De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drank- en Horecawet 2013 handhaving van de nieuwe wet Josette Evers, Juridisch adviseur VNG, 23 mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drank- en Horecawet 2013 handhaving van de nieuwe wet Josette Evers, Juridisch adviseur VNG, 23 mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Drank- en Horecawet 2013 handhaving van de nieuwe wet Josette Evers, Juridisch adviseur VNG, 23 mei 2013

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Drank- en Horecawet in de praktijk Voorgeschiedenis: - In 1881 werd de Drankwet geïntroduceerd. Regeling sterke drank en openbare dronkenschap; - in 1904 trad de 2e Drankwet in werking, ook regeling voor zwak-alcoholische drank en introductie van inrichtingsvereisten en horeca-inspecteur; - in 1931 volgde de 3e Drankwet. Introductie maximumstelsel horecabedrijven voor slijtereijen en tapperijen. Naast de vergunning ook nog een vestigingsvergunning nodig; -- 1964/1967 volgde 4e Drank- en Horecawet, met nog één horecavergunning. Vereisten: zedelijkheids-, vestigings- en inrichtingseisen; - in 1996 zijn de vestigingseisen geschrapt en weer een horecavergunning en een vestigingsvergunning. Inleiding

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vervolg voorgeschiedenis -Vanaf 1-11-2000 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. De doorgevoerde wijziging zijn gericht op matiging van het alcoholgebruik maar ook om het schadelijk alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan; -In het beleidsprogramma van 2007-2011 “Samen werken, samenleven”zijn 2 doelstellingen opgenomen: 1. reductie van de administratieve lasten; 2. aanpak van overmatig alcoholgebruik onder jongeren Het kabinet wilde toen aanzienlijke vooruitgang boeken op beiden doelstellingen !

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vervolg voorgeschiedenis: -Juli 2004 is de bestuurlijke boete in de wet opgenomen, als handhavingsinstrument; - 1 januari 2013 treedt een verdere ingrijpende wijziging van de Drank- en Horecawet in werking: * Bijna alle bevoegdheden worden aan gemeenten overgedragen; * i.p.v. het college van B&W verleend nu de burgemeester de vergunning en is nu verantwoordelijk voor het alcoholbeleid; * naast de verkoper van drank, kan ook de jongere een boete krijgen wanneer hij alcohol koopt of bezit onder de leeftijdsgrens van 16 jaar; -Tenslotte ligt nog bij de Eerste kamer het Initiatiefwetsvoorstel met het doel om de leeftijdsgrens voor alcoholverstrekking te verhogen van 16 naar 18 jaar. De plenaire behandeling vindt op 11 juni 2013 plaats.

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Risico’s van alcohol voor de gezondheid van jongeren Uit onderzoek van het Trimbos-Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt een duidelijk verband tussen schoolverzuim en veel alcoholgebruik. Alcohol drinken op jonge leeftijd kan leiden tot problemen met alcoholgebruik op latere leeftijd (verslaving). Jongeren lopen sneller het risico alcoholvergiftiging te krijgen. Daarom is het voor jongeren onder de 16 jaar beter om helemaal geen alcohol te drinken. Daarnaast speelt alcohol een grote rol bij agressie en geweld, en ongelukken in het verkeerschoolverzuim en veel alcoholgebruik Alcohol drinken is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen en andere organen in de groei.

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Evaluatie van de wet: Over 3 jaar zal de wet worden geëvalueerd o.a. aan de hand van het generiek toezicht. Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. Deze wet zet in op twee zaken: 1. het versterken van de horizontale verantwoording tussen de gemeenteraad en het college; 2. het afbouwen van de verticale toezichtdruk.

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Alcoholhoudende drank: de wet maakt onderscheid tussen zwak-alholhodende drank en sterke drank: –Zwak-alcholhoudende drank, is alle acoholhoudende drank van 0,5 – 15% alcohol, inclusief wijn, maar ook de port en sherry (18,5%) als de bewerking van deze wijnen uit land van oorsprong komen; –Sterke drank, is alle drank vanaf 15%, met uitzondering van wijn. –Mixdrank gefabriceerd tot 15% is zwakalcoholisch, maar een mixdrank of cocktail die per glas wordt verkocht is een sterk- alcoholische drank vlgs de Hoge Raad, vastgesteld in 2007. Deze definities zijn van belang voor wat levensmiddelenzaken en snackbars (om mee te nemen) kunnen aanbieden in vergelijking tot slijters. Proeverij is alleen toegestaan in slijterijen

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gemeentelijke verordeningen c.q. regelgeving voor wat betreft de exploitatie van horecabedrijven Een eigen horeca verordening waarin de de gemeente op basis van de DHW nadere regels stelt: a. regels voor de paracommerciële rechtspersonen. Gemeenten stellen regels op gedurende welke dagen en tijdstippen in paracommerciële bedrijven alcohol mag worden verstrekt; b. verbieden of beperken van alcoholverstrekking in (delen) van de gemeente. Bij verordening kan de gemeente verbieden dat bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcohol wordt verboden of beperkt in (delen) van de gemeente; c. tijdelijk verbod op de verkoop van zwak-alcoholische drank in winkels en snackbars. Uit het oogpunt van de handhaving van de openbare orde, de veiligheid, zedelijkheid of volksgezondheid kan de gemeente bij verordening de verstrekking van alcohol voor een beperkte tijd vebieden;

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vervolg gemeentelijke verordening: d. de leeftijd van personen aanwezig in bepaalde horeca- lokaliteiten. Voor het weren van jongeren uit bepaalde type horeca kan de gemeente regels stellen of uit bepaalde delen van de gemeente. Het moet wel gaan om jongeren onder de 21 jaar; e. verbieden van happy hours en prijsacties. In het kader van de openbare orde en volksgezondheid kan de gemeente grote kortdurende prijsacties voor alcohol verbieden. Te denken valt aan prijsacties zoals100 consumpties voor 100 euro. ; f. gegevensverstrekking bij de aanvraag van een vergunning. Aangezien de gemeente ook eigen voorschriften en beperkingen kan opleggen kan de gemeente hiervoor ook een formulier vaststellen voor het opvragen van deze gegevens.

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Een algemeen plaatselijke verordening (APV) met een horecahoofdstuk Worden nadere regels gesteld m.b.t. -Exploitatievergunning voor horecabedrijven. Dit is een overlastvergunning voor buiten de inrichting. Voor bedrijven die geen overlast veroorzaken kan ontheffing worden verleend; -Regels voor terrassen. Is onderdeel van exploitatievergunning. Voor gemeenten die géén exploitatievergunning hebben in de APV geldt een APV-terrasvergunning waarin zaken in het kader van Wegen verkeerswet en aantasting van woon- en leefklimaat geregeld kunnen worden. Sinds het rookverbod wordt in toenemende mate geëperimenteerd met winterterrassen; -Sluitingstijden. Daarbij wordt bepaald dat de houders van horecabedrijven verboden is dit voor bezoekers geopend te houden en toe te laten of te laten verblijven doordeweeks tussen bepaalde uren en in het weekeind tussen wat ruimere uren. ;

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Overige wet- en regelgeving horecabedrijven: -Aktiviteitenbesluit voor horecabedrijven op het gebied van geluidhinder(ook op terassen),geurhinder (bereiden van spijzen en maaltijden), hinder van bezoekers in de directe omgeving en afvalstoffen en het gebruik van bepaalde installaties; -Wet op de kansspelen. Regels m.b.t. aanwezigheid van speelautomaten, zoals gokkasten en behendigheidsautomaten; -Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze wet bundelt sinds oktober 2010,vereiste vergunningen, ontheffingen, en meldingen die nodig zijn voor de realisatie van een fysiek object, zodanig dat slecht een omgevingsvergunning overblijft ; -Wet ruimtelijke ordening. Ziet op de bestemming en het gebruik van de grond. Het doel van de wet is het scheppen van voorwaarden voor een bepaald gebied, waarbij ook belangen van de horecaondernemers deel uitmaken;

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vervolg: overige wet- en regelgeving: -Woningwet. Ziet op het bouwen, op de inrichting en het gebruik van de gebouwen, zoals b.v. de brandveiligheid van gebouwen, maar ook eisen aan nieuwe en bestaande gebouwen met een bijeenkomst of logiesfuncties zoals horecabedrijven; -Opiumwet. Uitgangspunt van de wet is dat het gebruik van drugs niet strafbaar is, maar wel het binnen en buiten Nederlands grondgebied brengen, het bereiden, verwerken,verstrekken en verkopen hiervan.

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Einde Proost


Download ppt "Drank- en Horecawet 2013 handhaving van de nieuwe wet Josette Evers, Juridisch adviseur VNG, 23 mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google