De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Efeze 1:15-23 Tekstboekje Hoofdstuk 5 en 6

Verwante presentaties


Presentatie over: "Efeze 1:15-23 Tekstboekje Hoofdstuk 5 en 6"— Transcript van de presentatie:

1 Efeze 1:15-23 Tekstboekje Hoofdstuk 5 en 6
Welkom op de gezamenlijke Kring Bijbelstudie van de Vrije Evangelische gemeente De Brug.

2 Paulus gebed Dank ik God onophoudelijk voor u en noem u in mijn gebeden. Het boekje zegt : het is niet genoeg dat een christelijke leraar of apostel mensen onderricht. Hij moet ook voor ze bidden. Jezus heeft als grote voorganger het voorbeeld gegeven Lucas 22:32 Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.

3 Geloof, hoop en liefde. In het boekje staat : Het leven van een christen begint met geloof en vindt zijn uitdrukking in liefde. Aan het geloof moet hoop toegevoegd worden. Dat is een blij verwachten wat God in de toekomst met je gaat doen. Mensen die al tot geloof gekomen zijn moeten een dieper inzicht krijgen lees openbaring.

4 Sleutelvers Het boekje noemt de tekst : Efeze 1:17 Lees in uw Bijbel !
Een geest van Openbaring betekent: Die bekend maakt. Je onderwijst. De sluier oplicht. Het woord onderwijzen betekent inleiden in betekenissen. Het doel is om God te kennen. Te weten wie Hij is en wil zijn voor zijn kinderen.

5 Zicht op de hoop. Zodat u zult zien waarop u hopen mag. Hopen is niet een angstig afwachten van wat komen gaan. Maar een zeker weten wat wij zullen ontvangen. Hebr. 11:1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Het staat vroom om bij een overlijden te zeggen in hope des eeuwige levens . Maar als het betekent dat je het niet kan weten, dan is dat een leugen uit de hel.

6 Zicht op de erfenis Wat is onze erfenis:
1. Het is de aanwezigheid van God. Wij zullen in zijn Vaderhart besloten zijn en hem zien. 2. Het eeuwige leven. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen Vader en Jezus Christus die Gij gezonden hebt. 3. Een eeuwige volmaakte vreugde. Er zal in de hemel geen gedachtenis der zonde meer zijn Rouw pijn en verdriet zullen daar niet meer zijn.

7 Zicht op Gods grote kracht
Het is vooral de kracht van de opstanding. 1. Christus overwon de dood vers 20 Dood waar is uw prikkel. Ook de macht van de dood heeft Hij overwonnen. 2. Hij is verheven boven alle machten vers 20 en 3. De demonische machten vers 21 zijn overwonnen op het kruis. Kol 2:15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 4. Hij is het hoofd van de gemeente vers 22 5. de gemeente is vol van de kracht van God.

8 Kracht en werking van God
1. in de opstanding van Christus ( vers 1:20-23) 2. in de geestelijke opstanding van de christenen. (2:1-10) 3. in de schepping van de gemeente ( 2:1-10) Wij waren dood in zonden en misdaden. Wij zijn stof en zullen tot stof wederkeren, maar geloven in de opstanding van het lichaam op de jongste dag. De opstanding van Christus was de grootste demonstratie van Gods kracht.

9 Opstanding uit de dood Het is uitzien (de hoop) naar de jongste dag.
Jezus is opgestaan met een hemels lichaam. Gelovigen zullen op de dag dat de engel zijn bazuin zal laten klinken opstaan met een nieuw heerlijk en hemels lichaam opstaan. Daarom werd Jezus niet gecremeerd maar begraven. Daarom begroef God Mozes.

10 Wat zegt het Woord van God over crematie ?
Doodstraf werd voltrokken door steniging of het zwaard. ( Leviticus 20:14 en 21:9 ). Het werd nog eens extra onderstreept als daarna het lijk werd verbrand. Verbranding was volgens Gods wet een oordeel. Zie Achan Jozua 7:25 Ook Amos 2:1 Gods vuur dat over Moab zal gaan. Moloch de vuurgod was een gruwel in de ogen van God. Kinderen werden levend verbrand in de buik van het monster. Verbranding is in Gods oog een vreselijk oordeel het is het laatste oordeel dat de wereld treft. Sodom en Gomorra zijn door vuur geoordeeld.

11 Symboliek crematie Crematie wijst symbolisch naar het eeuwige oordeel in de hel. Marcus 9: En indien uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af. Het is beter, dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur, 44 [waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.] 45 En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt, 46 [waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust]. 47 En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt, 48 waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.

12 Wat zegt het Woord over begrafenis?
Het is niet de laatste eer, maar de eerste eer omdat de opstanding van het lichaam uit de dood volgt. De graven zullen openbreken als de engel op de bazuin zal blazen op de jongste dag. Het is daarom geen stoffelijk overschot maar een graankorel die je zaait in vergankelijkheid en opgewekt zal worden in heerlijkheid. Jezus is gestorven voor onze zonden Hij is begraven en op de derde dag uit het graf opgestaan. Zo zullen wij ook eens uit het graf opstaan.

13 Symboliek begraven. Luther zei: Het lichaam wordt als een graankorrel in de aarde worden gezaaid en de halmen komen op in de hemel. 35  Nu zou iemand kunnen vragen: ‘Maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien?’ Dan volgt het antwoord: 42  Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, 43 wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. 44 Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam.


Download ppt "Efeze 1:15-23 Tekstboekje Hoofdstuk 5 en 6"

Verwante presentaties


Ads door Google