De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTEGRALE VEILIGHEID: PREVENTIE EN GEWAPEND BESTUUR

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTEGRALE VEILIGHEID: PREVENTIE EN GEWAPEND BESTUUR"— Transcript van de presentatie:

2 INTEGRALE VEILIGHEID: PREVENTIE EN GEWAPEND BESTUUR
Gewapend bestuur, integratie van verschillende onderwepen in één politiereglement en preventieve aanpak van openbare overlast Leuven, 10 december 2009 Roger LEYS Korpschef Politie Regio Turnhout

3 Gewapend bestuur(srecht) – Bijtend bestuur
Overlast nacht- en belwinkels in uitgaansbuurt ! UGP  (uitbatings)vergunning voor: Nachtwinkels (wet 10 november 2006) Private bureaus voor telecommunicatie (wet 10 november 2006) Videotheken Wedkantoren Seksshops & seksinrichtingen Club – vzw’s: drankgelegenheid waarvan exploitant een vzw is

4 Voorafgaand onderzoek
Brandveiligheidsonderzoek (publiek toegankelijke gebouwen) Financieel onderzoek (schulden aan gemeente) Moraliteitsonderzoek Onderzoek naar vestigingsformaliteiten Art 5 WPA  opdrachten bestuurlijke politie onder gezag van bestuurlijke overheden Art 5/1WPA Informatieplicht voor preventieve of beteugelende maatregelen Art 44/5 WPA  bestuurlijke overheden in kennis stellen van nuttige info nav Ger. Pol. Enkel voor openbare ordehandhaving sensu stricto? Ook voor preventie/voorkoming (vb nachtwinkels in uitgaansbuurt)?

5 R.v.St., 20 december 2007 (na de nieuwe wapenwet!)
Vergelijk met wapenvergunning – model 4 – vertrouwelijk onderzoek betreffende de aanvrager  nummer van het proces-verbaal  datum van de feiten  wetsomschrijving van de feiten  … R.v.St., 20 december 2007 (na de nieuwe wapenwet!) Model 4 + uittreksel strafregister + bevestiging door PK R.v.St. verwerpt beroep tot nietigverklaring van het weigeringsbesluit van de gouverneur Geen kritiek op de informatieverstrekking vermeld Veroordeling dateerde van 1997!!!

6 R.v.St., 19 mei 2009 “Er bestaat geen bezwaar tegen dat het bestuur bij de beoordeling van het gevaar dat iemands wapenbezit voor de openbare orde en veiligheid kan opleveren, rekening houdt met feiten die niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid. Het strafrechtelijk vermoeden van onschuld staat daar niet aan in de weg. Dit belet evenwel niet dat het bestuur zijn beslissing moet steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld.”

7 Problemen/aanbevelingen
Kwetsbaar = inrichtingen waar jongeren komen Wat na strenger coffeeshop beleid in NL? (Jongeren)cafés: nood aan aanpassing Wet 3 april 1953 (tapvergunning) Wet 28 december 1983 (vergunning sterke drank) Nood aan uitbatingsvergunning na moraliteitsonderzoek. Thans enkel hygiëne + exhaustieve lijst van veroordelingen. Welke grens? Verschuivingen? Vb Frituur, automatenshop, … Gewapend bestuur en eigendomsoverdracht vastgoed? Gewapend bestuur en overheidsopdrachten?

8 Integratie in één politiereglement. Wettelijke en reglementaire basis.
Art 119 NGW Gemeenteraad maakt politieverordeningen Mogen niet in strijd zijn met hogere wetgeving Art Gem Decr Bekendmaking In werking de vijfde dag na bekendmaking, tenzij …

9 Wet 13 mei 1999 + wijzigingen  Art 119bis NGW: basis
Keuze tussen politiestraffen OF administratieve sancties Indien keuze voor administratieve sancties  Adm geldboete (max 250 euro) Adm schorsing van een toestemming of vergunning Adm intrekking van een toestemming of vergunning Tijdelijke of definitieve Adm sluiting van een inrichting ( Art 134ter of 134quarter = hoogdringendheid) Ganse procedure

10 OB COL 1/2006 (laatste versie)
Art 119ter NGW Bemiddelingsprocedure: doel  schade vergoeden Verplicht voor 16 – 18 jaar OB OOP 30bis OB OOP 30ter OB COL 6/2005 OB COL 1/2006 (laatste versie)

11 Waarom keuze voor GAS ? Terug handhavingsinstrument (werkoverlast parketten & rechtbanken) Punt 14 OB OOP 30bis: meergemeentezone  uniforme politieverordening ( identiek) 26 juni 2006: UGP versie 1 Voordien: - sterk verouderde politieverordeningen - sterk verschillende politieverordeningen

12 Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid in onze 7 gemeenten
Goedgekeurd verbaliseringsbeleid Sanctie = uitvoerbare titel (Art 119bis §11) retributie minnelijke schikking Parket Vereenvoudigd PV bij onopgeloste feiten PV GAS = bekende dader 4 sancties mogelijk (i.p.v. enkel een politiestraf) Adm geldboete: repressie Adm schorsing: deels preventie ! Adm intrekking: deels preventie ! Gewapend bestuur Adm sluiting: deels preventie !

13 Uniform Gemeentelijk Politie -reglement UGP
Afd I : Inname openbare weg Afd II : Veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg Afd III : Ambulante en kermisactiviteiten Afd IV : Openbare gezondheid Afd V : Openbare veiligheid Afd VI : Openbare rust en orde Afd VII : Gedepenaliseerde verkeersinbreuken

14 UGP – Afd I – Inname openbare weg
Bouwwerf op de openbare weg Gebruik openbare weg voor onderhouds- of herstelwerken Werken, … Terrassen en schuttingen op de openbare weg Uitstallen van koopwaar, reclames, opschriften Aanbrengen beplantingen o/d openbare weg Plaatsen van containers en/of laadbakken Principe: voorafgaande vergunning Tekst: zie - politiereglementen

15 Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid in onze 7 gemeenten
Goedgekeurd verbaliseringsbeleid Sanctie = uitvoerbare titel (Art 119bis §11) retributie minnelijke schikking Parket Vereenvoudigd PV bij onopgeloste feiten PV GAS = bekende dader 4 sancties mogelijk (i.p.v. enkel een politiestraf) Adm geldboete: repressie Adm schorsing: deels preventie ! Adm intrekking: deels preventie ! Gewapend bestuur Adm sluiting: deels preventie !

16 Uniform Gemeentelijk Politie -reglement UGP
Afd I : Inname openbare weg Afd II : Veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg Afd III : Ambulante en kermisactiviteiten Afd IV : Openbare gezondheid Afd V : Openbare veiligheid Afd VI : Openbare rust en orde Afd VII : Gedepenaliseerde verkeersinbreuken

17 UGP – Afd I – Inname openbare weg
Bouwwerf op de openbare weg Gebruik openbare weg voor onderhouds- of herstelwerken Werken, … Terrassen en schuttingen op de openbare weg Uitstallen van koopwaar, reclames, opschriften Aanbrengen beplantingen o/d openbare weg Plaatsen van containers en/of laadbakken Principe: voorafgaande vergunning Tekst: zie - politiereglementen

18 UGP – Afd II – Veiligheid en gemak van doorgang
Snoeien van planten, bomen, … Verkeer en laten rondlopen van dieren Voorzorgen nemen ivm veiligheid (vroeger Art 556.2° Sw) Honden aan de leiband Uitwerpselen dieren Afsluitingen van weiden Uitbraak gevaarlijke dieren  burgemeester Voorwerpen op vensterdorpels Huisnummers, straatnaamborden, … Bestrijding van ijzel en sneeuw Tekst: zie - politiereglementen

19 UGP – Afd III – Ambulante en kermisactiviteiten
Openbare markten Ambulante activiteiten buiten openbare markten Ambulante activiteiten op private markten Ambulante activiteiten langs de openbare weg Organisatie van de kermissen Wet 25 juni latere wijzigingen Modelverordeningen van VVSG Tekst: zie - politiereglementen

20 UGP – Afd IV – Openbare gezondheid
Reinheid van de gemeente Regeling huishoudelijke afvalstoffen “Afvalstoffen die louter voor overlast zorgen” Voordien steeds wanbedrijf (Afvalstoffendecreet juli 1981) Andere omschrijving in de UGP  GAS Thans Art 56 Decr 2 juli 1981 (sinds 21/12/2007) Formeel GAS mogelijk (kleine vormen van …) Ruimte voor GAS !!! VVSG !

21 Gebruik containerpark
Regeling voor de diverse vormen van afval Verdeling reclamedrukwerk Onderhoud niet-ingeschreven waterlopen en grachten Modelreglementen van OVAM Tekst: zie politieregioturnhout.be - politiereglementen

22 UGP – Afd V – Openbare veiligheid
Basisnormen voor preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke gebouwen Slechts deels in hogere wetgeving !!! Gemeente bevoegd: Art §2, 5° NGW en Art 4 Wet 30 juli 1979 Principe: voorafgaand attest van brandveiligheid Brandveiligheid in alle publiek toegankelijke gebouwen Versieringen Aantal toegelaten personen Veiligheidssignalisatie Brandbestrijdingsmiddelen, …

23 Brandveiligheid in publiek toegankelijke tenten
Tenten van 50 m² of groter Inplanting en toegangswegen Veiligheidseisen Elektronische installaties Verwarmingsinstallaties, … Principe: voorafgaande vergunning Brandveiligheid in verhuurde kamerwoningen Uitvoering Decr 4 februari 1997, … Brandveiligheidsvoorschriften allerlei Principe: voorafgaande verhuursvergunning

24 Bouwvallige gebouwen en afsluitingen
Bestrijding van brand in het algemeen Schoorstenen, … (vroeger Art 551.1° Sw) Kampvuur, kerstboomverbranding, … Tekst: zie - politiereglementen

25 UGP – Afd VI – Openbare rust en orde
Hfst I: Propaganda bij verkiezingen Waar wat aanplakken Hfst II: Woonwagens op het grondgebied van de gemeente Verbod tot overnachten of verblijven in woonwagens > 24 uur Hfst III: Natuurreservaten en gelijkgestelde gebieden Reeks verbodsbepalingen

26 Hfst IV: Waardevolle natuurgebieden
Verbod gemotoriseerd vervoer (tenzij plaatselijk verkeer) Reeks andere verbodsbepalingen Ook toegangsverbod (plaatsverbod) Hfst V: Parken, speelpleinen, sport- en recreatiecentra Reeks verbodsbepalingen (vb openingsuren) Reeks verboden behoudens op voorziene plaatsen (vb zwemmen) Reeks verplichtingen (vb honden aan de leiband) Hfst VI: opgeheven

27 Hfst VII: Bestrijding geluidshinder
Verbod nachtlawaai 22.00u – 07.00u (gemengd 561.1° Sw) Verbod op nachtelijke muziek (geen sluitingsuur) Gebruik van bepaalde geluidstoestellen: vergunning Tijdsgebonden verbod bepaalde werktuigen (vb grasmaaien) Bestuurlijke inbeslagname tot volgende werkdag  sanctie ( verbeurdverklaring,  patrimoniumoverdacht) = “tegengaan van inbreuken op de openbare rust” Art 135 § 2.2° NGW R.v.St., 7 februari 1997  “doen ophouden” van een rustverstorend feit Motivering: zie voetnoot bij Art VI.VII.16 UGP

28 Hfst VIII: Gebruik van springstoffen
Principe: Verboden tenzij vergunning Hfst IX: Occasionele evenementen Occasionele evenementen in openlucht en tenten  vergunning Occasionele evenementen in occ. fuifzalen en vergunde fuifzalen  meldingsplicht Reeks preventieve maatregelen: Stabiliteit van de tent Plaatsing geluidsboxen EHBO-post Reeks dwingende maatregelen: Toiletten Sluitingsuur

29 Hfst X: Bijeenkomsten in open lucht
Reeks verbodsbepalingen: Versperren nooduitgangen Afwijken verplichtingen, voorschriften van de vergunningen Ook bestuurlijke inbeslagname tot volgende werkdag Hfst X: Bijeenkomsten in open lucht Voorafgaande meldingsplicht Doel: vooral coördinatie Bijeenkomsten in besloten ruimten Exploitant  soms meldingsplicht (gevaar ordeverstoring) Hfst XI: Publiciteitsvoering – aanplakkingen Verbod op aanplakkingen (vroeger BW 29 Dec 1945) Principe: Verboden tenzij vergunning

30 Hfst XII: Thuisslachtingen
Burgemeester stelt periode van het vebod vast Hfst XIII: Diverse vormen van overlast Werpen van voorwerpen naar personen (vroeger 552.5° Sw) Lichte feitelijkheden (gemengd 563.3° Sw) Stoffen met sterk prikkelende geur verbranden Gedrag bezoekers in strijd met huishoudelijk reglement Toegangs- of plaatsverbod door gerechtelijke overheid of uitbater Bestuurlijke opsluiting Art 31 2° t/m 4° WPA Opsluitingsboete !!! Belangrijk handhavingsinstrument !

31 Doden en verwonden van dieren (vroeger Sw)
Wildplassen Verbod alcoholgebruik op openbaar domein (22.00u –07.00u) Verbod alcoholverkoop 00.00u – 08.00u, zomer, bebouwde kom Schadelijk ongedierte in gebouwen of braakliggende gronden Voorwerpen werpen tegen voertuigen, gebouwen, … Beschadigingen / vandalisme (gemengd Sw) Nalaten kinderen < 12 jaar te begeleiden (00.00u – 06.00u) 16 – 18 jaar die nalaten CLB contract na te leven Plaatsverbod herhaling UGP inbreuk

32 Hfst XIV: Gemeentelijke begraafplaatsen
Plaatsverbod voetbal Plaatsverbod strafrechtelijke inbreuk  ordeverstoring Hfst XIV: Gemeentelijke begraafplaatsen Reeks verbodsbepalingen Hfst XV: Nachtwinkels & private bureaus voor telecommunicatie Wet 10 november 2006: Verdient navolging !!! Principe: voorafgaande vergunning Voorafgaand onderzoek Brandveiligheid Financieel onderzoek (schulden aan gemeente) Moraliteitsonderzoek Onderzoek naar vestigingsmodaliteiten

33 Weigeringsgronden Openbare orde in gevaar Negatieve adviezen Plaatsbeperking  gemeente kan beleid voeren Sluitingsuren Flankerende maatregelen (vb. laden en lossen) Camerabewaking

34 Hfst XVI: Vier bijkomende inrichtingen
Principe: voorafgaande vergunning Videotheken Wedkantoren Seksshops & seksinrichtingen Club – vzw’s: drankgelegenheid waarvan exploitant een vzw is Voorafgaand onderzoek: + idem Weigeringsgronden: + idem

35 UGP – Afd VII – Gedepenaliseerde verkeersinbreuken
Parkeren met beperkte parkeertijd (Art 27.1 & 27.2 wegcode)  retributieparkeren  firma Betalend parkeren (Art 27.3 wegcode)  firma Voorbehouden parkeerplaatsen (Art 27ter wegcode) Bewonersparkeren, autodelen


Download ppt "INTEGRALE VEILIGHEID: PREVENTIE EN GEWAPEND BESTUUR"

Verwante presentaties


Ads door Google