De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profielkeuze Tweede Fase

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profielkeuze Tweede Fase"— Transcript van de presentatie:

1 Profielkeuze Tweede Fase
Voorlichting klas 3 H Profielkeuze Tweede Fase

2 Voorlichting 3 Havo 1 Plaatsbepaling: Maatschappij en onderwijs
2 Tweede Fase: veranderingen 3 L.O.B. 4 Keuzeproces 5 Profielen:keuzemogelijkheden 6 Keuzetraject 7 Keuzemogelijkheden na de Havo

3 Maatschappij:Dynamische grootheid
Digitale racebaan is online! Internationalisering Eisen werknemersprofiel Verhouding arbeid / vrije tijd Beroepen verdwijnen, beroepen komen Invloed economie

4 werknemersprofiel Specialist naar allround
Vaardigheden:sociale,communicatieve, teamgeest,doorzettingsvermogen, flexibiliteit Niet waar gestudeerd, maar wat gestudeerd Studieloopbaan en arbeidsloopbaan: parallel Medewerkers werk blijven doen dat past bij hun persoonlijke ontwikkeling

5 Onderwijs in beweging! Onderbouw : “ basisvorming “
* kennismaken leerstof * maatschappelijke relevantie * leerstof:toepassing,vaardigheden, samenhang • Bovenbouw : Vernieuwde Tweede Fase • Beroepsonderwijs: competentiegericht onderwijs, Bama-struktuur, Major / Minor • Studiefinanciering:prestatiebeurs

6 Waarom in beweging-VO Maatschappij is in beweging
Beroepsonderwijs is in beweging Instroomprofiel leerling / student moet veranderen Problemen oplossen huidige onderwijs: * slechte aansluiting VO / HO * voortijdige schoolverlaters * inefficiënte leerwegen * te lange studieduur

7 Doelstellingen Vernieuwde Tweede Fase
Een betere aansluiting van VO naar hoger onderwijs Modernisering onderwijsprogramma’s bovenbouw Meer ruimte voor scholen in keuze van werkvormen, vergroten autonomie

8 Vernieuwde Tweede Fase
Nieuwe inhouden onderwijsprogramma’s Nieuwe vakken – Fi , Mw, M en O , If , CKV Studiehuis: nieuw didactisch concept Profielen: samenhang vakken Nieuwe regeling examens Studietijd: studielasturen ( slu) Lesrooster: andere organisatie

9 Onderwijsprogramma’s
Veel aandacht voor vaardigheden Toepassingen Veelal vanuit opdrachten leren Zelfstudie - zelfstandigheid Eigen verantwoordelijkheid

10 Profielen Hoger Onderwijs: instroomprofielen
Voortgezet Onderwijs: uitstroomprofielen Profielen: samenhang vakkeninhouden en vaardigheden Daardoor: betere aansluiting, minder uitval Ook motivatie: verschillen ll. en onderwijs meer uitdagend

11 Loopbaan De loopbaan is het levenslange ontwikkelingsproces, waarbij het individu compromissen sluit tussen de eigen persoon aan de ene kant en de omgeving aan de andere kant, met het doel gestalte te geven aan een passend sociaal-economisch leven. Niet alleen arbeid en beroep, maar ook zorg voor zichzelf, anderen en vrije tijd

12 Loopbaanorientatie Verzamelnaam voor activiteiten die individuen ondernemen om aanwijzingen te vinden hoe zij zich kunnen ontwikkelen in levensrollen in relatie tot hun sociaal-economisch leven Activiteiten:oriënteren,reflecteren,conclu-deren,leren en toepassen Activiteit: van en door de leerling zelf

13 Loopbaanorientatie Begeleiding
Systematische ondersteuning vanuit de school bij de oriëntatie Dynamisch, continu proces van voorbereiding op toekomstige maatschappelijke participatie en training van loopbaancompetenties Proces: gehele schoolloopbaan, binnen het gehele onderwijsaanbod Keuzevaardigheden,informatieverstrekking, advisering in samenhang

14 Belang LOB Individueel: vaardigheden om optimale keuze te kunnen maken uit opleiding- en beroepsmogelijkheden ; leren kiezen!!! Maatschappelijk: betere aansluiting Verhogen rendement onderwijs

15 LOB “Revius” Doorgaande lijn: Toekomstdossier, digitaal portfolio
Methode: Koerswijzer Samenwerking: mentor, ouders, leerling, decaan Veel,verschillende activiteiten per leerjaar Praktijk: vervolgopleidingen, beroepenoriëntatie

16 Keuzeproces Leren kiezen: ontwikkelen van keuzevaardigheden
Invullen methode opdrachten en testen Werken aan: * inzicht in : profiel, vrije deel * zicht op : eigen capaciteiten, interesses, affiniteiten, attitudes * vaardig in: oriënteren, informatie hanteren,kiezen, plannen, reflecteren

17 Profielen Gemeenschappelijk deel (verplicht)
Profielvakken (verplicht en keuze) Profielkeuze vakken Vrije deel: examenvak en vrije keuzes ( schoolprofiel) Beleid: overheid en school

18 Cultuur en Maatschappij
Vakken: Du/Fa, Gs,Ak / Mw / Fi / Te / Ec Trefwoorden: hulpverlening, artistiek, onderwijs, welzijn, opvoeding, journalistiek Arbeidsgebieden: * opvoeding en onderwijs * kunst, cultuur en wetenschap * informatie en communicatie * gezondheid en zorg

19 Economie en Maatschappij
Vakken: Ec, Gs, Wa / Wb, M en O / Du / Fa Trefwoorden: administratie, besturen, geld,advies, handel, bankzaken, management, logistiek Arbeidsgebieden: * informatie en communicatie * zakelijke dienstverlening * transport * arbeid en economie * ruimtelijke ordening

20 Natuur en Gezondheid Vakken: Sk, Bi, Wb / Wa /Na
Trefwoorden: zorg, therapie, milieu, natuur,ruimtelijke ordening, dieren, planten, mensen Arbeidsgebieden: * gezondheidszorg * natuurlijke omgeving * voeding * techniek

21 Natuur en Techniek Vakken: Na, Sk, Wb, Bi / WD / If
Trefwoorden: cijfers, machines, elektronica, techniek,chemie,milieu, laboratorium Arbeidsgebieden: * energie en grondstoffen * gebouwen * infrastructuur * gebruiksvoorwerpen * computers

22 Tweede Fase 2007 Verplicht talen: alleen En Meer keuzes binnen profiel
Wi niet verplicht C en M profiel Havo-ll mag ook vak op Vwo-niveau volgen EN examen doen Anw afgelopen Regeling slagen / zakken veranderen

23 Keuzes: Waar? A:profiel: C en M; E en M; N en G; N en T
B:profielvak: C en M / E en M / N en G C:Profielkeuzevak(ken) D:vrije ruimte: 1 examenvak Daarnaast ook verplichte vakken!!!

24 Keuze voorwaarden Capaciteiten Interesses
Instroomrechten / wensen vervolgonderwijs Advies docenten: haalbaarheid! Rekening houden met meerdere mogelijkheden Onafhankelijk vaan docent Rooster beperkingen Dubbele profielen

25 Procedure Profielkeuze
Inleveren boekje Profielwijzer Invullen keuzeboekje; ll, ouder, docent Advies vakdocent Gesprek decaan Eventueel: capaciteitenonderzoek Tijdpad: keuze klaar voor 15 maart !!! Wijzigen: MET ARGUMENTEN! Verantwoordelijk: leerling met ouder(s) !!!!

26 Mogelijkheden na Havo HBO studie 4-5 jaar MBO studie 2-3 jaar VWO-5
Duale opleidingen: politie, banken, krijgsmacht, informatica, retail branche,verpleging

27 Tenslotte: een keuze maken is een voorrecht maar ook
tegelijk een zware dobber!

28 Geen Paniek! Wij – decaan en mentor- zijn er om u en uw kind te helpen ! Hierop zijn wij aanspreekbaar! En wij helpen u en uw kind graag!


Download ppt "Profielkeuze Tweede Fase"

Verwante presentaties


Ads door Google