De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

André Perik EL&I Projectleider Structuurfondsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "André Perik EL&I Projectleider Structuurfondsen"— Transcript van de presentatie:

1 André Perik EL&I Projectleider Structuurfondsen 2014-2020
High tech Life Sciences Agro-Food Logistics Chemicals Creative Industry Water Head Offices Horticulture Energy Science & Education Government Companies Structuurfondsen André Perik EL&I Projectleider Structuurfondsen

2 Huidige periode Structuurfondsen in Nederland - ESF en EFRO (waaronder Interreg) - € 830 mln. voor regionale ontwikkeling (EFRO) - € 250 mln. voor Interreg totaalbudget incl. cofinanciering circa € 4 mrd. Structuur in Nederland - Lissabonagenda (Europa2020) - Nationaal Strategisch Referentiekader (NSR) - vier Operationele Programma’s (OP’s) EFRO - multi-level Governance - EL&I lidstaatverantwoordelijk - belangrijkse instrument: subsidies Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie VNG Zwolle

3 Resultaten huidige periode
Innovatieprofiel scoort goed Hoog aandeel private cofinanciering Structuurfondsen van groot belang voor Nederlandse bedrijfsleven: - innovatie van ruim MKB-ers gesteund - al ruim 3000 startende bedrijven gesteund - variërend per landsdeel gaat 50 tot 100 % van de innovatiemiddelen specifiek naar topsectoren merendeel Interreg projecten heeft betrekking op economie/innovatie/valorisatie Zie of Zie ook Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie VNG Zwolle

4 Concept verordeningen 2014-2020: wat is nieuw?
• Algemene bepalingen voor EFRO, ESF, Cohesiefonds, ELFPO, EFMZV • Focus op Europa2020 strategie via: - Gemeenschappelijk Strategisch Kader - link met nationale hervormingsprogramma’s - strategisch programmeren (o.a. partnerschapsovereenkomst) - thematische concentratie (11 thema’s) - verplichte bestedingspercentages • Vergroten meerwaarde cohesiebeleid door: - meer aandacht voor resultaten beleid - het stellen van voorwaarden (conditionaliteiten) - smart specialisation (thema innovatie) • Vereenvoudiging en vermindering administratieve lasten • Nieuwe instrumenten (o.a. revolverende fondsen) naast subsidies Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie VNG Zwolle

5 Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK)
Eén kader voor de verschillende fondsen Uitwerking van de 11 thema’s in ‘key actions’ Hulpmiddel: - om verschillende EU fondsen en EU instrumenten te combineren - bij opstellen van partnerschapsovereenkomst Moedigt gebruik instrumenten territoriale ontwikkeling aan Uitwerking horizontale thema’s (gelijke behandeling, duurzaamheid) Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie VNG Zwolle

6 Thema’s (‘menustructuur’)
1. Onderzoek, technologische ontwikkeling, innovatie 2. ICT 3. Concurrentiekracht MKB 4. Low carbon economie 5. Klimaatverandering, risicopreventie en –beheer 6. Bescherming milieu, efficiënt gebruik hulpbronnen 7. Duurzaam vervoer, knelpunten netwerkinfrastructuur 8. Werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit 9. Sociale inclusie, bestrijding armoede 10. Onderwijs, vaardigheden, leven lang leren 11. Institutionele capaciteit, doelmatig openbaar bestuur Bestedingspercentages NL: 80 % voor thema 1,3,4 (waarvan 20 % aan thema 4), ten minste 5 % aan stedelijke ontwikkeling Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie VNG Zwolle

7 Partnerschapsagreement
Parapludocument tbv Operationele Programma’s (ESF, EFRO, ELFPO, EFMFV) Opvolger van NSR Opstellen in wisselwerking met OP’s Synergie Opstellen met partners : bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke en sociale partners Volgens EU- format (idem OP) Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie VNG Zwolle

8 Standpunt Nederland • Meerjarig Financieel Kader: idealiter armste regio’s in armste landen • Kabinet voorstander van grensoverschrijdende samenwerking • Steun voor focus op Europa2020 doelen, vergroten resultaatgerichtheid, vermindering AL, macro-economische conditionaliteit • Terughoudend over voorstellen voor verplichte EU-brede percentages en verschillende vormen van conditionaliteit Plan B: voorbereiden op de nieuwe periode Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie VNG Zwolle

9 Inzet Nederland moet als ontwikkeld land dus inzetten op:
Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie Vergroting van de concurrentiekracht van het MKB Low-carbon economy: hernieuwbare energie en energie-efficiëntie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie VNG Zwolle

10 Voorbereidingen nieuwe periode NL
Rijk en regio bereiden zich gezamenlijk voor op een nieuwe structuurfondsperiode: ‘plan B’. Voorbereidingen/onderhandelingen op drie niveaus: Brussel: onderhandelingen lopen nog Met de landsdelen: 4 Operationele Programma’s Synergie in het Partnerschapsagreement Bestuurlijk Overleg Steden betrokken?! Grensoverschrijdend Samenwerking met buurlanden Transnationaal Brussel: In het kort hebben we als Nederland tot nu toe bereikt dat het cohesiebeleid effectiever en meer resultaatgericht wordt. Dit door een beperkt aantal doelen te stellen en van te voren duidelijk vast te leggen welke resultaten je verwacht en door hierop te sturen. We willen geen grabbelton van geld die voor allerlei doelen gebruikt kan worden, maar inzet op innovatie, duurzaamheid en andere doelen van Europa2020. Veel ingezet op het reduceren van administratieve lasten actief samenwerking met andere landen aangegaan op dit punt. Op een aantal punten de lasten omlaag gebracht, bijvoorbeeld tav financieel beheer en rapportage. Grensoverschrijdend Zoals ook blijkt uit de studie van het PBL (De internationale concurrentiepositie van topsectoren) behoort een aantal topsectoren, waaronder de landbouwsector, voedingsmiddelen (agro) en logistiek, tot de internationale (Europese) top. Dit is van belang voor de grensoverschrijdende samenwerking. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie VNG Zwolle

11 Planning 1 april 2012 Routeplan PA en OP gereed
7 juni 2012 schetsen PA en OP gereed (27-6 volgend BO) 1 november 2012 concept PA en OP gereed (’80%’) 11-10 en 6-12 volgende BO’s 1 maart 2013 PA en OP door lidstaat vastgesteld 1 juli 2013 PA en OP goedgekeurd door EU Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie VNG Zwolle

12 Elementen korte schets OP:
Een verkenning van de keuze voor thematische doelstellingen binnen de Europese kaders en de gewenste verdeling van de middelen over de thema’s. Vraagsturing als basis voor het opstellen van de regionale Smart Specialisation Strategies en een eerste verkenning van topsectoren die relevant zijn voor de desbetreffende regio. Rol van de steden en denkrichting over de stedelijke dimensie en de relatie met de Smart Specialisation Strategy Een eerste inventarisatie van mogelijkheden voor een gebiedsgerichte inzet van middelen en daarbij de gewenste inzet van de (nieuwe) territoriale instrumenten uit de Europese kaders Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie VNG Zwolle

13 Inzet structuurfondsen voor topsectoren
Structuurfondsen inzetten als bijdrage van de regio’s aan de topsectoren Smart specialisation Strategy voor innovatie: inzetten op sterktes Vraaggestuurde, integrale aanpak Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie VNG Zwolle

14 EU structuurfondsen, samen naar EU-2020
Dank voor jullie aandacht Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie VNG Zwolle

15 High tech Life Sciences Agro-Food Logistics Chemicals Creative Industry Water Head Offices Horticulture Energy Science & Education Government Companies


Download ppt "André Perik EL&I Projectleider Structuurfondsen"

Verwante presentaties


Ads door Google