De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektronisch aanbesteden bij lokale overheden, de bouwsector is vragende partij Joeri Van Meenen, adjunct-directeur Vlaamse Confederatie Bouw VVSG studiedag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektronisch aanbesteden bij lokale overheden, de bouwsector is vragende partij Joeri Van Meenen, adjunct-directeur Vlaamse Confederatie Bouw VVSG studiedag."— Transcript van de presentatie:

1 Elektronisch aanbesteden bij lokale overheden, de bouwsector is vragende partij Joeri Van Meenen, adjunct-directeur Vlaamse Confederatie Bouw VVSG studiedag digitale afhandeling overheidsopdrachten bij lokale en provinciale besturen - 25 maart 2013 - Mechelen

2 Meewerken aan invoering van elektronisch aanbesteden • Vlaamse Confederatie Bouw telt ongeveer 9.500 leden – bouwbedrijven • Aanzienlijk deel daarvan dingt mee aan overheidsopdrachten van werken • Rol van beroepsorganisatie = belangen behartigen en verdedigen, decreten/besluiten bijsturen indien nodig, adviseren en informeren • Belangen behartigen betekent voor de VCB ook meewerken met overheid als op die manier mensen en middelen efficiënter kunnen worden ingezet

3 Meewerken aan invoering van elektronisch aanbesteden • Elektronisch aanbesteden kan win-win situatie betekenen voor opdrachtgever en opdrachtnemer • Daarom samenwerking met overheid om van elektronisch aanbesteden een succes te maken • Voordelen voor de inschrijver: - grote administratieve vereenvoudiging - kostenbesparend

4 Meewerken aan invoering van elektronisch aanbesteden • Meewerken aan invoering van elektronisch aanbesteden is niet nieuw voor VCB • In juli 2000 eerste onderhoud hieromtrent met toenmalige departement Leefmilieu en Infrastructuur van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (gebruik van internet en e-mail)

5 December 2000 - doelstelling federale overheid: gebruik van elektronische communicatiemiddelen op een veilige manier ingang doen vinden bij overheidsopdrachten – mogelijk maken dat inschrijvers hun offertes ook elektronisch kunnen indienen

6 Meewerken aan invoering van elektronisch aanbesteden • Gebruik van elektronische middelen ikv overheidsopdrachten in België wordt mogelijk vanaf 1 mei 2004 (KB 18 februari 2004) • RL 2004/17 en 2004/18 regelen het domein e-procurement en staan elektronisch aanbesteden toe, en worden omgezet in Belgisch recht • KB van 29 september 2009 zorgt ervoor dat de aanbestedende overheid de mogelijkheid krijgt de elektronische procedure toe te staan, te verbieden of op te leggen

7 Meewerken aan invoering van elektronisch aanbesteden • Voorjaar 2009: nieuwe vraag van MOW naar medewerking van aantal beroepsorganisaties mbt plan van aanpak inzake uitwisseling van elektronische informatie bij uitvoering van overheidsopdrachten (o.m. testen van bestandsformaten, gebruiksgemak,…) • Najaar 2009: roadshow infosessies mbt elektronisch aanbesteden i.s.m. met cel e-procurement en afdeling overheidsopdrachten van departement Bestuurszaken, FOD P&O en MOW in alle Vlaamse provincies

8 Dossier elektronisch aanbesteden in magazine Bouwbedrijf dec 2009- jan 2010

9 Meewerken aan invoering van elektronisch aanbesteden • Promoten van oefening in elektronische testomgeving op toenmalige website www.kanoo.be in periode 2009-2010www.kanoo.be • Organiseren van workshops en opleidingen voor personeelsleden, bestuurders en zaakvoerders van bouwbedrijven in lokale bouwfederaties sinds 2010 • Reeds 50-tal opleidingssessies gegeven sinds start, gemiddeld 12 deelnemers per sessie – belangrijk is dat deze blijven doorgaan • VCB is private geaccrediteerde opleider mbt elektronisch aanbesteden

10 Meewerken aan invoering van elektronisch aanbesteden Goede wisselwerking tussen: • Vlaamse overheid die sensibiliseert • VCB die aanbod van opleidingen coördineert (en bovendien eigen medewerker inschakelt) • lokale bouwconfederaties in wiens opleidingsinfrastructuur de opleidingen plaatsvinden (dicht bij de aannemers) • opleidingsfondsen van de bouwsector (Constructiv en Cevora) die financieel tussenkomen - deelname tegen sterk gereduceerde kost

11 VCB informeert en sensibilieert de leden – bouwbedrijven verder

12 Vragen van de VCB naar de lokale besturen • Hanteren van één uniform systeem, zijnde de mogelijkheid tot het elektronisch indienen van offertes bij alle overheidsinstanties incl. provincies, steden en gemeenten  Succes van elektronisch aanbesteden bij aannemers is in belangrijke mate afhankelijk van brede toepassingsmogelijkheden  Hoe ruimer de toepassingsmogelijkheden: • hoe meer aannemers zich verplicht zullen voelen elektronisch in te schrijven • hoe meer de geleverde inspanningen zullen renderen

13 Vragen van de VCB naar de lokale besturen • Algeheel en kosteloos ter beschikking stellen van bestekdocumenten en plannen bij publicatie van de opdrachten op het e-notification platform

14 Vragen van de VCB naar de lokale besturen • Publicatie op e-notification van opdrachten onder publicatiedrempel (tussen 5.500€ en 67.000€)  In deze opdrachten is aandeel van lokale besturen zeer belangrijk  Maximaal gebruik van Free Market (module in e-notification) Free Market: omgeving waar aankopers opdrachten onder publicatiedrempel kunnen publiceren, waar ondernemers businesskaart kunnen achterlaten en kunnen geselecteerd worden om mee te dingen in een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking  Bekendmaking gebeurt niet systematisch

15 Vragen van de VCB naar de lokale besturen • Achterwege laten van toe te voegen documenten (bijv. jaarrekeningen) en attesten (bijv. erkenning, RSZ, BTW,…) bij offerte waarvan aanbestedende overheid langs elektronische weg kennis kan nemen

16 Aandeel van lokale overheden in overheidsinvesteringen

17 Besluit • Huidige verscheiden situatie (federaal / gewestelijk / lokaal) voor bouwbedrijven niet interessant • Vraag aan lokale besturen om versneld op de elektronische trein te springen


Download ppt "Elektronisch aanbesteden bij lokale overheden, de bouwsector is vragende partij Joeri Van Meenen, adjunct-directeur Vlaamse Confederatie Bouw VVSG studiedag."

Verwante presentaties


Ads door Google