De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

26-7-20141Loopbaanexamen naar niveau A Loopbaanexamen naar niveau A: administratieve en jurisdictionele beroepen Prof. Dr. Alexander De Becker 24 maart.

Verwante presentaties


Presentatie over: "26-7-20141Loopbaanexamen naar niveau A Loopbaanexamen naar niveau A: administratieve en jurisdictionele beroepen Prof. Dr. Alexander De Becker 24 maart."— Transcript van de presentatie:

1 26-7-20141Loopbaanexamen naar niveau A Loopbaanexamen naar niveau A: administratieve en jurisdictionele beroepen Prof. Dr. Alexander De Becker 24 maart 2009

2 Pag. Onderscheid soorten beroepen Administratief beroep -orgaan van actief bestuur -Geen gezag van gewijsde -Wettigheid en opportuniteit Jurisdictioneel beroep - rechtscollege - gezag van gewijsde - enkel wettigheid 26-7-20142 Loopbaanexamen naar niveau A

3 Pag. 26-7-20143 Loopbaanexamen naar niveau A Administratief beroep Vormen: Op basis van orgaan -Willig of oneigenlijk beroep (bij zelfde overheid) -Hiërarchisch beroep (bij hiërarchisch hogere overheid) -Beroep op de toezichthoudende overheid (in het kader van het bestuurlijk toezicht)

4 Pag. 26-7-20144 Loopbaanexamen naar niveau A Administratief beroep Bestaan uitdrukkelijke normatieve bepaling: - Ja, georganiseerd administratief beroep -Neen, geen georganiseerd administratief beroep Gevolgen voor opstarten procedure bij de Raad van State - enkel ontvankelijk na uitputting georganiseerd administratief beroep - stuiting duurt tot mededeling inzake het gevolg van eht ingesteld administratief beroep

5 Pag. 26-7-20145 Loopbaanexamen naar niveau A Jurisdictioneel beroep -Rechterlijke uitspraak (kan rechter zijn maar ook orgaan van actief bestuur) Vormelijk criterium - Onpartijdigheid en onafhankelijkheid Formele criteria - motiveringsverplichting ruimer - verplichting om uitspraak te doen - geschil dient aanhangig te zijn gemaakt (t.o.v. ultra petita beslissingen) - enkel uitspraak over opgeworpen middelen (uitz. Ambtshalve op te werpen middelen en Middelen van openbare orde)

6 Pag. 26-7-20146 Loopbaanexamen naar niveau A Jurisdictionele beroepen Materiële onderscheidingscriteria: - specifieke beslissing in specifieke zaak (meestal inter partes karakter: uitz. Raad van State) - enkele wettigheidstoets - geschil definitief besechten (gezag van gewijsde)

7 Pag. 26-7-20147 Loopbaanexamen naar niveau A Gevolgen onderscheid Drie voorname gevolgen: -T.a.v. de handeling: Bij beslissing jurisdictioneel beroep einde aan het geschil; niet zo bij administratief beroep vernietiging, intrekking, opheffing -T.a.v. de rechtszoekende: tegensprekelijk debat in een jurisdictioneel beroep, niet zo bij administratief beroep motivering verschillend - T.a.v. de procedure: bij beroep tegen jurisdictionele beslissing in laatste aanleg valt de oorspronkelijke tegenpartij uit het geding, niet zo bij adm.beroep

8 Pag. 26-7-20148 Loopbaanexamen naar niveau A Subjectieve rechten Twee vormen: - jurisdictioneel monisme (België negentiende eeuw) Artikel 144 GW en toenmalige interpretatie artikel 145 GW - jurisdictioneel pluralisme (oprichting Raad van State o.b.v. artikel 145 en 146 GW) verschil tussen subjectieve en objectieve geschillen verschil tussen burgerlijke en politieke rechten (rechtspraak Grondwettelijk Hof: materieel criterium)

9 Pag. 26-7-20149 Loopbaanexamen naar niveau A Monisme/ Dualisme verschil tussen burgerlijke en politieke rechten (rechtspraak Grondwettelijk Hof: materieel criterium) Raad van State: - politieke rechten -objectief contentieux

10 Pag. 26-7-201410 Loopbaanexamen naar niveau A Gewone rechter Toepassing artikel 159 Grondwet: Onverminderd verklaren van onwettige administratieve rechtshandelingen - ook door administratieve rechtscolleges - wetten formele zin - alle overheidshandelingen (complexe rechtshandeling)

11 Pag. Gewone rechter - rechtstreekse aanvechting van overheidsdaden - administratieve feitelijkheid - kort geding (mileuverenigingen: stakingsvordering) 26-7-201411 Loopbaanexamen naar niveau A

12 Pag. Gewone rechter - overheidsaansprakelijkheid: – jurisprudentiële evolutie (voor 1920: imperiumhandelingen en bestuursdaden en na 1920: fout van het bestuur) van externe over interne onwettigheid naar zorgvuldigheidsplicht(wegverkeersteken arrest) 26-7-201412 Loopbaanexamen naar niveau A

13 Pag. Gewone rechter Overheidsaansprakelijkheid - jurisdictionele aspecten: –Koepokinentingsarrest – Aansprakelijkheid wetgevende macht (Francovich) – Ontwikkeling beginselen van behoorlijk bestuur – Verschaffen onjuiste informatie 26-7-201413 Loopbaanexamen naar niveau A

14 Pag. Gewone rechter Overheidsaansprakelijkheid: Jurisdictionele ontwikkeling: Vernietiging door de raad van State levert bewijs van een fout 26-7-201414 Loopbaanexamen naar niveau A

15 Pag. Gewone rechter Overheidsaansprakelijkheid: Jurisdictionele ontwikkeling - aansprakelijkheid rechterlijke macht (Anca- arrest) - foutloze overheidsaansprakelijkheid (verstoorde evenwicht) - pagina’s 916 tot en met 918 (bijzondere aansprakelijk): niet te kennen 26-7-201415 Loopbaanexamen naar niveau A

16 Pag. Gewone rechter Overheidsaansprakelijkheid: Ten aanzien van het personeel - orgaan of aangestelde (achterhaald) - wet 10 februari 2003 cf. Arbeidsovereenkomstenwet 26-7-201416 Loopbaanexamen naar niveau A

17 Pag. De Raad van State - afdeling wetgeving - afdeling bestuursrechtspraak 26-7-201417 Loopbaanexamen naar niveau A

18 Pag. De Raad van State Afdeling wetgeving: - verlenen van adviezen aan wetgevende vergaderingen, federale regering, gemeenschaps- en gewestregeringen en eht Verenigd College - opmaken van tekst van voorontwerpen van wet, decreet, ordonnantie, besluit, reglement of amendement uitgaande van een regeringsleider 26-7-201418 Loopbaanexamen naar niveau A

19 Pag. Raad van State Afdeling wetgeving: - coördinatie van wetgeving - rol bij bevoegdhseidcontrole en bij belangen/bevoegdheidsconflict 26-7-201419 Loopbaanexamen naar niveau A

20 Pag. Raad van State Afdeling wetgeving: - facultatief advies Vz. Wetgevende vergadering - facultatief advies voor leden van regeringen over wetsvoorstellen en amendementen 26-7-201420 Loopbaanexamen naar niveau A

21 Pag. Raad van State Afdeling wetgeving: Verplicht advies - Vz ingeval één derde leden erom verzoekt of meerderheid leden taalgroep, of twaalf leden parl. Overlegcomm. (K en S) 26-7-201421 Loopbaanexamen naar niveau A

22 Pag. Raad van State Afdeling wetgeving: Verplichte raadpleging door leden van regering bij ontwerpen van wet en reglementaire besluiten Uitz: teksten buiten klassieke wetgeving; hoogdringdheid (uitz. Voorontwerpen) 26-7-201422 Loopbaanexamen naar niveau A

23 Pag. Raad van State Afdeling wetgeving: Sancties: geen voor wetgeving, onwettigheid voor besluiten Kenmerken advies: - niet-bindend - juridisch - beredeneerd 26-7-201423 Loopbaanexamen naar niveau A

24 Pag. Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak: - annulatieberoep - administratieve cassatierechter 26-7-201424 Loopbaanexamen naar niveau A

25 Pag. Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak: Annulatieberoep (artikel 14 RvSt-wet): - wegens machtsoverschrijding - wegens machtsafwending - niet-naleving van substantiële of opstraf van nietigheid voorgeschreven vormvereiste Telkens onwettigheid 26-7-201425 Loopbaanexamen naar niveau A

26 Pag. Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak annulatieberoep: - externe onwettigheid (onbevoegdheid en niet-naleving vormvoorwaarden) - interne onwettigheid: inhoud bestuurshandeling 26-7-201426 Loopbaanexamen naar niveau A

27 Pag. Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak: Annulatieberoep: - externe onwettigheid: –Onbevoegdheid (ratione loci, ratione temporis, ratione materiae) –Niet-naleving vormvoorwaarde (adviezen, hoorplicht, motivering, etc.) 26-7-201427 Loopbaanexamen naar niveau A

28 Pag. Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak: Annulatieberoep: Interne onwettigheid: - inhoud bestuurshandeling (discretionaire bevoegdheid) - machtsafwending (gebruik bevoegdheid voor ander doel) 26-7-201428 Loopbaanexamen naar niveau A

29 Pag. Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak: - ontvankelijkheid belang: persoonlijk, rechtstreeks, griefhoudend, actueel, wettig, functioneel, door de wet erkend Uitvoerbare beslissing; eenzijdige beslissing Impliciete afwijzing Belgische administratieve overheden Georganiseerd administratief beroep 26-7-201429 Loopbaanexamen naar niveau A

30 Pag. Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak Termijn: zestig dagen – Heropening door arrest Grondwettelijk Hof –Heropening door onbevoegdheid andere rechtbank 26-7-201430 Loopbaanexamen naar niveau A

31 Pag. Raad van State 26-7-201431 Loopbaanexamen naar niveau A Afdeling bestuursrechtspraak Gevolgen arresten – vernietiging ex tunc en erga omnes –Heropening door onbevoegdheid andere rechtbank – afwijzing enkel over voorgelegd geschil

32 Pag. Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak: - administratief kort geding: – Schorsing van adm. Rechtshandelingen – Twee voorwaarden: - ernstige middelen (zie andere procedure) - moeilijk te herstellen ernstig nadeel - één verzoekschrift 26-7-201432 Loopbaanexamen naar niveau A

33 Pag. Raad van State Administratieve cassatierechter: - subjectief adm. Geschil – Raad voor vreemdelingenzaken, raad voor studievoortgangsbeslissingen 26-7-201433 Loopbaanexamen naar niveau A

34 Pag. Raad van State Administratieve cassatierechter: - cassatie tegen laatste aanleg gewezen beslissingen - geen belang vereist Gevolgen - inter partes - terug naar jurisdictioneel orgaan dat beslissing had genomen. 26-7-201434 Loopbaanexamen naar niveau A


Download ppt "26-7-20141Loopbaanexamen naar niveau A Loopbaanexamen naar niveau A: administratieve en jurisdictionele beroepen Prof. Dr. Alexander De Becker 24 maart."

Verwante presentaties


Ads door Google