De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Want wie een stem krijgt, die wordt sterk inspiratiedag VVSG6 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Want wie een stem krijgt, die wordt sterk inspiratiedag VVSG6 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk inspiratiedag VVSG6 mei 2014

2 Participatie = luisteren 6 mei 2014inspiratiedag VVSG

3 Participatie zorgt voor beter beleid 6 mei 2014 3 - inspiratiedag VVSG

4 Burger Stemplicht Politieke participatie Actief Burgerschap Maatschappelijke participatie Onrechtstreeks Rechtstreeks Lid van politieke partij Politiek mandaat Klanten- en gebruikers Beleid Burgermaatschappij Toegang basisrechten

5 Hoe geef je cliënten een stem? Samenwerken met partners www.vlaams-netwerk-armoede.be www.de-link.net www.tao-armoede.be Lerende netwerken kinderarmoede joke.vanreppelen@vvsg.be

6 Hoe geef je cliënten een stem? Hoe bereik je mensen in armoede? je wachtzaal zit vol met ervaringsdeskundigen! Over wat bevraag je hen? kleinschalig starten met concrete vraag Welke methodiek kan je gebruiken? Afwegingskader + methodiekenfiches www.vvsg.bewww.vvsg.be < sociaal beleid < lokaal sociaal beleid < participatie

7 Hoe geef je cliënten een stem? Toekomsten voor participatie www.politeia.be Elk kind telt www.vlaanderen.be/armoede Lokale praktijkenbank www.vvsg.be 6 mei 2014inspiratiedag VVSG

8 praktijkvoorbeeld Dirk Wijnants en Renilde Vanderzeijpen OCMW Leuven

9 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk 6 mei 2014inspiratiedag VVSG “Je kan niet niet communiceren” Paul Watzlawick hulpverlener hulpvrager/ doelgroep

10 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk 6 mei 2014inspiratiedag VVSG “Je kan niet niet communiceren” Paul Watzlawick Manier waarop Belang van ‘bewuste’ keuze *micro:hulpvelener *meso:organisatie *macro:samenwerking

11 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk Hoe mensen uit de doelgroep inspraak geven bij verbetering hulp- en dienstverlening? dialoogmomenten tevredenheidsmeting armoedeconferentie armoedetoets. individuele hulpverlening onthaal nieuwe cliënten ervaringsdeskundige 6 mei 2014inspiratiedag VVSG

12 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk 6 mei 2014inspiratiedag VVSG

13 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - dialoogmoment 6 mei 2014inspiratiedag VVSG particpatie 1. mee weten 4. mee evalueren 3. mee doen 2. mee denken

14 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - dialoogmoment doelstelling dialoogmoment verbetering kwaliteit hulp- en dienstverlening (uitwerken verbetervoorstellen) relatie verbeteren tussen hulpvrager en hulpverlener samen te zoeken naar haalbare oplossingen voor problemen (advies/mening geven/meedenken) 6 mei 2014inspiratiedag VVSG

15 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - dialoogmoment dialoogmoment is samenwerking tussen: Leuvense buurtwerkingen (‘t Lampeke, Casablanca, Riso) Riso Vlaams-Brabant CAW regio Leuven (ontmoetingscentrum De Meander) Wonen & Werken vzw 6 mei 2014inspiratiedag VVSG

16 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - dialoogmoment werkwijze dialoogmomenten worden voorbereid door alle deelnemers ( voorbereiding 2 weken op voorhand beschikbaar) dialoogmoment duurt gemiddeld 2 uur thema wordt gekozen in onderling overleg bij begin dialoogmoment terugkoppeling over de opvolging van adviezen en aanbevelingen aan de hand van dialoogtafels wordt er in gesprek gegaan dialoogtafel: verslaggever, medewerkers OCMW en mensen uit de doelgroep (gemiddeld 7 deelnemers per tafel) 6 mei 2014inspiratiedag VVSG

17 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - dialoogmoment werkwijze terugkoppeling besprekingen in grote groep aantal basisregels: garantie op anonimiteit gebruik eenvoudige taal gebruik van voornaam gebruikers beginnen 6 mei 2014inspiratiedag VVSG

18 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - dialoogmoment werkwijze parkeren kan (eigen veiligheid) zowel positieve als negatieve dingen worden besproken mag zich kwetsbaar opstellen. 6 mei 2014inspiratiedag VVSG

19 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - dialoogmoment frequentie minstens 3 dialoogmomenten per jaar (vanaf 2013) gestart najaar 2010 6 mei 2014inspiratiedag VVSG

20 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - dialoogmoment thema’s afgelopen jaren maatschappelijke participatie eerste contact tussen hulpvrager en hulpverlener informele contacten zonder hulpvraag participatie (wat verstaan we hieronder?) huisbezoek klachtenbehandeling automatische rechtentoekenning 6 mei 2014inspiratiedag VVSG

21 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - dialoogmoment 6 mei 2014inspiratiedag VVSG charter dialoogmoment De drie partners (OCMW, Riso en ‘t Lampeke) hebben hun samenwerking bestendigd in een charter dialoogmoment. Charter dialoogmoment is een intentieverklaring met afspraken over: de voorbereiding het aantal dialoogmomenten per jaar de organisatie van de feed back

22 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - dialoogmoment 6 mei 2014inspiratiedag VVSG charter dialoogmoment aantal deelnemers toetreding nieuwe partners

23 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - dialoogmoment 6 mei 2014inspiratiedag VVSG verbetervoorstellen meer huisbezoeken nood aan informatie werking OCMW (infosessies in buurtwerkingen) Informele contacten (o.a. vertegenwoordiging OCMW op buurtfeesten) formele contacten (aanwezigheid OCMW in de buurtwerkingen) leesbare folders (folder mij. participatie gemaakt door doelgroep)

24 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - tevredenheidsmeting 6 mei 2014inspiratiedag VVSG KHLeuven werkte methode uit om tevredenheid van cliënten met de aangeboden hulp- en dienstverlening te meten. opdrachtgever: Provincie Vlaams-Brabant tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd bij 30 OCMW’s uit Vlaams-Brabant. tevredenheidsmeting OCMW Leuven: maart-april 2014

25 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - tevredenheidsmeting 6 mei 2014inspiratiedag VVSG doelgroep: cliënten OCMW Leuven met lopende hulp in 2013 en minstens 2 cliëntcontacten steekproef: uit cliëntenbestand van 2.545 een steekproef getrokken van 600 deelnemers. effectief deelgenomen: 250 cliënten meting: uitgevoerd door studenten KHLeuven (richting sociale wetenschappen)

26 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - tevredenheidsmeting 6 mei 2014inspiratiedag VVSG Meting: vragenlijst met 45 vragen. Centrale onderzoeksvragen zijn: welk belang hecht het cliënteel aan de aangeboden dienstverlening? is het cliënteel tevreden over de geboden dienstverlening? wat is volgens het cliënteel belangrijk in een hulpverleningsrelatie? is het cliënteel tevreden over de hulpverleningsrelatie?

27 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - tevredenheidsmeting 6 mei 2014inspiratiedag VVSG resultaten: verwacht augustus 2014 doel: werking en dienstverlening verbeteren aan de hand van resultaten.

28 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - armoedeconferentie/armoedetoets 6 mei 2014inspiratiedag VVSG Stuurgroep opgericht binnen LSB (Lokaal Sociaal Beleid). Participatieforum: jaarlijks armoedeconferentie en uitwerken armoedetoets. Participatie op niveau coproductie (participatieladder): het bestuur en de bewoners bepalen samen de probleemagenda. samen een plan ontwikkeld dat uitgevoerd wordt. De overheid neemt de beslissing en verbindt zich hierbij aan de overeengekomen oplossing.

29 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - armoedeconferentie/armoedetoets 6 mei 2014inspiratiedag VVSG armoedetoets De armoedetoets is een instrument dat het armoedebeleid kan versterken. Bedoeling: vooraleer een beleidsbeslissing wordt genomen deze te toetsen aan de effecten die ze heeft op mensen in armoede.

30 6 mei 2014inspiratiedag VVSG Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - individuele hulpverlening Uitgangspunten en principes die moeten gedragen worden door alle maatschappelijik werkers binnen OCMW Leuven Vraaggericht werken/ De klant centraal Behoeften van de cliënt staat voorop bestrijding van de armoede, curatief en preventief en dit volgens de meest aangepaste methoden van maatschappelijk werk

31 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - individuele hulpverlening Vraaggericht werken efficiënte hulpverlening waar er plaats is voor kennisdeling en informatie-uitwisseling randvoorwaarden moeten aanwezig zijn o.m. informatietechnologie en communicatie en overheidsmarketing 6 mei 2014inspiratiedag VVSG

32 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - individuele hulpverlening Vraaggericht werken Behoeften van de cliënt staat voorop. belang van luisteren individuele hv.  onthaal Sociale Dienst 6 mei 2014inspiratiedag VVSG

33 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - onthaalsessies 6 mei 2014inspiratiedag VVSG Een stem krijgen door geïnformeerd te worden Door informatie te geven maakt men mensen mondig. onthaalsessie nieuwe cliënten Waar vind je OCMW Leuven? Hoe helpt het OCMW? Waarvoor kan je bij OCMW Leuven terecht? en hoe werkt een OCMW + samenwerking Activering

34 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - onthaalsessies Doel: mensen infomeren: informatieplicht -recht *éénvormigheid in informatie *tijd besparend in/voor de hulpverlening *basismateriaal meegeven *kennis andere kanalen o.a. website 6 mei 2014inspiratiedag VVSG

35 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - ervaringsdeskundige Ervaringsdeskundige ‘Opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’ Stage binnen de organisatie Samenwerking/overleg met andere organisaties (vb.LOP,PMS) Tewerkstelling binnen de organisatie 6 mei 2014inspiratiedag VVSG

36 Want wie een stem krijgt, die wordt sterk - ervaringsdeskundige Samen met de maatschappelijk werker op zoek gaan naar manieren om de communicatie met de cliënt open en constructief te maken brugfunctie mee werken samen toeleiden mee uitvoeren bewaken 6 mei 2014inspiratiedag VVSG

37 Deel uw ervaring…

38 Deel je verhaal met je buur Wanneer kregen cliënten een stem in jouw bestuur? Wanneer werden cliënten over het hoofd gezien? 6 mei 2014inspiratiedag VVSG

39 Noteer op post-its + overleg met je buur Wat neem je mee als succesfactoren? Welke knelpunten zie je voor je eigen praktijk? Plak post-its op flap bij het verlaten van de zaal 6 mei 2014inspiratiedag VVSG

40 Hartelijk dank! inspiratiedag VVSG6 mei 2014


Download ppt "Want wie een stem krijgt, die wordt sterk inspiratiedag VVSG6 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google