De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bekwaamheidsbewijzen prestatiestelsel gewoon secundair onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bekwaamheidsbewijzen prestatiestelsel gewoon secundair onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Bekwaamheidsbewijzen prestatiestelsel gewoon secundair onderwijs

2 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
inhoud structuur secundair onderwijs structuur hoger onderwijs: bachelor – master bekwaamheidsbewijzen: samenstelling bepaling bevoegdheden categorieën: rechten en plichten de praktijk prestatiestelsel gelijkgestelde uren niet-Vlaamse studiebewijzen opleiding schoolsecretariaten

3 1. structuur secundair onderwijs
Sinds : HBO5 verpleegkunde Secundair na secundair onderwijs (Se-n-se) 4de graad BSO 3de lj van de 3de graad BSO opleiding schoolsecretariaten

4 1. structuur secundair onderwijs
opleiding schoolsecretariaten

5 2. Structuur hoger onderwijs
vanaf graduele overstap bachelor en master ipv. kandidaat, gegradueerde en licentiaat bachelor: Professioneel gerichte bachelor Academische bachelor opleiding schoolsecretariaten

6 2. Structuur hoger onderwijs
Professioneel gerichte bachelor Beroepspraktijk Uitstroom naar arbeidsmarkt Bachelor in het onderwijs Academische bachelor Vooral doorstroming naar masteropleiding master opleiding schoolsecretariaten

7 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

8 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

9 3. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling
Basisdiploma Nuttige ervaring Bewijs van pedagogische bekwaamheid Artistieke ervaring opleiding schoolsecretariaten

10 3. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling
basisdiploma Diploma van apotheker, licentiaat, doctor, master, professioneel gerichte bachelor Studiebewijs van lager beroepssecundair onderwijs Verschillende soorten: brevet, diploma, getuigschrift,… Verschillende niveaus: HOLT, HOKT, SO,… opleiding schoolsecretariaten

11 3. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling
nuttige ervaring Vak- of beroepservaring verworven buiten het onderwijs Aanvraag vooral voor leraar TV en PV en voor technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Als noodzakelijk onderdeel van het bekwaamheidsbewijs Voor berekening geldelijke anciënniteit opleiding schoolsecretariaten

12 3. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling
bewijs van pedagogische bekwaamheid Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid Geaggregeerde voor het SO – groep 1 (GLSO) Geaggregeerde voor het SO – groep 2 (GHSO) Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Onderwijzer en kleuteronderwijzer Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Diploma van leraar uitgereikt door een specifieke lerarenopleiding opleiding schoolsecretariaten

13 3. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling
BPB GESCHRAPT SINDS Voortgezette lerarenopleiding zorgverbreding en remediërend leren Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs Voorgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs en remedial teaching Voortgezette studie van remedial teacher Voortgezette lerarenopleiding buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bekwaamheidsgetuigschrift tot het geven van buitengewoon onderwijs opleiding schoolsecretariaten

14 3. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling
artistieke ervaring In het kunstsecundair onderwijs Voor kunstvakken en bijhorende praktische vakken Voldoend geacht bekwaamheidsbewijs Geen geldelijke anciënniteit! opleiding schoolsecretariaten

15 4. Bepaling bevoegdheden
ambten Wervingsambten: leraar, godsdienstleraar, begeleider, opvoeder, administratief medewerker Selectieambten: technisch adviseur, adjunct-directeur, coördinator (centrum DBSO) Bevorderingsambten: technisch adviseur-coördinator, directeur (ook van een autonome instelling centrum DBSO), beheerder opleiding schoolsecretariaten

16 4. Bepaling bevoegdheden
voor leraren bepaalt het BB Vakken (AV, TV, PV en KV) Graden (1ste, 2de, 3de en 4de graad, Se-n-Se, HBO5) Onderwijsvormen (ASO, KSO, TSO en BSO) opleiding schoolsecretariaten

17 5. categorieën: rechten en plichten
vereiste bekwaamheidsbewijzen voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen andere bekwaamheidsbewijzen opleiding schoolsecretariaten

18 5. categorieën: rechten en plichten
vereiste bekwaamheidsbewijzen Voorwaarden: basisdiploma = zelfde specialiteit als het vak BPB voor SO nuttige ervaring erkend voor het vak Voorbeeld: Master in de geologie + BPB = VE AV aardrijkskunde HSTO Hotel + 3 jaar NE + BPB = VE PV en TV hotel opleiding schoolsecretariaten

19 5. categorieën: rechten en plichten
niveau van diploma: 1ste graad + 2de graad BSO: Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) HOKT + BPB Bachelor (PBA) (kwalificatie) + BPB HSO + BPB + 3 jaar NE opleiding schoolsecretariaten

20 5. categorieën: rechten en plichten
2de gr. ASO, TSO en KSO en 3de en 4de gr. BSO, HBO5: HOLT + BPB Master + BPB (incl. manama, GAS, GGS) Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) HOKT + BPB Bachelor (PBA) (kwalificatie) + BPB HSO + BPB + 3 jaar NE Master na Master, gediplomeerde in de aanvullende studiën (GAS), gediplomeerde in de gespecialiseerde studiën (GGS) opleiding schoolsecretariaten

21 5. categorieën: rechten en plichten
3de graad ASO, TSO en KSO en Se-n-Se: HOLT + BPB Master + BPB (incl. manama, GAS, GGS) HOKT + BPB Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) Bachelor (PBA) (kwalificatie) + BPB HSO + BPB + 3 jaar NE Master na Master, gediplomeerde in de aanvullende studiën (GAS), gediplomeerde in de gespecialiseerde studiën (GGS) opleiding schoolsecretariaten

22 5. categorieën: rechten en plichten
aanstelling Alle vakken waarvoor VE bezoldiging Afhankelijk van diplomaniveau, ambt en voor de leraar, van het vak, de graad en de onderwijsvorm voorrang bij tijdelijke aanstelling Na 720 dagen dienstanciënniteit, waarvan minstens 600 dagen effectief gepresteerd, gespreid over tenminste 3 schooljaren (TADD) opleiding schoolsecretariaten

23 5. categorieën: rechten en plichten
vaste benoeming: een recht én een plicht Benoeming mogelijk Geldt voor alle vakken waarvoor VE Rechten en plichten automatisch gekoppeld School moet opdracht VB garanderen Personeelslid moet opdracht VB aanvaarden opleiding schoolsecretariaten

24 5. categorieën: rechten en plichten
voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen Voorwaarden: Basisdiploma verschillend van specialiteit van het vak BPB + onderwijzer + kleuteronderwijs + bachelor in het onderwijs: lager en kleuteronderwijs Nuttige ervaring erkend voor het vak Erkende artistieke ervaring (KSO) Voorbeeld: Diploma ASO + BPB + 3 jaar NE mechanica = VO voor TV en PV mechanica PBA autotechnologie + BPB = VO voor TV en PV elektriciteit opleiding schoolsecretariaten

25 5. categorieën: rechten en plichten
niveau van diploma: 1ste graad + 2de graad BSO: Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) HOKT + BPB Bachelor + BPB (incl. banaba, acad. bachelor) HSO + BPB + 3 jaar NE LSO + BPB + 6 jaar NE BPB + 9 jaar NE opleiding schoolsecretariaten

26 5. categorieën: rechten en plichten
2de gr. ASO, TSO en KSO en 3de en 4de gr. BSO en HBO5: HOLT + BPB Master + BPB Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) HOKT + BPB Bachelor + BPB (incl. banaba, acad. bachelor) HSO + BPB + 3 jaar NE LSO + BPB + 6 jaar NE BPB + 9 jaar NE opleiding schoolsecretariaten

27 5. categorieën: rechten en plichten
3de graad ASO, TSO en KSO en Se-n-Se: HOLT + BPB Master + BPB HOKT + BPB Bachelor + BPB (incl. banaba, acad. bachelor) HSO + BPB + 3 jaar NE LSO + BPB + 6 jaar NE BPB + 9 jaar NE opleiding schoolsecretariaten

28 5. categorieën: rechten en plichten
aanstelling Alle vakken waarvoor VO School heeft vrije keuze tussen VE en VO bezoldiging Afhankelijk van diplomaniveau, ambt en voor de leraar, van het vak, de graad en de onderwijsvorm Salarisschaal VO = VE opleiding schoolsecretariaten

29 5. categorieën: rechten en plichten
voorrang bij tijdelijke aanstelling Na 720 dagen dienstanciënniteit (per vak), waarvan minstens 600 dagen effectief gepresteerd, gespreid over tenminste 3 schooljaren (TADD) vaste benoeming Benoeming mogelijk Geldt enkel voor vak waarvoor benoemd met VO opleiding schoolsecretariaten

30 5. categorieën: rechten en plichten
Beveiliging rechten en plichten: Geen verplichting VO-vak te geven waarvoor geen VB Leraar kan geen VO-vak opeisen waarvoor geen VB Voorbeeld: Diploma PBA Agro- en Biotechnologie + BPB VE voor TV agrarische technieken, TV landbouw en TV tuinbouw Opdracht en benoeming: 15u TV landbouw en 5u TV verkoop (VO) Benoeming geldt voor TV landbouw en TV verkoop maar ook voor TV agrarische technieken en TV tuinbouw opleiding schoolsecretariaten

31 5. categorieën: rechten en plichten
andere bekwaamheidsbewijzen Basisdiploma (nog) niet in orde BPB (nog) niet in orde NE (nog) niet in orde NOODOPLOSSING! Aanstelling is slechts beperkt mogelijk: Interim max. 97 dagen > 97 dagen mits geen geschikte kand. met VE of VO (verklaring op eer) Wanneer nog geen BPB behaald opleiding schoolsecretariaten

32 5. categorieën: rechten en plichten
Bezoldiging: Lagere bezoldiging dan VE en VO Voorrang bij tijdelijke aanstelling Kan geen TADD verkrijgen Vaste benoeming Niet mogelijk opleiding schoolsecretariaten

33 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
6. De praktijk via elektronisch programma BBSO-on-line van ambt naar diploma van diploma naar ambt en voor de leraar van vak naar diploma van diploma naar vak Opmerking: Ten minste HOLT  ten minste master Ten minste HOKT  ten minste PBA opleiding schoolsecretariaten

34 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
6. De praktijk de salarisschaal bepalen: wordt toegekend afhankelijk van het ambt en voor de leraar, van de onderwijsvorm, de rubricering van de vakken, de graden en het diplomaniveau opleiding schoolsecretariaten

35 6. De praktijk: salarisberekening
belastbaar inkomen bedrijfsvoorheffing = NETTO salaris  Zie cursus bruto/netto salaris opleiding schoolsecretariaten

36 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
7. prestatiestelsel Minimum Maximum 1ste graad Leraar AV, KV, TV, PV, Klassenraad, Klassendirectie, begeleider 22 23 2de graad Leraar AV, KV, TV, Klassenraad, Klassendirectie, begeleider Leraar PV 21 29 30 3de graad 20 4de graad BSO, Se-n-Se en HBO5 opleiding schoolsecretariaten

37 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
8. Gelijkgestelde uren uren die geen lesuren zijn: Bijzonder pedagogische taken Leren en Werken Anderstalige nieuwkomers GOK Klassenraad en klassendirectie Seminarie Taak- en functiedifferentiatie opleiding schoolsecretariaten

38 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
8. Gelijkgestelde uren vakken die gelijkgesteld moeten worden: AV exploratie AV expressie AV sociale activiteit opleiding schoolsecretariaten

39 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
8. Gelijkgestelde uren drie categorieën BPT-uren, GOK-uren,… Exploratie, expressie, sociale activiteit Klassenraad en klassendirectie opleiding schoolsecretariaten

40 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
8. Gelijkgestelde uren rubricering BPT, GOK-uren Zoals vak waarmee gelijkgesteld (AV, TV, PV, KV) Exploratie, expressie, sociale activiteit Altijd AV, ongeacht vak waarmee gelijkgesteld Klassenraad en klassendirectie opleiding schoolsecretariaten

41 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
8. Gelijkgestelde uren bezoldiging en prestaties: Gelijkstellen met één van de vakken/specialiteiten afhankelijk van het bekwaamheidsbewijs Bezoldiging obv. gelijkstelling Voorbeeld: Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs met OE Engels 1ste graad: AV exploratie (Engels) Prestatiestelsel: 22sten Salarisschaal: 301 opleiding schoolsecretariaten

42 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
8. Gelijkgestelde uren opgelet bij TBS/OB: Reaffecteren in uren waarmee gelijkgesteld Voorbeeld: Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs met OE Engels 2de graad: 5u AV exploratie (Engels) Opdrachtbreuk: 5/21 TBS/OB: reaffecteren voor AV Engels  Zie cursus TBS/OB opleiding schoolsecretariaten

43 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
8. Gelijkgestelde uren gelijkstelling met Latijn, Grieks, Klassieke studiën en Antieke cultuur in de 1ste graad indien GHSO Klassieke filologie: BPT, GOK-uren: salarisschaal 501 Exploratie, expressie, sociale activiteiten: salarisschaal 301 Klassenraad en klassendirectie: salarisschaal 501 opleiding schoolsecretariaten

44 9. Niet-Vlaamse studiebewijzen
conformiteitsattest wat? Professionele erkenning in de Europese Economische Ruimte van een erkend lerarendiploma wie? Onderdanen van de Europese Economische Ruimte, d.i. de 28 lidstaten van de Europese Unie + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen hoe? Erkenning door NARIC opleiding schoolsecretariaten

45 9. Niet-Vlaamse studiebewijzen
gelijkwaardigheiderkenning wat? Officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van 2 diploma’s wie? Iedereen in het bezit van een erkend niet-Vlaams studiebewijs Uitzondering: toegang tot beschermde beroepen, bijv. advocaat, arts,… opleiding schoolsecretariaten

46 9. Niet-Vlaamse studiebewijzen
hoe? Erkenning door de Vlaamse minister van Onderwijs of zijn gemachtigde Procedure via NARIC voorbeelden: opleiding schoolsecretariaten

47 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

48 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

49 9. Niet-Vlaamse studiebewijzen
meer informatie: NARIC-Vlaanderen Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) Afdeling Dienstverlening EVC Naric-Vlaanderen Hendrik Consciencegebouw – Toren C – 2de verdieping Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL opleiding schoolsecretariaten

50 9. NIET-VLAAMSE STUDIEBEWIJZEN
OPGEPAST: taalvereisten Europees Referentiekader voor Talen (ERK) 3 niveaus: A, B en C Telkens 2 tussenniveaus: A1 en A2, B1 en B2, C1 en C2 Taalkennis bewijzen door Bekwaamheidsbewijs Taalexamen zie cursus indiensttreding opleiding schoolsecretariaten

51 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Nuttige links opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Bekwaamheidsbewijzen prestatiestelsel gewoon secundair onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google