De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plaatsing van de goederen onder een douaneregeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plaatsing van de goederen onder een douaneregeling"— Transcript van de presentatie:

1 Plaatsing van de goederen onder een douaneregeling
Schriftelijke aangifte Normale procedure art. 62 t/m 75 CBW en art. 198 t/m 221 CTW gebruik van het enig administratief document Vereenvoudigde procedure art. 76 CBW en art. 253 CTW onvolledige aangifte (art. 253 lid 1 CTW) vereenvoudigde aangifte (art. 253 lid 2 CTW) domiciliëringsprocedure (art. 253 lid 3 CTW)

2 Plaatsing van de goederen onder een douaneregeling
Andere aangiften (art. 77 CBW) met behulp van EDI art. 222 t/m 224 CTW mondelinge aangifte of aangifte door enige andere handeling art. 225 t/m 238 CTW andere handelingen Goederen zonder handelskarakter, bagage,.... Postverkeer

3 VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES
Art. 253 t/m 289 CTW onvolledige aangifte : aangifte die niet alle vereiste gegevens bevat en waarbij niet alle nodige bescheiden zijn gevoegd vereenvoudigde aangifte : plaatsing van de goederen onder voorlegging van een vereenvoudigde aangifte, waarna een aanvullende aangifte wordt ingediend die een algemeen, periodiek of samenvattend karakter kan hebben domiciliëringsprocedure : plaatsing van goederen onder de dou-aneregeling in bedrijfsruimten belanghebbende of in andere door douaneautoriteiten aangewezen of goedgekeurde plaatsen Toepasselijk bij : In vrij verkeer brengen Douane-entrepots, actieve veredeling, behandeling onder dou-anetoezicht en tijdelijke invoer Passieve veredeling Uitvoer Bijzonder aandachtspunt = art. 278 CTW (aanzuivering van een economische douaneregeling)

4 VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES
Vereenvoudigde (versnelde) procedure bij invoer Doel : Goederen vrijgeven zodra zij zijn aangebracht, zonder dat aangifte is ingediend Voorwaarden : schriftelijk verzoek voldoende borg onderschrijven verbintenis Toepasselijk op alle goederen waarvoor nog douaneformaliteiten dienen vervuld

5 VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES
Vereenvoudigde (versnelde) procedure bij invoer Toepasselijke procedure : voorlopige aangifte (= handelsdocument) met alle bijbehorende documenten definitieve aangifte : indienen op werkdag volgend op dag aanvaarding voorlopige aangifte

6 VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES
Vereenvoudigde (versnelde) procedure bij invoer Goederen uitgesloten van procedure : Alle aan accijns onderworpen producten Goederen met ambtshalve onderwerping T1-goederen met melding “AV GOEDEREN”

7 VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES
Vereenvoudigde (versnelde) procedure bij uitvoer Doel : Goederen vrijgeven zonder dat aangifte is inge-diend Voorwaarden : schriftelijk verzoek onderschrijven verbintenis

8 VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES
Vereenvoudigde (versnelde) procedure bij uitvoer Toepasselijke procedure : enkel mogelijk indien kantoor van uitvoer = kantoor van uitgang of aanzuivering op kantoor van uitgang mogelijk voorlopige aangifte (= handelsdocument) met alle bijbehorende documenten definitieve aangifte : indienen op werkdag volgend op dag aanvaarding voorlopige aangifte

9 VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES
Vereenvoudigde (versnelde) procedure bij uitvoer Goederen uitgesloten van procedure : Goederen uitgevoerd met aanspraak op restitutie (behoudens toegestane afwijking) Goederen verzonden met EX/EU/COM 2 of 3 Goederen onderworpen aan sanitaire regelingen Goederen uitgevoerd met oog op terugbetaling indirecte belastingen

10 VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES
Maandelijkse globalisatie bij in-of uitvoer Aanvraag : Schriftelijk Vergunning in regel afgeleverd door Centrale Administratie Douane & Accijnzen Voorwaarden : machtiging Administratie BTW (verlegging) machtiging NBB verbintenis en zekerheid

11 VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES
Maandelijkse globalisatie bij in-of uitvoer Bewegingen uitgesloten van procedure : Landbouwgoederen Bij inning agrarische elementen, anti-dumpingrechten en compenserende rechten, accijnzen Bijzondere bestemmingen, tariefcontingenten AV, BOD, PV, TI, AV-PREFIN, Prefinanciering entrepot Aangifte ten verbruik met vrijstelling BTW krachtens art. 40 of art. 39 quater BTW-wetboek Uitvoer van goederen met terugbetaling van rechten Invoer met gebruikmaking van preferentieel stelsel van goederen die aan communautaire toezichtregeling zijn onderworpen tot op het ogenblik van de wederinstelling van het tarief "derde landen"

12 VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES
Maandelijkse globalisatie bij in-of uitvoer Procedure : elke in- of uitvoer : factuur of verzendingsnota met minimumgegevens + bijbehorende bescheiden elke donderdag van week volgend op week in- of uitvoer documenten voorgaande douaneregelingen voorleggen op aangeduid douanekantoor (domiciliëringsprocedure) ten laatste zesde werkdag maand volgend op maand in-of uitvoer globale aangifte(n) voorleggen op aangeduid douanekantoor

13 Vereenvoudiging bij vertrek en/of bestemming
Bij communautair of gemeenschappelijk douanevervoer (vertrek en aankomst) en/of uitvoer Doel : goederen verifiëren en vrijgeven in fabriek of magazijnen groothandelaar of douane-expediteur en vervoer laten gebeuren zonder dat goederen eerst worden aangeboden bij een douanekan-toor

14 Vereenvoudiging bij vertrek en/of bestemming
Toepassing procedure in België : indienen schriftelijk verzoek bij de Administratie D&A voorwaarden : gemiddeld één zending per week behande-len (mag ook detailzending zijn) administratie voeren die toelaat goederen-bewegingen te controleren ten overstaan aanvrager geen ernstige inbreuken op stuk belastingwetgeving of strafrecht vastgesteld

15 Vereenvoudiging bij vertrek en/of bestemming
Procedure kan niet toepasselijk op : uitvoer van goederen met terugbetaling of kwijtschelding rechten tijdelijke uitvoer met oog op wederinvoer met vrijstelling (indien machtiging douane noodzakelijk) invoer met vrijstelling indien machtiging douane noodzakelijk aangifte met tariefcontingenten


Download ppt "Plaatsing van de goederen onder een douaneregeling"

Verwante presentaties


Ads door Google