De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente van Christus in Zijn jaar 2009 te Mariënberg 30 maart 2009 Anne Jan Kruizinga.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente van Christus in Zijn jaar 2009 te Mariënberg 30 maart 2009 Anne Jan Kruizinga."— Transcript van de presentatie:

1 gemeente van Christus in Zijn jaar 2009 te Mariënberg 30 maart 2009 Anne Jan Kruizinga

2 Gemeente van Christus in Zijn jaar 2009 

3 Geroepen in de tijd Afgezien van enkele startpunten (evangelie, geloof, plaatselijke gemeente, oudsten, lichaam van Christus) kunnen we niet leven vanuit een tijdloos model voor kerkelijke organisatie……………………… omdat de kerk nog steeds (net als in de eerste eeuw) in concrete situaties geroepen wordt en altijd weer een weg moet gaan vanuit een gegeven en meer dan eens niet ideale situatie. (prof. Dr. Jacob van Bruggen) Gemeente van Christus in Zijn jaar 2009 

4 Een aantal kenmerken van de kerk in onze tijd: verwarring : ‘meer van de Geest’  ‘nieuwe vrijmaking’ verwarring : ‘meer van de Geest’  ‘nieuwe vrijmaking’ zorgen om onze kerkjeugd zorgen om onze kerkjeugd bezoek tweede kerkdienst bezoek tweede kerkdienst nieuwe bijbelvertaling nieuwe bijbelvertaling nieuwe liederen, formulieren, enz. nieuwe liederen, formulieren, enz. minder bijbelstudie (dan vroeger) minder bijbelstudie (dan vroeger) veel nieuwe initiatieven (Alpha-, Emmaus-cursus, etc.) veel nieuwe initiatieven (Alpha-, Emmaus-cursus, etc.) ambtsdragers ‘komen om in het werk’ ambtsdragers ‘komen om in het werk’ gemeenteleden: meer individualistisch gemeenteleden: meer individualistisch bloedarmoede m.b.t. commissies bloedarmoede m.b.t. commissies van gemeentelid naar kieskeurige kerk-consument van gemeentelid naar kieskeurige kerk-consument ……………………………………… ……………………………………… 

5 is dit de kerk van Mariënberg in actie ? is dit de kerk van Mariënberg in actie ? 

6 +

7 + kerkenraad

8 Drie vragen waar we over na gaan denken: (en eigenlijk altijd over na moeten denken…..) 1)wat vraagt Christus van ons in Zijn jaar 2009 ? = hoe wil Hij dat jullie vandaag kerk van Christus zijn! 2) Wat vraagt Christus van uw ambtsdragers ? 3) Wat vraagt Christus van u als gemeenteleden ? 

9 Roeping Waar denkt u aan bij ‘roeping’? Gemeente van Christus in Zijn jaar 2009 

10 Roeping…… van gemeenteleden! Gemeente van Christus in Zijn jaar 2009 

11 Elkaar bemoedigen en elkaar opbouwen in het geloof (1Thess 5:11) Op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken (Hebr. 10:24, 25) Elkaar te leren en terechtwijzen (Col 3:16) Elkaar te oefenen in het bewijzen van vriendelijkheid, barmhartigheid en vergevingsgezindheid (Ef. 4:32) Elkaar te dienen, ieder naar de genadegave die hij of zij ontvangen heeft (1 Petr. 4:10) Elkaar te aanvaarden en verdragen (Rom. 15:7; Gal 6:2) Elkaar onderdanig te zijn en de een uitnemender te achten dan zichzelf (Ef. 5:21; Fil. 2:3) Vrede onder elkaar te houden en jegens elkaar het goede na te jagen (1Thess 5:13,15) Elkaars lasten te dragen (Gal 6:2) roeping gemeenteleden (1) 

12 Hoe ……. en met welk doel ……. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijt. (Joh. 13: 35) Doe alles zonder morren en tegenspreken(…) als onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel (Fill. 2: 15) roeping gemeenteleden (2) 

13 Heidelbergse Catechismus Vraag 55: Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen? Antwoord: Ten eerste dat de gelovigen allen samen en ieder persoonlijk als leden gemeenschap hebben met de Here Christus en deel hebben aan al zijn schatten en gaven. Ten tweede dat ieder verplicht is zijn gaven tot nut en heil van de andere leden gewillig en met vreugde te gebruiken. 

14 Heidelbergse Catechismus Vraag 55: Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen? Antwoord: Ten eerste dat de gelovigen allen samen en ieder persoonlijk als leden gemeenschap hebben met de Here Christus en deel hebben aan al zijn schatten en gaven. Ten tweede dat ieder verplicht is zijn gaven tot nut en heil van de andere leden gewillig en met vreugde te gebruiken. 

15 Heidelbergse Catechismus Vraag 55: de gemeente van Mariënberg Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen? Antwoord: ik en al mijn broeders en zusters * Ten eerste dat de gelovigen allen samen en ieder persoonlijk als leden gemeenschap hebben met de Here Christus en deel hebben aan al zijn schatten en gaven 1. ik, evenals al mijn broeders en zusters * in Mariënberg, ik, evenals al mijn broeders en zusters* in Mariënberg, Ten tweede dat ieder verplicht is zijn gaven tot nut en heil van de andere leden gewillig en met vreugde te gebruiken 2. 

16 Heidelbergse Catechismus Vraag 55: de gemeente van Mariënberg Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen? Antwoord: ik en al mijn broeders en zusters * Ten eerste dat de gelovigen allen samen en ieder persoonlijk als leden gemeenschap hebben met de Here Christus en deel hebben aan al zijn schatten en gaven 1. ik, evenals al mijn broeders en zusters * in Mariënberg, ik, evenals al mijn broeders en zusters* in Mariënberg, Ten tweede dat ieder verplicht is zijn gaven tot nut en heil van de andere leden gewillig en met vreugde te gebruiken 2. * ‘al mijn broeders en zuster’ = van luier t/m rollator 

17 Het NT onderkent een veelheid aan ambten en diensten. (vgl. Efeze 4: 11) Onze ouderling ≠ de oudste van toen Onze diaken ≠ de diaken zoals in het NT beschreven is. Onder anderen Calvijn ontdekte in die veelheid van ambten en diensten 3 fundamentele diensten: Leren, Regeren en Helpen Mede op basis hiervan onderkennen wij drie ambten (vgl. art. 2 K.O.). De ambten (1) De ambten (1) 

18 In onze tijd onderkennen wij drie ambten: –Predikant: herder als leraar & prediker. Verkondigt evangelie en onderwijst het Woord van de Here; –Ouderling: herder in het toezien op de gemeente (= regeren van de gemeente). Dat de leden Christus volgen in hun leven. Dat ze hun leven met en voor de Here leven; –Diaken: draagt zorg dat niemand zonder hulp en troost blijft bij ziekte, eenzaamheid en armoede. De “componist” van de gemeenschap! De ambten (2) 

19 …………………………………………………………………………………………………………… De apostel Paulus wijst daarop, wanneer hij zegt: “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herder en leraars, om de zowel evangelisten als herder en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus”. (Ef. 4: 11 en 12) van het lichaam van Christus”. (Ef. 4: 11 en 12) …………………………………………………………………………………………………………… Een stukje ‘onderwijzing’ uit het bevestigingsformulier

20 Wat gebeurt er bij jullie met die opdracht? …………………………………………………………………………………………………………… De apostel Paulus wijst daarop, wanneer hij zegt: “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herder en leraars, om de zowel evangelisten als herder en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus”. (Ef. 4:11 en 12) van het lichaam van Christus”. (Ef. 4:11 en 12) …………………………………………………………………………………………………………… Een stukje ‘onderwijzing’ uit het bevestigingsformulier

21 Nog even dit: hoe zou het komen dat…… De Alpha-cursus in iedere plaats waar de cursus gehouden wordt zo’n groot succes is……De Alpha-cursus in iedere plaats waar de cursus gehouden wordt zo’n groot succes is…… De Alpha-curus meerdere keren achter elkaar in de zelfde gemeente gehouden wordt ……De Alpha-curus meerdere keren achter elkaar in de zelfde gemeente gehouden wordt …… Voor de Emmaus-cursus inmiddels hetzelfde geldt ……Voor de Emmaus-cursus inmiddels hetzelfde geldt …… De Marriage-course in veel plaatsen een wachtlijst kent……De Marriage-course in veel plaatsen een wachtlijst kent…… Voor de SGO-cursus ‘Pastoraat voor gemeenteleden’Voor de SGO-cursus ‘Pastoraat voor gemeenteleden’ precies het zelfde geldt! precies het zelfde geldt! 

22 Nog even dit: hoe zou het komen dat…… De Alpha-cursus in iedere plaats waar de cursus gehouden wordt zo’n groot succes is……De Alpha-cursus in iedere plaats waar de cursus gehouden wordt zo’n groot succes is…… De Alpha-curus meerdere keren achter elkaar in de zelfde gemeente gehouden wordt ……De Alpha-curus meerdere keren achter elkaar in de zelfde gemeente gehouden wordt …… Voor de Emmaus-cursus inmiddels hetzelfde geldt ……Voor de Emmaus-cursus inmiddels hetzelfde geldt …… De Marriage-course in veel plaatsen een wachtlijst kent……De Marriage-course in veel plaatsen een wachtlijst kent…… Voor de SGO-cursus ‘Pastoraat voor gemeenteleden’Voor de SGO-cursus ‘Pastoraat voor gemeenteleden’ precies het zelfde geldt! precies het zelfde geldt! Kennen gaat aan vertrouwen vooraf ! 

23 Onderling pastoraat Onderling pastoraat = “als gemeenteleden met elkaar meeleven en voor elkaar zorgen d.m.v. persoonlijke gesprekken of groepsgesprekken, waarbij de één door de ander vanuit Gods evangelie wordt aangesproken met het oog op zijn zelfstandig geestelijk functioneren” (P. v.d. Kamp) 

24 Onderling pastoraat - Ambtsdragers kunnen dankbaar zijn wanneer gemeenteleden samen bidden en bijbelstudie doen en elkaar helpen. gemeenteleden samen bidden en bijbelstudie doen en elkaar helpen. -In sommige gemeenten voorzien kleinere groepen zelfs in een behoefte, vanwege de bijzondere samenstelling van de gemeente. -Wel is het goed om te voorkomen dat kleinere groepen exclusief worden en daardoor onbedoeld gesloten cellen gaan worden die niet meer gemeente-gericht zijn. (prof. Dr. Jacob van Bruggen) 

25 Even een kort rondje……… Wat zijn trouwens de taken van de Diaken? visie op ambten (2) 

26 Bevestigingsformulier diaken Gemeenschap zichtbaar maken Liefde van Christus laten zien Dienen Gastvrijheid stimuleren Offervaardigheid stimuleren Barmhartigheid bevorderen Opwekken tot dienstbetoon Troosten en bemoedigen bij … Uitdelen Gaven inzamelen en beheren Met woord en daad gemeenschap bevorderen en zichtbaar maken Liefde tot elkaar en alle mensen visie op ambten (3) 

27 Nog zo’n kort rondje……… Wat zijn de taken van de Ouderlingen? visie op ambten (2) 

28 Bevestigingsformulier ouderling Regeren Leiding geven Herderlijk verzorgen Toezien op gemeenteleden Belijdenis handhaven Toezien op christelijke levenswandel OnderwijzenVermanenVertroosten Tucht oefenen Terecht wijzen Sacramenten zuiver houden visie op ambten (3) 

29 Bevestigingsformulier ouderling Regeren Leiding geven Herderlijk verzorgen Toezien op gemeenteleden Belijdenis handhaven Toezien op christelijke levenswandel OnderwijzenVermanenVertroosten Tucht oefenen Terecht wijzen Sacramenten zuiver houden Bevestigingsformulier diaken Gemeenschap zichtbaar maken Liefde van Christus laten zien Dienen Gastvrijheid stimuleren Offervaardigheid stimuleren Barmhartigheid bevorderen Opwekken tot dienstbetoon Troosten en bemoedigen bij … Uitdelen Gaven inzamelen en beheren Met woord en daad gemeenschap bevorderen en zichtbaar maken Liefde tot elkaar en alle mensen visie op ambten (3) 

30 Nog zo’n kort rondje……… Wat zijn de taken van de predikanten? visie op ambten (4) 

31 Bevestigingsformulier predikant Preken Catechisatie geven Kerkenraadsvergadering voorzitten Gemeenteavond leiden Classis en/of PS en/of GS bezoeken kerkVisitatie houden Gemeenteleden bezoeken (minimaal 1 keer per jaar) Doopbezoeken houden Gesprekken bij huwelijksvoorbereiding Huwelijksjubilea bezoeken (deelbaar door 5) Verlovingsfeesten bezoeken Verjaardagen bezoeken (indien deelbaar door 5) Boven de 70 jaar alle verjaardagen ieder jaar bezoeken visie op ambten (4) 

32 Bevestigingsformulier predikant Preken Catechisatie geven Kerkenraadsvergadering voorzitten Gemeenteavond leiden Classis en/of PS en/of GS bezoeken kerkVisitatie houden Gemeenteleden bezoeken (minimaal 1 keer per jaar) Doopbezoeken houden Gesprekken bij huwelijksvoorbereiding Huwelijksjubilea bezoeken (deelbaar door 5) Verlovingsfeesten bezoeken Verjaardagen bezoeken (indien deelbaar door 5) Boven de 70 jaar alle verjaardagen ieder jaar bezoeken visie op ambten (4) 

33 Het ambt is allereerst bedoeld om ruimte te scheppen voor concentratie op Jezus Christus. Vervolgens om te waken over de “geestelijke integriteit” van de kerk. De knecht werkt als veiligheidsgarantie, als een soort van “zekering” die meldt wanneer de kerk niet meer “kerk” (=van Christus) is! In de knecht, ontmoet je De Heer. Zie je in de knecht zijn Heer niet meer, dan is de knecht voor zichzelf begonnen! wie ben ik dan – als ambtsdrager 

34 Het NT geeft weinig aanwijzingen Voorbeelden van onderling beraad: –Handelingen 6 –Handelingen 9: 27 – 30 –Handelingen 15 Hadden kerkenraden bij Paulus, in 1600 of in 1834 dezelfde problemen als wij? ‘ambtsdrager in AD 2009’ - als ‘vergadertijger’ - 

35 veranderingen in de kerk veranderingen in de kerk Diverse ontwikkelingen op het gebied van: –gemeente-grootte –beheren van bezittingen –het “middenveld”: allerlei organisatievorming –het kerkverband: tussen 1619 en 1816 géén synodes (& acta’s) –toename in betrokkenheid, mondigheid & mobiliteit kerkleden –toename snelheid in communicatie: –toename interactie binnen & buiten de kerk en de woonplaats –toename snelheid ontwikkelingen die weer reactie vragen vragen om bezinning op “beleid” 

36 En de kerkorde dan? Regelt weinig: artikel 36 geeft hoofdzaken: –lid a - bevat de principiële kern: ambtsdragers komen geregeld bijeen voor o.m. onderling overleg en het nemen van beslissingen –lid b - is meer organisatorisch: materiële aangelegenheden, financieel beheer en algemeen beleid. Maar hoe zij dat doen? Wat ze delegeren? En wat niet? Daarover regelt art. 36 niets! veranderingen in de kerk veranderingen in de kerk 

37 Duidelijke noodzaak Heldere en gedeelde visie Vermogen om te veranderen ‘ja’ zeggen = ‘ja’ doen! verandering + + + = van visie naar beleid - veranderingen van visie naar beleid - veranderingen 

38  Even terug naar het begin van de avond...

39 Drie vragen waar we over na gaan denken: (en eigenlijk altijd over na moeten denken…..) 1)wat vraagt Christus van ons in Zijn jaar 2009 ? = hoe wil Hij dat jullie vandaag kerk van Christus zijn! 2) Wat vraagt Christus van uw ambtsdragers ? 3) Wat vraagt Christus van u als gemeenteleden ?  Even terug naar het begin van de avond...

40 En nou concreet......... Alles gehoord en besproken hebbende besloot uw kerkenraad unaniem tot de volgende prioriteitenlijst: Prioriteit 1 Structurele verbetering van het wijkwerk Prioriteit 2 Opzet en uitvoering jeugd/jongeren werk Prioriteit 3 Regelmatige rapportage van commissies aan kerkenraad. Prioriteit 4 Toerusting van kerkenraadsleden Prioriteit 5 Toerusting van gemeente. 

41 En nou concreet......... Prioriteit 1 Structurele verbetering van het wijkwerk Hierbij denken we aan: clustervorming van wijken; opwaardering diakenambt; meer permanent overleg samenwerking ouderling/ diaken; ondersteunende taken van wijkhulpen. 

42 En nou concreet......... Prioriteit 2 Opzet en uitvoering jeugd/jongeren werk: Omdat er naar de indruk van de kerkenraad er (te) weinig samenwerking/overleg is over jeugd/jongeren in onze gemeente, hierin meer structuur aanbrengen; Commissie jeugdbeleid heeft aangegeven graag door SGO geadviseerd te worden; Mogelijk met behulp van SGO te komen tot goede voorstellen. 

43 En nou concreet......... Prioriteit 2 Opzet en uitvoering jeugd/jongeren werk: Opdracht of nieuwewets gedoe....? 

44 En nou concreet......... Prioriteit 2 Opzet en uitvoering jeugd/jongeren werk: Formulier voor het doen van Openbare Geloofsbelijdenis: 

45 En nou concreet......... Prioriteit 2 Opzet en uitvoering jeugd/jongeren werk: Formulier voor het doen van Openbare Geloofsbelijdenis: Ten vierde: Belooft u dienstbaar te zijn aan de opbouw van de gemeente, Woord en sacrament trouw te gebruiken en u aan de kerkelijke terechtwijzing te onderwerpen, indien u zich -waarvoor God u genadig beware – in leer of leven misgaat? 

46 En nou concreet......... Prioriteit 2 Opzet en uitvoering jeugd/jongeren werk: Toevoeging aan doopsformulier (GS Zwolle-Zuid 2008): Opwekking aan de gemeente En u, geliefde broeders en zusters, ontvang dit kind met liefde in de gemeente. Weet u geroepen door uw voorbede en voorbeeld deze ouders te steunen. Wees ook daadwerkelijk bereid om, waar nodig en mogelijk, eraan mee te helpen, dat dit kind groeit in het geloof, in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want “wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden” (1 Kor.12:13). Hiertoe helpe ons de Heer door zijn Geest. 

47 En nou concreet......... Prioriteit 3 Regelmatige rapportage van commissies aan kerkenraad De reden hiervan is dat de kerkenraad van de meeste benoemde commissie zelden iets verneemt;De reden hiervan is dat de kerkenraad van de meeste benoemde commissie zelden iets verneemt; Omdat de commissies onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad staan, wil de kerkenraad graag periodiek geïnformeerd worden over het commissiewerk en besluiten die hier worden genomen.Omdat de commissies onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad staan, wil de kerkenraad graag periodiek geïnformeerd worden over het commissiewerk en besluiten die hier worden genomen. 

48 En nou concreet......... Prioriteit 4 Toerusting van kerkenraadsleden Als wij de prioriteiten willen doen slagen zal een permanente toerusting noodzakelijk zijn, ook in verband met wisseling en aantreden van nieuwe ambtsdragers. 

49 En nou concreet......... Prioriteit 5 Toerusting van gemeente Omdat veel taken ook alle gemeenteleden toebehoren; Omdat veel taken ook alle gemeenteleden toebehoren; Omdat de kennis afneemt van het kerkelijk leven is toerusting nodig; Omdat de kennis afneemt van het kerkelijk leven is toerusting nodig; In overleg en wellicht samenwerking met SGO zal dit opgepakt kunnen worden 

50 En nou concreet......... Uw kerkenraad was unaniem..... Hoe zit dat met u, als gemeente...... 


Download ppt "Gemeente van Christus in Zijn jaar 2009 te Mariënberg 30 maart 2009 Anne Jan Kruizinga."

Verwante presentaties


Ads door Google