De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JW xei:noi, tivneV ejstev~ Povqen plei:q j uJgra; kevleuqa~ Vreemdelingen, wie zijn jullie? Vanwaar varen jullie over de vochtige paden? pleiq j : Waarom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JW xei:noi, tivneV ejstev~ Povqen plei:q j uJgra; kevleuqa~ Vreemdelingen, wie zijn jullie? Vanwaar varen jullie over de vochtige paden? pleiq j : Waarom."— Transcript van de presentatie:

1 jW xei:noi, tivneV ejstev~ Povqen plei:q j uJgra; kevleuqa~ Vreemdelingen, wie zijn jullie? Vanwaar varen jullie over de vochtige paden? pleiq j : Waarom eindigt deze vorm op een -q ? Normale vorm = pleite Door elisie pleit j Door de spiritus asper op uJgra wordt het pleiq j hJ keleuqoV, meervoud: ta keleuqa (onzijdig!)

2 “H ti kata; prh:xin h\ mayidivwV ajlavlhsqe oi|av te lhi>sth:reV uJpei;r a{la, toiv t j ajlovwntai yuca;V parqevmenoi, kako;n ajllodapoi:si fevronteV~ “ Zwerven jullie soms rond met het oog op een onderneming of op goed geluk zoals rovers over zee, die rondzwerven leed brengend voor vreemden, door hun leven op het spel te zetten?’ toi = oiJ ajlowntai : leg uit wat diektasis inhoudt. ajlaomai (= ajlwmai ) ; ajlaontai (= ajlwntai ) ajlwntai wordt metrisch ‘uitgerekt’ tot ajlowntai (i.p.v. de niet gecontraheerde vorm ajlawntai ) toi te : episch te (zie H.T. 24)

3 ’WV e[faq j, hJmi:n d j au\te kateklavsqh fivlon h\tor, deisavntwn fqovggon te baru;n aujtovn te pevlwron. Zo sprak hij, en ons zonk daarentegen de moed in de schoenen, bang geworden voor de zware stem en het monster zelf/in eigen persoon. ejfaq j zie dia 1 filoV : mijn, jouw, uw, zijn: filoV wordt vaak als bezittelijk voornaamw. gebruikt bij onderdelen van het lichaam en familierelaties fqovggon te baru;n aujtovn te pevlwron : N.B.: te achter een woord is kai voor een woord!

4 jAlla; kai; w{V min e[pessin ajmeibovmenoV proseveipon` “ ÔHmei:V toi Troivhqen ajpoplagcqevnteV jAcaioi; pantoivoiV ajnevmoisin uJpe;r mevga lai:tma qalavsshV, Maar ondanks alles sprak ik hem antwoordend met de woorden toe: ‘Wij, geloof me, Grieken uit Troje, uit de koers geslagen door allerlei winden over de grote diepte van de zee, Noteer een formule uit bovenstaande regels ( min ) e[pessin ajmeibovmenoV proseveipon N.B.: de zin begint met hJmeiV ; zorg dus eerst dat je de erbijhorende persoonsvorm ontdekt (een heel stukje verder!)

5 oi[kade iJevmenoi, a[llhn oJdo;n, a[lla kevleuqa h[lqomen` ou{tw pou Zeu;V h[qele mhtivsasqai. (Wij) voortsnellend naar huis, zijn (hier) gekomen langs een andere weg, langs andere paden. Zo wilde Zeus, denk ik, beslissen. iJemenoi : we zijn deze vorm al tegengekomen in r. 6 van boek a. Daar betekende het: “verlangend” de basisbetekenis is “streven”, hieruit vallen de twee betekenissen (voortsnellen en verlangen) af te leiden

6 Laoi; d j jAtrei?dew jAgamevmnonoV eujcovmeq j ei\nai, tou: dh; nu:n ge mevgiston uJpouravnion klevoV ejstiv` tovsshn ga;r dievperse povlin kai; ajpwvlese laou;V pollouvV` We beroemen ons erop manschappen van Agamemnon, Atreus’ zoon te zijn, wiens roem nu onder de hemel zeker de grootste is; want hij verwoestte geheel een zó machtige stad en hij heeft vele manschappen te gronde gericht uJpouranioV komt natuurlijk van uJpo en oujranoV diaperqw en ajpollumi : nagenoeg synoniem N.B. Bij het scanderen van r. 263 komt synizese voor Zie Hoofdstuk over het metrum

7 hJmei:V d j au\te kicanovmenoi ta; sa; gou:na iJkovmeq j, ei[ ti povroiV xeinhvi>on hje; kai; a[llwV doivhV dwtivnhn, h{ te xeivnwn qevmiV ejstivn. wij daarentegen, (hier) aangekomen, zijn gekomen bij jouw knieën, in de hoop dat jij soms een gastvrij onthaal verschaft of ook op een andere manier een geschenk geeft dat het recht is van gastvrienden. Van de stam por- kom je in het Grieks alleen aoristus- en perfectumvormen tegen. hJ te : relatieve bijzin met een algemene strekking; er wordt een permanente situatie beschreven (dat recht hebben gastvrienden altijd!) Te is dus een episch te : niet vertalen N.B.: denk aan de spiritus!! hj / hje = of ; hJ = relativum F. ev.

8 jAll j aijdei:o, fevriste, qeouvV` iJkevtai dev toiv eijmen. 270 Zeu;V d j ejpitimhvtwr iJketavwn te xeivnwn te, xeivnioV, o}V xeivnoisin a{m j aijdoivoisin ojphdei:. “ Maar heb, mijn beste, respect voor de goden; wij zijn voor jou smekelingen. Zeus is de wreker van smekelingen en gastvrienden, beschermend vreemdelingen, die gerespecteerde gastvrienden vergezelt.’ aijdeio : imperativus ev. praesens. Normale vorm: aijdou ( ˂ aijdeou ˂ aijde-eso ) Waar komt die -i- dan vandaan?? Antw.: dat noemen we ‘metri causa’, d.w.z. vanwege het metrum. De dichter smokkelt hier dus gewoon met zijn taal. toi = soi xeinwn... / xeinioV.../ xeinoisin … : nou, als het nu nog niet duidelijk is wat Zeus doet…!


Download ppt "JW xei:noi, tivneV ejstev~ Povqen plei:q j uJgra; kevleuqa~ Vreemdelingen, wie zijn jullie? Vanwaar varen jullie over de vochtige paden? pleiq j : Waarom."

Verwante presentaties


Ads door Google