De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gaven en ambten in de Open Hof gemeente te Roden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gaven en ambten in de Open Hof gemeente te Roden."— Transcript van de presentatie:

1 Gaven en ambten in de Open Hof gemeente te Roden

2 aanleiding •Samen Groeien –Problemen met vervulling vacatures –Drie oplossingen: •CBZ > KC •Basispastoraat door gemeente zelf: huiskringen •Pastoraal team •Resultaat 2009 –Oplossingen geïmplementeerd •Goede KC •Groeiend aantal huiskringen •PT al aantal jaren aan de slag –En toch: problemen nog hetzelfde!

3 opdracht •Doelstelling –Visie op •Ambten die t.b.v. gemeente zijn ingesteld •Gaven die in gemeente aanwezig zijn –Voorstellen voor •Zo adequaat mogelijke inzet van beide •Acties –Onderzoek naar •Bijbelse leer over gaven en ambten •Mogelijkheden om gaven in te zetten / benodigde leiding •Ruimte die kerkorde biedt voor eigen weg

4 Stand van zaken •Er is veel gedaan –Bijbelstudie klaar –Al veel nagedacht over praktische ideeën –Idem over relatie tot kerkorde •Maar –Wij zijn maar met z’n vieren –Kant en klaar verhaal roept weerstand op –Liever jullie allemaal meenemen in proces

5 Bedoeling van vanavond •Presentatie van onze bijbelstudie –De Schrift is de basis! –Daar eerst samen over eens zijn •Samen brainstormen over uitwerking –Vooraf: fouten/lacunes in bijbelstudie?? –Basis kan gelijk zijn, uitwerking verschillend –Jullie spreken, werkgroep luistert alleen

6 Begaafde gemeente I •Eerst de gemeente •Mondig •Met de Geest vervuld Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. (Hand. 2,17-18 < Joël 3,1-2)

7 Begaafde gemeente II •Met elkaar actief Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. (…) Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. (...) Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis (…) Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk.(…) (Hand 2:42-47) •Verkondigend •Van één naar meerdere gemeenten •Pinkstergemeente

8 Begaafde gemeente III •Aangesproken gemeente •Liefdevolle gemeente •Inzet door allen …en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. (1 Petr. 2,5) •Onderscheiden naar de genade •Samen één lichaam

9 Opzieners en dienaren I •Oudsten –In elke nieuwe gemeente –Aansluiting bij OT: leiders van het volk Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. (Hand. 20,28) –Herder (=zorg), leiding, verantwoordelijkheid, toezicht, gezag •Opzieners –Beheerders van Gods huis –Eis: moeten goede leraren zijn (> onderwijs!)

10 Opzieners en dienaren II •Leiders (= voorgangers) –Leiden en terechtwijzen –Waken over het leven (de ziel) van de brs/zrs –Verkondiging van het Woord –Voorbeeld in geloof en levenswandel Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. (Hebr. 13,7.17)

11 Opzieners en dienaren III •Diaken (= dienaar) –Gemeente bestaat uit allemaal ‘diakenen’ (> iedereen heeft ‘diakonia’ = dienende taak) –Gemeente heeft ook dienaren > aanstelling + eisen –Inhoud onduidelijk, want wisselend/divers Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente (1 Kor. 12,4-7) –Wellicht leiding geven aan dienstbetoon

12 Conclusies •Gemeente voorop, dan pas ambten •Gemeente is mondig •Alle gemeenteleden met Geest begaafd •Consumptiegedrag uitgesloten: gaven inzetten! •Centraal begrip: ‘elkaar’ •Gemeente is geen doel, maar middel •Geen inzet verwachten waar geen gaven zijn

13 Conclusies II •Leiding berust bij de oudsten •Leiden = verantwoordelijkheid dragen •Leiden d.m.v. onderwijs en voorbeeld •Gemeenteleden toerusten voor taken •Zondaren terechtwijzen en terugleiden •Dienstbetoon o.l.v. dienaren/diakenen

14 Bespreking Deel I: Bijbelse gegevens a) hoe is de bijbelstudie bij je overgekomen? - wat sprak je erin aan en wat minder? b) over welke gegevens heb je nog vragen? - welke gegevens zou je nog verder uitgewerkt willen zien? c) zijn de geschetste lijn en de conclusies correct? - heb je zelf nog aanvullingen? Deel II: Toepassing in de praktijk a)wat mag je van elk gemeentelid verwachten? - hoe kun jijzelf als gemeentelid je gaven inzetten? b)welke rol zou de huiskring moeten spelen? - hoe zie je daarin je eigen kring of groep? c)wat mag je van oudsten en diakenen verwachten? - wat verwacht jijzelf van jouw oudste/diaken en waarom?


Download ppt "Gaven en ambten in de Open Hof gemeente te Roden."

Verwante presentaties


Ads door Google