De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. J. Kuiper Organist: br. <naam organist> Beamist: br. O. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. J. Kuiper Organist: br. <naam organist> Beamist: br. O. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. J. Kuiper Organist: br. <naam organist> Beamist: br. O. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Onze jaarlijkse bowling avond komt er weer aan ! jij gaat toch ook ?!
Het is weer bijna zover ! Onze jaarlijkse bowling avond komt er weer aan ! jij gaat toch ook ?! 4 Wie? Iedereen vanaf 16 jaar Wat? Gezellig 2 uur bowlen en daarna soos Waar? Bowlingcentrum leek Wanneer? Donderdag 27 December Hoe laat? uur verzamelen bij de kerk Kosten? EUR 10,- p.p. (incl. drankje) En nu? Inschrijven in de hal natuurlijk!

3 QUIZ NIGHT Datum: 18 januari 2013 Aanvang: 19:30 uur
Leeftijd: Iedereen vanaf 12 jaar Opgave: In de hal Kosten: geen! (consumpties: EUR 0,50) Op vrijdagavond 18 januari organiseert de JCH een avond waar wij uw kennis gaan testen door het houden van een quiz avond Teams van 4 personen strijden tegen elkaar door het zo goed mogelijk beantwoorden van verschillende vragen uit 5 verschillende vraag categorieën waarbij natuurlijk mooie prijzen vallen te winnen!

4 Collecte 25 december

5 Gevangenenzorg Nederland
Doel Ondersteuning en begeleiding van gevangenen en hun familie tijdens en na detentie. Hoe Met de inzet van 530 gemotiveerde en getrainde vrijwilligers. Een christelijk, professioneel bureau in Zoetermeer zorgt voor ondersteuning. Waarom In navolging van de oproep van Jezus Christus. Gevangenenzorg Nederland wil gevangenen en hun familie helpen bij het opbouwen van een leven zonder criminaliteit en mét Jezus Christus. Gevangenenzorg Nederland, geloof in herstel!

6 Hoe helpt Gevangenenzorg Nederland
TIJDENS detentie: Gevangenenzorg > vrijwilligers bezoeken gevangenen in de gevangenis Familiezorg > vrijwilligers bezoeken familie van gevangenen thuis SOS > vrijwilligers Spreken Over Schuld met (jeugd-)gevangenen om toe te werken naar herstel met het Slachtoffer en de Samenleving Kinderkado > vrijwilligers brengen een cadeau bij kinderen van gevangenen namens hun vader of moeder in de gevangenis

7 Hoe helpt Gevangenenzorg Nederland
NA detentie: Nazorg > vrijwilligers blijven de ex-gevangene bezoeken. Een maatje helpt mee om recidive te voorkomen! Werk > via het programma Arbeidsre-integratie bemiddeling naar werk Ondersteuning > bij het zoeken naar huisvesting en re-integratie in de samenleving en gezin

8 U gelooft toch ook in herstel?
Help mee om gevangenen en hun familie een tweede kans te bieden: > bid mee; > meld u aan als vrijwilliger; > word donateur en ontvang 5 keer per jaar de nieuwsbrief. Kijk op voor meer informatie. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de gebedsbrief.

9

10 Gezang 175b Votum en zegengroet
On - ze hulp is in de naam van de HE - RE, die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

11

12 Psalm 90: 1, 8 1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.

13 Psalm 90: 1, 8 8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven en laat uw glans hun kinderen omgeven. Zie op ons neer met vriendelijke ogen. O God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat.

14

15 Gezang 156 1 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. 2 Met uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

16 Gezang 156 3 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. 4 Jezus op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

17

18 Ezechiël 47 1 Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden. 2 Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. 

19 Ezechiël 47 3 Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten, en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden: het water kwam tot mijn enkels. 4 Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden: het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er weer door waden: het water kwam tot mijn heupen. 5 Hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon, het was een ondoorwaadbare rivier.

20 Ezechiël 47 6 De man zei tegen mij: ‘Zie je dat, mensenkind?’ en hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier.7 Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. 8 Hij zei tegen mij: ‘Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt het water daar zoet. 9 Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt leven, er zal vis zijn in overvloed.

21 Ezechiël 47  Als dit water in de Dode Zee aankomt wordt het water daar zoet; overal waar de rivier stroomt komt leven. 10 Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vissers staan, en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zo veel soorten vis zijn als in de Grote Zee. 11 Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet, die blijven vol staan met zout water. 12 Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen.

22 Ezechiël 47 Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.’ De grenzen van het land 13 Dit zegt God, de HEER: Dit is de grens waarbinnen jullie het land als erfelijk bezit mogen verdelen onder de twaalf stammen van Israël – Jozef krijgt meer dan één gebied. 14 Jullie zullen het in bezit krijgen, ieder evenveel, het land dat ik onder ede aan je voorouders beloofd heb. Dit land zal jullie als bezit ten deel vallen.

23 Ezechiël 47 15 Dit zijn de grenzen van het land. Aan de noordkant: van de Grote Zee, over de weg naar Chetlon tot men komt bij Sedad,16 langs Hamat, Berota en Sibraïm, dat tussen de gebieden van Damascus en Hamat ligt, naar Chaser-Hattichon, aan de grens van Hauran. 17 De grens loopt dus van de zee naar Chasar-Enon, op de grens met Damascus; ten noorden ligt het gebied van Hamat. Dat is de noordgrens. 18 Aan de oostkant loopt de grens tussen Hauran en Damascus, tussen Gilead en het land Israël,

24 Ezechiël 47 langs de Jordaan tot aan de Oostelijke Zee, en verder tot Tamar. Dat is de oostgrens. 19 Aan de zuidkant loopt de grens van Tamar tot aan het water bij Meribat-Kades, en dan langs de wadi naar de Grote Zee. Dat is de zuidgrens. 20 En aan de westkant wordt de grens gevormd door de Grote Zee, vanaf de zuidgrens tot het punt ter hoogte van Lebo-Hamat. Dat is de westkant.

25 Ezechiël 47 De verdeling van het land 21 Dit land moeten jullie onder elkaar, onder de stammen van Israël, verdelen. 22 Verdeel het door loting onder elkaar en onder de vreemdelingen die bij jullie wonen en kinderen verwekt hebben. Die gelden als geboren Israëlieten, en net als jullie zullen ook zij bij de stammen van Israël bezit krijgen. 23 Een vreemdeling moeten jullie zijn bezit geven bij de stam waar hij woont – spreekt God, de HEER.

26

27 Gezang 28: 1, 2, 3 1 Eens zal er vrede zijn, eens droogt God elke traan en nergens wordt meer kwaad gedaan, op alles staat zijn heilige naam. Geen oorlog wordt geleerd wanneer de Heer regeert.

28 Gezang 28: 1, 2, 3 2 Eens zal er vrede zijn, eens komt Gods Kanaan de wolf ligt rustig naast het lam de leeuw en beer zijn lief en tam. De angsten zijn voorbij de kinderen spelen vrij.

29 Gezang 28: 1, 2, 3 3 Eens zal er vrede zijn, eens wordt Gods naam gehoord Hij spreekt voorgoed het laatste woord en opent zelf de gouden poort. Dan staan wij in het licht dat straalt van Gods gezicht.

30

31 Ezechiël 47 De rivier uit de tempel

32 God blijft maar geven En wat Hij geeft, wordt steeds meer

33 Waar vind je water?

34 alle goede dingen komen bij God weg

35 Wat God geeft, maakt het leven weer goed

36 Het ging in dat verhaal van de beek eigenlijk over de heilige Geest

37

38 Psalm 85: 3, 4 3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met een kus begroet; de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, het recht dat uit de hemel nederziet. De velden deelt Hij van zijn overvloed, de HERE die ons zegent met zijn goed.

39 Psalm 85: 3, 4 4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

40

41 Gezang 111: 1, 2 Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 1 Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan:

42 Gezang 111: 1, 2 Refrein: Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven. 2 Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. Heffen wij dit loflied aan:

43 Gezang 111: 1, 2 Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

44

45 Eredienst & Rente en Aflossing
Collecte Eredienst & Rente en Aflossing

46

47 Lied 120: 1, 2, 3 1 Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, die hier binnen rijdt? Begroet Hem, Heer der heerlijkheid en Heiland vol barmhartigheid! Hij geeft de wereld 't leven weer. Juicht blijde, zingt uw God ter eer, looft Hem, die sterk van daad de deuren binnen gaat.

48 Lied 120: 1, 2, 3 2 Rechtvaardigheid is zijn bestel,
zachtmoedigheid zijn metgezel. Hij draagt een kroon van heiligheid, een scepter van barmhartigheid. Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, Juicht, nu die Heiland ons verschijnt; door Hem geschiedt Gods raad, zijn heerschappij bestaat!

49 Lied 120: 1, 2, 3 3 Gezegend was het land, de stad, waar deze Koning binnentrad. Gezegend 't hart, dat openstaat en Hem als Koning binnenlaat. De Zonne der gerechtigheid verblindde niet door majesteit; maar wat in duister sliep, ontwaakte, toen Hij riep.

50

51 Gezang 182d Amen A - men, a - men, a - men.

52

53 Algemene pictogrammen

54 Speciale diensten

55 Speciale dagen

56 Overige pictogrammen


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. J. Kuiper Organist: br. <naam organist> Beamist: br. O. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk."

Verwante presentaties


Ads door Google