De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MASP.be Luchtvracht processen en berichten MASP Augustus 26, 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "MASP.be Luchtvracht processen en berichten MASP Augustus 26, 2008"— Transcript van de presentatie:

1 MASP.be Luchtvracht processen en berichten MASP Augustus 26, 2008

2 AGENDA ICS Processen en berichten ECS Processen en berichten

3 ICS Processen en berichten

4 Entry Summary Declaration : pre-arrival
Wetgeving: art. 36bis, 3: persoon die de goederen in de gemeenschap binnenbrengt art. 36bis, 4 delegatiemogelijkheden … In geval van luchtvrachtcargo: ENS wordt ingediend door de goederenbehandelaar of door de douane-agent Bericht standaard: Voor goederenbehandelaar: IATA FWB/FHL Voor douane-agent: XML Taxud specificatie In geval van koerierdiensten: ENS wordt ingediend door de carrier XML Taxud specificatie wordt gebruikt Issues: Krijgt de handler de informatie op tijd van de luchtvaartmaatschappijen? FWB en FHL kunnen op verschillende tijdstippen door verschillende actors worden ingediend. Douane moet hier rekening mee houden Zijn er data elementen in de FWB/FHL die niet kunnen aangeleverd worden? Het advanced intervention bericht IE351 zal worden geïmplementeerd door gebruik te maken van het FSU TGC bericht. In het geval van luchtvracht betekent dit dat er bij landing een controle zal plaatsvinden : Aangever : Goederenbehandelaar : Office of first Entry E_ENS_DAT (IE315) E_ENS_ACK (IE328) E_ENS_REJ (IE316) Risico analyse IE351

5 ENS: Berichten mapping pre-arrival
Berichten specificaties pre-arrival: ENS uitsturen : FWB/FHL/FFM of XML ENS antwoord : FNA of FMA (of XML) IE351 : FSU TGC (of XML) Diversion: Geen equivalente IATA berichten Carrier stuurt dit bericht Is de situatie IE325 realistisch? Msg ID Message in MASP IE315 (ENS) FWB / FHL/FFM IE316 (ENS rejection) FNA IE328 (ENS validation + MRN) FMA IE313 (ENS Amendment) FWB/FHL/FFM IE304 (ENS amendment ok) IE305 (ENS amendment nok) IE351 (Advanced intervention) FSU TGC IE323 (Diversion request) XML Taxud IE324 (Diversion request ok) IE325 (Diversion request nok)

6 ENS data elementen In bijgeleverd excel document

7 Arrival Derde landen vluchten (Office of First Entry): in de arrival notificatie IE347 moeten de MRN-’s van de ENS worden doorgegeven EU-vluchten (Office of subsequent entry) : arrival notificatie IE344 moet de volledige beschrijving van de goods items doorsturen Issue : Na analyse van de mapping met FFM is gebleken dat er grote discrepancies bestaan tussen de noden van de IE347 & IE344 en het IATA FFM bericht. De goederenbehandelaar zal deze berichten doorsturen Issue: er werd geconstateerd dat in het geval van office of subsequent entry, het kan zijn dat er naast de geïmporteerde goederen, er tevens communautaire goederen in de lading kunnen zitten. Deze moeten geïdentificeerd kunnen worden vermits het geen zin heeft dat Douane hier risico analyse op doet. OFE OSE Handler Arrival notification : IE 344 ( MRN _ Item ) 347 ArrivalNotificationValResult 348 () 345 ENS request 302 NoValidENS available 346 NatRskAssessment ENS Response 303

8 Arrival berichten Berichten specificaties arrival:
IE347 : FWB/FHL/FFM IE344 : FWB/FHL/FFM Positief antwoord : FMA Arrival notification rejection: FNA IE361: Controle notificatie : FSU TGC IE322 : Controle negatief : FSU TGC IE330 : Geen controle : FSU CCD IE329 : Controle positief : FSU CCD Wie ? Art 40 AWDA “… persoon die de goederen het douanegebied van de Gemeenschap heeft binnengebracht of, in voorkomend geval, door de persoon die zich met het vervoer van de goederen belast nadat deze zijn binnengebracht.” In BE in geval van luchtvracht ?de handler? -> IATA berichten Msg Taxud ID Message Support in MASP IE347 FWB/FHL/FFM IE348 FMA IE349 FNA IE344 IE345 IE346 IE361 FSU TGC IE322 IE330 FSU CCD IE329

9 FFM Data elementen In bijgeleverd excel document

10 ECS Processen en berichten

11 ECS Overzicht Process Export
ECS Phase 2 process start vanuit SAD (IE515) Trader at Export = aangever Trader at Exit = carrier maar voor luchtvracht gedelegeerd aan handler CBW: Art. 182bis, 1 CTW: art. 280, 285, 285bis Risico analyse Presentation at Exit + goods exit CTW Art. 796quater Export Risico analyse

12 ECS vereenvoudigde procedures onvolledige aangifte
CTW Art Het douanekantoor van uitvoer kan op verzoek van de aangever aangiften ten uitvoer aanvaarden die niet alle in bijlage 37 genoemde gegevens bevatten. Deze aangiften bevatten echter ten minste de in bijlage 30 bis genoemde gegevens voor een onvolledige aangifte. Wanneer het goederen betreft waarop rechten bij uitvoer van toepassing zijn, of andere maatregelen in het kader van het gemeenschappelijke landbouwbeleid, bevatten de aangiften ten uitvoer alle voor de toepassing van deze rechten of maatregelen vereiste gegevens. 2. De artikelen 255 tot en met 259 zijn van overeenkom-stige toepassing op aangiften ten uitvoer.

13 ECS vereenvoudigde procedures vereenvoudigde aangifte
CTW Art De vergunning om een vereenvoudigde aangifte ten uitvoer in te dienen wanneer de goederen bij de douane worden aangebracht, wordt verleend op schriftelijk verzoek van de aangever, dat alle voor de verlening van de vergunning benodigde gegevens bevat, en volgens de in de artikelen 261 en 262 genoemde voorwaarden en bepalingen, die overeenkomstig worden toegepast. 2. De vereenvoudigde aangifte bevat ten minste de in bijlage 30 bis genoemde gegevens voor een vereenvoudigde aangifte. De artikelen 255 tot en met 259 zijn van overeenkomstige toepassing.”

14 ECS vereenvoudigde procedures aangifte op administratief document …
CTW Art. 288 “1. De Lid-Staten kunnen bepalen dat een handels- of administratief document of enige andere informatiedrager wordt gebruikt in plaats van het enig document, wanneer de uitvoer in zijn geheel op het grondgebied van een zelfde Lid-Staat wordt afgewikkeld of wanneer in deze mogelijkheid is voorzien in een overeenkomst die de administraties van de betrokken Lid-Staten hebben gesloten. 2. De in lid 1 bedoelde documenten of informatiedragers bevatten ten minste de in bijlage 30 bis genoemde gegevens voor de te gebruiken procedure. Dit document of deze informatiedrager gaat vergezeld van een verzoek ten uitvoer. De douaneautoriteiten kunnen toestaan, dat dit verzoek wordt vervangen door een algemene aanvraag, mits de marktdeelnemer de douaneautoriteiten de informatie heeft verstrekt die deze voor het verrichten van de risicoanalyse en de controle van de goederen nodig achten. De algemene aanvraag heeft betrekking op uitvoertransacties in een bepaalde periode. De aangever verwijst in de voor uitvoer gebruikte documenten of informatiedragers naar de vergunning.”.

15 ECS vereenvoudigde procedures Domiciliëring (1)
CTW Art. 285: “1. Voor het vertrek van de goederen van de in artikel 283 bedoelde plaatsen voldoet de toegelaten exporteur aan de volgende verplichtingen: a) hij meldt dit vertrek bij het douanekantoor van uitvoer door de indiening van een vereenvoudigde aangifte ten uitvoer, als bedoeld in artikel 282; b) hij stelt de douaneautoriteiten alle documenten ter beschikking die voor de uitvoer van de goederen zijn vereist. 2. De toegelaten exporteur kan een volledige aangifte ten uitvoer indienen in plaats van een vereenvoudigde aangifte ten uitvoer. In dit geval vervalt het vereiste van een aanvullende aangifte dat is vastgesteld in artikel 76, lid 2, van het Wetboek.”

16 ECS – vereenvoudigde procedures Domiciliering (2)
CTW Art. 285bis ontheffing van het indienen van een vereenvoudigde aangifte “1. De douaneautoriteiten kunnen de toegelaten exporteur ontheffen van de verplichting tot het indienen van een vereenvoudigde aangifte ten uitvoer bij het douanekantoor van uitvoer vóór elk vertrek van goederen. Deze ontheffing wordt uitsluitend verleend indien de erkende exporteur aan de volgende voorwaarden voldoet:: a) hij stelt het douanekantoor van uitvoer in kennis van elk vertrek, op de door dat kantoor voorgeschreven wijze; b) hij verstrekt de douaneautoriteiten alle informatie die deze voor een risicoanalyse nodig hebben, voordat de goederen van de in artikel 283 bedoelde plaatsen vertrekken of hij houdt deze informatie ter beschikking van de douaneautoriteiten; c) hij schrijft de goederen in zijn administratie in. De in de eerste alinea, onder c), bedoelde inschrijving kan worden vervangen door een andere door de douaneautoriteiten vereiste formaliteit die overeenkomstige waarborgen biedt. De inschrijving vermeldt de datum waarop zij plaatsvindt, en bevat de voor de identificatie van de goederen noodzakelijke gegevens. 2. In bepaalde bijzondere omstandigheden die voortvloeien uit de aard van de goederen en de snelle opeenvolging van de uitvoertransacties, kunnen de douaneautoriteiten tot 30 juni 2009 de toegelaten exporteur ontheffen van de in lid 1, eerste alinea, onder a) en b), bedoelde vereisten, mits hij het douanekantoor van uitvoer alle inlichtingen verstrekt die dat noodzakelijk acht om de goederen zo nodig voor het vertrek ervan te kunnen onderzoeken. In dat geval geldt de inschrijving van de goederen in de administratie van de toegelaten exporteur als vrijgave.”

17 ECS - aankomstmelding CTW 796 quater + mededeling in BS 16/08/2007

18 ECS Exit Process Summary Declaration
Predeparture gegevens (IE615) worden gestuurd naar de Office of Exit In het merendeel van de gevallen zullen de pre-departure gegevens verstrekt worden met een SAD+ die vanaf 1/7/2009 zal in voege treden. Naargelang de toegepaste procedure kan dit een aangifte type A, B, of D, of E zijn (zie ook vorige slide) Person lodging SD = Carrier (Handler) Douane-agent Wetgeving: Art. 182 quater VO 2913/1992 Art. 842 bis e.v. VO 2454/1993 CTW - Art. 592ter: ≥ 30 min voor vertrek vanuit de luchthaven in de E.G. : Person Lodging SD : Person Lodging SD : Trader (Carrier) at Exit : Trader (Carrier) at Exit Actual : Office of Exit Actual : Office of Exit : Local Authority at Exit : Local Authority at Exit 1: E_EXS_DAT (IE615) Trader at Exit = carrier maar voor luchtvracht gedelegeerd aan handler 3: E_EXS_ACK (IE628) 4: E_ARR_EXT (IE507) 5: E_EXT_CTR (IE561) 6: E_EXT_PAP (IE592) 7: E_EXT_REL (IE525) 8: E_EXT_NOT (IE590)

19 Office of Export masp.be@minfin.fed.be Bericht id Commentaar
MASP Format voor luchtvracht IE504 Aan te passen voor 1875 security amendment SAD Amendment acceptatie IE505 Geen aanpassing nodig SAD Amendment rejected IE509 SAD Cancellation accepted IE513 SAD Amendment IE514 SAD Cancellation IE515 (Uitvoer aangifte) In het merendeel van de gevallen zullen de predeparture gegevens verstrekt worden met een SAD+ die vanaf 1/7/2009 zal in voege treden. Naargelang de toegepaste procedure kan dit een aangifte type A, B, of D, of E zijn. SAD IE516 SAD Rejected IE528 SAD acceptatie + MRN IE529 SAD RELEASE IE551 (No release for export) XML Taxud IE554 (Exit Release request) IE560 (Controle notificatie) IE562 (554 rejected) IE582 ( Request info) IE583 (582 response) IE599 (Export notification)

20 Office of Exit masp.be@minfin.fed.be Bericht id MASP Format Commentaar
IE507 FSU RCS Arrival notification. Bericht wordt gestuurd door de goederenbehandelaar in België. Moet dus IATA CARGOIMP bericht zijn. Dwz goederen zijn toegekomen in de airport of exit. IE508 FNA/FMA Positief/Negatief antwoord gestuurd door Douane aan goederenbehandelaar IE561 FSU TGC Exit control decision notification. Goederenbehandelaar in België moet dit bericht krijgen. IE521 FNA Diversion rejection notification? Kan dit? IE547 FFM/FWB/FHL Manifest (Summiere aangifte) => dit zijn de goederen die effectief op het uitgaand transport zullen geladen worden. Goederenbehandelaar stuurt dit bericht. IE548 IE548 validatie IE522 Bericht wordt gestuurd door Belgische douane naar goederenbehandelaar. Exit refused. Goederen mogen niet geladen worden voor uitgaand verkeer. IE525 FSU CCD Bericht wordt gestuurd door Belgische douane naar goederenbehandelaar. Exit goedgekeurd. Goederen mogen geladen worden voor uitgaand verkeer. IE604 FMA of XML EXS amendment geaccepteerd IE605 FNA of XML Taxud EXS amendment rejected IE613 FFM/FWB/FHL of XML EXS amendment IE615 de EXS kan geïmplementeerd worden met behulp van de XML specificatie van Taxud. In het merendeel van de gevallen zullen de predeparture gegevens verstrekt worden met een SAD+ die vanaf 1/7/2009 zal in voege treden. Naargelang de toegepaste procedure kan dit een aangifte type A, B, of D, of E zijn. IE616 EXS rejected IE628 FMA of XML Taxud EXS geaccepteerd + MRN


Download ppt "MASP.be Luchtvracht processen en berichten MASP Augustus 26, 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google