De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© FPS Finance Belgium 2008 Luchtvracht processen en berichten MASP Augustus 26, 2008 MASP.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© FPS Finance Belgium 2008 Luchtvracht processen en berichten MASP Augustus 26, 2008 MASP.be."— Transcript van de presentatie:

1 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be Luchtvracht processen en berichten MASP Augustus 26, 2008 MASP.be

2 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be AGENDA  ICS Processen en berichten  ECS Processen en berichten

3 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be ICS Processen en berichten

4 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be Entry Summary Declaration : pre-arrival Wetgeving: art. 36bis, 3: persoon die de goederen in de gemeenschap binnenbrengt art. 36bis, 4 delegatiemogelijkheden … In geval van luchtvrachtcargo: –ENS wordt ingediend door de goederenbehandelaar of door de douane-agent –Bericht standaard: Voor goederenbehandelaar: IATA FWB/FHL Voor douane-agent: XML Taxud specificatie  In geval van koerierdiensten: –ENS wordt ingediend door de carrier –XML Taxud specificatie wordt gebruikt  Issues: –Krijgt de handler de informatie op tijd van de luchtvaartmaatschappijen? –FWB en FHL kunnen op verschillende tijdstippen door verschillende actors worden ingediend. Douane moet hier rekening mee houden –Zijn er data elementen in de FWB/FHL die niet kunnen aangeleverd worden?  Het advanced intervention bericht IE351 zal worden geïmplementeerd door gebruik te maken van het FSU TGC bericht. In het geval van luchtvracht betekent dit dat er bij landing een controle zal plaatsvinden : Aangever : Goederenbehandelaar : Office of first Entry E_ENS_DAT (IE315) E_ENS_ACK (IE328) E_ENS_REJ (IE316) Risico analyse IE351

5 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be ENS: Berichten mapping pre-arrival  Berichten specificaties pre-arrival: –ENS uitsturen : FWB/FHL/FFM of XML –ENS antwoord : FNA of FMA (of XML) –IE351 : FSU TGC (of XML) –Diversion: Geen equivalente IATA berichten Carrier stuurt dit bericht Is de situatie IE325 realistisch? Msg IDMessage in MASP IE315 (ENS)FWB / FHL/FFM IE316 (ENS rejection)FNA IE328 (ENS validation + MRN)FMA IE313 (ENS Amendment)FWB/FHL/FFM IE304 (ENS amendment ok)FMA IE305 (ENS amendment nok)FNA IE351 (Advanced intervention)FSU TGC IE323 (Diversion request)XML Taxud IE324 (Diversion request ok)XML Taxud IE325 (Diversion request nok)XML Taxud

6 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be ENS data elementen  In bijgeleverd excel document

7 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be Arrival  Derde landen vluchten (Office of First Entry): in de arrival notificatie IE347 moeten de MRN-’s van de ENS worden doorgegeven  EU-vluchten (Office of subsequent entry) : arrival notificatie IE344 moet de volledige beschrijving van de goods items doorsturen  Issue : Na analyse van de mapping met FFM is gebleken dat er grote discrepancies bestaan tussen de noden van de IE347 & IE344 en het IATA FFM bericht.  De goederenbehandelaar zal deze berichten doorsturen Issue: er werd geconstateerd dat in het geval van office of subsequent entry, het kan zijn dat er naast de geïmporteerde goederen, er tevens communautaire goederen in de lading kunnen zitten. Deze moeten geïdentificeerd kunnen worden vermits het geen zin heeft dat Douane hier risico analyse op doet.

8 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be Arrival berichten Msg Taxud IDMessage Support in MASP IE347FWB/FHL/FFM IE348FMA IE349FNA IE344FWB/FHL/FFM IE345FMA IE346FNA IE361FSU TGC IE322FSU TGC IE330FSU CCD IE329FSU CCD  Berichten specificaties arrival: –IE347 : FWB/FHL/FFM –IE344 : FWB/FHL/FFM –Positief antwoord : FMA –Arrival notification rejection: FNA –IE361: Controle notificatie : FSU TGC –IE322 : Controle negatief : FSU TGC –IE330 : Geen controle : FSU CCD –IE329 : Controle positief : FSU CCD  Wie ? Art 40 AWDA “… persoon die de goederen het douanegebied van de Gemeenschap heeft binnengebracht of, in voorkomend geval, door de persoon die zich met het vervoer van de goederen belast nadat deze zijn binnengebracht.”  In BE in geval van luchtvracht ?de handler? -> IATA berichten

9 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be FFM Data elementen  In bijgeleverd excel document

10 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be ECS Processen en berichten

11 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be ECS Overzicht Process  ECS Phase 2 process start vanuit SAD (IE515)  Trader at Export = aangever  Trader at Exit = carrier maar voor luchtvracht gedelegeerd aan handler Export Presentation at Exit + goods exit Risico analyse CBW: Art. 182bis, 1 CTW: art. 280, 285, 285bis CTW Art. 796quater

12 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be ECS vereenvoudigde procedures onvolledige aangifte  CTW Art. 280 1. Het douanekantoor van uitvoer kan op verzoek van de aangever aangiften ten uitvoer aanvaarden die niet alle in bijlage 37 genoemde gegevens bevatten. Deze aangiften bevatten echter ten minste de in bijlage 30 bis genoemde gegevens voor een onvolledige aangifte. Wanneer het goederen betreft waarop rechten bij uitvoer van toepassing zijn, of andere maatregelen in het kader van het gemeenschappelijke landbouwbeleid, bevatten de aangiften ten uitvoer alle voor de toepassing van deze rechten of maatregelen vereiste gegevens. 2. De artikelen 255 tot en met 259 zijn van overeenkom-stige toepassing op aangiften ten uitvoer.

13 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be ECS vereenvoudigde procedures vereenvoudigde aangifte  CTW Art. 282 1. De vergunning om een vereenvoudigde aangifte ten uitvoer in te dienen wanneer de goederen bij de douane worden aangebracht, wordt verleend op schriftelijk verzoek van de aangever, dat alle voor de verlening van de vergunning benodigde gegevens bevat, en volgens de in de artikelen 261 en 262 genoemde voorwaarden en bepalingen, die overeenkomstig worden toegepast. 2. De vereenvoudigde aangifte bevat ten minste de in bijlage 30 bis genoemde gegevens voor een vereenvoudigde aangifte. De artikelen 255 tot en met 259 zijn van overeenkomstige toepassing.”

14 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be ECS vereenvoudigde procedures aangifte op administratief document …  CTW Art. 288 “ 1. De Lid-Staten kunnen bepalen dat een handels- of administratief document of enige andere informatiedrager wordt gebruikt in plaats van het enig document, wanneer de uitvoer in zijn geheel op het grondgebied van een zelfde Lid-Staat wordt afgewikkeld of wanneer in deze mogelijkheid is voorzien in een overeenkomst die de administraties van de betrokken Lid-Staten hebben gesloten. 2. De in lid 1 bedoelde documenten of informatiedragers bevatten ten minste de in bijlage 30 bis genoemde gegevens voor de te gebruiken procedure. Dit document of deze informatiedrager gaat vergezeld van een verzoek ten uitvoer. De douaneautoriteiten kunnen toestaan, dat dit verzoek wordt vervangen door een algemene aanvraag, mits de marktdeelnemer de douaneautoriteiten de informatie heeft verstrekt die deze voor het verrichten van de risicoanalyse en de controle van de goederen nodig achten. De algemene aanvraag heeft betrekking op uitvoertransacties in een bepaalde periode. De aangever verwijst in de voor uitvoer gebruikte documenten of informatiedragers naar de vergunning.”.

15 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be ECS vereenvoudigde procedures Domiciliëring (1)  Domiciliëring –CTW Art. 285: “1. Voor het vertrek van de goederen van de in artikel 283 bedoelde plaatsen voldoet de toegelaten exporteur aan de volgende verplichtingen: a) hij meldt dit vertrek bij het douanekantoor van uitvoer door de indiening van een vereenvoudigde aangifte ten uitvoer, als bedoeld in artikel 282; b) hij stelt de douaneautoriteiten alle documenten ter beschikking die voor de uitvoer van de goederen zijn vereist. 2. De toegelaten exporteur kan een volledige aangifte ten uitvoer indienen in plaats van een vereenvoudigde aangifte ten uitvoer. In dit geval vervalt het vereiste van een aanvullende aangifte dat is vastgesteld in artikel 76, lid 2, van het Wetboek.”

16 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be ECS – vereenvoudigde procedures Domiciliering (2)  CTW Art. 285bis ontheffing van het indienen van een vereenvoudigde aangifte “1. De douaneautoriteiten kunnen de toegelaten exporteur ontheffen van de verplichting tot het indienen van een vereenvoudigde aangifte ten uitvoer bij het douanekantoor van uitvoer vóór elk vertrek van goederen. Deze ontheffing wordt uitsluitend verleend indien de erkende exporteur aan de volgende voorwaarden voldoet:: a) hij stelt het douanekantoor van uitvoer in kennis van elk vertrek, op de door dat kantoor voorgeschreven wijze; b) hij verstrekt de douaneautoriteiten alle informatie die deze voor een risicoanalyse nodig hebben, voordat de goederen van de in artikel 283 bedoelde plaatsen vertrekken of hij houdt deze informatie ter beschikking van de douaneautoriteiten; c) hij schrijft de goederen in zijn administratie in. De in de eerste alinea, onder c), bedoelde inschrijving kan worden vervangen door een andere door de douaneautoriteiten vereiste formaliteit die overeenkomstige waarborgen biedt. De inschrijving vermeldt de datum waarop zij plaatsvindt, en bevat de voor de identificatie van de goederen noodzakelijke gegevens. 2. In bepaalde bijzondere omstandigheden die voortvloeien uit de aard van de goederen en de snelle opeenvolging van de uitvoertransacties, kunnen de douaneautoriteiten tot 30 juni 2009 de toegelaten exporteur ontheffen van de in lid 1, eerste alinea, onder a) en b), bedoelde vereisten, mits hij het douanekantoor van uitvoer alle inlichtingen verstrekt die dat noodzakelijk acht om de goederen zo nodig voor het vertrek ervan te kunnen onderzoeken. In dat geval geldt de inschrijving van de goederen in de administratie van de toegelaten exporteur als vrijgave.”

17 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be ECS - aankomstmelding  CTW 796 quater + mededeling in BS 16/08/2007

18 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be ECS Exit Process Summary Declaration  Predeparture gegevens (IE615) worden gestuurd naar de Office of Exit  In het merendeel van de gevallen zullen de pre-departure gegevens verstrekt worden met een SAD+ die vanaf 1/7/2009 zal in voege treden. Naargelang de toegepaste procedure kan dit een aangifte type A, B, of D, of E zijn (zie ook vorige slide) : Person Lodging SD Actual : Office of Exit : Trader (Carrier) at Exit : Local Authority at Exit 4: E_ARR_EXT (IE507) 6: E_EXT_PAP (IE592) 7: E_EXT_REL (IE525) 5: E_EXT_CTR (IE561) 1: E_EXS_DAT (IE615) 3: E_EXS_ACK (IE628) 8: E_EXT_NOT (IE590) Person lodging SD = Carrier (Handler) Douane-agent Wetgeving: Art. 182 quater VO 2913/1992 Art. 842 bis e.v. VO 2454/1993 CTW - Art. 592ter: ≥ 30 min voor vertrek vanuit de luchthaven in de E.G. Trader at Exit = carrier maar voor luchtvracht gedelegeerd aan handler

19 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be Office of Export Bericht idCommentaarMASP Format voor luchtvracht IE504Aan te passen voor 1875 security amendmentSAD Amendment acceptatie IE505Geen aanpassing nodigSAD Amendment rejected IE509Geen aanpassing nodigSAD Cancellation accepted IE513Aan te passen voor 1875 security amendmentSAD Amendment IE514Geen aanpassing nodigSAD Cancellation IE515 (Uitvoer aangifte) Aan te passen voor 1875 security amendment In het merendeel van de gevallen zullen de predeparture gegevens verstrekt worden met een SAD+ die vanaf 1/7/2009 zal in voege treden. Naargelang de toegepaste procedure kan dit een aangifte type A, B, of D, of E zijn.SAD IE516 Geen aanpassing nodigSAD Rejected IE528Aan te passen voor 1875 security amendmentSAD acceptatie + MRN IE529Aan te passen voor 1875 security amendmentSAD RELEASE IE551 (No release for export)XML Taxud IE554 (Exit Release request)XML Taxud IE560 (Controle notificatie) XML Taxud IE562 (554 rejected)XML Taxud IE582 ( Request info)XML Taxud IE583 (582 response)XML Taxud IE599 (Export notification)SAD RELEASE

20 © FPS Finance Belgium 2008 masp.be@minfin.fed.be Office of Exit Bericht idMASP FormatCommentaar IE507FSU RCS Arrival notification. Bericht wordt gestuurd door de goederenbehandelaar in België. Moet dus IATA CARGOIMP bericht zijn. Dwz goederen zijn toegekomen in de airport of exit. IE508FNA/FMAPositief/Negatief antwoord gestuurd door Douane aan goederenbehandelaar IE561 FSU TGCExit control decision notification. Goederenbehandelaar in België moet dit bericht krijgen. IE521FNADiversion rejection notification? Kan dit? IE547FFM/FWB/FHL Manifest (Summiere aangifte) => dit zijn de goederen die effectief op het uitgaand transport zullen geladen worden. Goederenbehandelaar stuurt dit bericht. IE548FNA/FMAIE548 validatie IE522FSU TGCBericht wordt gestuurd door Belgische douane naar goederenbehandelaar. Exit refused. Goederen mogen niet geladen worden voor uitgaand verkeer. IE525FSU CCD Bericht wordt gestuurd door Belgische douane naar goederenbehandelaar. Exit goedgekeurd. Goederen mogen geladen worden voor uitgaand verkeer. IE604 FMA of XMLEXS amendment geaccepteerd IE605 FNA of XML TaxudEXS amendment rejected IE613 FFM/FWB/FHL of XMLEXS amendment IE615 FFM/FWB/FHL of XMLde EXS kan geïmplementeerd worden met behulp van de XML specificatie van Taxud. In het merendeel van de gevallen zullen de predeparture gegevens verstrekt worden met een SAD+ die vanaf 1/7/2009 zal in voege treden. Naargelang de toegepaste procedure kan dit een aangifte type A, B, of D, of E zijn. IE616 FNA of XML TaxudEXS rejected IE628 FMA of XML TaxudEXS geaccepteerd + MRN


Download ppt "© FPS Finance Belgium 2008 Luchtvracht processen en berichten MASP Augustus 26, 2008 MASP.be."

Verwante presentaties


Ads door Google