De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herziening EU verordening 882/2004 Officiele controle

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herziening EU verordening 882/2004 Officiele controle"— Transcript van de presentatie:

1 Herziening EU verordening 882/2004 Officiele controle
Jan van Kooij Ministerie VWS

2 aanpak Dossier teams bij ELI en NVWA VWS (Jan van Kooij)
Bijeenkomsten (Dec 2011, April en Mei 2012) Commissie werk documenten (11) See how EU system functions

3 Huidige wetgevingskader (2004/2006)
Regulation 852/2004 Hygiene: General Regulation 853/2004 Hygiene: products of animal origin Regulation 178/2002 General Food Law Procedures EFSA Controls: products of animal origin Regulation 854/2004 Controls: General Regulation 882/2004

4 Herziening pakket Eu regelgeving
Official controle (882) Animal health law Plant health law Seeds & propagating materials See how EU system functions

5 Uitgangspunten NL beleid herziening verordening 882/2004
Beleid meer richting preventie en verhoging van naleving Regels, die kosten beheerst en lastendruk verlaagd Beleid inzetten op innovatie (digitalisering, aanpak internet verkoop) en modernisering van toezicht Behouden filosofie GFL (verantwoordelijkheden, risico gebaseerd) Goede balans tussen “level playing field” en subsidiariteit Toepassen van bonus/malus zowel wat betreft retributies als inspecties Kostendekkendheid daar waar retributies worden toegepast

6 Uitbreiding scope Verordening
(EG) No 882/2004 (Art. 1) Officiële controle (handhaving) betreffende: diergezondheid plant gezondheid zaden bestaande sectorale wetgeving See how EU system functions

7 Uitbreiding scope Verordening (EG) No 882/2004 (Art. 1)
Andere activiteiten dan officiële controle: Procedures in relatie tot bv Registratie Erkenning Officiële certificatie EU monitoring programma EU surveillance programma Animal disease control

8 Uitbreiding scope Verordening (EG) No 882/2004 (Art. 1)
De verordening is een basis verordening, waaronder de Commissie via delegated acts (vaak door Cie voorgesteld) specifieke wetgeving kan maken. 8

9 Definities (Art 2) Bestaande definities zullen aangepast worden aan de nieuwe scope van de verordening Nieuwe definities: Andere officiële activiteiten Import gerelateerde definities “Official Supervision” in de context van officiële certificatie Kruis referentie (of herhaling) van definities in sectorale wetten 9

10 Algemene verplichtingen (Art. 3)
De officiële controle dient regelmatig, risico gebaseerd en met de juiste frequentie uitgevoerd te worden, waarbij de huidige criteria van kracht blijven. Er zal een verduidelijking komen m.b.t. frequenties en voorwaarden in geval van officiële certificering Een nieuwe voorziening zal opgenomen worden om de lasten voor de ondernemers te beperken. Wettelijke basis voor Traces+ (IT-systeem voor informatie uitwisseling tussen Cie, Eu en Douane) 10

11 Bevoegde Autoriteiten (Art. 4)
De huidige vereisten zullen voornamelijk aangepast worden aan de bredere scope van de Verordening. Introductie van de volgende wijzigingen: Aanwijzing van een Autoriteit, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van het MANCP (mogelijk) het aanwijzen van een bevoegde Autoriteit per sector voor coördinatie en contact 11

12 Delegatie van officiële taken (Art. 5)
Huidige voorzieningen blijven bestaan Voor Officiële controle laboratoria zullen specifieke voorzieningen gemaakt worden en worden niet meer beschouwd als een gedelegeerde taak. Er zullen aanvullende voorzieningen komen om andere officiële activiteiten ook te kunnen delegeren. 12

13 Transparantie (Art. 7) De Cie wil eisen gaan opnemen waarin via gedelegeerde wetgeving minimum eisen worden gesteld aan de informatie, die openbaar gemaakt moet worden. Ten minste dient openbaar gemaakt te worden: Informatie met betrekking tot financiering, en de structuur van de bevoegde autoriteit Informatie, die de effectiviteit van de controle activiteiten aantoont (bv. Wat wordt gecontroleerd, intensiteit van de controle, samenvatting van de controle resultaten) 13

14 Verslagen van de controles (Art. 9)
Van elke inspectie moet een verslag gemaakt worden, waarvan de ondernemer altijd een kopie moet krijgen. Verder overweegt de Cie om hier een EU standaard voor te maken. 14

15 Bemonstering, analyse en diagnostiek (Art. 11)
Er zal een verduidelijking komen betreffende de volgorde van gebruik van een methode (ISO/CEN, OIE/IPPC/ Codex /CRL) Bij afwezigheid van een van bovenstaande opties: Nationale methoden in wetgeving Gevalideerde /NRL methoden Methoden ontwikkeld volgens officiële standaarden en gevalideerd 15

16 Bemonstering, analyse en diagnostiek (Art. 11)
Ontheffing van de cascade: Een alternatieve methoden, die gevalideerd is tegen de referentiemethode Alternatieve monstername mogelijk is . 16

17 Bemonstering, analyse en diagnostiek (Art. 11)
Recht op een aanvullende expert opinie. Indien een 2e monster niet mogelijk is, zou er een expert opinie gevraagd kunnen worden over de wijze van bemonstering en het laboratorium onderzoek. 17

18 Officiële controle laboratoria (Art. 12)
Aangezien de laboratoria niet meer onder de vereisten van een controle instantie vallen (art.5) zullen er specifieke algemene laboratorium vereisten opgenomen worden. Van belang zijn de punten: De bevoegde autoriteit wijst de laboratoria aan Verplichte accreditatie Tijdelijke aanwijzing van laboratoria Permanente ontheffingen (Mogelijk alleen voor trichine) Deelname aan vergelijkende tests 18

19 Grens controle (Art. 14 – Art. 25)
De Cie stelt voor alle grenscontroles op grens controle posten uit te laten voeren. Hierdoor vervallen de BIP’s, DPE’s en punten van binnenbrengen,…) Ingeval de controle niet in de grens controle post (Border Control Post (BCP) uitgevoerd kan worden, wil de Cie via gedelegeerde wetten specifieke mogelijkheden creëren. 19

20 Officiële certificering (Art 2 en Art. 30)
De Definitie van Officiële certificering (art 2) en de eisen, die eraan gesteld worden dienen aangepast te worden. De huidige werkwijze bij plant certificaten past er niet in. Certificaten worden onder officiële supervisie van de bevoegde autoriteiten afgegeven door de ondernemer zelf!! Voorstel is om ook een definitie voor “official supervision” toe te voegen. 20

21 Registratie/erkenning (Art. 31)
Algemene elementen mbt tot registratie procedure: De verplichting voor de bevoegde autoriteit om heldere procedures te hebben voor registratie De verplichting om een gehele lijst van geregistreerde bedrijven bij te houden Minimum set aan informatie, die door de ondernemers afgegeven moeten worden Voorwaarden voor schorsing dan wel intrekken van een registratie (Nieuw)

22 Registratie/erkenning (Art. 31)
Algemene elementen mbt de procedure voor het verlenen van een erkenning Verplichting voor bevoegde autoriteit inspecties uit te voeren Alleen erkenning indien bedrijven zich aan de wetgeving houden Verplichting om erkende bedrijven onder regelmatige controle te houden. De voorwaarden voor schorsing dan wel intrekken van een erkenning 22

23 Registratie/erkenning (Art. 31)
Daarnaast overweegt de Cie Bevoegde Autoriteiten te verplichten om alle registraties/erkenningen openbaar te maken. 23

24 Referentie laboratoria (Art. 32)
Communautaire Laboratoria Aan te wijzen door de Cie Voldoen aan de eisen van de officiële controle laboratoria Coördinerende afstemmende rol richting NRL en officiële laboratoria Rol in methode ontwikkeling Uitvoeren van ringtesten 24

25 Referentie laboratoria (Art. 32)
Nationale referentie laboratoria: NRL’s moeten ook voldoen aan dezelfde eisen als de officiële controle laboratoria. Taken blijven min of meer gelijk aan de huidige taken. 25

26 Administratieve samenwerking (Art. 34 – 40)
De Cie wil de administratieve samenwerking tussen de Bevoegde Autoriteiten van de lidstaten verbeteren. Liaison bodies: Cie heeft lijst van contactpunten op Circa website geplaatst Verder wil de Cie de specifieke eisen opnemen waar de liaison bodies aan zouden moeten voldoen. Verder geen specifieke aanpassing 26

27 Meer jaren controle programma (Art. 41 – 44)
Lidstaten worden verplicht 1 bevoegde autoriteit aan te wijzen ten behoeve van het coördineren van het programma. De Cie wil de bevoegdheid scheppen om te kunnen voorschrijven op welke wijze jaarlijks gerapporteerd wordt. De Cie wil de mogelijkheid scheppen om minimale controleverplichtingen voor te schrijven. 27

28 Nationale handhavings maatregelen (Art. 54 en 55)
In principe zal hier nauwelijks in gewijzigd worden. NL verzoekt wel art 54.3 zodanig aan te passen, dat in geval van minimale afwijkingen geen schriftelijke rapportage en herinspectie nodig is. 28

29 Verdere tijdspad Verordening 882/2004
Er is een vertraging Verwacht wordt dat op korte termijn zal een Working document over financiering/retributie gepubliceerd worden. December 2012: verschijnen van de concept verordeningen tbv bespreking in raadswerkgroep en versturen naar Europees parlement (bedoeling was September 2012). 29

30 Heeft het bedrijfsleven nog andere informatie?
Zijn er nog vragen? 30


Download ppt "Herziening EU verordening 882/2004 Officiele controle"

Verwante presentaties


Ads door Google