestaande beleidsuitgangspunten van alle wegbeheeronderdelen zijn samen-gevoegd in één document(afdelingsoverstijgend) Geen nieuw beleid toegevoegd Beschrijving van onze bestaande beleids-kernpunten en werkwijze voor het beheer en onderhoud van alle wegonderdelen College stelt Beheervisie Wegen vast en informeert de raad

3 Inhoud Beheervisie Wegen
Algemene aspecten: doelstellingen, organisatie en verantwoordelijk-heden, communicatie, integraal beheer, duurzaam veilige inrichting, kernpunten beleid Wegbouwkundige aspecten: verhardingsbeheer, gladheidbestrijding, wegbermen, straatmeubilair, kunstwerken, ophogen verzakte gebieden, schoonvegen verharding, onkruidbestrijding

4 Doelstellingen Tevreden burger / klantgericht werken
Kwaliteit gehele openbare ruimte moet goed zijn / integrale aanpak Schoon, heel en veilig Betrokkenheid belanghebbenden Efficiënt gebruik van middelen

5 Aandachtspunten Prioriteitstelling bij evt. beperkte middelen
Meerkosten herinrichtingen Ophogen verzakte gebieden Onderhoud particuliere verhardingen Afkoppelen regenwaterafvoer op verhardingen Straatwerk nutsbedrijven Globale indicatie kostenontwikkelingen

6 Beheerplan Verhardingen
Geautomatiseerd wegbeheerprogramma Sinds 1994 in gebruik in Gorinchem Gebaseerd op landelijke CROW-systematiek Vaste en variabele gegevens Hulpmiddel bij wegbeheer Meerjarenplanning en Meerjarenbegroting op netwerkniveau

7 Verhardingsgegevens

8 Verhardingsgegevens Totaal 1.319.000 1.022.000 234.000 52.000
Onderdeeltype % areaal m2 totaal Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom m2 elementen m2 asfalt Hoofdrijbaan 53% 3.000 47.000 Parkeren 15% 13.000 Trottoir / voetpad 27% 27.000 5.000 Fietspad / strook 4% 50.000 28.000 15.000 2.000 Overig 1% 12.000 11.000 1.000 Totaal 52.000

9 Kwaliteit Verhardingen
Kwaliteits-beoordeling Planjaar Evenwichtig wegennet (klei ondergrond) Gorinchem Binnen de kom Buiten de kom Asfalt Elementen Asfalt & elementen Zeer slecht 0% 7% 5% 9% Slecht 1-2 10% 1% Matig 3-5 15% 6% 4% Redelijk tot goed > 5 55% 73% 53% 38% 44% Zeer goed Geen schade 20% 33% 52% 30%

10 Basisbegroting 2006-2010 Totaal 3.600.000,-- 540.000,-- 4.140.000,--
Jaar Benodigd budget (minimaal) Klein onderhoud (gem. 15 %) Totaal benodigd Beschikbaar 2006 ,-- ,-- ,-- ,-- 2007 ,-- ,-- 2008 ,-- ,-- 2009 ,-- ,-- ,--* 2010 ,-- ,-- Totaal ,-- ,-- ,-- ,--

11 Meerjarenbegroting 2011-2015 Totaal 4.037.000,-- 605.000,--
Jaar Benodigd budget (minimaal) Klein onderhoud (gem. 15 %) Totaal benodigd Beschikbaar 2011 ,-- ,-- ,-- ,--* 2012 2013 2014 2015 Totaal ,-- ,-- ,-- ,--

12 Conclusie Huidig onderhoudsniveau is vergelijkbaar met een goed onderhouden wegennet In periode (net) voldoende financiële middelen beschikbaar. In periode jaarlijks een tekort van circa 15 %. Dit kan worden opgelost door onderhoudsbudget jaarlijks te verhogen met € ,-- (betrekken bij Perspectiefnota 2007). Financiële fluctuaties opvangen d.m.v. Voorziening Egalisatie Wegen

13 Zijn er nog vragen ?


Download ppt "Beheervisie Wegen en Beheerplan Verhardingen"

Verwante presentaties


Ads door Google