De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TELEMARC Vereenvoudiging voor Opdrachtgevers en inschrijvers Erwin De Pue Directeur-generaal DAV Gent, 7 december 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TELEMARC Vereenvoudiging voor Opdrachtgevers en inschrijvers Erwin De Pue Directeur-generaal DAV Gent, 7 december 2011."— Transcript van de presentatie:

1 TELEMARC Vereenvoudiging voor Opdrachtgevers en inschrijvers Erwin De Pue Directeur-generaal DAV Gent, 7 december 2011

2 Vereenvoudigingsconcepten Juridisch Netwerk Multidisciplinair Gegevens Plichten Toepassing Impact Verklaring op erewoord Ondersteuning Aandachtspunten

3 Vervanging van de aan inschrijvers gevraagde attesten door digitale raadpleging door opdrachtgever overheidsopdracht Veralgemening impliciete verklaring op erewoord Vereenvoudigingsconcepten

4 Juridisch De opdrachtgever die toegang heeft tot de documenten en inlichtingen over inschrijvers moet: De gegevens ophalen bij de diensten die erover beschikken Via digitale weg zodra hij daar toegang toe heeft Dit vermelden in de aankondiging en het lastenboek Deze attesten in het administratief dossier bewaren → KB 20 juli 2005 → KB 15 juli 2011

5 Toepassingsgebied Alle diensten die vallen onder de reglementering van de overheidsopdrachten: Federale instellingen Deelstaten Plaatselijke besturen … Scholen, ziekenhuizen, vzw’s, … → Opmaak van een “kadaster” van opdrachtgevers

6 TELEMARC Netwerk 3 sponsors: Kanselarij, Fedict, DAV Authentieke bronnen ad hoc partnerschap volgens informatiebehoefte: NBB, BTW, RSZ, KBO, FOD Financiën, … Samenwerking: FOD Justitie, P&O (JEPP), Gebruikers = opdrachtgevers federaal netwerk netwerk van deelstaten netwerk lokale besturen Tussenpersonen: verenigingen S&G, ‘voogdijdiensten’, …

7 7 KANSELARIJReglementeringportaal FEDICTstromen DAVCoördinator FOD Justitie GriffiesStaatsbladReglementeringProceduresControle Federaal netwerk ABA ABA Financiën BTW KBO RSZ NBB Lokale besturen Gewestelijk netwerk Gewestelijk netwerk

8 MULTIDISCIPLINAIR PROJECT Juridisch, budgettair en haalbaarheidsonderzoek Kwaliteit van de openbare dienst Herschikking van de opdrachten Digitale dienstverlening Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, toegangsbeveiliging, enz … Vereenvoudigingsimpact: kwantitatieve meting EN onrechtstreeks effect Communicatie, opleiding

9 AUTHENTIEKE BRONNEN De authentieke bron: Verzamelt de gegevens en beheert ze voor iedereen Identificeert de entiteiten met uniforme identificatiesleutels (RR-nummer, ondernemingsnummer, …) Waarborgt de kwaliteit van de gegevens Stelt ze ter beschikking aan andere diensten, bij voorkeur digitaal

10 VOORDELEN ONDERNEMINGEN Minder documenten toe te voegen Tijdwinst door opheffen van formaliteiten Besparing (SKM-evaluatie + out of pocket)

11 VOORDELEN OPDRACHTGEVERS Snelle raadpleging Betrouwbare gegevens Actuele situatie Gegevens op elk ogenblik beschikbaar Papieren documenten behoren tot het verleden Meer inschrijvers en vermindering offerteprijs

12 WELKE GEGEVENS? Momenteel beschikbaar in Telemarc: RSZ-schulden < RSZ Jaarrekeningen < NNB BTW-plichtige < FOD Financiën Getuigschrift “niet-faling” < KBO In voorbereiding: Fiscale schulden (februari 2012)

13 Enkelofferte! Aanbestedende overheid √Telemarc Alleen voor de best geklasseerde RSZ FOD Financiën FOD Economie Nationale Bank 13

14 TOEZICHT (rollen en plichten) Kwaliteitsbehoud van aangeboden gegevens Permanente beschikbaarheid van gegevens (aanbiedende dienst/SLA) Trapsgewijze gebruiksverantwoordelijkheid (akkoord/aanwijzing/naleving doelstelling) Toegangsrichtlijnen/machtiging/rapportering (beheerder/veiligheidsverantwoordelijke) Verbeteringen toepassing: gebruikers en doelstelling

15 ROLLEN Veiligheidsbeheerder: Toekenning van de toegangsrechten aan gebruikers Toezicht over de gebruikers via administratieconsole Beheer kadaster van zijn instelling Gebruikscontrole toegangsrechten (doelgericht gebruik Telemarc) Werkt onder toezicht van zijn hiërarchie Gebruiker: MAG Telemarc - alleen doelgericht - raadplegen

16 BEHEER EVALUATIE Globale evaluatie ondernemingen en gebruikers Monitoring van het gebruik van Digiflow, in de telemarc-context “tracing rapport” van de stromen bulletin der aanbestedingen, … statistieken Gebruiksrapport telemarc door veiligheidsbeheerders en administratief verantwoordelijke Telemarc observatorium

17

18 3 attesten FederaalFederaalGewestGewest 3,3 M€ (2005) (2005) 1,7 M€ (2007) (2007) 6,6 M€ 3,3 M€ 4 attesten (2007- 2010) IMPACT < Vermindering van A.L. GemeentenGemeenten 25 M€ 18

19 VERKLARING OP EREWOORD IMPLICIETE VERKLARING: DOOR DE INTEKENING WORDT DE ONDERNEMING GEACHT ZICH NIET IN STAAT VAN UITSLUITING TE BEVINDEN. (OMZENDBRIEF VAN 23/04/2007, BS 27/04/2007) TOEPASSINGSGEBIED: BELGISCHE EN BUITENLANDSE ONDERNEMINGEN

20 VERKLARING OP EREWOORD Doel: de overlegging van attesten bij de indiening van de aanvraag tot deelneming of de offerte vermijden  Belangrijke vereenvoudigingsimpact Onderzoek bij de authentieke bronnen via Telemarc (RSZ, KBO, NBB, FOD Financiën, …)  Bijkomende vereenvoudigingsimpact

21 TYPE-CLAUSULE Controle door nazicht van de type-clausule in de aankondigingen van opdrachten (DAV en Belgisch Staatsblad) 21 “Door eenvoudig deel te nemen aan de onderhavige overheidsopdracht verklaart de kandidaat/inschrijver zich niet in één van de uitsluitingsgevallen te bevinden die in de aankondiging van opdracht/bestek zijn vermeld”

22 TECHNISCHE ONDERSTEUNING Wetgeving, gebruikershandboek en FAQ te raadplegen op www.kanselarij.belgium.be →DAV Helpdesk (juridisch/organisatorisch): Kanselarij & DAV Technische helpdesk: Eranova en Fedict Initiatief ‘train-the-trainer’

23 .be Envoi d’un commentaire au Point de contact Kafka 23 E-mail : dav@premier.fed.be Dienst Administratieve Vereenvoudiging Hertogsstraat 4 – 1000 Brussel www.kanselarij.belgium.be


Download ppt "TELEMARC Vereenvoudiging voor Opdrachtgevers en inschrijvers Erwin De Pue Directeur-generaal DAV Gent, 7 december 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google