De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe werkervaring bij VDAB i.s.m. de partners

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe werkervaring bij VDAB i.s.m. de partners"— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe werkervaring bij VDAB i.s.m. de partners
21 januari 2009

2 Versterken basiscompetenties en ondersteunen randvoorwaarden
Werkervaringspromotor (externe werkplekken) Leerwerkbedrijf (interne werkplekken) E V A L U T I K N TOELEIDING door VDAB Vacatureverwijzing Versterken basiscompetenties en ondersteunen randvoorwaarden Begeleiding op de werkvloer Begeleiding met het oog op uitstroom Aanbieden van externe werkplekken Sollicitatietraining Geslaagde werkervaring Begeleiding bieden op nieuwe werkvloer Geen uitstroom: intensief bemiddelen naar werk Nazorg Toeleidingsacties -collectief -individueel Ingebed in trajectwerking Attestering formele voorwaarden afwijking 10% INFWEP PL/UV/AN BGLTRA AV/KI/BO ATTWEP EA/ GA/FV AFWWEP MM/SO/DL/OC Warme overdracht naar VDAB bij niet-succesvolle WEP+ Competentieversterking op de werkvloer TRAJECTBE-GELEIDING DOOR VDAB 0 m 6 m 12 m/18 m 18 m/24 m In- en uitstroomprofiel Evaluatierapport BGLTRA B1/ B2… START WEP+ DERWRV BZ/ST/AN EW EN P R O M W B

3 Werkervaring Besluit 10 juli 2008 van de Vlaamse Regering betreffende Werkervaring (BS ) Start nieuwe regeling : 1 januari 2009 Huidige regeling 2008 : werkt uitdovend ►VDAB zorgt voor begeleiding en sollicitatietraining

4 VDAB neemt regisseursrol op :
VDAB zorgt voor toeleiding naar werkervaring VDAB evalueert leerwerkbedrijven/promotoren

5 Rol VDAB ►kortgeschoolden : 60 %
1. TOELEIDING VDAB zorgt voor de toeleiding naar werkervaring Kandidaten sluitende aanpak krijgen voorrang Streven naar positieve oververtegenwoordiging kansengroepen : ESF-norm ►kortgeschoolden : 60 % ►personen met arbeidshandicap :15 % ►allochtonen : 20 % ►ouderen : 5 %

6 VDAB neemt initiatief om toeleidingsacties met regelmaat te organiseren in overleg met de LWB
collectief en/ of individueel VDAB maakt afspraken met de LWB over : de toeleiding naar de LWB van de werkzoekenden met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt de warme overdracht naar VDAB als werkervaring niet succesvol was (na nazorg)

7 VDAB attesteert of wz voldoet aan formele doelgroepcriteria + staat afwijking toe indien nodig
Valideren dat werkervaring zinvol is in traject van wz (= trajectactie) dmv screening

8 Doelgroepvoorwaarden
Formele doelgroepvoorwaarden 10 % afwijking op het totale deelnemersveld NWWZ deeltijds lerenden met draaglast NWWZ met een medische, mentale, psychologische, psychiatrische problematiek (MMPP) (idealiter via activeringsscreening, indien niet mogelijk : via gesprek met psycholoog ) NWWZ met een sociale beperking (kansarmen, armoede, ex-gedetineerden) gerechtigden op leefloon of financiële maatschappelijke hulp die NWWZ zijn ►De directeur AMB-regio bepaalt wie tot de 10% hoort.

9 Cijfers werkervaring : aantallen per RESOC
aantal VTE 10% afwijking Antwerpen 553,25 55 Mechelen 134,85 13 Turnhout 127,8 Halle-Vilvoorde 142,9 14 Leuven 154,6 15 Brugge 98,6 10 Westhoek 91 9 Zuid-West-Vlaanderen 119,4 12 Oostende 28,1 3 Midden-West-Vlaanderen 43,9 4 Zuid-Oost-Vlaanderen 177,42 18 Dender-Waas 199,2 20 Meetjesland-Leiestreek 77,5 8 Gent en rand 246,7 25 Limburg 402,4 40 Totaal Vlaanderen 2597,6 259

10 Toeleiding naar werkervaring
Werkzoekende Vacature-Verwijzing Werkgever Zwakste (grootste afstand tot de arbeidsmarkt) Generieke vacature Partners Leerwerkbedrijven (interne werkplekken) Sterkste Concrete Vacatures Promotoren (externe werkplekken) VDAB

11 Vacatures gesloten vacatures 2 vacaturecircuits voor werkervaring :
► werkgever maakt vacatures bekend bij VDAB (via Werkwinkel of Servicelijn ) en geeft circuit aan Arbeids-circuit Voltijds? Deeltijds? Toestand dossier klant Cat wz. Beroeps-verleden PL Partners leerwerkbedrijf Voltijds Deeltijds Actief 90 93 A-W-GP A-Z-GP PW Werkervarings-promotor

12 2. VALIDERING VAN INSTROOM- EN UITSTROOMPROFIEL
IUP bevat startcompetenties, te verwerven competenties en beoogde job IUP moet opgemaakt worden door LWB binnen een maand na aanvang van werkervaring en bezorgd worden aan VDAB (mailt naar trajectbegeleider) VDAB bevestigt

13 Werkervaring en tendering
VDAB zorgt voor de toeleiding. Wie wordt verstaan onder VDAB ? Tenderpartners : ■ VDAB is arbeidsmarktregisseur en decretaal bevoegd voor taken in het kader van de arbeidsbemiddeling. Dus heeft VDAB de opdracht om de doelgroep toe te leiden naar werkervaring.   ■ VDAB moet als arbeidsmarktregisseur de werkzoekenden screenen in functie van de trajectbepaling en dus bepalen welke actie de beste is voor de werkzoekende. Werkervaring is een mogelijke actie binnen deze trajectbepaling. De intake en de screening gebeuren tijdens de eerste contacten met de werk- zoekende en vooraleer een dossier eventueel getenderd wordt. Dus VDAB beslist tijdens de traject- bepaling of de klant past in het concept van werkervaring en voldoet aan de voorwaarden (of een uitzondering van maximaal 10 % krijgt). Op dit moment wordt de klant al toegeleid naar werkervaring en dus niet getenderd.  Dus zijn er bij de getenderde dossiers vanaf 1 januari 2009 in principe geen potentiële doelgroepwerknemers meer. Als tijdens het traject bij de tenderpartner zou blijken dat iemand toch gebaat zou zijn met werkervaring, dit zal zeer uitzonderlijk zijn, en kan pas vastgesteld worden na enkele maanden, dan moet dit voorgesteld worden aan de projectmedewerkers tenderteam die dit bespreken met de VDAB-trajectbepaler (= trajectbegeleider). Het is de VDAB-trajectbepaler die beslist of werkervaring een zinvolle actie betekent in het traject van de werkzoekende. Zo ja, dan kan dit getenderd dossier stopgezet worden en overgedragen worden naar VDAB (dit kan enkel door de Centrale Dienst VDAB registratietechnisch in orde gezet worden). Op dit moment krijgt de tenderpartner toch een financiële vergoeding voor de geleverde inspanningen (dit is de volledige inspanningsfinanciering maar niet de resultaatsvergoeding). Het bedrag hiervan varieert naargelang de aard van de tender. VDAB neemt het dossier over en doet het nodige.

14 Werkwinkelpartners : ■ GTB kan ook trajectbepaling doen en de klanten verwijzen op vacatures net zoals VDAB, maar de attestering is de bevoegdheid van VDAB. ■ Andere werkwinkelpartners kunnen enkel klanten toeleiden naar werkervaring via VDAB.

15 Wat verwacht VDAB van de promotoren ?
■ De promotor biedt een werkervaringsmodule aan die aansluit bij de regionale arbeidsmarkt, met aandacht voor knelpuntberoepen, obv het jaaractieplan en meerjarenondernemingsplan van de VDAB. ■ De promotor biedt aan de door VDAB toegeleide doelgroep- werknemer een werkervaringsmodule aan. De geweigerde klanten worden geïnventariseerd tijdens de evaluatie door VDAB. ■ De promotor maakt de vacatures werkervaring bekend bij VDAB (via de servicelijn of de werkwinkel).

16 Wat verwacht VDAB van de leerwerkbedrijven ?
■ Het LWB maakt afspraken met VDAB over toeleiding en toeleiding van de meest kwetsbare werkzoekenden (maar het is VDAB die zelf initiatief moet nemen). ■ Het LWB neemt de deelnemers met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt op in de Interne werkplekken en krijgt deze toegeleid door VDAB. De geweigerde klanten worden geïnventariseerd tijdens de evaluatie door VDAB. ■ Instroom- en uitstroomprofiel : □ IUP bevat startcompetenties, te verwerven competenties en de beoogde job □ IUP moet opgemaakt worden door het LWB binnen een maand na aanvang van de werkervaring en g d worden naar de VDAB-trajectbegeleider. VDAB moet valideren (=bevestigen) dat hij dit gehad heeft (is een evaluatiecriterium). (NB : in de elektronische versie van deze IUP staat uitleg als je doorklikt)

17 ■ Het LWB moet registreren in CVS :
□ er moet voldoende informatie in de dossiers staan □ er moet kwalitatieve informatie in de dossiers staan □ er moet regelmatig informatie in de dossiers genoteerd worden □ het LWB moet de klantengegevens actualiseren en de competenties aanpassen obv het instroom- en uitstroomprofiel. ► De bedoeling hiervan is dat VDAB bij terugkeer van de klant verder kan bouwen op wat er al van begeleiding gebeurd is en niet opnieuw moet beginnen. Zo moet de klant niet telkens zijn hele verhaal opnieuw brengen. ■ Het LWB maakt een evaluatierapport op en bezorgt dit aan VDAB. ■ Verlenging aanvragen van de werkervaring : □ dit moet tijdig gebeuren : +- 2 maanden voor het einde van de werkervaring □ dit moet besproken worden met de klant en met de VDAB-trajectbegeleider □ de VDAB-trajectbegeleider beslist ■ Wat als de klant afhaakt tijdens de werkervaring of de promotor wenst de tewerkstelling stop te zetten? □ er moet bekeken worden welke acties verder mogelijk zijn en dit moet besproken worden met de trajectbegeleider van VDAB, eventueel moet er een nieuwe trajectbepaling gebeuren. Hier moet de klant bij betrokken worden.

18 Evaluatierapport van doelgroepwerknemer
□ Het LWB maakt een evaluatierapport op en mailt dit naar de trajectbegeleider van VDAB. □ Zowel bij succesvolle als niet-succesvolle werkervaring : ► bij succesvolle werkervaring : LWB mailt naar trajectbegeleider ► bij niet-succesvolle werkervaring : LWB mailt minimaal dit rapport naar trajectbegeleider en doet warme overdracht van klant ► het LWB registreert dit beknopt in CVS Evaluatierapport 1. Hoe is de werkervaring verlopen ? 2. Welke evolutie heeft de klant doorgemaakt ? 3. Wat heeft hij geleerd ? Wat moet hij nog leren ? 4. Wat is de reden volgens jullie waarom de doelgroepwerknemer niet uitstroomt ? 5. Welke stappen zijn er nog nodig om het jobdoel te bereiken ?

19 Warme overdracht : Als de werkervaring niet succesvol is :
□ het LWB mailt evaluatierapport naar trajectbegeleider van VDAB en registreert dit beknopt in CVS □ het LWB draagt de klant warm over aan VDAB : → door een bespreking tussen LWB en VDAB adhv evaluatierapport → door een bespreking tussen LWB en VDAB met de klant erbij □ VDAB neemt de klant opnieuw in trajectbegeleiding

20 Registratie ►opleiding CVS http: // partners.vdab.be/cvs
Eventtype Toestandscode Stap Gebruiker INFWEP PL-UV-AN Info werkervaring VDAB ATTWEP EA-GA-FV Attest werkervaring VBMVER Bestaande : o.a. GS →AK, PK en WW Vacatureverwijzing AFWWEP MM-SO-DL-OC Afwijking DERWRV BZ-ST-EW-EN-AN Begeleiding werkervaring Leerwerkbedrijven DERTBS AV-BZ-UV-ST-AN Terbeschikkingstelling stage http: // partners.vdab.be/cvs nieuwe codes ifv monitoring en stuurbording ►opleiding CVS nieuwe uitbestedingsnummers werkervaring per leerwerkbedrijf promotoren/leerwerkbedrijven hebben eigen IKP-nummer

21 Evaluatie van doelgroepwerknemer max
3. EVALUATIES Evaluatie van doelgroepwerknemer max 1 maand na einde werkervaring door LWB Na afloop van elke werkervaring maakt het LWB een evaluatierapport op en bezorgt dit aan VDAB

22 Evaluatie van promotor door VDAB voor VSAWSE
de doorstroom van de doelgroepwerknemers naar NEC, SEC, opleiding, VDAB (warme overdracht) het aantal geweigerde personen + reden het individueel begeleidingsplan : inhoud de mate waarin het werkervaringsproject aansluit bij het JAP en MJOP de samenwerking tussen promotor, LWB en VDAB

23 Evaluatie van LWB door VDAB voor VSAWSE
de doorstroom van de doelgroepwerknemers naar NEC, SEC, opleiding, VDAB (warme overdracht) de duurzaamheid van de jobs na doorstroming naar het NEC de samenwerking tussen het LWB en de VDAB de kwaliteit van de dossiers in CVS

24 FAQ’s (veelgestelde vragen)
1. Op welke vervoersvergoedingen kunnen doelgroepwerknemers aanspraak maken ? ► Netabonnement ►Treinticket 2. Wat als LWB beroep doen op VDAB voor de inschakelingsmodule ? ► Sollicitatietraining : betalend ► Beroepsspecifieke opleiding : gratis ► Attitudetraining : gratis 3. Vanaf welk ogenblik tijdens de werkervaring mag de VDAB terug vacatureverwijzingen doen ? ► Tijdens de werkervaring mogen er geen vacatureverwijzingen gebeuren : de klant heeft immers werk. ► Zodra de nazorg begint, dus na de werkervaring en zolang de klant nog geen nieuwe job gevonden heeft, mag VDAB vacatureverwijzingen doen op 2 voorwaarden : (1) het LWB moet hiervan op de hoogte gebracht worden door VDAB en akkoord gaan. (2) het LWB moet instemmen met de concrete vacatures

25 Bedankt ! voor jullie aandacht en de samenwerking. Veel succes !

26 Gedelegeerd bestuurder Functionele ondersteuning
VDAB sedert Gedelegeerd bestuurder Centraal Arbeidsmarktbeheer AMB Competentiecentra CC Functionele ondersteuning Regionaal Regionale directeur VDAB AMB (13) Regionale directeur VDAB CC (6) Werkwinkel TOELEIDING Competentie- centrum

27 Arbeids-bemiddeling AB Arbeidsmarktregie AMR
Aanspreek-personen WEP+ Arbeidsmarktregie AMR Projectmedewerkers Tenderteam Bemiddeling tussen WZ en WG Coördinator AB Traject-begeleiders Centrale Dienst VDAB Regionale directie VDAB - AMB Regie en organisatie AM Coördinator AMR

28 Lijst contactpersonen VDAB
Projectleider werkervaring : Carole Castelein Tel : 02/ Verantwoordelijke wetgeving (doelgroepvoorwaarden, beslissingen, attestering…) : Chantal Goyvaerts Tel : 02/

29 Coördinatoren Arbeidsbemiddeling
Regio Naam Telefoonnr adres Regio Antwerpen-Boom Ingrid Mertens Willy Wuyts 03/ 03/ Regio Mechelen Carl Van den Eynde 015/281535 Regio Turnhout Roger Vermeulen 014/445161 Regio Vilvoorde Ludo Vleminckx 02/ Regio Leuven Johan Viaene 016/298670 Regio Brugge Suzy Bressinck 050/440411 Regio Kortrijk-Roeselare Karine Deleu 056/247452 Regio Oostende-Westhoek Antoon Vanderplancke 059/556531 Regio Aalst-Oudenaarde Lieve Clinckaert 053/767190 Regio Gent Yoeri Van Hullebusch Ann De Troch 09/ 09/ Regio St.Niklaas-Dendermonde Anne Merckaert 03/ Regio Hasselt Ludo Rutten 011/260620 Regio Tongeren Hilde Baerten 012/398772

30 Coördinatoren Arbeidsmarktregie
Regio Naam Telefoonnr adres Regio Antwerpen-Boom Linda Mariën 03/ Regio Mechelen Carl Van den Eynde 015/281535 Regio Turnhout Tony Claesen 014/445128 Regio Vilvoorde Nele Rapol 02/ Regio Leuven Leen Geldof 016/298628 Regio Brugge Els Timperman 050/440452 Regio Kortrijk-Roeselare Willy Meganck 051/268540 Regio Oostende-Westhoek Carine Daene 059/556539 Regio Aalst-Oudenaarde Eric De lie 053/767175 Regio Gent - Regio St.Niklaas-Dendermonde Frank Schockaert 03/ Regio Hasselt Marleen Jorissen 011/260640 Regio Tongeren Marlene Reggers 012/390931

31 Aanspreekpersonen werkervaring
Regio Naam Telefoonnr adres Regio Antwerpen-Boom Chris Verbeeck 03/ Regio Mechelen Chris Vandevin 015/297107 Regio Turnhout Jan Dufraing 014/445103 Regio Vilvoorde Ethel Delbaere 02/ Regio Leuven Lena Engelborghs 016/298655 Regio Brugge Joël Maertens 050/440432 Regio Kortrijk-Roeselare Nancy Veys 056/247417 Regio Oostende-Westhoek Margot Speckens 059/556500 Regio Aalst-Oudenaarde Raf De Staelen 053/767165 Regio Gent Nadine Bague 09/ Regio St.Niklaas-Dendermonde Rita Van Clapdurp 03/ Regio Hasselt Stefaan Peeters 011/260628 Regio Tongeren Peter Claes 012/398771

32 Projectmedewerkers tenderteam
Regio Naam Telefoonnr adres Verantwoordelijke tenderteam Gregory Verhaeghe 02/ Oost-Vlaanderen An Leemans Laurent De Cock Nathalie Steenhaut 053/767205 09/ 052/259121 West-Vlaanderen Erik Lievens Guido Deschacht 050/440444 050/440439 Antwerpen Anke Anseel Jeroen Peeters Leen Smolders 03/ 03/ 03/ Mechelen-Turnhout Britt Van Tongerloo 03/ Vlaams Brabant-Brussel Anna Vanderstukken Chris Thijs 02/ 02/ Limburg Lieve Gerrits 011/260619 Limburg-Mechelen Patrick Maes 012/398777


Download ppt "De nieuwe werkervaring bij VDAB i.s.m. de partners"

Verwante presentaties


Ads door Google