De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Productie op order zonder variantenconfiguratie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Productie op order zonder variantenconfiguratie"— Transcript van de presentatie:

1 Productie op order zonder variantenconfiguratie
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Het bedrijfsproces omvat alle stappen van de klantofferte tot de levering en facturatie van de eindproducten en alle afhankelijke behoeften in productie op order (MTO). Voorts wordt dit scenario ondersteund door de vereiste kostendrageradministratiefuncties, zoals voorcalculatie en periodeafsluiting. Voordelen Offerteprijsontwikkeling Facturatieplan inclusief vooruitbetaling Wijzigingsbeheer in productie Belangrijke Processtappen Creëren van de offertekop Creëren van vervolgofferte met verwijzing naar eerste offerte Klantverzoek om de offerte te wijzigen Klantorder creëren met verwijzing naar de aanvaarde vervolgofferte Klantkredietlimiet is gecontroleerd Orderbevestiging wordt naar de klant gestuurd en het productieproces wordt gestart Mijlpaalfacturatie – vooruitbetaling na orderbevestiging Klant vraagt een technische wijziging Klantorder en stuklijst worden herberekend Levering en facturatie van het gereed product

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Constructie Specialist Productie Planner Verkoopbeheerder Facturatiebeheerder Medewerker debiteurenadministratie Productieleider (Productie Manager) Magazijnmedewerker Werkvloer specialist Productiekosten Controller

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Productie op order zonder variantenconfiguratie In dit scenario wordt de gehele procesvolgorde voor een standaardverkoopproces (productie op order) met een klant beschreven. Het bedrijfsproces omvat alle stappen van de klantofferte tot de vereffening van een debiteurrekening na ontvangst van de betaling. Offerteafhandeling is het eerste stadium van het productieproces. Het scenario start met een inkomende offerteaanvraag. Als antwoord op de offerteaanvraag van de klant wordt in het SAP-systeem een offerte aangemaakt. Wanneer de klant vraagt om de offerte te wijzigen, wordt een vervolgofferte gemaakt. Uiteindelijk aanvaardt de klant de tweede offerte en er wordt een gerefereerde klantorder gecreëerd. Er wordt een orderbevestiging naar de klant gestuurd en het productieproces gaat van start. Wanneer de klant nu een technische wijziging vraagt, worden de klantorder en de stuklijst herberekend. Het proces eindigt bij de levering en de facturatie van de geproduceerde goederen. Het proces kan afzonderlijk worden uitgebreid met optionele stappen, zoals het maken van een serienummer, loonbewerking, kwaliteitsbeheer in productie, kredietbeheer en afsluiting vestiging en bedrijf.

5 Procesflowdiagram Productie op order zonder variantenconfiguratie: MTO-offerteafhandeling Gebeur-tenis MTO-Offerte-aanvraag Verkoopbeheerder Prognose voor gereed product plannen (144) Productie op order Offerteafhandeling Offerte aanvaard? Klantofferte creëren, afdrukken en naar klant sturen Vervolgofferte creëren en naar de klant sturen Orderbevestiging afdrukken Ja Nee Optioneel: Easy DMS gebruiken om klantspecificatie aan offerte toe te wijzen Eerste offerte afzeggen MTO = Productie op order; DMS = Documentbeheersysteem

6 Procesflowdiagram Productie op order zonder variantenconfiguratie:
Onderdelenproductie voor submontage Gebeur-tenis Behoefte aan grondstoffen voor submontage Verkoop-beheerder Klantorder creëren met verwijzing naar vervolgofferte en orderbevestiging afdrukken Kredietproblemen moeten opgelost worden (108). Facturatie-beheerder Factuur maken, vooruitbetalingsaan-vraag afdrukken en naar klant sturen Medewerker debiteuren-administratie Vooruitbetaling van klant boeken Productie Planner Verwerving van componenten met inkoop-afhandeling (130) Voorraad-/behoeftesituatie evalueren

7 Procesflowdiagram Productie op order zonder variantenconfiguratie: Onderdelenproductie voor submontage; Technische wijziging voor gereed product, Voorraadverwerving voor eindmontage Ge-beurt. Planorder moet geconverteerd worden naar productieorder Aanvraag om technische wijziging (gereed product) Productie Planner Productieorder creëren (submontage) Productieorders vrijgeven Productieorder bevestigen Voorraad-/behoeftesituatie na technische wijziging evalueren Productie Artikelbeschik-baarstelling Productie-leider Orderbeves-tigingen controleren Werkvloer specialist Verwerving van componenten met inkoopafhandeling Goederenontvangst handmatig boeken Construcie Specialist Wijzigingsaanvraag van de klant is in aanmerking genomen Product-koste-ncontroller Stuklijst klant herberekenen Verkoop-beheerder Order wijzigen, orderbevestiging afdrukken en naar klant versturen (na toevoeging artikel) Inkoper Inkoop van voorraadartikelen zonder kwaliteitsbeheer (130) Inkoop van voorraadartikelen met kwaliteits-beheer (127) Inkoop & Verbruik van Consignatie-voorraad (139) MM-loonbewerking (138) Serieproductie (149)

8 Procesflowdiagram Productie op order zonder variantenconfiguratie:
eindmontage; leveringsafhandeling; facturatie Gebeur-tenis Planorder moet geconverteerd worden naar productieorder Productie Planner Planorder naar productieorder converteren Voorraad-/behoeftesitu-atie evalueren Productieorders vrijgeven Optioneel: Productiepa-pieren afdrukken Optioneel: Serienummers in productieorder controleren Montageactivi-teiten bevestigen Pro- ductie Artikelbe-schikbaar-stelling voor montage Componen-ten picken (picklijst) Werkvloer specialist Handmatig goederen afgeven in plaats van picklijst Goederenontvangst voor productieorder boeken met serienummer-toewijzing Verkoop-beheerder Klantorderaf-handeling: Magazijnverkoop (109) Facturatieblok-keringen verwijderen Fact.be-heerder. Factuur maken, betalingsverzoek afdrukken en naar klant sturen Factuur maken, afsluitend betalingsverzoek afdrukken en naar klant sturen Medew. deb.admin Mijlpaalfactuur boeken Eindfactuur boeken Proces beëindigen

9 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

10


Download ppt "Productie op order zonder variantenconfiguratie"

Verwante presentaties


Ads door Google