De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CONTEXT-CONCEPT CHEMIE IN DE ONDERBOUW? HENRY PLUIM, LINDE COLLEGE WOLVEGA FER COENDERS, UNIVERSITEIT TWENTE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CONTEXT-CONCEPT CHEMIE IN DE ONDERBOUW? HENRY PLUIM, LINDE COLLEGE WOLVEGA FER COENDERS, UNIVERSITEIT TWENTE."— Transcript van de presentatie:

1 CONTEXT-CONCEPT CHEMIE IN DE ONDERBOUW? HENRY PLUIM, LINDE COLLEGE WOLVEGA FER COENDERS, UNIVERSITEIT TWENTE

2  Knelpunten en oplossingen voor huidige chemie onderwijs  Scheikunde op VMBO en kenmerken VMBO leerling  Ontwikkelingen  Vernieuwde elementen in de bovenbouw  Voorbeelden context onderwijs VMBO 2 e klas  Conclusies IN DEZE WERKGROEP

3  Maatschappelijk beeld van de chemie  Chemische industrie en onderzoek onzichtbaar  Imago schoolvak  Motivatie van leerlingen voor scheikunde en bètavakken  Keurslijf examenprogramma  Samenhang in en tussen vakprogramma’s ontbreekt. KNELPUNTEN MET SCHEIKUNDE ONDERWIJS ( a ) (a) Bouwen aan scheikunde, 2002

4  Chemie achter producten en processen, innovatie.  Maatschappelijke, beroepsgerichte, experimentele en theoretische contexten.  Context-concept, wisselwerking tussen context en concept  Moleculaire opbouw materie  Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en eigen keuzes van de docent of leerling.  Twee centrale concepten:  Molecuulconcept  Micro-macro concept OPLOSSINGEN (b) (b) Chemie tussen context en concept, 2003

5 IN EEN PLAATJE

6  NaSk2 scheikunde  NaSk1 (natuurkunde met beetje scheikunde)  NaSk2 staat onder druk:  Wetsvoorstel NaSk2 als keuzevak, door minister voorlopig ingetrokken. Edoch: scholen bieden dit vak niet of als keuzevak aan.  Aantal leerlingen met NaSk2 neemt af. SCHEIKUNDE OP HET VMBO GL EN TL

7  is praktisch en toepassingsgericht ingesteld  wil dat leerstof liefst zo concreet mogelijk wordt aangeboden (toepassingen, voorbeelden bedenken, oefenen)  heeft moeite met zoeken, interpreteren en verwerken van informatie (bruikbaarheid, betrouwbaarheid)  heeft veel ondersteuning nodig bij regulatie- en motivationele activiteiten DE VMBO – LEERLING

8  Meer aansluiten belevingswereld leerlingen  Didactische werkvormen die discussie en samenwerking bevorderen  Begeleiding door leeftijdsgenoten (peer tutoring)  Begeleiding door volwassenen van buitenaf (mentorcoaching)  Inter-etnische ontmoetingen tussen uiteenlopende leerlingen •Werkplekkenstructuur (WPS) •Een deel in leerbedrijven •Hangt wel af van het niveau van de leerling •Gebrek aan stageplaatsen wordt opgevangen door op school complete werkplekken uit een bedrijf na te maken •Probleemgestuurd onderwijs (PGO) ONTWIKKELINGEN

9 SCHEIKUNDE ONDERBOUW H/V EN VMBO Scheikunde NuContext-concept Achterliggende filosofie Leertheorie Organiserend principe Rol contexten Rol en soort practicum Rol docent en leerlingen

10 HANDELINGSWERKWOORDEN Gebruikte handelingswerkwoorden in de examenprogramma’s scheikunde TIMMS Beheersings- niveau SubniveauChemische kennis Handelingswerkwoorden TIMMS I Weten 1 In chemische verschijnselen en bij waarnemingen chemische vakbegrippen benoemen en herkennen en in deze situatie toelichten. Benoemen Herkennen Toelichten TIMMS II Toepassen 2 Concepten en daaraan gerelateerde vakbegrippen kunnen gebruiken en beschrijven in een standaardprobleemstelling. Berekenen (eenvoudig) Beschrijven Aangeven Gebruiken 3Concepten en daaraan gerelateerde vakbegrippen met elkaar in verband brengen en daarmee een sluitende redenering geven. Verklaren Relateren aan Verbanden leggen tussen Berekenen (meer variabelen) Redeneren over / met behulp van

11 VERVOLG HANDELINGSWERKWOORDEN TIMMS Beheersings- niveau SubniveauChemische kennis Handelingswerkwoorden TIMMS III Redeneren 4 Analyseren met behulp van concepten en vakbegrippen bij een ontwerp van een product en voorstellen formuleren bij het maken van een aanpassing of een verbetering van een proces of een product. Analyseren Berekenen (complex) Conclusies trekken Voorstellen formuleren 5Toepassen van concepten en vakbegrippen bij het doen van onderzoek in complexe probleemstellingen en resultaten kritisch beoordelen en effecten van verbetervoorstellen beoordelen. Voorspellingen doen Beoordelen Beargumenteren

12  ChIK: fasen in een module  Viervlaksschemie  TUE  van Hiele niveaus  5 E’s (stercollecties van vo-content) DIDACTISCHE ORDENING:

13  Chemie in Producten (Joke van Aalsvoort 2000) voor 3 havo/vwo en vmbo (2006)  Achtergrond: weinig betekenisvol onderwijs tot dusver (‘waarom moet ik dit leren?’)  Producten die in een maatschappelijke behoefte worden voorzien als uitgangspunt (bv brandstoffen of geneesmiddelen). Wat is het nut van deze producten? VOORBEELD MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT

14 Achterliggende filosofie: •Kennismaking met scheikunde als keuzevak leerjaar 3 •Context •LOB •Referentierekenen (rekentoets)  Vuurwerk  Organiseren van een sportdag  Koffie als trendy drankje VOORBEELD GEBRUIK CONTEXT IN 2 E KLAS TL LINDE COLLEGE, WOLVEGA

15  Merken Ranja  Groepswerk (iedere groep eigen merk)  Verdunning: wanneer lekkerste? OPDRACHTEN 1.Bedenk de instructie om leerlingen een verdunningsreeks te laten maken. 2.Bedenk nu de instructie om leerlingen te laten uitreken hoeveel liter ranja ze moeten kopen om 35 liter verdunde drank te laten maken van de vijfde verdunning uit de serie. SPORTDAG: RANJA VOOR DE DEELNEMERS

16 VERDUNNINGSREEKS IN BEELD

17 EEN AANTAL FOTO’S

18  Heet water maken  Bonen of gemalen bonen?  Koffiepad of gemalen koffie?  Filterkoffie: senseo of snelfiltermaling?  Koffiepad en theezakje! OPDRACHT  Bedenk de instructie om leerlingen de koffie in een koffiepad vergelijken met koffie van snelfiltermaling op stofeigenschappen. KOFFIE

19 VERWERKINGSOPDRACHT nask •experimenten interview artikel •verwerking Nederlands •vakintergratie

20 Conclusies  Wenselijk?  Mogelijk?  Draagt het bij tot oplossing knelpunten?  Welke contexten gebruiken?  Mate van leerlingsturing?  Aansluiting op bovenbouw?  ………. CONTEXT-CONCEPT ONDERWIJS IN DE ONDERBOUW?

21

22  Zie Handboek leerlijn en toetslijn Nieuwe Scheikunde 1. Scientific literacy:  Understanding aspects of the science content  Understanding the scientific approach  Understanding science as a social enterprise 2. Competentievelden (tabel pag 25-26:  Chemische methoden om kennis te ontwikkelen over chemie  Communiceren over chemie  Chemiekennis verwerven en gebruiken  Beoordelen van chemie  Vijf niveaus van beheersing UITGANGSPUNTEN - AFBAKENING

23 Concepten: - natuurlijke - natuurwetenschappelijke: - definieer/beschrijf - kenmerkende voorbeelden - oefenen, met uitleg door ll. 3. Overzicht concepten, waarom belangrijk?? -Gebruiken van eerder geleerde concepten (sk, bio, na, wi) -Uitbreiden van eerder geleerde concepten -Leren van nieuwe concepten 4 typen contexten: a. Maatschappelijke context b.Beroepsgerichte c.Experimentele d.Theoretische AFBAKENING CONCEPTEN

24 4. Didactische structuur Van aanbod- naar vraag-gestuurd -ChIK * introductiefase, * nieuwsgierigheid en planningsfase * verwerkingsfase * verankeringsfase -Of op andere manier, maar zeker: * leerlingen actief * differentiatie * groepjes (tweetallen en/of grotere) AFBAKENING VERVOLG DIDACTISCHE STRUCTUUR

25 5. Functie: wat wil de context bereiken. Kan eventueel per fase (ChIK) worden ingevuld. * motiveren * thema introduceren * voorkennis activeren * vragen oproepen enz AFBAKENING FUNCTIE CONTEXTEN

26 AFBAKENING PERSPECTIEF 6. Perspectief: welke doelstellingen uit het scheikundeonderwijs bereiken. * dagelijkse praktijk chemici * beslissingen nemen * historische reflectie * uitbreiden van kennis en inzicht (theoretisch, experimenteel) * technisch ontwerp

27 7.Rol of activiteit: hoe gaan leerlingen de context verkennen: vanuit het beroep: * ontwerpen * consumeren * verzorgen * enz vanuit burger: * consumeren * beslissen * beoordelen AFBAKENING ROL/ACTIVITEIT


Download ppt "CONTEXT-CONCEPT CHEMIE IN DE ONDERBOUW? HENRY PLUIM, LINDE COLLEGE WOLVEGA FER COENDERS, UNIVERSITEIT TWENTE."

Verwante presentaties


Ads door Google