De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar invoering van het nieuwe examenprogramma Woudschoten Chemie Conferentie Chemistry 2 Chemistry 2 – 3 november 2012 Emiel de Kleijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar invoering van het nieuwe examenprogramma Woudschoten Chemie Conferentie Chemistry 2 Chemistry 2 – 3 november 2012 Emiel de Kleijn."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar invoering van het nieuwe examenprogramma Woudschoten Chemie Conferentie Chemistry 2 Chemistry 2 – 3 november 2012 Emiel de Kleijn

2 Historie 1999 (1998) Invoering van de 2 e fase VWO: Scheikunde 1: 400 SLU VWO: Scheikunde 1,2: 520 SLU HAVO: Scheikunde: 280 SLU

3 Historie 2007 Invoering van de vernieuwde 2 e fase VWO: Scheikunde 440 SLU, waarvan 60 % van de stof op het Centraal Examen bevraagd mag worden. HAVO: Scheikunde 280 SLU + 40 SLU (ANW), waarvan 60 % van de stof op het Centraal Examen bevraagd mag worden.

4 Toekomst Augustus 2013 in alle 4 e klassen havo en vwo Invoering van de nieuwe examenprogramma’s voor Biologie, Natuurkunde en Scheikunde VWO: Scheikunde 440 SLU, waarvan 60 % van de stof op het Centraal Examen bevraagd mag worden. HAVO: Scheikunde 320 SLU, waarvan 60 % van de stof op het Centraal Examen bevraagd mag worden. (ANW is opgenomen in subdomein A 15.)

5 Vernieuwing van scheikunde 2002: De Verkenningscommissie Scheikunde met het rapport: Bouwen aan scheikunde 2003: Commissie vernieuwing scheikunde HAVO en VWO met het rapport: Chemie tussen context en concept 2007: Start van het examenexperiment met 12 HAVO en 8 VWO pilotscholen Doel: Nieuw examenprogramma te ontwikkelen en te toetsen of het nieuwe examenprogramma onderwijsbaar, haalbaar en toetsbaar is

6 Syllabuscommissie Cris Bertona (voorzitter, UL) Emiel de Kleijn (secretaris, SLO) Martin Waals (CvE, Philips van Horne College) Dick Hennink (Cito) Jan Apotheker (Stuurgroep NS, RuG) Huib van Drooge (NVON, Zaanlandslyceum) Coen Klein Douwel (Christelijk Lyceum Veenendaal) Roel van Daalen (Schoterscholengemeenschap,Haarlem) Jan van Lune (Stellingwerfcollege, Oosterwolde)

7 Opdracht syllabuscommissie Het “in de geest van de vernieuwing” schrijven van de specificatie van de subdomeinen, die op het Centraal Examen (CE) bevraagd worden.

8 Syllabus De syllabus kan jaarlijks bijgesteld worden indien dat noodzakelijk is. Dit kan om klachten gaan die via de examenlijn zijn binnengekomen. Vernieuwingen zouden ook opgenomen kunnen worden indien noodzakelijk. Het globaal examenprogramma kan niet bijgesteld worden tenzij er een nieuw examenprogramma komt.

9 Oude examenprogramma Domein A: Vaardigheden Domein B: Stoffen, structuur en binding Domein C: Koolstofchemie Domein D: Biochemie Domein E: Kenmerken van reacties Domein F: Chemische techniek Domein G: Zuren en basen Domein H: Redox

10 Nieuwe examenprogramma HAVO Domein A: Vaardigheden Domein B: Kennis van stoffen en materialen Domein C: Kennis van chemische processen en kringlopen Domein D: Ontwerpen en experimenten in de chemie Domein E: Innovatieve ontwikkelingen in de chemie Domein F: Processen in de chemische industrie Domein G: Maatschappij en chemische technologie

11 Nieuwe examenprogramma VWO Domein AVaardigheden Domein B Stoffen en materialen in de chemie Domein CChemische processen en behoudswetten Domein DOntwikkelen van chemische kennis Domein EInnovatie en chemisch onderzoek Domein FIndustriële (chemische) processen Domein GMaatschappij, chemie en technologie

12 Vaardigheden A1 t/m A4: algemene, die voor alle vakken gelden A5 t/m A9: Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden, vergelijkbaar voor Na, Sk en Bi A10 t/m A 15: Chemische vakvaardigheden A10: Gebruiken / Toepassen van chemische concepten

13 A 10 Dit subdomein bevat vakbegrippen (sk,bi & na), die niet in de rest van de syllabus voorkomt. (vwo par.2.1.1. pg 7) Scheikundige vakbegrippen zoals bv het begrip onvolledige verbranding, titratie. Biologische vakbegrippen zoals bv bloed Natuurkundige vakbegrippen zoals bv druk, stroomsterkte

14 A 11 t/m 15 A11: Redeneren in termen van context-concept A12: Redeneren in termen van structuur- eigenschappen: macroscopische eigenschappen in relatie brengen met structuren op meso- en microniveau (pg. 13 vwo; specificatie & voetnoot) A13: Redeneren over systemen, verandering en energie A 14: Redeneren in termen van duurzaamheid A 15:Redeneren over ontwikkelen van chemische kennis

15 Handelingswerkwoorden Gebaseerd op 'scientific competencies' genoemd in PISA '09 opgesteld ihkv TIMMS; Trends in International Mathematics and Science Study Handelingwerkwoorden geven aan op welk beheersingsniveau een leerling een bepaald vakbegrip /concept moeten kennen. De vraagstelling mag niet dit beheersingsniveau te boven gaan.

16 TIMMS Beheersingsniveau SubniveauChemische kennisHandelingswerkwoorden TIMMS I Weten 1In chemische verschijnselen en bij waarnemingen chemische vakbegrippen benoemen en herkennen en in deze situatie toelichten. Benoemen Herkennen Toelichten TIMMS II Toepassen 2Concepten en daaraan gerelateerde vakbegrippen kunnen gebruiken en beschrijven in een standaardprobleemstelling. Berekenen (eenvoudig) Beschrijven Aangeven Gebruiken 3Concepten en daaraan gerelateerde vakbegrippen met elkaar in verband brengen en daarmee een sluitende redenering geven. Verklaren Relateren aan Verbanden leggen tussen Berekenen (meer variabelen) Redeneren over / met behulp van TIMMS III Redeneren 4Analyseren met behulp van concepten en vakbegrippen bij een ontwerp van een product en voorstellen formuleren bij het maken van een aanpassing of een verbetering van een proces of een product. Analyseren Berekenen (complex) Conclusies trekken Voorstellen formuleren 5Toepassen van concepten en vakbegrippen bij het doen van onderzoek in complexe probleemstellingen en resultaten kritisch beoordelen en effecten van verbetervoorstellen beoordelen. Voorspellingen doen Beoordelen Beargumenteren

17 Verschil havo met vwo (1) B4 Bindingen, structuren en eigenschappen HAVO: de kandidaat kan op basis van kennis van aanwezige structuren en de bindingen in en tussen deeltjes een macroscopische eigenschap van een stof VERKLAREN VWO: de kandidaat kan op basis van kennis van structuren en de bindingen in en tussen deeltjes eigenschappen van stoffen en materialen VERKLAREN en omgekeerd vanuit de eigenschappen van stoffen of materialen structuren VOORSPELLEN

18 Verschil havo met vwo (2) F1 Industriële processen HAVO: de kandidaat kan gegeven industriële processen BESCHRIJVEN in blokschema's, rendementsberekeningen maken, en kan AANGEVEN hoe aspecten van 'groene chemie' bij het ontwerp van een proces een rol spelen VWO: de kandidaat kan industriële processen BESCHRIJVEN in blokschema's, hieraan berekeningen uitvoeren en voorstellen voor aanpassingen FORMULERENormuleren en BEOORDELEN

19 Domein B t/m G Domein A is verplicht voor CE en SE Van domein B t/m G worden 60 % van de subdomeinen bevraagd op het CE. De specificatie van deze 60 % met het domein A is de syllabus. De overige 40 % van de domein B t/m G worden beschreven in de Handreiking

20 Globale indeling domeinen Domein A Vaardigheden Domeinen B t/m D (kern)concepten Domeinen E t/m Gcontext* gerelateerd *)De in de syllabus genoemde contexten mogen bij ce-opgaven als bekend verondersteld worden; andere contexten behoeven een toelichting

21 Domein B, een basis domein HAVO: Kennis van stoffen en materialen VWO: Stoffen en materialen in de chemie In dit domein lijkt voor deel op het oude domein B met alle stof / eigenschappen relatie Overzicht van alle stoffen wat de kenniscomponenten betreft. Niet alleen van zouten en moleculaire stoffen, maar ook van metalen en koolstofchemie

22 Domein C, een basis domein HAVO: Kennis van chemische processen en kringlopen VWO: Chemische processen en behoudswetten In dit domein: chemische reacties, chemisch rekenen, energieberekeningen, evenwichtsreacties, reactiekinetiek en behoudswetten

23 Domein D HAVO: Ontwerpen en experimenten in de chemie VWO: Ontwikkelen van chemische kennis In de domein komen de scheidingsmethoden en voor VWO ook een aantal analysemethodes Polymerisatie

24 Domein E HAVO: Innovatieve ontwikkelingen in de chemie VWO: Innovatie en chemisch onderzoek Structuur/eigenschappen in toepassingen Alleen VWO: stereochemie en specificiteit

25 Domein F HAVO: Processen in de chemische industrie VWO: Industriële (chemische) processen De bekende industriele chemie met nieuw: b.v atoomefficiëntie, groene processen, energiehuishouding, energieomzettingen.

26 Domein G HAVO: Maatschappij en chemische technologie VWO: Maatschappij, chemie en technologie Chemie van het leven met de biochemie HAVO: Milieueisen VWO: Milieueffectrapportage

27 Rol van contexten X-as: inrichting en vormgeving lesmateriaal (hoe) Y-as: selectie inhoud: wat wordt behandeld (wat)

28 Rol van contexten Functionele contexten Contexten die vastgelegd zijn in het examenprogramma F5 duurzaamheid & G2 gezondheid Didactische contexten Contexten die gebruikt worden om kennis te illustreren of om kennis toe te passen

29 Context-Concept (1) Context als illustratie Context om kennis en vaardigheden toe te passen; conceptuele vakstructuur bepaalt inrichting en de leerinhoud vh lesmateriaal bijv. ontledingsreacties; toepassing fotopapier Context als verbinding Context bepaalt de inrichting vh lesmateriaal; de conceptuele vakstructuur bepaalt de leerinhoud. Bijv. Wat hebben planten nodig? Zouten of Eet je gezond

30 Context-Concept (2) Context centraal Conceptuele vakstructuur wordt losgelaten; de context bepaalt de leerinhoud (de scooter van de 21 e eeuw); need-to-know Context op afstand Het lesmateriaal is vormgegeven langs de conceptuele vakstructuur; de context bepaalt de leerinhoud (beroepscontext van een analist of diëtist)

31 Havo: WEL in 2007 – NIET in 2013 Triviale namen Neerslagreacties Homologe reeks Sterkte ox/red uit TB48 en rx voorspellen (C1 7&8) Evenwichten (incl. sterk-zwak z/b) (wel SE C4) Naamgeving organisch beperkt (B1 14&15) Productie van ammoniak en aardolie Waswerking van zeep

32 Havo: NIET in 2007 – WEL in 2013 Micro-meso-macro (A12) Nieuwe materialen (B4 & B5) Substitutiereactie (C1.9) Energieberekeningen (C3 1/5) Balansen en kringlopen (C7 1&2) Groene chemie (F1 & F2) Duurzaamheid-brandstofcel-vergisting (F3 1&4)

33 Vwo: WEL in 2007 – NIET in 2013 Triviale namen Neerslagreacties Elektronegativiteit Oxideren primair/secundair alcohol Stikstofkringloop Verzeping Zuur/base reactie voorspellen mbv TB49 Amfolyten Absorbtie spectra UV-VIS-IR Titratiecurve, indicatorkeuze Hoeveelheid stof mbv Lambert-Beer

34 Vwo: NIET in 2007 – WEL in 2013 Micro-meso-macro (A12) Deeltjesmodellen (B1 1/3 & 12/13) Nieuwe materialen (B4 1&2, E1.1) VSEPR(B4.3)(Valentie-Schil-Elektronen-Paar-Repulsie) Behoudswetten en kringlopen (C3) Reactiemechanisme (C4 3/5) Reactiewarmtes (C6 3&4) Polymerisatiereacties (D3 2&3) Groene Chemie(F2 1/3)(atoomefficiëntie/E-factor) Duurzaamheid (F3 1&4) Energieomzettingen (G3 1&2)

35 Pilotopgave NS CE VWO-2012-I Opgave: Biodiesel uit plantaardig afval Nieuw –vraag 21 (16/25): energie(verbruik) –Vraag 22: atoomefficiëntie Alle vragen relevant voor de centrale context (geleerde) concepten wendbaar toepassen –vraag 17, 18 en 25

36 Schoolhandreiking Invulling SE-deel –H8 vb van hoe scholen het ingevuld hebben –H2.4 overeenkomsten en verschillen havo/vwo

37 37 maatschappelijke ontwikkelingen meer instroom in bèta-techniek opleiding nodig: kwaliteit en kwantiteit snelle ontwikkelingen in wetenschap en technologie ambities, mede na knelpuntenanalyse betere uitvoerbaarheid van de programma's meer succes van leerlingen in vervolgonderwijs meer samenhang binnen het vak en tussen de bètavakken meer relevantie en actualiteit geleerde concepten wendbaar kunnen gebruiken extra ambitie blijvende vernieuwing bèta-onderwijs Aanleiding voor deze vernieuwing!

38 38 missie bijdragen aan blijvende professionalisering van docenten in voortgezet en hoger onderwijs bijdragen aan blijvende ontwikkeling van het onderwijs in de bètavakken versterken van de aansluiting tussen vo en ho en zo bijdragen aan verhoging van studiesucces in het hoger onderwijs. Doel van brsp’s & vsp’s

39 39 RegioUniversiteitHogeschool NijmegenRUHAN NoordRUGNHL, van Hall Larenstein, Hanze Hogeschool Den Haag – DelftTUDHHS, Betaknooppunt EindhovenTU/eFontys Hogescholen LeidenULHogeschool Leiden OostUTSaxion, Windesheim LimburgUMTechnocentrum Zuid Limburg, HS Zuyd UtrechtUUHogeschool Utrecht AmsterdamUvA / VUHvA en InHolland-Alkmaar WageningenWURVan Hall Larenstein Zeeland Hogeschool Zeeland BRSP’s en VSP’s

40 40 over invoering, syllabi en handreiking: www.betanova.nl www.betanova.nl over steunpunten: www.betasteunpunten.nlwww.betasteunpunten.nl over voorbeeldlesmateriaal: www.nieuwescheikunde.nl, www.examenexperiment.nl, www.scheikundeinbedrijf.nl en http://opencourseware.weblog.tudelft.nl www.nieuwescheikunde.nl www.examenexperiment.nl www.scheikundeinbedrijf.nl http://opencourseware.weblog.tudelft.nl over (pilot)examens www.cito.nlwww.cito.nl Informatie


Download ppt "Op weg naar invoering van het nieuwe examenprogramma Woudschoten Chemie Conferentie Chemistry 2 Chemistry 2 – 3 november 2012 Emiel de Kleijn."

Verwante presentaties


Ads door Google