De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Landelijke oefening “Waterproef” Programmamanager TMO Ruurd Reitsma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Landelijke oefening “Waterproef” Programmamanager TMO Ruurd Reitsma."— Transcript van de presentatie:

1 1 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Landelijke oefening “Waterproef” Programmamanager TMO Ruurd Reitsma

2 2 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Hurrican Gustav 270808

3 3 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Hurricane Gustav - "We are going to hope for the best, but we're preparing for the worst," Bobby Jindal said Wednesday (270808). - Governor Louisiana

4 4 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Hurrican Gustav 270808 - Mayor C. Ray Nagin issued the city's first mandatory evacuation order since Hurricane Katrina and said Hurricane Gustav was larger and more dangerous. - ¨You have to be scared!¨

5 5 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid 31 august 2008 - Mandatory Hurricane Evacuation Is Ordered in New Orleans - City officials ordered everyone to leave New Orleans beginning Sunday morning - the first mandatory evacuation since Hurricane Katrina flooded the city three years ago - as Hurricane Gustav grew into what the city's mayor called "the storm of the century" and moved toward the Louisiana coast.

6 6 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid de taskforce Management overstromingen is eind 2006 door het kabinet ingesteld de reden was de veronderstelde onvoldoende organisatorische voorbereiding op (dreigende) overstromingen de opdracht voor TMO is voor eind 2008 de organisatorische voorbereiding ‘op peil’ te krijgen Taskforce management Overstromingen

7 7 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Opdracht TMO - Doen opstellen van realistische scenario’s - Bevorderen van de planvorming - Bevorderen van oefeningen + landelijke oefening - Opstellen risicocommunicatiestrategie - Invullen rol van waterbeheerders in veiligheidsregio’s - Doen samenstellen landelijk team van deskundigen - Doen opstellen van crisiscommunicatiestrategie - Doen opstellen van een nazorgstrategie - Bevorderen van oefeningen + landelijke oefening waterproef - Delen zijn bekend. - In relatie tot overstromingen is aanvullende actie nodig.

8 8 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Ergst Denkbare Overstromingsscenario’s (EDO’s) - Legenda - Zone I Storm (>= windkracht 12) in Zuid Westelijke delta en Zuid Hollandse Kust - Zone II Storm langs de Hollandse Kust (>= windkracht 12) - Zone III Storm (> windkracht 10/11) in het IJsselmeergebied, de Vecht- en IJsseldelta - Zone IV Storm (> windkracht 12)in het Waddengebied - Zone V Afvoer en storm (>windkracht 6 tot 7) op de rivieren - Zone VI Storm (> windkracht 10/11) en relatief hoge afvoer (>10 000 m3/s te Lobith) in het overgangsgebied

9 9 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Ergst Denkbare Overstromingsscenario’s

10 10 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Opdracht TMO en hoofddoelstelling WATERPROEF - Aantonen dat de betrokken bestuurders en professionals in staat zijn om slagvaardig en efficiënt met elkaar samen te werken en de negatieve gevolgen van een overstroming maximaal te beperken. - Zij moeten bovendien in staat zijn condities te creëren om zo snel mogelijk de normale woon-, werk- en levenssituatie van de burgers te herstellen. Overstroming is een ander soort ramptype!!

11 11 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Het bijzondere van het ramptype overstroming - Het ramptype overstromingen onderscheid zich van andere ramptypen door: -Omvang & effect (getroffenen, schade) -Opschaling Algemene bestuurlijke kolom is ‘Top down’ in plaats van ‘Bottom up’ -Opschaling Waterkolom blijft ‘Bottom up’ -Noodzaak voor boven- en interregionale coördinatie -De organisatie wordt bepaalt door het effect -Bovenregionale coördinatie is meer maatwerk dan een wettelijk kader

12 12 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Doel: eind 2008 ‘Op Peil’ Dat betekent: - Vereiste kennis beschikbaar - Bestuurlijke & Professionele structuur (effectgebied) ingericht - Regionaal plan gemaakt - Afstemming landelijke en (boven)regionaal zekergesteld - Leiding & Coördinatie in eigen regio op orde - Informatiemanagement effectief Kortom: - We weten wat er gedaan moet worden en wanneer - We weten wie wat moet doen (en hoe er wordt samengewerkt) - Het is transparant en we hebben het geoefend

13 13 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Het bijzondere in de planvorming bij overstromingen - Waarschuwingstijd en reactietijd in balans brengen - Omslag van reactieve naar pro-actieve opschaling - Het te verwachten effect zichtbaar maken in het waterbeeld (zonering) - Contingency planning vertalen naar de werkelijke situatie - Het doen met de middelen die voorhanden zijn en tijdig kunnen worden verkregen - Maatregelen nauwgezet in de tijd plannen; de toets blijft het veiligheid brengen van mensen

14 14 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Verwachtingen aan voorbereiding regio’s  Regio’s bereiden zich voor in de eigen regio op meerdere situaties  Regio kan omgaan met schaarste en vraagt om benodigde middelen  Regio’s informeren het Rijk en vice versa  Regio’s blijven verantwoordelijk binnen de regio  Rijk coördineert de bovenregionale behoeftes en prioriteert bij schaarste, het Rijk stelt kaders  Alleen Minister van BZK neemt evacuatiebesluit  Dominante rol waterbeheerders!! provincie

15 15 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Samenwerking tussen waterbeheerder en veiligheidsregio Bovenregionale afspraken met alle spelers: bindend voor allen! Regionale afspraken: bindend voor gemeenten! Dijkring X Waterschap 1 Waterschap 2 VR I VR II VR III Prov B Prov A Doc

16 Energiecentrale Industriegebied Museum Onderdoorgang A27 Verpleegtehuis Glastuinbouw Dijkring 100 (regio Waterland) 3 1 2 6 5 7 4 8 9 Dierentuin Winkelcentrum Jachthaven RCC Drinkwater- zuiverings- installatie Regionale omroep Gemeentearchief Gemeente- huis Verdeelstation Elektriciteit Tussenstation Aardgas Telecom zendmast Gebied ID > 1m NAP; droog -0,5tot +1 m boven NAP  -1m Onder NAP  Markant Verkeerskenmerk HBO- scholencomplex Rechtbank Kerk Gevangenis Markt Ziekenhuis Kinderopvang School Spoorlijn Hoofdvaarweg Militair complex Elektriciteits- station “een notie van IEDEREEN”

17 17 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Zonering Haaglanden

18 18 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Effecten en bestuurbaarheid in crisis… Ministeries en ambassades staan onder water Electriciteit valt uit; communicatie??

19 19 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Strategie: Neeltje Jans werkt! Evac binnen 12 en 13 Evac binnen 11 Evac via A58 Evac via Schelde tunnel Noodopvang en vee PCC operationeel?? Onveilig Maatregelen keteneffecten Niet bereikbaar Sloegebied specifieke maatregelen

20 20 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Het kerndilemma: ja/nee evacueren? - Eerste moment beslissen: T-96 plm 25% zekerheid -Ja= veel tijd scenario: vrijwillig en niet zelfredzamen -Niet zelfredzamen moeten nu in gang gezet worden -Nee= T-72 opnieuw beslissen ja/nee - Tweede beslismoment T-72plm 40% zekerheid -Ja = 6 uur voor in gang zetten 30 uur voor de uitvoering -Niet zelfredzamen zijn probleem -Nee= responsfase redden/opvangen en bergen slachtoffers -Grote capaciteit respons noodzakelijk -Relatief veel slachtoffers accepteren….

21 21 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Koppeling fasen Nationaal Crisisplan en opbouw oefenscenario’s b= bestuurlijk i= informatie oefening bron : fig 4 Geïntegreerde opschalingschema’s blz 12 Nationaal Responsplan Hoogwater en overstromingen w= water x= actie voorinformatie Kust = West kust Zeeland, N- en Z-Holland Rivieren = Maas & Rijn Meren/Dijkring = Flevopolder Nazorg = Groningen, Fryslân Risico & crisis communicatie= algemeen hele traject Fasen Nationaal Crisisplan ( Overstromingen) Wie?

22 22 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Voorlopige opzet Waterproef confederatie van oefeningen D-10 T-240 Weer Water Stafanalyse Publ. reactie D-6 T-144 Weer Water Stafanalyse Publ. reactie D-5 T-120 Weer Water Stafanalyse Publ. reactie D-4 T-96 Weer Water Stafanalyse Publ. reactie D-3 T-72 Evacuatie ?Nationaal Publ reactie D-2 T-48 Respons Evac gelukt Nationaal Publ reactie D-1 T-24 Respons Evac niet geluktNationaal Publ reactie Zeeland Rotterdam Rijnmond Haaglanden Noord Holland Noord & Zaanstreek Fryslân Zuid Holland Zuid Midden en West Brabant Brabant Noord Brabant Zuid-Oost NM & Z Limburg Flevoland Omringende regio’s Groningen Drenthe Twente Scope van de oefening

23 23 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Tenslotte: Vragen en/of suggesties?


Download ppt "1 11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid Landelijke oefening “Waterproef” Programmamanager TMO Ruurd Reitsma."

Verwante presentaties


Ads door Google