De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie aanwending en controle omkadering CVO Caroline De Nul Maandag 2 juli 2012 Dinsdag 3 juli 2012 Donderdag 5 juli 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie aanwending en controle omkadering CVO Caroline De Nul Maandag 2 juli 2012 Dinsdag 3 juli 2012 Donderdag 5 juli 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie aanwending en controle omkadering CVO Caroline De Nul Maandag 2 juli 2012 Dinsdag 3 juli 2012 Donderdag 5 juli 2012

2 Afdeling Volwassenenonderwijs Programma Inhoud I. Aanwending van de leraarsuren (document 3B) II. Aanwending van de puntenenveloppe: Aandachtspunten bij de verdeling van de ambten. III. Aanwending ICT-punten Verloop sessie 09.30u – 12u Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan het einde van ieder onderdeel.

3 Afdeling Volwassenenonderwijs I. Aanwending van de leraarsuren Nieuwe vorm van controle Automatisering Op punt stellen en testen

4 Afdeling Volwassenenonderwijs I. Aanwending van de leraarsuren Uit de manuele herberekening van een aantal centra bleek een overbesteding. ≠ oorzaken: Zendingen nog niet volledig in orde Documenten 3B niet conform de EPD-zendingen Oneigenlijk gebruik van bepaalde codes

5 Afdeling Volwassenenonderwijs I. Aanwending van de leraarsuren Conclusie nood aan informatieverstrekking 1. Finetunen van het document 3B 2. Zendingen correct doorsturen, d.w.z. met de correcte codering! Situatie centrum = situatie zending

6 Afdeling Volwassenenonderwijs I. Aanwending van de leraarsuren 3. Speciale aandachtspunten bij de zendingen Vervangingen steeds doorsturen met ATO 1 NU (vanaf 2012-2013): enkel de titularis wordt vermeld op het document 3B. Personeelszendingen in EPD blijven ongewijzigd. (Voorbeeld 1)

7 Afdeling Volwassenenonderwijs I. Aanwending van de leraarsuren Ter illustratie:

8 Afdeling Volwassenenonderwijs I. Aanwending van de leraarsuren Ter illustratie:

9 Afdeling Volwassenenonderwijs I. Aanwending van de leraarsuren Ter illustratie:

10 Afdeling Volwassenenonderwijs I. Aanwending van de leraarsuren Ter illustratie:

11 Afdeling Volwassenenonderwijs I. Aanwending van de leraarsuren Ter illustratie:

12 Afdeling Volwassenenonderwijs I. Aanwending van de leraarsuren Ter illustratie:

13 Afdeling Volwassenenonderwijs I. Aanwending van de leraarsuren Ter illustratie:

14 Afdeling Volwassenenonderwijs I. Aanwending van de leraarsuren

15 Afdeling Volwassenenonderwijs I. Aanwending van de leraarsuren Titularissen (ATO 4 en ATO 2) kunnen dienstonderbrekingen nemen:  voor een volledig schooljaar  voor een gedeelte van het schooljaar  Vervanging aanstellen! (ATO 1)  Uitzondering: personeelsleden met dienstonderbrekingen : → TBS voorafgaand a/h rustpensioen (DO 108) en Bonus (DO 107) → De opdrachten die boventallig zijn en dus TBS/OB zijn. (Denk hierbij aan de TBS/OB- regeling. – infosessie mei 2012)

16 Afdeling Volwassenenonderwijs I. Aanwending van de leraarsuren Wat met modules die opgestart worden, maar na enkele weken terug geschrapt? De uren waarvoor een bezoldiging door AHOVOS gebeurde, dienen aangegeven te worden op het document 3B (Voorbeeld 2)

17 Afdeling Volwassenenonderwijs I. Aanwending van de leraarsuren ‘Speciale’ opdrachten.  Ten laste van het ‘gewone’ toegekende aantal leraarsuren: Coördinatie- uren (code 886) en gekleurde uren NT2 (code ?). Het betreft zowel tijdelijke als vast benoemde opdrachten.  Extra middelen: → gecombineerd onderwijs (in het kader van de bijkomende middelen art 72 van het decreet, te melden met code 972): → ICT-uren ( in het kader van samenwerkingsplatformen, te melden met code 785) → Examencommissie (te melden met code 973, zie ook lijstje onder voorbeeld 2) Deze codes mogen enkel gebruikt worden door die centra die ook recht hebben op dergelijke uren, conform de wettelijke voorwaarden betreffende deze ‘speciale opdrachten’. Het betreft enkel tijdelijke opdrachten. 2011-201246474 CVO Antwerpen Zuid 2011-2012112615 IVO - CVO van het GO

18 Afdeling Volwassenenonderwijs I. Aanwending van de leraarsuren Ter info: Volwassenonderwijs terug naar inhoudsopgave VakbenamingCode HOOFDSTRUCTU UR Ambt ATO TADD'er VERPLICHT? TBSOB'er VERPLICHT ? wetgeving 317417 124 Coördinatie-uren886xx leraar SVWO xxxxx Artikel 102 decreet volwassenenonderwijs 15/06/2007 lector Gecombineerd onderwijs972xx leraar SVWO xx_x_ Decreet VWO 15/06/2007art. 72bis t/m 72septies lector ICT785xx administratief medewerker xx--- leraar SVWO lectorbesluit 5/12/03 technisch adviseur decreet XIV 14/2/03 art. X.55 technisch adviseur- coördinator Examencommissie973 x leraar SVWOxx__ Artikel 98,§6 van het decreet VWO van 15/06/2007 Gelijkstellingen van deze opdrachten in secundair volwassenenonderwijs - in een goedgekeurde opleiding op basis van een opleidingsprofiel: gelijkgesteld met een module - in een lineaire of voorlopige modulaire opleiding: gelijkgesteld met een vak/vakrubricering/graad/onderwijsvorm

19 Afdeling Volwassenenonderwijs I. Aanwending van de leraarsuren 4. Conclusie Correcte werkwijze, zowel op vlak van toepassing van de regelgeving als op technisch vlak (zendingen) Beperking van de opmerkingen vanuit AHOVOS Duidelijke opvolging van de aanwending van het pakket leraarsuren + beperking van de planlast, zowel voor AHOVOS als voor de centra. Belangrijke stap naar vereenvoudiging en op lange termijn het afschaffen van het document 3B

20 Afdeling Volwassenenonderwijs I. Aanwending van de leraarsuren Informatiebronnen en rechtsgronden: Decreet van 15/06/2007: TITEL V.- Financiering of subsidiëring van het volwassenenonderwijs, Hoofdstuk II.- De financiering of subsidiëring van de Centra voor Volwassenenonderwijs. (artikels 97 tot 113) Cursus voor schoolsecretariaten.

21 Afdeling Volwassenenonderwijs I. Aanwending van de leraarsuren Vragen ?

22 Afdeling Volwassenenonderwijs II. Besteding basispuntenenveloppe Digitalisering van de controle Op welke basispuntenenveloppe heeft een centrum recht? Op welke extra middelen? Hoe dienen deze punten aangewend te worden: op doc. 3B of niet? Zendingen/specifieke codes?

23 Afdeling Volwassenenonderwijs II. Besteding basispuntenenveloppe ALGEMEEN: A. Reglementaire voorwaarden, basisprincipes: 1. Alle aanstellingen op basis van de puntenenveloppe gebeuren steeds op JAARBASIS! → De betrekkingen op basis van de puntenenveloppe moet vaststaan op 1 september en kunnen NIET meer wijzigen in de loop van het schooljaar.

24 Afdeling Volwassenenonderwijs II. Besteding basispuntenenveloppe → Opmerking: de titularis neemt een dienstonderbreking (met uitzondering van DO 001 ziekteverlof) voor een VOLLEDIG schooljaar (van 01/09 tot 30/06 of tot 31/08) → Vervanging in een ander AMBT mogelijk. → De punten ten laste van de basispuntenenveloppe = deze van de vervangingsopdracht en NIET die van de betrekking van de titularis. → vaste benoeming in deze uren onmogelijk. Om dit principe van vervanging te kunnen toepassen moet eerst voldaan worden aan punt 2 en punt 3. 2. 55% van de basispuntenenveloppe, moet aangewend worden voor de ambten administratief medewerker 82 punten en administratief medewerker 63 punten. 3. De vast benoemde betrekkingen moeten in stand worden gehouden.

25 Afdeling Volwassenenonderwijs II. Besteding basispuntenenveloppe 4. Wat indien een personeelslid in de loop van het schooljaar een dienstonderbreking of ontslag neemt of met pensioen gaat? GEEN gecomprimeerde aanwending mogelijk. De ‘vrijgekomen punten’ kunnen NIET aangewend worden om een betrekking in te richten in ander ambt dan datgene dat wegvalt. (Voorbeeld 3)

26 Afdeling Volwassenenonderwijs II. Besteding basispuntenenveloppe 5. Het begrip ‘ander ambt’  de verschillende ambten waarin aanstellingen kunnen gebeuren op basis van de puntenenveloppe zijn: → Adjunct-directeur SVWO → Adjunct-directeur HBO/SLO → Technisch adviseur coördinator → Technisch adviseur → Administratief medewerker 1 ambt “administratief medewerker” GEEN opsplitsing bij het ambt van administratief medewerker op basis van salarisschaal en puntenwaarde.

27 Afdeling Volwassenenonderwijs II. Besteding basispuntenenveloppe Voor de bepaling van de salarisschaal werd het ambt uitgesplitst op basis van het vereiste bekwaamheidsbewijs: Administratief medewerker 63 ptn Administratief medewerker 82 ptn Administratief medewerker 120 ptn Bij vervanging binnen het ambt van administratief medewerker: ALTIJD de puntenwaarde van de titularis ten laste van de basispuntenenveloppe. Het centrum geeft de puntenwaarde aan en dus ook de salarisschaal.

28 Welke puntenwaarde wordt verrekend bij vervangingen? 1. Titularis afwezig voor het volledige schooljaar? ↙ (van 01/09 tot 30/06 of 31/08) ↘ JA NEE ↓ ↓ 2. Vervanging in → NEE → Vervanging in ANDER ambt MOGELIJK HETZELFDE ambt (niet verplicht) ↓ ↓ JA = Punten v/d vervanger Punten v/d titularis ten laste ten laste v/d basispuntenenveloppe v/d basispuntenenveloppe Afdeling Volwassenenonderwijs II. Besteding basispuntenenveloppe

29 Afdeling Volwassenenonderwijs II. Besteding basispuntenenveloppe 6. Het ambt van directeur valt buiten de puntenenveloppe. 1 voltijdse betrekking van directeur per centrum (met uitzondering van de CVO’s met hoofdvestigingsplaats in Brussel of in een taalgrensgemeente en van de CVO’s die in afbouw zijn.) Verhouding directeur HBO/SLO directeur SVWO (Zie dienstbrief van het lopende schooljaar) Hierop wordt jaarlijks een controle gedaan. (Voorbeeld 4)

30 Afdeling Volwassenenonderwijs II. Besteding basispuntenenveloppe 7. Ambten op basis van de puntenenveloppe Enkel betrekkingen in VOLLEDIGE uren – dus NIET in halve uren of andere variaties met decimalen.

31 Afdeling Volwassenenonderwijs II. Besteding basispuntenenveloppe B. Oefeningen Situatieschets 1: CVO “Levenslang leren” heeft conform hun ontvangen dienstbrief in juni 2012, recht op een basisenveloppe van 600 punten voor het schooljaar 2012-2013. Op 01/09/2012 worden volgende betrekkingen ingericht met deze aanstellingen tot gevolg: Vast benoemde betrekkingen: Personeelslid A: 36/36 adjunct-directeur svwo in salarisschaal 502 = 130 ptn. Personeelslid B: 18/36 technisch adviseur-coördinator in salarisschaal 384 = 60 ptn. Personeelslid C: 16/32 administratief medewerker 120 ptn in salarisschaal 542 = 60 ptn. Personeelslid D: 32/32 administratief medewerker 82 ptn. in salarisschaal 158 = 82 ptn. Personeelslid E: 32/32 administratief medewerker 63 ptn. in salarisschaal 122 = 63 ptn. Tijdelijk vacante aanstellingen: Personeelslid F: 5/36 technisch adviseur-coördinator in salarisschaal 258 = 17 ptn. Personeelslid G: 32/32 administratief medewerker 82 ptn. in salarisschaal 158 = 82 ptn. Personeelslid H: 16/32 administratief medewerker 82 ptn. in salarisschaal 158 = 41 ptn. Personeelslid I: 32/32 administratief medewerker 63 ptn. in salarisschaal 122 = 63 ptn. Totaal = 598 punten, waarvan 331 punten voor administratief medewerker 82 ptn. en 63 ptn. (= 55,2 %)

32 Afdeling Volwassenenonderwijs II. Besteding basispuntenenveloppe Wat is in onderstaande situaties de invloed op de puntenenveloppe? Situatie 1: Op 01/10/2012 neemt personeelslid D een volledige loopbaanonderbreking tot 31/08/2013. De inrichtende macht stelt als vervanging een administratief medewerker 63 ptn. aan. Situatie 2: Personeelslid B heeft met ingang van 01/09/2012 een verlof wegens bijzondere opdracht tot en met 30/06/2013. Het centrum heeft nood aan een extra administratieve kracht dit schooljaar en het centrumbestuur beslist een administratief medewerker 120 ptn. aan te stellen als vervanging.

33 Afdeling Volwassenenonderwijs II. Besteding basispuntenenveloppe Situatie 3: Personeelslid D neemt op 01/09/2012 een TBS/persoonlijke aangelegenheden tot 31/08/2013. Ter vervanging stelt het centrumbestuur een administratief medewerker 63 ptn. aan voor 32/32. Situatie 4: Personeelslid H is zwaar ziek en meldt zich ziek bij het centrumbestuur vanaf 01/09/2012 tot 31/12/2012, met vermelding dat de kans bijzonder klein is dat betrokkene nog dit schooljaar het werk zal kunnen hervatten. Hierop beslist het centrumbestuur vervanging aan te stellen voor 16/32 administratief medewerker 120 ptn.

34 Afdeling Volwassenenonderwijs II. Besteding basispuntenenveloppe Situatieschets 2: CVO ‘Leerdoel’ heeft volgens de dienstbrief die zij van AHOVOS ontvingen in juni 2012, recht op een basisenveloppe die 1000 punten omvat. Deze punten zijn dus aanwendbaar voor het schooljaar 2012-2013. De betrekkingen werden als volgt verdeeld: 6 voltijdse administratief medewerkers 82 ptn. in salarisschaal 158 1 voltijds administratief medewerker 63 ptn. in salarisschaal 122. In totaal = 55,5 % of 555 ptn. Er blijven nog 445 punten over die moeten ingevuld worden door volgende vast benoemden: 1 voltijdse adjunct-directeur HBO/SLO = 134 ptn. 1 voltijdse adjunct-directeur SVWO = 120 ptn. 1 voltijdse technisch adviseur = 110 ptn. In totaal = 364 ptn.

35 Afdeling Volwassenenonderwijs II. Besteding basispuntenenveloppe Het totaal van alle vast benoemde betrekkingen ten laste van de basisenveloppe bedraagt dus 555 ptn. + 364 ptn. = 919 ptn. Er blijven dus nog 81 ptn. over die kunnen aangewend worden voor tijdelijke betrekkingen. Zijn volgende situaties mogelijk? Situatie 1: De adjunct-directeur HBO/SLO à 134 ptn, neemt voor de volledige opdracht een TBS/persoonlijke aangelegenheden gedurende het schooljaar 2012-2013 (van 01/09 tot 31/08). Het centrumbestuur stelt vervanging aan, maar de noden van het centrum liggen dit schooljaar anders en er wordt beslist om de adjunct-directeur te vervangen door 2 voltijdse administratief medewerkers 82 ptn, in totaal = 164 ptn.

36 Afdeling Volwassenenonderwijs II. Besteding basispuntenenveloppe Situatie 2: Voor de periode van oktober 2012 tot en met maart 2013 is het op het secretariaat van CVO ‘Leerdoel’ uitzonderlijk druk. Het centrumbestuur beslist om gedurende deze maanden een extra administratieve kracht aan te stellen: een administratief medewerker 82 ptn. Situatie 3: De adjunct-directeur SVWO neemt AVP/ 2 kinderen jonger dan 14 jaar voor 10/20 van 01/01/2013 tot en met 31/08/2013. Het centrumbestuur beslist betrokkene te laten vervangen door 18/36 TAC voor deze periode.

37 Afdeling Volwassenenonderwijs II. Besteding basispuntenenveloppe Situatie 4: Een vast benoemd administratief medewerker 63 ptn. wordt ziek op 19 november 2012 tot en met 17 december 2012. Er wordt voor betrokkene vervanging aangesteld, nl. een administratief medewerker 82 ptn. Situatie 5: De technisch adviseur van CVO ‘Leerdoel’ gaat per 01/03/2013 met pensioen. Het centrumbestuur heeft eigenlijk meer nood aan een extra adjunct-directeur en beslist om de vacante betrekking van de gepensioneerde technisch adviseur te laten verdwijnen en in de plaats een adjunct-directeur aan te stellen in een vacante betrekking vanaf 01/03/2013.

38 Afdeling Volwassenenonderwijs II. Besteding basispuntenenveloppe C. Informatiebronnen en rechtsgronden : “Besluit van de Vlaamse Regering van 21/09/2007”, met publicatiedatum 29/10/2007 Omzendbrief: “De ambten en hun prestatieregeling in de centra voor volwassenenonderwijs”, met referentie: VWO/2010/01(pers), publicatiedatum: 17/05/2010 Decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15/06/2007

39 Afdeling Volwassenenonderwijs II. Besteding basispuntenenveloppe Vragen ?

40 Afdeling Volwassenenonderwijs III. Aanwending ICT-punten Naast het recht op de basisenveloppe KAN een centrum recht hebben op extra ICT- punten: Hier moet het in de eerste plaats gaan om “samenwerkende centra” = Centra/scholen die aangesloten zijn bij een “samenwerkingsplatform” = Centra aangesloten bij een consortium. Mededeling aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: De centra die tot eenzelfde ‘samenwerkingsplatform’ behoren, sturen samen, per samenwerkingsplatform één ingevuld formulier: “Mededeling van samenwerkingsplatform met het oog op het bekomen van middelen ten behoeve van ICT-coördinatie” (bijlage 1 van de omzendbrief van 18/07/2003) Dit formulier dient uiterlijk op 15 oktober van het lopende schooljaar verstuurd te worden naar: Samenwerkingsplatforms ICT t.a.v. Dhr. Maarten Dewaelheyns, kamer 4A11 Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL

41 Afdeling Volwassenenonderwijs III. Aanwending ICT-punten Personeelscategorieën waarin ICT-coördinatie mogelijk is in VWO: Onderwijzend personeel: leraar SVWO en lector Bestuurspersoneel: technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Ondersteunend personeel: administratief medewerker. Bepalende elementen puntenwaarde: ambt en de hierbijhorende salarisschaal. Voor de categorie van het onderwijzend personeel dienen de punten steeds omgezet te worden naar volledige lestijden. Voor de categorie van het bestuurspersoneel wordt voor een voltijdse betrekking steeds 126 ptn. in rekening gebracht. Een personeelslid kan ook 50% in een betrekking van bestuurspersoneel worden aangesteld. Desgevallend worden 63 punten in rekening gebracht. !Opmerking: Adjunct-directeur en directeur zijn uitgesloten!

42 Afdeling Volwassenenonderwijs III. Aanwending ICT-punten Bij de categorie van het ondersteunend personeel wordt de puntenweging bepaald door de salarisschaal waarop een personeelslid recht heeft:  aanstelling in een voltijdse betrekking = ofwel salarisschaal 122 = 63 ptn., ofwel salarisschaal 158 = 82 ptn., ofwel salarisschaal 542 = 120 ptn.  aanstelling voor 50% = ofwel 31,5 ptn., ofwel 41 ptn., ofwel 60 ptn.  I.t.t. het bestuurspersoneel, is bij het ondersteunend personeel in het volwassenenonderwijs een aanstelling mogelijk voor een gedeelte van een voltijdse betrekking, echter wel in volledige uren én mits 1 uitzondering.

43 Afdeling Volwassenenonderwijs III. Aanwending ICT-punten Het gaat om volgende betrekkingen: 1. administratief medewerker 63 ptn. = 1,5 punten per uur ten laste van ICT-enveloppe & 2. administratief medewerker 82 ptn. = 2,5 punten voor 1 uur ten laste van de ICT-enveloppe. 3. Uitzondering: administratief medewerker 120 ptn. ENKEL een voltijdse aanstelling OFWEL een aanstelling voor 50%

44 Afdeling Volwassenenonderwijs III. Aanwending ICT-punten ICT-punten ≠ basispuntenenveloppe Zendingen: unieke code = 785 + koppeling aan ambt en module (indien ingezet op onderwijsopdracht) Bij gebruik verkeerde code: aanrekening op de basispuntenenveloppe. Overbesteding = terugvordering

45 Afdeling Volwassenenonderwijs III. Aanwending ICT-punten De puntentabel voor de weging van ICT-punten gelijkgesteld met een onderwijsopdracht. Uren opdracht Wsc. 501 in 20en Wsc. 501 in 21en Wsc. 501 in 22en Wsc. 501 in 24en Wsc. 501 in 25en Wsc. 501 in 29en Wsc. 501 in 30en Aantal punten 1 6 6 6 5 5 4 4 2 13 12 11 10 9 8 3 19 18 17 16 15 13 4 25 24 23 21 20 17 5 32 30 29 26 25 22 21 6 38 36 34 32 30 26 25 7 44 42 40 37 35 30 29 8 50 48 46 42 40 35 34 9 57 54 52 47 45 39 38 10 63 60 57 53 50 43 42 11 69 66 63 58 55 48 46 12 76 72 69 63 60 52 50 13 82 78 74 68 66 56 55 14 88 84 80 74 71 61 59 15 95 90 86 79 76 65 63 16 101 96 92 84 81 70 67 17 107 102 97 89 86 74 71 18 113 108 103 95 91 78 76 19 120 114 109 100 96 83 80 20 126 120 115 105 101 87 84 21 - 126 120 110 106 91 88 22 - - 126 116 111 96 92 23 - - - 121 116 100 97 24 - - - 126 121 104 101 25 - - - - 126 109 105 26 - - - - - 113 109 27 - - - - - 117 113 28 - - - - - 122 118 29 - - - - - 126 122 30 - - - - - - 126

46 Afdeling Volwassenenonderwijs III. Aanwending ICT-punten Bronnen en rechtsgronden: Omzendbrief: Mededeling betreffende ICT-coördinatie: maatregelen vanaf het schooljaar 2005-2006, met referentie: GD/2003/04 en publicatiedatum: 18/07/2003. Decreet van 14/02/2003 BVR van 05/12/2003 betreffende ICT-coördinatie in het onderwijs.

47 Afdeling Volwassenenonderwijs III. Aanwending ICT-punten Vragen ?

48 Aanwending leraarsuren, aanwending basispuntenenveloppe en aanwending ICT-punten contactgegevens

49 Afdeling Volwassenenonderwijs Contact Vragen en opmerkingen over deze infosessie en de behandelde materie:  carolien.denul@ond.vlaanderen.becarolien.denul@ond.vlaanderen.be Vragen betreffende de berekening van het aanwendbare pakket leraarsuren en de puntenenveloppe en overdrachten:  jacques.scalais@ond.vlaanderen.be@ond.vlaanderen.be

50 Afdeling Volwassenenonderwijs Einde van de sessie.

51 Afdeling Volwassenenonderwijs PRETTIG VERLOF!!!


Download ppt "Infosessie aanwending en controle omkadering CVO Caroline De Nul Maandag 2 juli 2012 Dinsdag 3 juli 2012 Donderdag 5 juli 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google