De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. G. Bruinsma Organist: br. <naam organist> Beamist: br. O. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. G. Bruinsma Organist: br. <naam organist> Beamist: br. O. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. G. Bruinsma Organist: br. <naam organist> Beamist: br. O. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Projectactiviteiten komende week
Vanmiddag : Jeugddienst met als thema “Goed voor elkaar” Aansluitend is er koffie en een nabespreking Act 2 Connect! Kruispuntbijeenkomsten Voor groep 1 & 2 is er vanmiddag na de nabespreking de “Manna”-maaltijd en een Bijbelquiz.

3 Kruispunt groep 4 maandag 1 sept. om 19.30 in de kerk.
Thema: Spreken en luisteren Hierbij nodigen wij uit: Hielke Baron, Marjet de Boer, Gea Boerma, Machiel v/d Bos, Sake v/d Bosch, Martijn van Breden, Anna Gorter (Haulerwijk), Anna Gorter (Waskemeer), Marieke Gorter, Mark Haarsma, Marit Moes, Johannes Mulder, Derk Rouwhorst, Lauranna Staat, Dirk-Jan v/d Vaart, Marije v/d Vaart, Jolanda Wiltjer, Sjirk Wiltjer en Leo Zuidema. P.S. Meld je af als je niet kunt komen.

4 Projectactiviteiten komende week
Woensdag om 13:30 !!!, zodat men ook naar Elly Zuiderveld kan in de evangelische boek- winkel. Themabijeenkomst “Goed voor elkaar – Brief aan Filemon” voor 4-12 jarigen Donderdag om 20:00 Open koorrepetities ‘Voices’ Zaterdag om 13:30 Workshop Bloemschikken > Opgeven kan via het inschrijfformulier in de hal

5 De blauwe collecteschaal in de hal
Vanuit betrokkenheid ook samen de kosten van het gemeenteproject delen. Ieder naar eigen vermogen vandaar de open opstelling met een collecte-schaal waarin elk zijn of haar bijdrage neer kan leggen (evt. in enveloppe). Omdat de schaal tevens het nieuwe doopvont is zal er vanmiddag mogelijk een doorzichtige schaal staan. Ook uw liefdesgave is nodig om het project financieel te dragen.

6

7 Opwekking 573 We zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus onze Heer!

8 Opwekking 573 Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, grote koning. Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, Zoon van God. Wij richten heel ons hart op U, U bent welkom in ons midden.

9

10 Gezang 175b Votum en zegengroet
On - ze hulp is in de naam van de HE - RE, die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

11

12 Psalm 133: 1-3 1 Komt, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't als zonen
van Isrels huis als broeders samenwonen, in vrede bij elkander zijn. Het is als olie, kostelijk en fijn, die naar Gods heilig voorschrift is bereid, waarmee de priester wordt gewijd. .

13 Psalm 133: 1-3 2 Als olie die Aärons hoofd besproeide
en langs zijn baard en mantel nedervloeide, is hun eendrachtig samenzijn. Het is als Hermons dauw zo fris en rein, een dauw, die door het vroege licht bestraald, op Sions bergen nederdaalt.

14 Psalm 133: 1-3 3 Op Sions berg gebiedt de HEER de zegen,
daar wordt genaad' en vrede rijk verkregen, het leven tot in eeuwigheid.

15

16 Opwekking 599 1 Nog voordat je bestond, kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

17 Opwekking 599 2 En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt.

18 Opwekking 599 Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

19 Opwekking 599 3 En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

20

21 Doopsbediening

22

23 Lied 335:1, 9 1 Heer van uw kerk, Gij hebt het woord genomen
en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen, want hunner is het koninkrijk. 9 Er is gedoopt! Wij allen zijn verbonden, het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden, de ganse kerk in een geloof.

24

25 Filemon 1 Van Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs. Aan onze geliefde medewerker Filemon, 2 aan onze zuster Apfia en onze medestrijder Archippus, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. 3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 4 Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem, 5 want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen toedraagt.

26 Filemon 6 Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt. 7 Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, broeder, want u hebt de heiligen gesterkt. 8 In mijn verbondenheid met Christus heb ik het volste recht u te zeggen wat u moet doen, 9 maar vanwege uw liefde doe ik u liever een verzoek – ik, Paulus, een man van respectabele leeftijd, die gevangenzit omwille van Christus Jezus.

27 Filemon 10 Ik zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. 11 Hij was u destijds niet van nut; nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diensten bewijzen. 12 Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt 13 en ik hem graag bij me gehouden had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen nu ik omwille van het evangelie gevangenzit. 14 Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen, want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik u onder druk

28 Filemon zet, maar omdat u het zelf wilt.
15 Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen, 16 niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al, hoeveel te meer moet hij het dus voor u zijn, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. 17 Dus, als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. 18 En mocht hij u hebben benadeeld of u iets schuldig zijn, breng het mij dan in rekening.

29 Filemon 19 Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Ik ga er dan maar aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent. 20 Kom, broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Heer, stel mij omwille van Christus gerust. 21 Ik heb u geschreven in het volste vertrouwen dat u mijn verzoek zult inwilligen, ik weet dat u zelfs meer zult doen dan dat. 22 Ten slotte: maak voor mij een kamer in orde, want ik heb goede hoop dat ik dankzij de gebeden van u

30 Filemon allen aan u teruggegeven word.
23 Epafras, die samen met mij omwille van Christus Jezus gevangenzit, laat u groeten, 24 evenals mijn medewerkers Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas. 25 De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.

31

32 Preek

33

34 Opwekking 194 U maakt ons één, U bracht ons tesamen.
Wij eren en aanbidden U. Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, iedereen zal deel zijn van Uw gezin.

35

36 Opwekking 347 1 Ik geloof in God de Vader,
Schepper die de schepping draagt. In zijn zoon, in Christus Jezus die, geboren uit een maagd, aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam. Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand. Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4x) Naam aller namen, naam aller namen.

37 Opwekking 347 2 Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de heil'ge Geest, die Gods woord aan ons bevestigt: gaat en predikt en geneest. Als Hij komt met macht en luister zal de mensheid voor Hem staan. Dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt zijn naam: Jezus, U ben Heer, U bent Heer. (4x) Naam aller namen, naam aller namen.

38

39 Zending & Bibliotheek Theologische Universiteit
Collecte Zending & Bibliotheek Theologische Universiteit

40

41 Opwekking 710 1 Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang! Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. Regen op mij met Uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. Breng een stroom van zegen, Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

42 Opwekking 710 2 Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God, zegen ons tot in eeuwigheid! Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn. Wachtend op Uw milde regen om zelf een bron te zijn. Met een hart vol van vrede zijn wij zegenend nabij. Van Uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

43 Opwekking 710 Vader maak ons tot een zegen hier in de woestijn.
Wachtend op Uw milde regen om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. Van Uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

44

45 Gezang 182d Amen A - men, a - men, a - men.

46


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. G. Bruinsma Organist: br. <naam organist> Beamist: br. O. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk."

Verwante presentaties


Ads door Google