De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe werkervaring bij VDAB i.s.m. de partners 21 januari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe werkervaring bij VDAB i.s.m. de partners 21 januari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe werkervaring bij VDAB i.s.m. de partners 21 januari 2009

2 2 Werkervaringspromotor (externe werkplekken) Leerwerkbedrijf (interne werkplekken) EVALUATIEKLANTEVALUATIEKLANT TOELEIDING door VDAB Vacatureverwijzing Versterken basiscompetenties en ondersteunen randvoorwaarden Begeleiding op de werkvloer Begeleiding met het oog op uitstroom Aanbieden van externe werkplekken Sollicitatietraining Geslaagde werkervaring Begeleiding bieden op nieuwe werkvloer Geen uitstroom: intensief bemiddelen naar werk Nazorg Toeleidingsacties -collectief -individueel Ingebed in trajectwerking Attestering -formele voorwaarden -afwijking 10% INFWEP PL/UV/AN BGLTRA AV/KI/BO ATTWEP EA/ GA/FV AFWWEP MM/SO/DL/OC Warme overdracht naar VDAB bij niet- succesvolle WEP+ Competentieversterking op de werkvloer TRAJECTBE- GELEIDING DOOR VDAB 0 m6 m12 m/18 m18 m/24 m In- en uitstroomprofiel Evaluatierapport BGLTRA B1/ B2… START WEP+ Competentieversterking op de werkvloer DERWRV BZ/ST/AN EW EN EVALUATIEPROMOTORLWBEVALUATIEPROMOTORLWB

3 3 Werkervaring Besluit 10 juli 2008 van de Vlaamse Regering betreffende Werkervaring (BS 31 10 2008) Start nieuwe regeling : 1 januari 2009 Huidige regeling 2008 : werkt uitdovend ► VDAB zorgt voor begeleiding en sollicitatietraining

4 4 VDAB neemt regisseursrol op : VDAB zorgt voor toeleiding naar werkervaring VDAB evalueert leerwerkbedrijven/promotoren

5 5 Rol VDAB 1. TOELEIDING VDAB zorgt voor de toeleiding naar werkervaring Kandidaten sluitende aanpak krijgen voorrang Streven naar positieve oververtegenwoordiging kansengroepen : ESF-norm ►kortgeschoolden : 60 % ►personen met arbeidshandicap :15 % ►allochtonen : 20 % ►ouderen : 5 %

6 6 VDAB neemt initiatief om toeleidingsacties met regelmaat te organiseren in overleg met de LWB  collectief  en/ of individueel VDAB maakt afspraken met de LWB over :  de toeleiding naar de LWB van de werkzoekenden met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt  de warme overdracht naar VDAB als werkervaring niet succesvol was (na nazorg)

7 7 VDAB attesteert of wz voldoet aan formele doelgroepcriteria + staat afwijking toe indien nodig Valideren dat werkervaring zinvol is in traject van wz (= trajectactie) dmv screening

8 8 Doelgroepvoorwaarden Formele doelgroepvoorwaarden 10 % afwijking op het totale deelnemersveld  NWWZ deeltijds lerenden met draaglast  NWWZ met een medische, mentale, psychologische, psychiatrische problematiek (MMPP) (idealiter via activeringsscreening, indien niet mogelijk : via gesprek met psycholoog )  NWWZ met een sociale beperking (kansarmen, armoede, ex-gedetineerden)  gerechtigden op leefloon of financiële maatschappelijke hulp die NWWZ zijn ►De directeur AMB-regio bepaalt wie tot de 10% hoort.

9 9 Cijfers werkervaring : aantallen per RESOC RESOC aantal VTE 10% afwijking Antwerpen 553,2555 Mechelen 134,8513 Turnhout 127,813 Halle-Vilvoorde 142,914 Leuven 154,615 Brugge 98,610 Westhoek 919 Zuid-West-Vlaanderen 119,412 Oostende 28,13 Midden-West-Vlaanderen 43,94 Zuid-Oost-Vlaanderen 177,4218 Dender-Waas 199,220 Meetjesland-Leiestreek 77,58 Gent en rand 246,725 Limburg 402,440 Totaal Vlaanderen2597,6259

10 10 Toeleiding naar werkervaring VDAB ToeleidingWerkzoekendeVacature- Verwijzing Werkgever Zwakste (grootste afstand tot de arbeidsmarkt) Generieke vacature Partners Leerwerkbedrijven (interne werkplekken) Sterkste Concrete Vacatures Promotoren (externe werkplekken)

11 11 Vacatures gesloten vacatures 2 vacaturecircuits voor werkervaring : ► werkgever maakt vacatures bekend bij VDAB (via Werkwinkel of Servicelijn 0800 30 700) en geeft circuit aan Arbeids -circuit Voltijds? Deeltijds? Toestand dossier klant Cat wz.Beroeps- verleden PLPartners leerwerkbedrijf Voltijds Deeltijds Actief 90 93 A-W-GP A-Z-GP PWWerkervarings- promotor Voltijds Deeltijds Actief 90 93 A-W-GP A-Z-GP

12 12 2. VALIDERING VAN INSTROOM- EN UITSTROOMPROFIEL IUP bevat startcompetenties, te verwerven competenties en beoogde job IUP moet opgemaakt worden door LWB binnen een maand na aanvang van werkervaring en bezorgd worden aan VDAB (mailt naar trajectbegeleider) VDAB bevestigt

13 13 Werkervaring en tendering VDAB zorgt voor de toeleiding. Wie wordt verstaan onder VDAB ? Tenderpartners : ■ VDAB is arbeidsmarktregisseur en decretaal bevoegd voor taken in het kader van de arbeidsbemiddeling. Dus heeft VDAB de opdracht om de doelgroep toe te leiden naar werkervaring. ■ VDAB moet als arbeidsmarktregisseur de werkzoekenden screenen in functie van de trajectbepaling en dus bepalen welke actie de beste is voor de werkzoekende. Werkervaring is een mogelijke actie binnen deze trajectbepaling. De intake en de screening gebeuren tijdens de eerste contacten met de werk- zoekende en vooraleer een dossier eventueel getenderd wordt. Dus VDAB beslist tijdens de traject- bepaling of de klant past in het concept van werkervaring en voldoet aan de voorwaarden (of een uitzondering van maximaal 10 % krijgt). Op dit moment wordt de klant al toegeleid naar werkervaring en dus niet getenderd. Dus zijn er bij de getenderde dossiers vanaf 1 januari 2009 in principe geen potentiële doelgroepwerknemers meer. Als tijdens het traject bij de tenderpartner zou blijken dat iemand toch gebaat zou zijn met werkervaring, dit zal zeer uitzonderlijk zijn, en kan pas vastgesteld worden na enkele maanden, dan moet dit voorgesteld worden aan de projectmedewerkers tenderteam die dit bespreken met de VDAB-trajectbepaler (= trajectbegeleider). Het is de VDAB-trajectbepaler die beslist of werkervaring een zinvolle actie betekent in het traject van de werkzoekende. Zo ja, dan kan dit getenderd dossier stopgezet worden en overgedragen worden naar VDAB (dit kan enkel door de Centrale Dienst VDAB registratietechnisch in orde gezet worden). Op dit moment krijgt de tenderpartner toch een financiële vergoeding voor de geleverde inspanningen (dit is de volledige inspanningsfinanciering maar niet de resultaatsvergoeding). Het bedrag hiervan varieert naargelang de aard van de tender. VDAB neemt het dossier over en doet het nodige.

14 14 Werkwinkelpartners : ■ GTB kan ook trajectbepaling doen en de klanten verwijzen op vacatures net zoals VDAB, maar de attestering is de bevoegdheid van VDAB. ■ Andere werkwinkelpartners kunnen enkel klanten toeleiden naar werkervaring via VDAB.

15 15 Wat verwacht VDAB van de promotoren ? ■ De promotor biedt een werkervaringsmodule aan die aansluit bij de regionale arbeidsmarkt, met aandacht voor knelpuntberoepen, obv het jaaractieplan en meerjarenondernemingsplan van de VDAB. ■ De promotor biedt aan de door VDAB toegeleide doelgroep- werknemer een werkervaringsmodule aan. De geweigerde klanten worden geïnventariseerd tijdens de evaluatie door VDAB. ■ De promotor maakt de vacatures werkervaring bekend bij VDAB (via de servicelijn 0800 30 700 of de werkwinkel).

16 16 Wat verwacht VDAB van de leerwerkbedrijven ? ■ Het LWB maakt afspraken met VDAB over toeleiding en toeleiding van de meest kwetsbare werkzoekenden (maar het is VDAB die zelf initiatief moet nemen). ■ Het LWB neemt de deelnemers met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt op in de Interne werkplekken en krijgt deze toegeleid door VDAB. De geweigerde klanten worden geïnventariseerd tijdens de evaluatie door VDAB. ■ Instroom- en uitstroomprofiel : □ IUP bevat startcompetenties, te verwerven competenties en de beoogde job □ IUP moet opgemaakt worden door het LWB binnen een maand na aanvang van de werkervaring en gemaild worden naar de VDAB-trajectbegeleider. VDAB moet valideren (=bevestigen) dat hij dit gehad heeft (is een evaluatiecriterium). (NB : in de elektronische versie van deze IUP staat uitleg als je doorklikt)

17 17 ■ Het LWB moet registreren in CVS : □ er moet voldoende informatie in de dossiers staan □ er moet kwalitatieve informatie in de dossiers staan □ er moet regelmatig informatie in de dossiers genoteerd worden □ het LWB moet de klantengegevens actualiseren en de competenties aanpassen obv het instroom- en uitstroomprofiel. ► De bedoeling hiervan is dat VDAB bij terugkeer van de klant verder kan bouwen op wat er al van begeleiding gebeurd is en niet opnieuw moet beginnen. Zo moet de klant niet telkens zijn hele verhaal opnieuw brengen. ■ Het LWB maakt een evaluatierapport op en bezorgt dit aan VDAB. ■ Verlenging aanvragen van de werkervaring : □ dit moet tijdig gebeuren : +- 2 maanden voor het einde van de werkervaring □ dit moet besproken worden met de klant en met de VDAB-trajectbegeleider □ de VDAB-trajectbegeleider beslist ■ Wat als de klant afhaakt tijdens de werkervaring of de promotor wenst de tewerkstelling stop te zetten? □ er moet bekeken worden welke acties verder mogelijk zijn en dit moet besproken worden met de trajectbegeleider van VDAB, eventueel moet er een nieuwe trajectbepaling gebeuren. Hier moet de klant bij betrokken worden.

18 18 Evaluatierapport van doelgroepwerknemer □ Het LWB maakt een evaluatierapport op en mailt dit naar de trajectbegeleider van VDAB. □ Zowel bij succesvolle als niet-succesvolle werkervaring : ► bij succesvolle werkervaring : LWB mailt naar trajectbegeleider ► bij niet-succesvolle werkervaring : LWB mailt minimaal dit rapport naar trajectbegeleider en doet warme overdracht van klant ► het LWB registreert dit beknopt in CVS Evaluatierapport 1. Hoe is de werkervaring verlopen ? 2. Welke evolutie heeft de klant doorgemaakt ? 3. Wat heeft hij geleerd ? Wat moet hij nog leren ? 4. Wat is de reden volgens jullie waarom de doelgroepwerknemer niet uitstroomt ? 5. Welke stappen zijn er nog nodig om het jobdoel te bereiken ?

19 19 Warme overdracht : Als de werkervaring niet succesvol is : □ het LWB mailt evaluatierapport naar trajectbegeleider van VDAB en registreert dit beknopt in CVS □ het LWB draagt de klant warm over aan VDAB : → door een bespreking tussen LWB en VDAB adhv evaluatierapport → door een bespreking tussen LWB en VDAB met de klant erbij □ VDAB neemt de klant opnieuw in trajectbegeleiding

20 20 Registratie http: // partners.vdab.be/cvs nieuwe codes ifv monitoring en stuurbording ►opleiding CVS nieuwe uitbestedingsnummers werkervaring per leerwerkbedrijf promotoren/leerwerkbedrijven hebben eigen IKP-nummer EventtypeToestandscodeStapGebruiker INFWEPPL-UV-ANInfo werkervaringVDAB ATTWEPEA-GA-FVAttest werkervaringVDAB VBMVERBestaande : o.a. GS →AK, PK en WW VacatureverwijzingVDAB AFWWEPMM-SO-DL-OCAfwijkingVDAB DERWRVBZ-ST-EW-EN-ANBegeleiding werkervaringLeerwerkbedrijven DERTBSAV-BZ-UV-ST-ANTerbeschikkingstelling stageLeerwerkbedrijven

21 21 3. EVALUATIES Evaluatie van doelgroepwerknemer max 1 maand na einde werkervaring door LWB  Na afloop van elke werkervaring maakt het LWB een evaluatierapport op en bezorgt dit aan VDAB

22 22 Evaluatie van promotor door VDAB voor VSAWSE  de doorstroom van de doelgroepwerknemers naar NEC, SEC, opleiding, VDAB (warme overdracht)  het aantal geweigerde personen + reden  het individueel begeleidingsplan : inhoud  de mate waarin het werkervaringsproject aansluit bij het JAP en MJOP  de samenwerking tussen promotor, LWB en VDAB

23 23 Evaluatie van LWB door VDAB voor VSAWSE  de doorstroom van de doelgroepwerknemers naar NEC, SEC, opleiding, VDAB (warme overdracht)  de duurzaamheid van de jobs na doorstroming naar het NEC  de samenwerking tussen het LWB en de VDAB  de kwaliteit van de dossiers in CVS

24 24 FAQ’s (veelgestelde vragen) 1. Op welke vervoersvergoedingen kunnen doelgroepwerknemers aanspraak maken ? ► Netabonnement ►Treinticket 2. Wat als LWB beroep doen op VDAB voor de inschakelingsmodule ? ► Sollicitatietraining : betalend ► Beroepsspecifieke opleiding : gratis ► Attitudetraining : gratis 3. Vanaf welk ogenblik tijdens de werkervaring mag de VDAB terug vacatureverwijzingen doen ? ► Tijdens de werkervaring mogen er geen vacatureverwijzingen gebeuren : de klant heeft immers werk. ► Zodra de nazorg begint, dus na de werkervaring en zolang de klant nog geen nieuwe job gevonden heeft, mag VDAB vacatureverwijzingen doen op 2 voorwaarden : (1) het LWB moet hiervan op de hoogte gebracht worden door VDAB en akkoord gaan. (2) het LWB moet instemmen met de concrete vacatures

25 25 Bedankt ! voor jullie aandacht en de samenwerking. Veel succes !

26 26 Centraal Gedelegeerd bestuurder Arbeidsmarktbeheer AMB Regionale directeur VDAB AMB (13) Werkwinkel TOELEIDING Regionaal Competentiecentra CC Functionele ondersteuning Competentie- centrum Regionale directeur VDAB CC (6) VDAB sedert 01.01.2006

27 27 Arbeids- bemiddeling AB Aanspreek- personen WEP+ Arbeidsmarktregie AMR Projectmedewerkers Tenderteam Bemiddeling tussen WZ en WG Coördinator AB Traject- begeleiders Centrale Dienst VDABRegionale directie VDAB - AMB Regie en organisatie AM Coördinator AMR

28 28 Lijst contactpersonen VDAB Projectleider werkervaring :  Carole Castelein  Tel : 02/ 506 29 05  carole.castelein@vdab.be carole.castelein@vdab.be Verantwoordelijke wetgeving (doelgroepvoorwaarden, beslissingen, attestering…) :  Chantal Goyvaerts  Tel : 02/ 506 29 00  chantal.goyvaerts@vdab.be chantal.goyvaerts@vdab.be

29 29 Coördinatoren Arbeidsbemiddeling Regio NaamTelefoonnrE-mailadres Regio Antwerpen-Boom Ingrid Mertens Willy Wuyts 03/2021922 03/2021904 ingrid.mertens@vdab.be willy.wuyts@vdab.be Regio Mechelen Carl Van den Eynde015/281535 carl.vandeneynde@vdab.be Regio Turnhout Roger Vermeulen014/445161 roger.vermeulen@vdab.be Regio Vilvoorde Ludo Vleminckx02/2559282 ludo.vleminckx@vdab.be Regio Leuven Johan Viaene016/298670 johan.viaene@vdab.be Regio Brugge Suzy Bressinck050/440411 suzy.bressinck@vdab.be Regio Kortrijk-Roeselare Karine Deleu056/247452 karien.deleu@vdab.be Regio Oostende-Westhoek Antoon Vanderplancke059/556531 antoon.vanderplancke@vdab.be Regio Aalst-Oudenaarde Lieve Clinckaert053/767190 lieve.clinckaert@vdab.be Regio Gent Yoeri Van Hullebusch Ann De Troch 09/2654707 09/2654758 yoeri.vanhullebusch@vdab.be ann.detroch@vdab.be Regio St.Niklaas- Dendermonde Anne Merckaert03/7601650 anne.merckaert@vdab.be Regio Hasselt Ludo Rutten011/260620 ludo.rutten@vdab.be Regio Tongeren Hilde Baerten 012/398772 hilde.baerten@vdab.be

30 30 Coördinatoren Arbeidsmarktregie Regio NaamTelefoonnrE-mailadres Regio Antwerpen-Boom Linda Mariën03/2290654 linda.marien@vdab.be Regio Mechelen Carl Van den Eynde015/281535 carl.vandeneynde@vdab.be Regio Turnhout Tony Claesen014/445128 tony.claesen@vdab.be Regio Vilvoorde Nele Rapol02/2559254 nele.rapol@vdab.be Regio Leuven Leen Geldof016/298628 leen.geldof@vdab.be Regio Brugge Els Timperman050/440452 els.timperman@vdab.be Regio Kortrijk-Roeselare Willy Meganck051/268540 willy.meganck@vdab.be Regio Oostende-Westhoek Carine Daene059/556539 carine.daene@vdab.be Regio Aalst-Oudenaarde Eric De lie053/767175 eric.delie@vdab.be Regio Gent - Regio St.Niklaas-Dendermonde Frank Schockaert03/7601665 frank.schockaert@vdab.be Regio Hasselt Marleen Jorissen011/260640 marleen.jorissen@vdab.be Regio Tongeren Marlene Reggers012/390931 marlene.reggers@vdab.be

31 31 Aanspreekpersonen werkervaring Regio NaamTelefoonnrE-mailadres Regio Antwerpen-Boom Chris Verbeeck03/2021709 chris.verbeeck@vdab.be Regio Mechelen Chris Vandevin015/297107 chris.vandevin@vdab.be Regio Turnhout Jan Dufraing014/445103 jan.dufraing@vdab.be Regio Vilvoorde Ethel Delbaere02/2559241 ethel.delbaere@vdab.be Regio Leuven Lena Engelborghs016/298655 lena.engelborghs@vdab.be Regio Brugge Joël Maertens050/440432 joël.maertens@vdab.be Regio Kortrijk-Roeselare Nancy Veys056/247417 nancy.veys@vdab.be Regio Oostende-Westhoek Margot Speckens059/556500 margot.speckens@vdab.be Regio Aalst-Oudenaarde Raf De Staelen053/767165 raf.destaelen@vdab.be Regio Gent Nadine Bague09/2654720 nadine.bague@vdab.be Regio St.Niklaas-Dendermonde Rita Van Clapdurp03/7803812 rita.vanclapdurp@vdab.be Regio Hasselt Stefaan Peeters011/260628 stefaan.peeters@vdab.be Regio Tongeren Peter Claes012/398771 peter.claes@vdab.be

32 32 Projectmedewerkers tenderteam Regio NaamTelefoonnrE-mailadres Verantwoordelijke tenderteam Gregory Verhaeghe02/5061779gregory.verhaeghe@vdab.be Oost-Vlaanderen An Leemans Laurent De Cock Nathalie Steenhaut 053/767205 09/2650165 052/259121 an.leemans@vdab.be laurent.decock.@vdab.be nathalie.steenhaut@vdab.be West-Vlaanderen Erik Lievens Guido Deschacht 050/440444 050/440439 erik.lievens@vdab.be guido.deschacht@vdab.be Antwerpen Anke Anseel Jeroen Peeters Leen Smolders 03/2290696 03/2290662 03/2290657 anke.anseel@vdab.be jeroen.peeters@vdab.be leen.smolders@vdab.be Mechelen-Turnhout Britt Van Tongerloo03/2290698britt.vantongerloo@vdab.be Vlaams Brabant-Brussel Anna Vanderstukken Chris Thijs 02/5061780 02/5831929 anna.vanderstukken@vdab.be chris.thijs@vdab.be Limburg Lieve Gerrits011/260619lieve.gerrits@vdab.be Limburg-Mechelen Patrick Maes012/398777patrick.maes@vdab.be


Download ppt "De nieuwe werkervaring bij VDAB i.s.m. de partners 21 januari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google