De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze middagdienst!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze middagdienst!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze middagdienst!
Voorganger: Ds. Henk de Bruijne Ouderling: Br. Cors Visser Organist: Krijn van Veen

2 Zondag 26 mei 2013 Welkom en mededelingen Psalm 147: 1, 2 en 3 Stil gebed Votum en groet Psalm 147:5 Gebed Schriftlezing Lukas 22:14-20 (NBV) Handelingen 1:1-8 (NBV)

3 Zondag 26 mei 2013 Samenzang naar zondag 48: “Gods Rijk komt!” Preek Samenzang “De Heer zal op zijn berg een feest bereiden” Inleiding avondmaal Formulier 4

4 Zondag 26 mei 2013 Samenzang: Geloofsbelijdenis Aangaan aan de tafel Lofprijzing aan tafel Gedachtenis van Christus Instelling Gebed op de Heilige Geest Gebed van de Heer

5 Zondag 26 mei 2013 Gemeenschap van brood en wijn Psalm 103:8 Afgaan van de tafel Collecte Psalm 103:9 Zegen Amen door gemeente (drievoudig)

6 Spreuk van de week: Spreuken 13:1
“Een wijze zoon luistert naar de lessen van zijn vader, Een spotter sluit zijn oren voor berispingen.” Spreuken 13:1

7 Welkom en mededelingen

8 Lof zij den HEER, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven.
Psalm 147: 1, 2 en 3 Lof zij den HEER, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven. Lieflijk en recht te allen tijde is 't onze God ons lied te wijden. Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, het volk in ballingschap verloren brengt Hij er samen, heelt hun wonden, hoezeer hun harten zijn geschonden.

9 Hij telt het leger van de sterren, Hij roept bij name hen van verre.
Psalm 147: 1, 2 en 3 Hij telt het leger van de sterren, Hij roept bij name hen van verre. Groot is de Here, groot in krachten, er is geen grens aan zijn gedachten. Die zich ootmoedig aan Hem geven, schenkt Hij een overvloed van leven. Maar Hij vernedert goddelozen, die trots hun eigen weg verkozen.

10 Zingt, zingt om beurt om Hem te danken,
Psalm 147: 1, 2 en 3 Zingt, zingt om beurt om Hem te danken, ontlok de lier de schoonste klanken voor onze God, Hem die in luister de hemel dekt met wolkenduister, de aarde drenkt met milde regen, het gras doet spruiten allerwegen, de dieren zegent met zijn gaven en hoort de roep der jonge raven.

11 Welkom en mededelingen
Stil gebed Votum en groet

12 Jeruzalem, gewijde woning, prijs Sion, prijs den HEER uw Koning.
Psalm 147:5 Jeruzalem, gewijde woning, prijs Sion, prijs den HEER uw Koning. Als u een vijand aan wil randen sluit Hij de poort met eigen handen. Hij doet uw kindren veilig wonen, vervult met heldenmoed uw zonen. Uw daaglijks brood geeft Hij u heden. Ja, altijd schenkt Hij u zijn vrede.

13 Welkom en mededelingen
Gebed

14 We lezen uit Nieuwe Bijbelvertaling: Lukas 22:14-20 Handelingen 1:1-8

15 Lukas 22:14-20 14 Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16 Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ 17 Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door.

16 Lukas 22:14-20 18 Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19 En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 20 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.

17 We lezen uit Nieuwe Bijbelvertaling: Handelingen 1:1-8

18 Handelingen 1:1-8 1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, 2 vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 3 Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.

19 Handelingen 1:1-8 4 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’

20 Handelingen 1:1-8 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

21 Welkom en mededelingen

22 “Gods Rijk komt!” vers 1 en 2
Wil ons door Woord en Geest regeren, maak ons steeds meer uw eigendom. Bewaar uw kerk, wil haar vermeren en onderstreep, dat uw Rijk komt. Bescherm ons, Heer, betoon uw kracht, verbreek toch satans boze macht.

23 “Gods Rijk komt!” vers 1 en 2
Verstoor zijn werk en breek aan stukken ’t geweld waarmee hij zich verweert. Grijp, Koning, in en laat mislukken al wat zich tegen uw Woord keert. Totdat volkomen is uw Rijk, in al wat leeft uw liefde blijkt.

24 Welkom en mededelingen
PREEK

25 “De HEER zal op zijn berg een feest bereiden” – vers 1, 2, 3 en 4
De HEER zal op zijn berg een feest bereiden, een maaltijd Hem ter eer, die Koning is; Hij roept de volken tot zijn rijke dis; Hij brengt hen samen die zijn naam belijden.

26 “De HEER zal op zijn berg een feest bereiden” – vers 1, 2, 3 en 4
Gods tafel is gedekt met vette spijzen en overvloed van fonkelende wijn; die wijn zal edel en belegen zijn, elk zal de keur der heerlijkheden prijzen.

27 “De HEER zal op zijn berg een feest bereiden” – vers 1, 2, 3 en 4
God zal de sluier op zijn berg vernielen, die het gelaat der natiën omhult. Met vreugde over Sions heil vervuld, zullen de volken voor de HERE knielen.

28 “De HEER zal op zijn berg een feest bereiden” – vers 1, 2, 3 en 4
God zal de laatste vijand overwinnen; verslonden is de macht van dood en graf. De HERE zelf wist alle tranen af, Hij doet de smaad weg van wie Hem beminnen.

29 Welkom en mededelingen
INLEIDING AVONDMAAL (FORM 4)

30 In de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.

31 Zo nam Hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden.

32 Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis
Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. (Allen spreken mee:) Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood van de Heer totdat Hij komt.

33 Gebed om de Heilige Geest Werk met uw Heilige Geest, 0 God, opdat wij in brood en wijn door het geloof deel hebben aan Jezus Christus, de Heer.

34 Maak ons door uw Geest één met Hem die zichzelf voor ons gegeven heeft en verbind ons met elkaar als levende leden van zijn lichaam tot lof en eer van uw Naam.

35 Zoals dit brood, dat wij breken, verstrooid was over de velden maar werd samengebracht en één is geworden, - breng zó uw gemeente bijeen van heinde en ver in het rijk van uw vrede.

36 (Allen spreken mee:) Want U alleen komt alle eer toe tot in lengte van dagen, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen

37 Welkom en mededelingen
INLEIDING AVONDMAAL (FORM 4)

38 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest,

39 Geloofsbelijdenis geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden.

40 Geloofsbelijdenis Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

41 Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk de gemeenschap der heiligen vergeving der zonden;

42 wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.
Geloofsbelijdenis wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

43 Welkom en mededelingen
Danken en bidden

44 Psalm 103:8 Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven, Hij heerst als koning over al het leven. Looft engelen, zijn hoge majesteit, krachtige helden, die aan alle oorden als boden meldt zijn goddelijke woorden, Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd.

45 Welkom en mededelingen
Danken en bidden

46 De avondsmaalsgave is bestemd voor Stichting de Hoop

47 De collecte is bestemd voor:
Diaconie

48 Welkom en mededelingen
Danken en bidden

49 Psalm 103:9 Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN zijn grote naam, zijn grote daden eren. Komt allen tot de lof des HEREN saam. Lof zij den HEER in hemel en op aarde, die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

50 Welkom en mededelingen
ZEGEN

51 Zegen Te beantwoorden met

52 Een fijne week toegewenst!


Download ppt "Welkom in deze middagdienst!"

Verwante presentaties


Ads door Google