De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: br. I. van Apeldoorn Organist: br. A. van der Mark Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: br. I. van Apeldoorn Organist: br. A. van der Mark Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam:"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: br. I. van Apeldoorn Organist: br. A. van der Mark Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Bloemstuk De stronk van hoop en verwachting krijgt de kleuren groen en wit. Groen is Hoop, Leven en Toekomst in de geboorte van CHRISTUS! Wit als het Hemels licht. De Zuiverheid Gods.

3 Onze jaarlijkse bowling-avond komt er weer aan! Jij gaat toch ook!
Het is weer bijna zover! Onze jaarlijkse bowling-avond komt er weer aan! Jij gaat toch ook! 4 Wie? Iedereen vanaf 16 jaar Wat? Gezellig 2 uur bowlen en daarna soos Waar? Bowlingcentrum Leek Wanneer? Donderdag 27 december Hoe laat? uur verzamelen bij de kerk Kosten? EUR 10,- p.p. (incl. drankje) En nu? Inschrijven in de hal natuurlijk!

4 QUIZ NIGHT Datum: 18 januari 2013 Aanvang: 19.30 uur
Leeftijd: Iedereen vanaf 12 jaar Opgave: In de hal Kosten: Geen! (consumpties: EUR 0,50) Op vrijdagavond 18 januari organiseert de JCH een avond waar wij uw kennis gaan testen door het houden van een quiz. Teams van 4 personen strijden tegen elkaar door het zo goed mogelijk beantwoorden van verschillende vragen uit 5 verschillende vraagcategorieën waarbij natuurlijk mooie prijzen vallen te winnen!

5 Collecte 5

6 Er zijn in Nederland 20 gevangenissen,
15 jeugdgevangenissen en 10 tbs-inrichtingen

7 Zo ziet een cel eruit:

8 Jaarlijks komen er 35.000 gevangenen vrij
> Noord Nederland: 2604 personen > Gelderland: personen > Utrecht: personen > Zuid-Holland: personen > Noord-Holland: personen > Zeeland: personen

9 Vrij… en dan? > 67 % recidive binnen 6 jaar > 67 % werkloos
> 12 % dakloos > 56 % heeft schulden

10 Gevangenenzorg Nederland
Doel Ondersteuning en begeleiding van gevangenen en hun familie tijdens en na detentie. Hoe Met de inzet van 530 gemotiveerde en getrainde vrijwilligers. Een christelijk, professioneel bureau in Zoetermeer zorgt voor ondersteuning. Waarom In navolging van de oproep van Jezus Christus. Gevangenenzorg Nederland wil gevangenen en hun familie helpen bij het opbouwen van een leven zonder criminaliteit en mét Jezus Christus. Gevangenenzorg Nederland, geloof in herstel!

11 Hoe helpt Gevangenenzorg Nederland
TIJDENS detentie: Gevangenenzorg > vrijwilligers bezoeken gevangenen in de gevangenis Familiezorg > vrijwilligers bezoeken familie van gevangenen thuis SOS > vrijwilligers Spreken Over Schuld met (jeugd-)gevangenen om toe te werken naar herstel met het Slachtoffer en de Samenleving Kinderkado > vrijwilligers brengen een cadeau bij kinderen van gevangenen namens hun vader of moeder in de gevangenis

12 Hoe helpt Gevangenenzorg Nederland
NA detentie: Nazorg > vrijwilligers blijven de ex-gevangene bezoeken. Een maatje helpt mee om recidive te voorkomen! Werk > via het programma Arbeidsre-integratie bemiddeling naar werk Ondersteuning > bij het zoeken naar huisvesting en re-integratie in de samenleving en gezin

13 U gelooft toch ook in herstel?
Help mee om gevangenen en hun familie een tweede kans te bieden: > bid mee; > meld u aan als vrijwilliger; > word donateur en ontvang 5 keer per jaar de nieuwsbrief. Kijk op voor meer informatie. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de gebedsbrief.

14

15 Gezang 175b Votum en zegengroet
On - ze hulp is in de naam van de HE - RE, die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

16

17 Gezang 82: 1-4 1 Blaas de bazuin en sla de trom geboren is Gods kind!
Laat alle klokken luiden gaan, kom zingend rond de kribbe staan, zijn koninkrijk begint, hosanna, hosanna, zijn rijk begint!

18 Gezang 82: 1-4 2 Blaas de bazuin, de loftrompet,
en richt hoog op uw hoofd; de toekomst staat in deze ster, nu is de vrede niet meer ver, de dag die God belooft, hosanna, de dag die God belooft!

19 Gezang 82: 1-4 3 Blaas de bazuin - zijn zonnegloed
laat niemand koud en kil. Hier is een mens die liefde doet, hier is God zelf in vlees en bloed - verwonder u, heel stil, hosanna, verwonder u, heel stil.

20 Gezang 82: 1-4 4 Blaas de bazuin en sla de trom en roep: Victoria!
Geen leven is nu zonder zin, gegeven is: een nieuw begin - o zing halleluja, hosanna, o zing halleluja!

21

22 Gedicht Immanuel

23

24 Gezang 78: 1-4 1 Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet,
Gij, 's werelds hoogst verlangen, des stervlings zaligst goed? Dat ons uw Geest verlichte! Houd zelf de fakkel bij, die, Heer, ons onderrichte wat U behaaglijk zij.

25 Gezang 78: 1-4 2 'k Lag machteloos gebonden,
Gij komt en maakt mij vrij; ik was bevlekt met zonden, Gij komt en reinigt mij. Het leven was mij sterven, tot Gij mij op deedt staan; Gij doet mij schatten erven die nimmermeer vergaan.

26 Gezang 78: 1-4 3 Wat deed uit 's hemels zalen,
o Heer der heerlijkheên, op aard' U nederdalen? Uw grote liefd' alleen! Uw eindeloos erbarmen met onze grote nood, dat als met zeegnend' armen en reddend ons omsloot.

27 Gezang 78: 1-4 4 Nog eenmaal zal hij komen als richter van 't heelal,
die dan het hoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. Nog is die dag verborgen, wacht hem gelovig af, terwijl de grote morgen reeds schemert boven 't graf.

28

29 Gedicht God wil niet anders

30

31 Opwekking 672: 1-4 1 Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid, van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal'.

32 Opwekking 672: 1-4 2 U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik. De natuur spreek zonder woorden, vol verwond'ring luister ik. U schiep leven door uw Woord, bracht het licht en duister voort. Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, weerspiegelt het uw heerlijkheid.

33 Opwekking 672: 1-4 3 In het lijden van dit leven,
in een dal van duisternis, wilt U mij uw liefde geven en de vrede die ik mis. Leid mij aan uw sterke hand veilig naar de overkant. Ik hoef geen gevaar te vrezen, als uw huis mijn schuilplaats is.

34 Opwekking 672: 1-4 4 Eeuwen komen eeuwen gaan,
voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal'.

35 Opwekking 672: 1-4 Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid.
Van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit.

36

37 Gedicht Advent

38

39 Lied 143: 1-3 1 Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

40 Lied 143: 1-3 2 Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, wordt Ge op stro en in doeken gelegd. Leer me U danken daarvoor.

41 Lied 143: 1-3 3 Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer!

42

43 Lezen Lucas 2: 1-21 De geboorte van Jezus
1 En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. 2 Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. 3 En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad.

44 Lezen Lucas 2: 1-21 4 Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 5 om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. 6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, 7 en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

45 Lezen Lucas 2: 1-21 De herders
8 En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. 10 En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: 11 U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.

46 Lezen Lucas 2: 1-21 12 En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: 14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. 15 En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt.

47 Lezen Lucas 2: 1-21 16 En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe. 17 En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. 18 En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. 19 Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. 20 En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.

48 Lezen Lucas 2: 1-21 De besnijdenis
21 En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten besnijden, ontving Hij ook de naam Jezus, die door de engel genoemd was, eer Hij in de moederschoot was ontvangen.

49

50 Lied 135: 1-3 1 Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer! Vreed op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! Hoor, de eng'len zingen de eer

51 Lied 135: 1-3 2 Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, tussen alle mensen in in het menselijk gezin. Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

52 Lied 135: 1-3 3 Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

53

54 Tekst Lucas 2: 10 10 En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen:

55

56 Preek

57

58 Gezang 83: 1-4 1 Vrolijk zingen wij ons lied,
de wereld moet het horen! Komt en ziet wat is geschied: de Heiland is geboren. Gloria, hosanna in excelsis! 2 Herders, spoedt u naar de stal: in doeken is gewonden Hij die herder wezen zal, het lam voor onze zonden!

59 Gezang 83: 1-4 3 Wijzen, zoekt niet her en der,
want ziet, boven zijn woning straalt een wonderlijke ster, daar woont Hij: onze koning! Gloria, hosanna in excelsis! 4 Mensen, overal vandaan, God zelf is in ons midden! Komt dan, laten wij nu gaan om Cluistus te aanbidden!

60

61 Kerstfeest & Diaconie Speciaal (Gevangenenzorg Nederland)
Collecte Kerstfeest & Diaconie Speciaal (Gevangenenzorg Nederland)

62

63 Gezang 50 Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde,

64 Gezang 50 in de mensen, in de mensen een welbehagen,
Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen, amen.

65

66 Gezang 182d Amen A - men, a - men, a - men.

67


Download ppt "Welkom Voorganger: br. I. van Apeldoorn Organist: br. A. van der Mark Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam:"

Verwante presentaties


Ads door Google