De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. H.J. Boersma Begeleidings band: Irma, Jitske, Hielke, Derk, John, Arjan en Michiel Eventuele opmerkingen kunt u melden bij de leden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. H.J. Boersma Begeleidings band: Irma, Jitske, Hielke, Derk, John, Arjan en Michiel Eventuele opmerkingen kunt u melden bij de leden."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. H.J. Boersma Begeleidings band: Irma, Jitske, Hielke, Derk, John, Arjan en Michiel Eventuele opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer De Bijbelteksten die worden geprojecteerd, zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag uur mailen naar:

2 Koffie drinken Na de dienst: is er gelegenheid om jaap te feliciteren
is er gelegenheid om koffie te drinken

3 Opwekking 194 U maakt ons één. U bracht ons tesamen, wij eren en aanbidden U. U maakt ons één, U bracht ons tesamen, wij eren en aanbidden U. Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, iedereen zal deel zijn van uw gezin. Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, iedereen zal deel zijn van uw gezin.

4

5 Gezang 175b Votum en zegengroet
On - ze hulp is in de naam van de HE - RE, die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

6

7 Psalm 139: 1, 6, 7 1 HEER, U doorgrondt mij van omhoog, mijn hart ligt open voor uw oog. U kent mijn zitten en mijn gaan, mijn denken zelfs kunt u verstaan. Waar ik ook ben, U komt mij tegen, U bent vertrouwd met al mijn wegen.

8 Psalm 139: 1, 6, 7 6 Ik loof het wonderbaar beleid waarmee U mij hebt toebereid. Mijn hart en nieren zijn uw werk, ja, alles van mij draagt uw merk. U hebt het leven mij gegeven, mij in de moederschoot geweven.

9 Psalm 139: 1, 6, 7 7 Uw eigen hand heeft mij gebouwd daar waar geen mens het ooit aanschouwt. Uw oog nam mijn gebeente waar, mijn aanvang was U openbaar. Zelfs had U reeds voor ik ging leven, mijn dagen in uw boek geschreven.

10

11 Opwekking 436 Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil worden gedaan. In de hemel, zo ook hier op aard'. Refrein: Want van U is het koninkrijk, ) de kracht en de heerlijkheid, )2x tot in eeuwigheid. )

12 Opwekking 436 Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen. Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. Refrein: Want van U is het koninkrijk, ) de kracht en de heerlijkheid, )2x tot in eeuwigheid. )

13 Opwekking 436 En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Refrein: Want van U is het koninkrijk, ) de kracht en de heerlijkheid, )2x tot in eeuwigheid. ) Amen. Amen.

14

15 Opwekking 347 Ik geloof in God de Vader, Schepper, die de schepping draagt. In zijn Zoon, in Christus Jezus die, geboren uit een maagd, aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam. Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand. Jezus, Hij is Heer, )  Hij is Heer. )4x Naam aller namen, naam aller namen.

16 Opwekking 347 Ik geloof in God de Trooster, gaven van de heil'ge Geest, die Gods woord aan ons bevestigt: gaat en predikt en geneest. Als Hij komt met macht en luister zal de mensheid voor Hem staan. Dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt zijn naam: Jezus, U bent Heer, )  U bent Heer. )4x Naam aller namen, naam aller namen.

17

18 getuigenis

19

20 Opwekking 488 Heer ik kom tot U Neem mijn hart verander mij Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

21 Opwekking 488 [Refrein] Houd mij vast, laat Uw liefde stromen Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

22 Opwekking 488 Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven Door de kracht van Uw liefde

23 Opwekking 488 [Refrein 2x] Houd mij vast, laat Uw liefde stromen Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

24 Opwekking 488 Houd mij vast, laat Uw liefde stromen Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. [eind 2x] Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

25

26 getuigenis

27

28 Opwekking 574 Groot is Hij allerhoogste heer,  onze vredevorst;  wat een God is Hij! (2x)  Halleluja, halleluja.  Halleluja. wat een God is Hij! (2x)  Halleluja,  aan Hem zij de glorie,  rijkdom en macht;  wat een God is Hij! (2x) 

29

30 Lezen Psalm 119: 9-24 9 Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord. 10 Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden. 11 Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen. 12 Geprezen bent u, HEER, onderwijs mij in uw wetten.

31 Lezen Psalm 119: 9-24 13 Mijn lippen hebben uitgesproken wat uw mond ons voorschreef. 14 Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed. 15 Uw regels wil ik overdenken, het oog op uw paden gericht. 16 Ik verheug mij in uw wetten, uw woord zal ik niet vergeten.

32 Lezen Psalm 119: 9-24 17 Wees goed voor uw dienaar – dan zal ik leven en mij houden aan uw woord. 18 Neem de sluier van mijn ogen – dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is. 19 Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg uw geboden niet voor mij. 20 Mijn ziel kwijnt weg van verlangen naar uw voorschriften, dag en nacht.

33 Lezen Psalm 119: 9-24 21 U zult de hoogmoedigen straffen, de vervloekten die afdwalen van uw geboden. 22 Neem spot en verachting van mij weg, want ik heb uw richtlijnen gevolgd. 23 Al spannen machtigen tegen mij samen, uw dienaar blijft uw wetten overdenken. 24 Uw richtlijnen verheugen mij, ze geven mij goede raad.

34

35 Psalm 119: 4, 5 4 Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden? Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer hij zich door God en zijn gebod laat raden. Ik zoek U met mijn ganse hart, o HEER, leid mij niet af ter zijde en ten kwade.

36 Psalm 119: 4, 5 5 Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, opdat geen zonde daar kan binnendringen. Geprezen zijt Gij, HEER, aan ieder oord. Leid mij in 't licht van uw verordeningen. Dan zal ik zo dat iedereen het hoort het hoge recht van uw verbond bezingen.

37

38 preek

39

40 Psalm 119: 6, 7 6 O God, ik ben van harte zeer verblijd over de weg van uw getuigenissen. In uw bevelen ligt mijn zaligheid, ik zal mij van uw wegen vergewissen. Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, laat mij, o HEER, geen van uw woorden missen.

41 Psalm 119: 6, 7 7 Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. Open mijn oog, zodat het helder ziet, dat ik de wondren van uw wet ontware. O HEER, verberg mij uw geboden niet: ik ben een gast en vreemdeling op aarde.

42

43 getuigenis

44

45 Opwekking 462 Aan Uw voeten Heer Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U.  Ja, ik verkies nu om bij U te zijn en om naar U te luist'ren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer.

46 Opwekking 462 Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding. In geest en waarheid samen één te zijn, in aanbidding voor U.

47 Opwekking 462 Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja, zo omarmt U ook mij. U bent een Vader die vertroost en beschermt en ik kom tot rust bij U.

48

49 Belijdenis Jaap

50

51 Opwekking 710 Jaap: Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang! Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

52 Opwekking 710 Gemeente: Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

53 Opwekking 710 Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

54

55 <eerste collecte> & <tweede collecte>

56

57 Opwekking 671 1 U schiep de zon en maan en sterrenpracht. Vader, U bent het geheim van het leven, alles toont Uw macht. 2 U bent alles wat mijn hart verlangt. U bezielt mij Heer. U houdt heel mijn leven veilig in Uw sterke hand.

58 Opwekking 671 chorus (x2) Lof, aanbidding, alle dank in mij stroomt over uit mijn hart; U maakt mij blij. Van Uw liefde zal ik blijven zingen, ik prijs Uw naam. 3 U geeft regen, zon en overvloed. Vader, U bent het geheim van het leven, dat U bloeien doet.

59 Opwekking 671 4 U doorgrondt mij en U houdt van mij, wat een wonder, Heer, U bent heilig, hoogverheven maar ook heel dichtbij. Heilig is de Heer almachtig. Waardig, waardig is Zijn naam. Heilig is de Heer almachtig. Waardig, waardig is Zijn naam.

60 Opwekking 671 Lof, aanbidding, alle dank in mij stroomt over uit mijn hart; U maakt mij blij. Van Uw liefde zal ik blijven zingen, ik prijs Uw naam.

61

62 Gezang 182d Amen A - men, a - men, a - men.

63


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. H.J. Boersma Begeleidings band: Irma, Jitske, Hielke, Derk, John, Arjan en Michiel Eventuele opmerkingen kunt u melden bij de leden."

Verwante presentaties


Ads door Google