De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 28... Welk gebod is het eerste van alle? 29 Jezus antwoordde: 30 Het eerste is: Hoor, Israel, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here,

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 28... Welk gebod is het eerste van alle? 29 Jezus antwoordde: 30 Het eerste is: Hoor, Israel, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here,"— Transcript van de presentatie:

1 1

2 28... Welk gebod is het eerste van alle? 29 Jezus antwoordde: 30 Het eerste is: Hoor, Israel, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben (...) 32 En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij. Marcus 12 2

3 35... opdat gij zoudt weten, dat de HERE de enige God is, er is geen ander behalve Hij. Deuteronomium 4 3

4 10... voor Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn 11 Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser. Jesaja 43 4 Jezus > Jehoshua = JAHWEH is Redder

5 5 Ik ben de HERE en er is geen ander; buiten Mij is er geen God (...) 6 opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de HERE, en er is geen ander, 7 die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil (lett. kwaad) schep; Ik, de HERE, doe dit alles. Jesaja 45 5

6 10 Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Maleachi 2 6

7 17 En toen Hij op weg ging, liep iemand op Hem toe, viel op de knieen en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beerven? 18 En Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan GOD ALLEEN. Marcus 10 7

8 17 De Koning der eeuwen (=aeonen), de onvergankelijke, de onzienlijke, de ENIGE GOD, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid tot in de aeonen der aeonen! Amen. 1Timotheus 1 8

9 25 de ENIGE GOD, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid heel de aeon, en nu en in alle eeuwigheden tot in al de aeonen ! Amen. Judas 9

10 10

11 1 Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader de ure is gekomen (...) 3 Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U (=Vader) kennen, DE ENIGE WAARACHTIGE GOD, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Johannes 17 11

12 6... ÉÉN GOD EN VADER van allen, die is boven allen en door allen en in allen. Efeze 4 12

13 MAAR ÉÉN GOD, DE VADER 6 voor ons nochtans is er MAAR ÉÉN GOD, DE VADER, UIT wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en ÉÉN HERE, Jezus Christus, DOOR wie alle dingen zijn, en wij door Hem. 1Korinthe 8 13

14 14

15 5 Want er is ÉÉN GOD en ook ÉÉN MIDDELAAR van God en mensen, de mens Christus Jezus... 1Timotheus 2 15

16 24... daarna het einde, wanneer Hij (=Christus) het koninkrijk aan God de Vader overdraagt... (...) 28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. 1Korinthe 15 16

17 35 En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; DAAROM zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. Lucas 1 17

18 18 De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus... Matteus 1 Gr. genesis = de wording 18

19 Vanaf wanneer bestaat 'de Bloem'? 1.Concreet: vanaf de bouw 2.Abstract: als woord en beeld (concept) vanaf de tekentafel. 19

20

21 Exodus 25 9 Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei. 21

22 19... het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. TEVOREN GEKEND 20 Hij was van TEVOREN GEKEND, voor de grondlegging (lett. nederwerping) der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, 1Petrus 1

23 Openbaring 13 8... het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging (lett. nederwerping) der wereld.

24

25 1 In den beginne was het Woord... Johannes 1 boodschap taal rekenschap bericht bevel boek prediking rede voorstel etc expressie

26 1... en het Woord was bij God... Johannes 1 lett. naar de God toe

27 1... en het Woord was God. Johannes 1 lett. God was het Woord

28 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. Johannes 1 6 Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer. Psalm 33 6 Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer. Psalm 33

29 14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Johannes 1 lett. en het Woord werd vlees...

30 15 Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geweest, want Hij was eer dan ik. Johannes 1 = als Woord (logos)

31 56 Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. 57 De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien? 58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was WORDT, ben ik. Johannes 8

32 5 En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was. Johannes 17

33

34 15 Hij is het beeld van de onzichtbare God Kolossse 1

35 15... de eerstgeborene van elk schepsel... Kolossse 1 28 Ik zal hem tot eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde. Psalm 89 28 Ik zal hem tot eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde. Psalm 89

36 16 want in Hem zijn alle dingen geschapen.. Kolossse 1 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar in ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over al (...) 27 En God schiep de mens naar in zijn beeld... Genesis 1 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar in ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over al (...) 27 En God schiep de mens naar in zijn beeld... Genesis 1

37 16... die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 en Hij is voor alles... Kolossse 1

38 8 Hij spant GEHEEL ALLEEN de hemel uit, en Hij schrijdt voort over de hoogten der zee. Job 9 8 Hij spant GEHEEL ALLEEN de hemel uit, en Hij schrijdt voort over de hoogten der zee. Job 9 24 … Ik ben de HERE, die alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, IK ALLEEN; die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht… Jesaja 44 24 … Ik ben de HERE, die alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, IK ALLEEN; die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht… Jesaja 44

39

40 5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, Filippi 2 de mens 5 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus... 1Timotheüs 2 de mens 5 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus... 1Timotheüs 2

41 6 die, in de gestalte Gods zijnde... Filippi 2 9 Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien... Johannes 14 (zie ook 1 14 ) 9 Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien... Johannes 14 (zie ook 1 14 )

42 6... het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft... Filippi 2 3 En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. Matteüs 4 (zie ook 4 6 ) 3 En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. Matteüs 4 (zie ook 4 6 )

43 6... en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. Filippi 2 7... en Hij is verhoord uit zijn angst, 8 en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden... Hebreeën 5 7... en Hij is verhoord uit zijn angst, 8 en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden... Hebreeën 5

44 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Filippi 2 14 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over van de dood had, de duivel, zou onttronen, Hebreeën 2 14 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over van de dood had, de duivel, zou onttronen, Hebreeën 2

45 9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, Filippi 2

46 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, Filippi 2 = JAHWEH is Redder

47 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, TOT EER VAN GOD, DE VADER! Filippi 2


Download ppt "1. 28... Welk gebod is het eerste van alle? 29 Jezus antwoordde: 30 Het eerste is: Hoor, Israel, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here,"

Verwante presentaties


Ads door Google