De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelingen 13 40-52. Handelingen 13 2 40 Ziet dan toe, dat u niet overkome, wat in de profeten gezegd is: 14... dat ik zo mogelijk de naijver van mijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelingen 13 40-52. Handelingen 13 2 40 Ziet dan toe, dat u niet overkome, wat in de profeten gezegd is: 14... dat ik zo mogelijk de naijver van mijn."— Transcript van de presentatie:

1 Handelingen

2 Handelingen Ziet dan toe, dat u niet overkome, wat in de profeten gezegd is: dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken, en ENIGEN UIT HEN behouden. Romeinen dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken, en ENIGEN UIT HEN behouden. Romeinen 11

3 Handelingen Ziet, verachters, en verwondert u en verdwijnt... Israëls ondergang in 70 AD een aanhaling uit Hab.1 5 & Jes.29 14

4 Handelingen want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, dat gij voorzeker NIET ZULT geloven, als iemand het u verhaalt.

5 26... Ga heen tot dit volk en zeg: hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart NIET verstaan en zij zich bekeren, en Ik hen zou genezen. 28 Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is werd; die zullen dan ook horen! Handelingen Ga heen tot dit volk en zeg: hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart NIET verstaan en zij zich bekeren, en Ik hen zou genezen. 28 Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is werd; die zullen dan ook horen! Handelingen 28 5

6 Handelingen En toen zij vertrokken, verzochten zij hun tegen de eerstvolgende sabbat weder deze woorden te spreken. = voor nadere toelichting...

7 Handelingen En na het uitgaan van de synagoge, volgden vele van de Joden en de vereerders van God, die Jodengenoten (Gr. proselieten) waren, Paulus en Barnabas, die dan ook tot hen spraken en bij hen aandrongen om te BLIJVEN bij de genade Gods.

8 6 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt IN HEM, 7 geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het GELOOF, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Kolosse 2 6 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt IN HEM, 7 geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het GELOOF, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Kolosse 2 8

9 Handelingen En de volgende sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord Gods te horen.

10 Handelingen Doch toen de Joden de scharen zagen, werden zij vervuld met nijd en spraken lasterende, tegen hetgeen door Paulus gezegd werd doch Israel, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. 32 Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van GELOOF, maar van vermeende werken. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots... Romeinen doch Israel, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. 32 Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van GELOOF, maar van vermeende werken. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots... Romeinen 9

11 Handelingen Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig, dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken...

12 Handelingen doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen Door hun val (=ongeloof) is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Romeinen Door hun val (=ongeloof) is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Romeinen 11

13 Handelingen Want zo heeft ons de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde.

14 14 6 Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israel terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde. Jesaja 49 6 Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israel terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde. Jesaja 49

15 Handelingen Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en verheerlijkten het woord des Heren Want het is (= voor Israël) wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat.' 11 Voorwaar, door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft: 12 Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing. Maar zij wilden niet horen. Jesaja Want het is (= voor Israël) wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat.' 11 Voorwaar, door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft: 12 Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing. Maar zij wilden niet horen. Jesaja 28

16 Handelingen en allen, die bestemd waren ten eeuwige leven, kwamen tot geloof; lett. toegelegd waren

17 Handelingen en het woord des Heren verbreidde zich door het gehele land.

18 Handelingen Maar de Joden stookten de aanzienlijke vrouwen, die God vereerden, en de voornaamsten der stad op, en zij verwekten een vervolging tegen Paulus en Barnabas en dreven hen uit hun gebied.

19 Handelingen Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen en gingen naar Ikonium; > zorgen voor opschudding > stof doen opwaaien

20 Handelingen en de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de heilige Geest. > charis = genade!


Download ppt "Handelingen 13 40-52. Handelingen 13 2 40 Ziet dan toe, dat u niet overkome, wat in de profeten gezegd is: 14... dat ik zo mogelijk de naijver van mijn."

Verwante presentaties


Ads door Google