De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

administratieve vereenvoudiging & efficiëntie bij overheidsopdrachten

Verwante presentaties


Presentatie over: "administratieve vereenvoudiging & efficiëntie bij overheidsopdrachten"— Transcript van de presentatie:

1 administratieve vereenvoudiging & efficiëntie bij overheidsopdrachten
EBP EBP Leopold II-laan Brussel Tel: 02/ Fax: 02/

2 Overzicht Administratieve vereenvoudiging ? Efficiëntie ?
1. Kwalitatieve selectie 2. Technische bekwaamheid 3. Draagkracht van derden Efficiëntie ? 4. Aankoop- en opdrachtencentrale / samengevoegde opdrachten 5. Elektronisch aanbesteden 6. Elektronisch publiceren 7. Certifiëring van facturen

3 Administratieve vereenvoudiging
1. Kwalitatieve selectiecriteria Nieuwe uitsluitingsgronden – het toegangsrecht gelijk aan of hoger dan europese drempelwaarde moet u weren, de definitief veroordeelde mbt : criminele organisatie omkoping fraude witwassen van geld      

4   " Wanneer het geraamde bedrag van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de europese drempelwaarde, wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de aannemer die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor :   1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;   2° omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;   3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;   4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.   

5 Administratieve vereenvoudiging
1. Kwalitatieve selectiecriteria Heeft betrekking op: Uitsluitingscriteria Bewijs van niet-faillissement Bewijs van goed gedrag en zeden RSZ-attest Bewijs van belastingen Bewijs van BTW Valse verklaringen Geschiktheidscriteria Financieel en economische draagkracht: passende bankverklaring, balansen en omzetcijfers laatste 3 boekjaren Technische bekwaamheid

6 Administratieve vereenvoudiging
1. Kwalitatieve selectie Wat moet u als bestuur zelf opvragen ? KB 20/07/2005 hebt u via elektronische weg kosteloze toegang moet u verplicht informatie zelf opvragen vermeld in aankondiging of bestek

7 “De aanbestedende overheid die via elektronische middelen kosteloos toegang heeft tot de inlichtingen of documenten die haar toelaten de persoonlijke situatie en de bekwaamheid van de betrokken kandidaten of inschrijvers na te gaan, stelt laatstgenoemden ervan vrij de in die artikelen bedoelde inlichtingen mee te delen of documenten voor te leggen. De aanbestedende overheid vermeldt in de aankondiging van de opdracht of in voorkomend geval in het bestek de inlichtingen of documenten welke ze via elektronische weg zal opvragen. Zij dient zelf deze inlichtingen of documenten op te vragen en de resultaten ervan in de documenten van de opdracht te bewaren.” 7

8 Administratieve vereenvoudiging
1. Kwalitatieve selectiecriteria Praktijk: Digiflow / Telemark Uitgangspunt: “Attesten moeten elektronisch opgevraagd worden als ze gratis ter beschikking staan” Fases Federale administraties Gewestelijke- en Gemeenschapsadministraties Lokale besturen Welke attesten Sociale zekerheid KBO: toestand onderneming BTW-plichtig: ja/nee Jaarrekeningen In de pipeline: Fiscale schulden en erkenningen aannemers

9 Administratieve vereenvoudiging
1. Kwalitatieve selectiecriteria Problematiek bij lokale besturen / OCMW’s De Wet van de Privacy Belemmering voor veiligheidsbeheerder Geen context overheidsopdrachten De context wordt actueel eind 2008 / Agentschap Binnenlands Bestuur ! Zie ook website VVSG / bijdrage van Dhr Callens !

10 Administratieve vereenvoudiging
1. Kwalitatieve selectiecriteria Impliciete verklaring op eer : uw oplossing in afwachting ? Fed omzendbrief 23/04/2007 / Vlaamse rondzendbrief 31/05/2007 Aangeven dat er gewerkt wordt op basis van de impliciete verklaring op eer niet nodig langer documenten en attesten voor te leggen in de aankondiging van de opdracht vastleggen controle winnende offerte uitsluiting indien verklaring op eer niet strookt.

11 Administratieve vereenvoudiging
2. Technische bekwaamheid KB 23/11/2007 zet EU regeling mbt technische bekwaamheid en kwaliteitsnormen om naar « nationale » opdrachten en vult aan Werken Technische Bekwaamheid Kwaliteitsnormen EMAS Leveringen Diensten

12   " Wanneer het geraamde bedrag van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de europese drempelwaarde, kan de bekwaamheid van de aannemer bovendien worden beoordeeld aan de hand van met name zijn vakkundigheid, doeltreffendheid, ervaring en betrouwbaarheid. "   " Wanneer het geraamde bedrag van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de europese drempelwaarde, kan, in geval van leveringen waarvoor plaatsings- of installatiewerkzaamheden nodig zijn, de bekwaamheid van de leverancier bovendien worden beoordeeld aan de hand van met name zijn vakkundigheid, doeltreffendheid, ervaring en betrouwbaarheid. " 12

13 Administratieve vereenvoudiging
2. Technische bekwaamheid Uitgangspunt D uitgebreid W en L klassieke sector beoordeling aannemer en leverancier technische bekwaamheid aan de hand van vakkundigheid, doeltreffendheid, ervaring en betrouwbaarheid.

14 Administratieve vereenvoudiging
2. Technische bekwaamheid Mbt kwaliteitsnormen ”Wanneer het geraamde bedrag van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de europese drempelwaarde, en de aanbestedende overheid de overlegging verlangt van door onafhankelijke instanties opgestelde verklaringen dat de aannemer, leverancier of dienstverlener aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet, dient ze te verwijzen naar kwaliteitsbewakingsregelingen die op de Europese normenreeksen op dit terrein zijn gebaseerd en die zijn gecertificeerd door instanties die voldoen aan de Europese normenreeks voor certificering. Ze erkent gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten gevestigde instanties. Ze aanvaardt eveneens andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het vlak van kwaliteitsbewaking.”

15 ”Wanneer het geraamde bedrag van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de europese drempelwaarde, en de aanbestedende overheid de overlegging verlangt van een door onafhankelijke instanties opgestelde verklaring dat de aannemer of dienstverlener aan bepaalde normen inzake milieubeheer voldoet, verwijst ze naar het communautaire milieubeheer- en milieuauditsysteem of EMAS of naar normen inzake milieubeheer die gebaseerd zijn op de desbetreffende Europese of internationale normen die gecertificeerd zijn door instanties die beantwoorden aan het Gemeenschapsrecht of aan de toepasselijke Europese of internationale normen voor certificering. Ze erkent gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten gevestigde instanties. Ze aanvaardt tevens andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het vlak van milieubeheer."

16 Administratieve vereenvoudiging
3. Draagkracht van derden " Een kandidaat of een inschrijver kan zich in voorkomend geval en voor welbepaalde opdrachten beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij de aanbestedende overheid aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de aannemer dergelijke middelen ter beschikking te stellen.   Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van kandidaten of van inschrijvers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten.” 16

17 Administratieve vereenvoudiging
3. Draagkracht van derden KB 12/01/2006 ongeacht juridische aard overlegging verbintenis ter beschikking stellen van middelen W, L en D Praktijk

18 Efficiëntie 4. Aankoop- en opdrachtencentrale
Opdrachtencentrale / Aankoopcentrale / Samengevoegde opdrachten Waarom ? Wat is prospectie ? Raamovereenkomst

19 Efficiëntie 4. Aankoop- en opdrachtencentrale
Definitie opdrachtencentrale AO L/D verwerven voor andere AO, overheidsbedrijven, AD overheidsopdrachten gunnen of raamovereenkomsten sluiten mbt W/L/D voor AO/overheidsbedrijven of AD bevestiging bestaande praktijk bepalingen reeds in voege sinds 15/02/07

20 Efficiëntie 4. Aankoop- en opdrachtencentrale
Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoop- of opdrachtencentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren. Administratieve vereenvoudiging

21 Efficiëntie 4. Aankoop- en opdrachtencentrale Defintie aankoopcentrale
Zelfde principe als opdrachtencentrale Verschil is dat de aankoopcentrale alle fazes van het aankoopproces in handen blijft/moet houden. Samengevoegde opdrachten ? Art 19 wet Blijft bestaan Complexiteit eigen aan beslissingsproces !

22 Efficiëntie Wel o.w.v. prospectie !
4. Waarom aankoop- en opdrachtencentrale gebruiken ? Wel o.w.v. prospectie !

23 Efficiëntie 4. Waarom aankoop- en opdrachtencentrale gebruiken ?
Prospectie / Marktconsultatie: er bestaat geen (echt) wettelijk kader ... Regelgeving zegt enkel wat NIET mag (merk / technische specificaties), niet HOE het moet ... Vrijheid – blijheid? Hoe doet u het? Unieke technische specificaties… Spaghetti-specificaties… Indien “vue-avant”: voor wie?!

24 Efficiëntie 4. Waarom aankoop- en opdrachtencentrale gebruiken ?
Drie vaststellingen: Marktconsultatie heeft niet tot doel om concrete partners te selecteren Deelname aan prospectie heeft geen invloed op verdere aanbestedingsprocedure Marktconsultatie heeft niet tot doel de marktpartijen te belasten met enige studie of vooropdracht voor diensten

25 Efficiëntie 4. Waarom aankoop- en opdrachtencentrale gebruiken ?
Drie gevolgen: Consulteren van de markt via marktverkenning is geen rechtshandeling, wel een eenzijdige feitelijke handeling van de overheid Geen toepassing van de overheidsopdrachten reglementering MAAR WÉL: Gelijkheidsbeginsel Vrije mededinging Transparantiebeginsel

26 Efficiëntie 4. Waarom aankoop- en opdrachtencentrale gebruiken ?
Morgen: Een oplossing: Artikel 5 nieuw KB gunning De aanbestedende overheid mag vóór het aanvatten van een gunningsprocedure de markt verkennen met het oog op het opstellen van de documenten en specificaties van de opdracht, op voorwaarde dat die marktverkenning niet tot een verhindering of een vertekening van de mededinging leidt

27 Efficiëntie 4. Aankoop- en opdrachtencentrale Raamovereenkomst ? De overeenkomst tussen een aanbestedende overheid en een of meer dienstverleners, met betrekking tot het vastleggen van de voorwaarden, met name inzake prijzen, en in voorkomend geval de beoogde hoeveelheden, van opdrachten die zullen gegund worden in de loop van een gegeven periode. en de open meerjarige overeenkomst met vermoedelijke hoeveelheden / stockaanbesteding dan ?

28 Efficiëntie 6. Elektronisch publiceren
KB 12/01/2006 In werking op 1/02/2006 Bulletin der Aanbestedingen nieuwe modellen kosteloos dagelijks praktijk: 3P, JEPP, IAM/PAM,... Lastenboeken beschikbaar stellen?

29 Efficiëntie 5. Elektronisch aanbesteden Elektronisch tenderen
Basiswet 24/12/1993 met KB’s 8/01/1996 en 10/01/1996 elektronische middelen toegelaten offertes mogen elektronisch ingestuurd worden mits het in het bestek is opgenomen Doch nog geen uitvoeringskader … wachten op nieuwe KB’s Elektronische veiling Basiswet 24/12/1993 en KB’s 8/01/1996 en 10/01/1996 geen vermelding Europese wetgeving en wetten van 15-16/06/2006 wel opgenomen wachten op uitvoerende besluiten

30 Efficiëntie 7. Certifiëring van facturen KB 19/03/2003
Vanaf 1 juni 2003 certifiëring van facturen: afgeschaft

31 ”In zijn advies van 3 maart 2003 wil de Raad van State de toepassing van het ontwerp beperkt zien tot de aannemers van overheidsopdrachten omwille van de noodzakelijke identificatie van de schuldeiser door middel van zijn handtekening en de certificatie ter uitvoering van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 met betrekking tot de verklaringen die dienen te gebeuren inzake subsidies, vergoedingen en uitkeringen. Rekening houdend met dit advies, annuleert het huidige ontwerp de oude in onbruik geraakte procedure die voorzag in de vrijstelling van de handtekening en van de certificering en voorziet het in een automatische afwijking uitsluitend voor de aannemers van overheidsopdrachten om te vermijden dat zij nog de facturen bestemd voor openbare overheden moeten selecteren en deze van de verplichte handtekening moeten voorzien” 31

32 Meer info vindt u in onze brochure of via
EBP Bruno De Mulder, Leopold II laan 157 1080 Brussel tel : 32


Download ppt "administratieve vereenvoudiging & efficiëntie bij overheidsopdrachten"

Verwante presentaties


Ads door Google