De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Wetten voor het basisonderwijs 1.3Wet educatie en beroepsonderwijs 1.4Wet op de expertisecentra (WEC) 1.5Wet op het onderwijstoezicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Wetten voor het basisonderwijs 1.3Wet educatie en beroepsonderwijs 1.4Wet op de expertisecentra (WEC) 1.5Wet op het onderwijstoezicht."— Transcript van de presentatie:

1 De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Wetten voor het basisonderwijs 1.3Wet educatie en beroepsonderwijs 1.4Wet op de expertisecentra (WEC) 1.5Wet op het onderwijstoezicht (WOT) 1.6Tips voor de praktijk

2 Belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs: 1-2 Wet op het basisonderwijs kerndoelen Wet op het primair onderwijs

3 Enkele elementen uit de WPO: 1-3 Kwaliteitswet Weer Samen Naar School inhoudelijke bepalingen

4 Herontwerp beroepsonderwijs: 1-4 competentiegericht leren minder kwalificaties geldigheid binnen Europa een leven lang leren kerndoelen vmbo

5 Een paar belangrijke zaken uit de WEC: 1-5 leerlinggebonden financiering opzetten van een rec ambulante begeleiding vanuit het so

6 Ambulante begeleiding: 1-6 begeleiding leerling met beperking ondersteuning onderwijzend personeel

7 De inhoud van dit thema: 2-1 2.2Célestin Freinet en de Freinetschool 2.3Rudolf Steiner en de Vrije School 2.4Maria Montessori en de Montessorischool 2.5Peter Petersen en de Jenaplanschool 2.6Helen Parkhurst en de Daltonschool 2.7Overige pedagogen 2.8Tips voor de praktijk

8 Célestin Freinet: 2-2 uitgangspunt: al doende leren kenmerken: communicatie geschreven tekst vrije expressie themahoeken gedeelde verantwoordelijkheid

9 Rudolf Steiner en de Vrije School: 2-3 uitgangspunten: het geestelijke als belangrijkste ontwikkelingsfasen: imitatie tot 7 jaar intuïtieve kennis van 7 tot 14 jaar logisch denkvermogen vanaf 14 jaar kenmerken: nabootsing ontwikkeling wils- en gevoelsleven natuurlijke materialen dag- week- en jaarritme gezamenlijke activiteiten ouders hangen antroposofie aan

10 Maria Montessori en de Montessorischool: 2-4 uitgangspunten: natuurlijke onderzoeksdrang natuurlijke neiging tot ordenen dezelfde fasen in verschillend tempo gevoelige perioden kenmerken: materiaal aanbieden in gevoelige periode heterogene groepen materiaal is ontwikkeld op basis van de theorie

11 Peter Petersen en de Jenaplanschool: 2-5 uitgangspunt: vorming van de hele mens kenmerken: vieringen heterogene nadruk op inzicht en verbanden leggen ritmische dagindeling geen reken- of taalboekjes

12 Helen Parkhurst en de Daltonschool: 2-6 uitgangspunten: vrijheid zelfwerkzaamheid samenwerken kenmerken: sociaal laboratorium programma op maat werken met contracten werken in kleine groepen

13 Overige pedagogen: 2-7 Theo Thijssen Kees Boeke Jan Ligthart

14 De inhoud van dit thema: 3-1 3.2Ervaringsgericht onderwijs, EGO 3.3Adaptief onderwijs en video-interactiebegeleiding 3.4Ontwikkelingsgericht onderwijs, OGO 3.5Prestatiegericht onderwijs 3.6Voor- en vroegschoolse educatie 3.7De brede school 3.8Team teaching 3.9Het nieuwe leren 3.10Tips voor de praktijk

15 Ervaringsgericht onderwijs: 3-2 kernbegrippen: welbevinden en betrokkenheid werkvormen: -de kring -het forum -contracten -projectwerk -ateliers -vrije activiteit de rol van de leraar

16 Adaptief onderwijs: 3-3 sluit aan bij drie basisbehoeften hangt samen met WSNS is een trainingstraject, geen eindproduct leert onderwijsgevenden na te denken over eigen vaardigheden gaat over de leerhouding van de leerling kritische noot over de praktijk werkvormen bij adaptief onderwijs

17 Nadenken over eigen vaardigheden: 3-4 bewustzijn van opvattingen en gedrag eigen leerdoelen stellen hulpmiddelen: gesprekken of videoanalyse

18 Uitgangspunten ontwikkelingsgericht onderwijs: 3-5 verschillen respecteren brede ontwikkeling activiteiten moeten zinvol zijn behoeften van de leerling en de onderwijsdoelen verenigen onderwijs als kennismaking met de samenleving de zone van de naaste ontwikkeling rol van de leraar hoekenwerk en projecten

19 Enkele kenmerken van prestatiegericht onderwijs: 3-6 productgericht veelal rapporten met cijfers competitie als stimulans leerstof staat centraal leerstof is programmatisch opgebouwd doel: zo hoog mogelijke vervolgopleiding

20 Voor- en vroegschoolse educatie of VVE: 3-7 het doel Puk en Ko, Ik en Ko Piramide Kaleidoscoop

21 Brede school: 3-8 wettelijk voorschrift breed aanbod van diensten

22 Team teaching: 3-9 multidisciplinair team scheiding tussen leergebieden opgeheven geschikt voor grote scholen een nieuw te bouwen school biedt mogelijkheden kritische noot bij team teaching

23 Kenmerken van het nieuwe leren: 3-10 eigen verantwoordelijkheid voor eigen leerproces motivatie ontstaat in het maken van eigen keuzes geen lokalen geen vakken strakke organisatie elektronische leeromgeving werkt het?

24 De inhoud van dit thema: 4-1 4.2Levensbeschouwing en godsdienst 4.3 Christendom 4.4 Islam 4.5 Jodendom 4.6 Hindoeïsme 4.7 Boeddhisme 4.8 Tips voor de praktijk

25 Levensbeschouwing: 4-2 kijk op het leven religieus niet-religieus

26 Kenmerken van het christendom: 4-3 katholieken en protestanten Oude en Nieuwe Testament onsterfelijkheid van de ziel zondag is rustdag feestdagen: Pasen en Kerstmis

27 Kenmerken islam: 4-4 Mohammed is stichter Koran God is Allah vijf zuilen Ramadan kledingvoorschriften

28 Jodendom: 4-5 onsterfelijkheid van de ziel. Thora Talmoed spijswetten sabbat feest: Pesach

29 Hindoeïsme: 4-6 meerdere goden karma geen religieuze leider yoga kastenstelsel in India geweldloosheid

30 Boeddhisme: 4-7 geen God Siddharta kringloop nirwana geen geweld respect voor levende wezens

31 De inhoud van dit thema: 5-1 5.2Primair onderwijs 5.3 Secundair onderwijs

32 Secundair onderwijs: 5-2 vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs mbo/bve havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) voortgezet speciaal onderwijs

33 Vmbo: 5-3 twee jaar onderbouw twee jaar bovenbouw, met vier leerwegen sectoren vakkenpakket extra ondersteuning

34 Doorstroming: 5-4 tijdens en na het primair onderwijs na het voortgezet onderwijs

35 De inhoud van dit thema: 6-1 6.2Rol van de overheid 6.3Raad van toezicht 6.4Bestuur 6.5Directie of management 6.6Bovenschoolse directie of bovenschools management 6.7Middenkader 6.8Onderwijzend personeel 6.9Primair onderwijs: vakleerkrachten 6.10Onderwijsondersteunend personeel 6.11Medezeggenschapsraad 6.12Ouderraad

36 Informele organen van een school: 6-2 ouderraad leerlingenraad diverse commissies of werkgroepen

37 De inhoud van dit thema: 7-1 7.2Buurtcontacten 7.3Onderwijsondersteuning 7.4Gezondheid 7.5Maatschappelijke ondersteuning 7.6Overige contacten 7.7Waarom externe contacten? 7.8Tips voor de praktijk

38 Onderwijsondersteuning: 7-2 inspectie gemeente onderwijsbegeleidingsdienst Stichting Leerplanontwikkeling pedagogische centra Cito permanente commissie leerlingenzorg commissie voor de indicatiestelling toelatingscommissie voortgezet onderwijs leveranciers

39 Externe contacten over de gezondheid: 7-3 eerstelijnszorg schoolarts en logopedist vertrouwensarts Bureau Jeugdzorg

40 Externe contacten voor maatschappelijke ondersteuning: 7-4 brandweer en politie preventie drugs en alcohol buitenschoolse opvang

41 Waarom externe contacten: 7-5 verwetenschappelijking van het onderwijs veelzijdiger worden van het onderwijs complexer worden van de samenleving

42 Voorbeelden van hulpverlenende instanties: 7-6 AMK, ofwel Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Bureau Jeugdzorg Bureau vertrouwensarts maatschappelijk werk CAD, consultatiebureau voor alcohol en drugs

43 De inhoud van dit thema: 8-1 8.2 Speciaal onderwijs, algemeen 8.3 Cluster 1: blind en slechtziend 8.4Cluster 2: auditieve beperkingen, spraak- of taalstoornis 8.5Cluster 3: zeer moeilijk lerend, meervoudig beperkt, langdurig ziek 8.6Cluster 4: psychiatrie 8.7Speciaal Basisonderwijs: lom en mlk

44 Algemene kenmerken van scholen voor speciaal onderwijs: 8-2 kleinere groepen aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling andere methoden en leermiddelen eigen kerndoelen aanwezigheid van specialisten indicatie is vereist ambulante begeleiding

45 De inhoud van dit thema: 9-1 9.2Noodzaak van integratie 9.3Toelating in het speciaal onderwijs 9.4Toelating in het speciaal basisonderwijs 9.5Tips voor de praktijk

46 Indicatie voor speciaal onderwijs: 9-2 onderwijsbelemmering ten gevolge van beperking criteria voor indicatiestelling commissie voor indicatiestelling herindicatie

47 Indicatie voor het speciaal basisonderwijs, sbo: 9-3 procedure voor verwijzing vanuit WSNS permanente commissie leerlingenzorg (PCL) onderwijskundig rapport criteria voor indicatiestelling sociaal-emotionele component, gedragscomponent en cognitieve component

48 De inhoud van dit thema: 10-1 10.2Beroepsprofiel 10.3Functiebeschrijving 10.4Taakomschrijving of werkomschrijving 10.5Tips voor de praktijk

49 Inhoud beroepsprofiel onderwijsassistent: 10-2 beroepscontext rol en verantwoordelijkheden complexiteit typerende beroepshouding trends in de ontwikkeling van het beroep

50 Functiebeschrijvingen: 10-3 onderwijsassistent regulier basisonderwijs onderwijsassistent (voortgezet) speciaal onderwijs onderwijsassistent voortgezet onderwijs

51 Functiebeschrijving onderwijsassistent regulier basisonderwijs: 10-4 onderwijsinhoudelijke ondersteuning ondersteuning bij verwerving van vaardigheden ondersteuning bij klassenmanagement overige werkzaamheden

52 Functiebeschrijving onderwijsassistent (voortgezet) speciaal onderwijs: 10-5 onderwijsinhoudelijke ondersteuning ondersteuning bij verwerving van vaardigheden verrichten van verzorgende werkzaamheden ondersteuning bij klassenmanagement overige werkzaamheden

53 Functiebeschrijving onderwijsassistent voortgezet onderwijs: 10-6 onderwijsinhoudelijke ondersteuning ondersteuning bij klassenmanagement ICT-taken overige werkzaamheden

54 De inhoud van dit thema: 11-1 11.2Uitvoering van je werk vastleggen 11.3Intervisie 11.4Ontwikkelingen in je beroep bijhouden 11.5Tips voor de praktijk

55 Uitvoering van je werk vastleggen: 11-2 invulformulieren vrije verslaglegging

56 Aandachtspunten bij het invullen van formulieren: 11-3 volledigheid zakelijkheid herhaling vermijden

57 Persoonlijke leerdoelen stellen: 11-4 heldere vraagstelling eigen keuzes maken

58 Ontwikkelingen in je beroep kun je bijhouden door: 11-5 schoolabonnementen de media eigen abonnementen vakbondsbijeenkomsten bijscholing

59 De inhoud van dit thema: 12-1 12.2Wat is professionaliteit? 12.3Kenmerken beroepshouding 12.4Tips voor de praktijk

60 Professionaliteit: 12-2 betaald werk een beroepsopleiding werken volgens beroepsprofiel of beroepscode werken vanuit een beroepshouding

61 Belang van een beroepshouding: 12-3 herkenbaarheid van het beroep onderlinge afstemming herkenbaarheid naar buiten

62 Aspecten van de beroepshouding: 12-4 inlevingsvermogen of begrip respect of fatsoen echtheid of je eigen gevoelens persoonlijk evenwicht nadenken over wat jou drijft

63 Respect heeft betrekking op: 12-5 persoonlijke kenmerken persoonlijke keuzen

64 Aandachtspunten bij het uiten van gevoelens: 12-6 eigen gevoelens zeggen niets over de ander wees duidelijk in het aangeven van grenzen wees duidelijk in het bewaken van veiligheid

65 Persoonlijk evenwicht: 12-7 evenwicht in je beroepshouding evenwicht werk en ontspanning

66 Evenwicht tussen werk en ontspanning: 12-8 je werk relativeren regelmatig voldoende afstand nemen zorgen voor ontspanning

67 De inhoud van dit thema: 13-1 13.2Soorten leiding 13.3Taken en verantwoordelijkheden 13.4Bevoegdheden 13.5Samenhang TVB 13.6Tips voor de praktijk

68 Soorten leiding: 13-2 hiërarchische leiding functionele leiding operationele leiding

69 Bevoegdheden: 13-3 wettelijke bevoegdheden organisatorische bevoegdheden

70 De inhoud van dit thema: 14-1 14.2Het communicatieproces 14.3Ruis 14.4Communicatie inhoudelijk 14.5Tips voor de praktijk

71 Communicatieschema: 14-2 boodschap ruis ontvanger codering Feedback (boodschap) ruis zender decodering

72 Coderen en decoderen: 14-3 coderen: het omzetten van gedachten en gevoelens in woorden, lichaamstaal of beelden decoderen: het omzetten van woorden, lichaamstaal of beelden in betekenis

73 Referentiekader: 14-4 het totaal aan waarden en normen, gewoonten, en ideeën die je gedrag bepalen

74 Ruis: 14-5 een communicatiestoring waardoor de boodschap niet goed overkomt: interne ruis: de storing ligt binnen het communicatieproces tussen zender en ontvanger externe ruis: de storing ligt buiten het communicatieproces bedoelde of onbedoelde ruis

75 Communicatie: 14-6 communicatiedoelen communicatieniveaus communicatieaspecten

76 Hoofddoelen van communicatie: 14-7 informatie overdragen jezelf uiten iets van de ander willen de ander vermaken

77 Communicatieniveaus: 14-8 inhoudsniveau: de letterlijke inhoud van de boodschap betrekkingsniveau: de relatie tussen zender en ontvanger

78 Communicatieaspecten: 14-9 zakelijk aspect: wat zeg ik precies? expressief aspect: wat laat ik van mezelf zien? relationeel aspect: wat vind ik van de ander? appellerend aspect: wat wil ik van de ander?

79 De inhoud van dit thema: 15-1 15.2Verbale communicatie 15.3 Non-verbale communicatie 15.4 Communicatierichtingen 15.5 Tips voor de praktijk

80 Verbale communicatie: 15-2 communicatie met woorden: mondeling schriftelijk

81 Non-verbale communicatie: 15-3 communicatie zonder woorden: stem uiterlijk lichaamshouding gebaren gezichtsuitdrukking

82 Communicatierichtingen: 15-4 eenzijdige communicatie – unilaterale communicatie tweezijdige communicatie – bilaterale communicatie meerzijdige communicatie – multilaterale communicatie

83 De inhoud van dit thema: 16-1 16.2Uitgangspunten van de Roos van Leary 16.3Vier hoofdtypen 16.4Acht subtypen 16.5Gedrag is op te roepen 16.6Tips voor de praktijk

84 Hoofdtypen gedrag: 16-2 dominant vriendelijk dominant onvriendelijk submissief vriendelijk submissief onvriendelijk

85 De inhoud van dit thema: 17-1 17.2 Wat is het recht op informatie? 17.3 Schriftelijke informatie 17.4 Mondelinge informatie 17.5 Recht op invloed 17.6 Recht op informatie en de identiteit van de school 17.7Tips voor de praktijk

86 Recht op informatie: 17-2 schriftelijke informatie mondelinge informatie

87 Verplichte schriftelijke informatie: 17-3 schoolgids schoolplan statuten medezeggenschapsraad klachtenregeling

88 Mondelinge informatie-uitwisseling: 17-4 rapportbesprekingen informatieavonden thema-avonden of schoolconferenties gesprekken na school open dag huisbezoek gescheiden ouders

89 Manieren van invloed uitoefenen op een school: 17-5 hulp bieden zitting nemen in de ouderraad zitting nemen in de medezeggenschapsraad zitting nemen in het bestuur

90 Medezeggenschapsraad: 17-6 twee of drie geledingen drie soorten bevoegdheden GMR

91 De inhoud van dit thema: 18-1 18.2Formele en informele gesprekken 18.3 Gespreksdoelen 18.4 Spreker en luisteraar 18.5 De structuur van een gesprek 18.6 Open, halfopen, gesloten gesprek 18.7 Gespreksvaardigheden 18.8 Valkuilen 18.9 Tips voor de praktijk

92 Typen gesprekken: 18-2 formele gesprekken informele gesprekken

93 Gespreksdoelen: 18-3 kennis uitwisselen een houding beïnvloeden gedrag beïnvloeden

94 Partijen in een gesprek: 18-4 luisteraar spreker

95 Aandachtspunten bij informatieverstrekking: 18-5 professioneel handelen methodisch werken beroepshouding aansluiting bij de kaders van de school

96 Invloed op structuur en inhoud gesprek: 18-6 gesloten gesprek: structuur en inhoud liggen vast halfopen gesprek: structuur ligt vast, inhoud niet open gesprek: structuur en inhoud liggen niet vast

97 Gespreksvaardigheden: 18-7 luisteren vragen stellen samenvatten

98 Luisterniveaus: 18-8 passief luisteren: -nauwelijks (niveau 1) -oppervlakkig (niveau 2) -inhoudelijk (niveau 3) actief luisteren: -empathisch (niveau 4)

99 Het belang van vragen stellen: 18-9 voortgang bevorderen interesse tonen de ander helpen de ander begrijpen aan juiste informatie komen de structuur vasthouden

100 Soorten vragen: 18-10 open vragen gesloten vragen dubbele vragen suggestieve vragen reflecterende vragen

101 Samenvatten: 18-11 kort en volledig inhoud + vorm in eigen woorden controleren of het klopt

102 Veelvoorkomende missers: 18-12 bagatelliseren foutief interpreteren diagnosticeren moraliseren

103 De inhoud van dit thema: 19-1 19.2Opdracht analyseren 19.3Informatie verzamelen en ordenen 19.4De presentatie uitwerken 19.5(Audio)visuele hulpmiddelen 19.6De kunst van het overtuigen 19.7Tips voor de praktijk

104 Opdracht analyseren: 19-2 Wat is de aanleiding? Waar gaat de presentatie over? Wat wil ik ermee bereiken? Voor wie geef ik de presentatie? Zijn er ook andere sprekers? In wat voor ruimte sta ik? Hoeveel tijd krijg ik?

105 Indeling van een presentatie: 19-3 intro(ductie) kern slot alles op een spreekschema

106 Introductie van een presentatie: 19-4 voorstellen ‘binnenkomen’ thema inleiden het belang voor het publiek aangeven vooruitblikken voorinformatie geven tijdsduur aangeven aangeven wanneer er vragen kunnen worden gesteld

107 Aandachtspunten bij de kern: 19-5 begrijpelijke boodschap rode draad zichtbaar maken aandacht vasthouden niet te lang creativiteit

108 Slot: 19-6 samenvatting conclusies vooruitwijzen uitsmijter

109 Voordelen van (audio)visuele hulpmiddelen: 19-7 ze zorgen voor duidelijkheid ze bieden houvast ze zorgen voor aandacht ze zorgen voor levendigheid ze helpen de informatie te onthouden

110 Soorten (audio)visuele hulpmiddelen: 19-8 flip-over overheadprojector diaprojector videorecorder computer/beamer laserbeamer of videowall

111 De kunst van het overtuigen: 19-9 zet de argumenten in een logische volgorde beperk het aantal argumenten gebruik argumenten die aansluiten bij je publiek doe geen verkeerde aannames gebruik argumenten die te controleren zijn anticipeer op tegenargumenten wees deskundig en betrouwbaar win de sympathie van je publiek

112 De inhoud van dit thema: 20-1 20.2Klachtengesprek 20.3Slechtnieuwsgesprek 20.4Probleemoplossend gesprek 20.5Adviesgesprek 20.6Voorlichtingsgesprek 20.7Tips voor de praktijk

113 Structuur van een klachtengesprek: 20-2 aanloopfase: -begroeten planningsfase: -positie, -doel en -werkwijze bepalen themafase: -klacht onderzoeken -klacht samenvatten -oplossing of genoegdoening bieden slotfase: -tevredenheid peilen -gesprek evalueren -bedanken voor klacht -afsluiten

114 Structuur van een slechtnieuwsgesprek: 20-3 aanloopfase: -korte begroeting planningsfase: -inleidende zin themafase -slechte nieuws direct en duidelijk overbrengen -begrip tonen voor emoties -samen zoeken naar oplossingen -praktische hulp aanbieden slotfase -afscheid nemen

115 Structuur van het probleemoplossend gesprek: 20-4 aanloopfase: -begroeten en social talk planningsfase: -rollen, doel en werkwijze bepalen themafase: -probleem beschrijven -probleem onderzoeken -oplossingen bedenken slotfase: -tevredenheid peilen -eventueel nieuwe datum prikken -afsluiten

116 Structuur van het adviesgesprek: 20-5 aanloopfase: -begroeten planningsfase: -rollen, doel en werkwijze bepalen themafase: -vraag laten formuleren -vraag nader onderzoeken -advies samen formuleren -advies onderbouwen slotfase: -tevredenheid peilen -afsluiten

117 Structuur van het voorlichtingsgesprek: 20-6 aanloopfase: -begroeten, kennismaken planningsfase: -rollen, doel en werkwijze bepalen themafase: -informatievraag onderzoeken -voorlichting geven slotfase: -tevredenheid peilen -afsluiten

118 De inhoud van dit thema: 21-1 21.2Taakverdeling 21.3Draaiboek 21.4Evenementen het jaar rond 21.5Samenhang met de onderwijsvisie van de school 21.6Tips voor de praktijk

119 Draaiboek voor de organisatie van evenementen: 21-2 doel van het evenement doelgroep activiteiten benodigde materialen en ruimte budget informatieverstrekking data en tijdstippen

120 Evenementen het jaar rond: 21-3 de start van het schooljaar Kinderboekenweek Werelddierendag herfst zomertijd Sint-Maarten sinterklaas Kerstmis Valentijnsdag lente Pasen Moederdag en Vaderdag de grote vakantie

121 De inhoud van dit thema: 22-1 22.2Informatieavond aan het begin van het jaar 22.3Thema-avond over de sociaal-emotionele ontwikkeling 22.4Schoonmaakavond kleutermateriaal 22.5Feestelijke ouderavond aan het eind van het jaar 22.6Jaarlijkse ouderavond met een thema 22.7Open dag 22.8Tips voor de praktijk

122 De inhoud van dit thema: 23-1 23.2Soorten groepen 23.3Interne functies van groepen 23.4Externe functies van groepen 23.5Tips voor de praktijk

123 Soorten groepen: 23-2 formele en informele groepen primaire en secundaire groepen

124 Bestaansredenen van groepen in een organisatie: 23-3 organisatorische redenen: formele groepen individuele redenen: informele groepen

125 Onderscheid naar intensiteit van groepen: 23-4 primaire groepen secundaire groepen

126 Interne functies van groepen: 23-5 sociale identiteit voor de groepsleden creëren van een referentiekader zich van anderen kunnen onderscheiden

127 Externe functies van groepen: 23-6 positieve functie negatieve functie

128 De inhoud van dit thema: 24-1 24.2Identiteit 24.3Macht 24.4Nut 24.5Acceptatie 24.6Tips voor de praktijk

129 De inhoud van dit thema: 25-1 25.2Voor- en nadelen van een team 25.3Voorwaarden voor samenwerking in een team 25.4Hoe stel je een team samen? 25.5Werkstijlen 25.6Teamrollen 25.7Samenhang in een team 25.8Tips voor de praktijk

130 Voor- en nadelen van een team: 25-2 voordelen: ondersteuning door teamgenoten pieken in de drukte opvangen meer deskundigheid nadelen: samenwerking is kwetsbaar beperking van vrijheid op gebied van beleidsontwikkeling beperking van individuele vrijheid overleg kost veel tijd

131 Voorwaarden voor een team om goed te functioneren: 25-3 gezamenlijk doel is duidelijk teamleden zijn deskundig en bekwaam teamleden hebben een duidelijke functieomschrijving de onderlinge verhoudingen zijn functioneel teamleden zijn gemotiveerd

132 Samenstelling van een team: 25-4 symmetrisch: op basis van overeenkomsten complementair: op basis van elkaar aanvullen, verschillen dus

133 Werkstijlen: 25-5 dromer: creatief, maar besluiteloos denker: theoretisch, ideeën niet altijd bruikbaar beslisser: praktisch en soms minder sociaal vaardig doener: actief, soms ongeduldig

134 Teamrollen: 25-6 voorzitter vormer planter waarschuwer organisator groepswerker bronnenonderzoeker afmaker

135 Samenhang in team: 25-7 factoren die samenhang bevorderen factoren die samenhang afbreken

136 Signalen van een goede teamsamenwerking: 25-8 trots solidariteit teamgeest samenwerken onderling vertrouwen

137 De inhoud van dit thema: 26-1 26.2Functionele vaardigheden 26.3Sociale vaardigheden 26.4Je eigen bijdrage bespreekbaar maken 26.5Tips voor de praktijk

138 Functionele vaardigheden: 26-2 deskundig en bekwaam zijn en blijven advies kunnen vragen en geven afspraken maken en nakomen kunnen deelnemen aan overlegvormen

139 De DAU-formule: afspraken zijn: 26-3 duidelijk acceptabel uitvoerbaar

140 Sociale vaardigheden bij teamwerk: 26-4 inlevingsvermogen (empathie) echtheid assertiviteit feedback kunnen geven en ontvangen conflictbeheersing flexibiliteit

141 Tips voor conflictbeheersing: 26-5 voorkom nieuwe tegenstellingen houd zaken en personen uit elkaar houd het contact in stand blijf flexibel

142 Je eigen bijdrage aan het team: 26-6 beschrijven van je eigen bijdrage met een sterkte- zwakteanalyse herkennen van de gevolgen van je bijdrage bespreken en bijstellen van je eigen bijdrage

143 De inhoud van dit thema: 27-1 27.2Vastleggen beleid: schoolplan 27.3Controlemiddel voor de inspectie 27.4Informatiebron voor de ouders: schoolgids 27.5Vastleggen van de onderwijspraktijk: jaarplan, groepsplan 27.6Administratieve documenten: inschrijfformulieren 27.7Vastleggen invloed van ouders: statuten 27.8Kwaliteitsbewaking: de klachtenregeling 27.9Tips voor de praktijk

144 De inhoud van dit thema: 28-1 28.2Dagelijks werk 28.3Methodegeboden toetsen 28.4Toetsen van het leerlingvolgsysteem 28.5Het belang van registratie 28.6Portfolio 28.7Tips voor de praktijk

145 De inhoud van dit thema: 29-1 29.2Rapporteren over uitgevoerde taken 29.3Voorbeeld van een rapport over een uitgevoerde taak 29.4Tips voor de praktijk

146 Feiten en meningen: 29-2 feiten: concreet, niet voor discussie vatbaar meningen: persoonlijk, wel voor discussie vatbaar combinatie van feiten en meningen wat doe je bij een rapportage?

147 De inhoud van dit thema: 30-1 30.2Het woordrapport 30.3Het cijferrapport 30.4Het rapport met puntschaal 30.5Het combinatierapport 30.6Voorbeeld van een gecombineerd rapport

148 Mogelijke elementen in een combinatierapport: 30-3 gegevens uit het leerlingvolgsysteem kerndoelen de leerstof per leerjaar en waar de leerling is pedagogische scores bij de leergebieden

149 De inhoud van dit thema: 31-1 31.2Recht op inzage 31.3De bewaarperiode 31.4De inhoud van het dossier 31.5Het privacyreglement 31.6Opslag en vernietiging van dossiers 31.7Criteria voor opname in een dossier 31.8Tips voor de praktijk

150 Een leerlingdossier kan bevatten: 31-2 het inschrijfformulier handelingsplannen verslagen van onderzoeken verslagen van gesprekken met externe organisaties een kopie van alle rapporten

151 Criteria voor opname in een dossier: 31-3 de privacy wordt niet geschaad er is een onderwijsbelang vastlegging is relevant

152 De inhoud van dit thema: 32-1 32.2Klassenmanagement 32.3De inrichting van het lokaal 32.4Klassendienst 32.5Tips voor de praktijk

153 Inrichting van een klaslokaal: 32-2 pedagogisch aspecten praktisch aspecten

154 Pedagogische aspecten bij de inrichting van een klaslokaal: 32-3 decoratie kleurgebruik veiligheid hygiëne planten een ‘tafel’

155 Praktische aspecten bij de inrichting van het klaslokaal: 32-4 vaste en logische plek leermiddelen ergonomie materiaalkeuze sfeer

156 De inhoud van dit thema: 33-1 33.2Het kleuterlokaal 33.3Opstelling in rijen 33.4Tafelgroepen 33.5Hoekenwerk 33.6Het circuit 33.7Het groepsoverstijgend circuit 33.8De expertgroep 33.9Wisselen van klassenopstelling 33.10Vmbo: werkplekkenstructuur 33.11Projecten en ateliers 33.12Tips voor de praktijk

157 Kleuterlokaal: 33-2 een kring als centrale plek hoeken materiaal grijpklaar achter de leraar kasten als scheidingswanden een verdieping met daaronder een hoek de water- en keukenhoek de thematafel vrije ruimte in het midden

158 Organisatie van hoekenwerk: 33-3 hoeveel leerlingen mogen in een hoek? is het werk voldoende gestructureerd? zijn de materialen in orde en voorhanden? zijn er regels over het opruimen?

159 De inhoud van dit thema: 34-1 34.2Omgaan met materiaal 34.3Materiaal opbergen 34.4Tips voor de praktijk

160 Zorg voor voldoende en deugdelijk materiaal: 34-2 controleren van materiaal klaarzetten van materiaal ontwikkelen van materiaal beheren en aanvullen van voorraden

161 De inhoud van dit thema: 35-1 35.2De opzet en inrichting van een DC 35.3De aanschaf van boeken 35.4Technisch lezen en leesproblemen 35.5DC automatiseren 35.6Toegangsregels 35.7Tips voor de praktijk

162 De inhoud van dit thema: 36-1 36.2Algemene principes van planning 36.3Planningstechniek: het doorloopschema 36.4Een planning maken 36.5Problemen, hulpmiddelen 36.6Tijdbeheersing 36.7Het stellen van prioriteiten 36.8Tips voor de praktijk

163 Algemene principes van planningen: 36-2 planningsniveaus planningstermijnen rekening houden met andere planningen

164 Planningsniveaus: 36-3 strategisch niveau tactisch niveau operationeel niveau

165 Planningstermijnen: 36-4 korte termijn: dag-, week- en maandplanningen middellange termijn: planningstermijn van 0,5 tot 3 jaar lange termijn: planningstermijn van 3 jaar of langer

166 Inhoud activiteitenlijst: 36-5 volgordenummer van de activiteit naam van de activiteit doorlooptijd van de activiteit

167 Een planning maken: 36-6 1doel van de planning vaststellen 2gegevens verzamelen 3gegevens ordenen 4gegevens verwerken in een planning 5planning beoordelen en eventueel aanpassen 6planning vaststellen

168 Gegevens verzamelen: 36-7 mensen ruimte middelen

169 Oorzaken van slecht lopende planningen: 36-8 persoonlijkheid van de planner het wandelgangeneffect andere storende factoren de tijd niet in de gaten houden de planning niet aanpassen

170 Hulpmiddelen bij planning: 36-9 agenda pen en papier planborden computer

171 Voorwaarden voor tijdbeheersing: 36-10 tijdregistratie gewoontes willen veranderen

172 Oorzaken van verkeerde prioriteiten: 36-11 doelen uit het oog verliezen persoonlijke voorkeur overheerst

173 De inhoud van dit thema: 37-1 37.2Een schone omgeving 37.3Immateriële veiligheid: gedragscode voor volwassenen 37.4Immateriële veiligheid: gedragscode voor jongeren 37.5Tips voor de praktijk

174 Hygiëne: 37-2 zelfwerkzaamheid schoonmaakdienst ouders inschakelen intacte omgeving

175 De inhoud van dit thema: 38-1 38.2Toezicht houden 38.3Falend toezicht: weglopen of vermissing 38.4Tips voor de praktijk

176 Toezicht houden: 38-2 binnen het schoolgebouw op het plein op de rest van het schoolterrein

177 Weglopen of vermissing: 38-3 geen vastgelegde procedure meer telefoonnummers buitengewone omstandigheden impulsief weglopen wegdromen gemiste tijd inhalen

178 De inhoud van dit thema: 39-1 39.2Terminologie 39.3Een BPV-plek vinden 39.4Het verschil tussen BOL en BBL 39.5Formulieren bij stagebegeleiding 39.6Tips voor de praktijk

179 Knelpunten bij het vinden van een BPV-adres: 39-2 werkdruk leraren gevoel van bedreiging gevolgen voor de positie van stagiaires jouw rol in dit proces

180 BOL en BBL: 39-3 BBL: beroepsbegeleidende leerweg BOL: beroepsopleidende leerweg

181 Formulieren bij stagebegeleiding: 39-4 planningsformulier formulier voor formele leerdoelen formulier voor persoonlijke leerdoelen formulier persoonlijk ontwikkelplan voorbereidingsformulier observatieformulier evaluatieformulier BPV-opdrachtformulier voortgangsrapportageformulier literatuurlijst

182 Formulieren bij stagebegeleiding: 40-1 40.2Taken bij praktijkbegeleiding 40.3Persoonlijke leerdoelen in de stagebegeleiding

183 Taken van de leraar bij stagebegeleiding: 40-2 de opdrachten van de BPV’er doornemen voortgangsgesprekken voeren contact onderhouden met de opleidingsschool beoordelingsgesprekken voeren uitleg en instructie geven problemen en knelpunten signaleren stimuleren en coachen

184 Uitgangspunten van je grondhouding bij stagebegeleiding: 40-3 de begeleidingsvraag je begeleidingsdoelen de kracht van de stagiaire

185 Belang persoonlijke leerdoelen: 40-4 niet-vrijblijvend leren een persoonlijke ontwikkeling doormaken

186 De inhoud van dit thema: 41-1 41.2Wat is coaching? 41.3 Groepscoaching 41.4 Individuele coaching 41.5 Gesprekstechniek 41.6 Demonstreren en instrueren 41.7 Omgaan met onderlinge verschillen en met gevoelens van antipathie 41.8 Omgaan met ongemotiveerde leerlingen

187 Groepscoaching: 41-2 gezamenlijk doel ideeën uitwisselen praktische problemen gevoelens delen jouw eigen functioneren belemmeringen voor goede groepsgesprekken

188 Belemmeringen voor open communicatie: 41-3 niveauverschillen denkluiheid groepsdruk polarisatie

189 Wanneer één-op-ééngesprekken? 41-4 als er punten zijn die alleen een individu aangaan als iemand persoonlijke motivatie nodig heeft als iemand persoonlijke problemen heeft

190 Coachingsgesprekken: 41-5 exploreren confronteren inspireren

191 Vaardigheden aanleren: 41-6 demonstreren instrueren een combinatie van beide

192 Geleide instructie: 41-7 procesverloop laten vertellen lacunes signaleren -direct vragen stellen -bij de uitvoering vragen stellen -bij de uitvoering de ander zelf de lacune laten ontdekken

193 Omgaan met negatieve gevoelens: 41-8 verschillen niet ontkennen verschillen waarderen vooroordelen ontkrachten kijken naar concreet gedrag, concrete prestaties respect en waardering tonen

194 Motiverend werken: 41-9 hoe wordt een leerling ongemotiveerd? omgaan met een ongemotiveerde leerling


Download ppt "De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Wetten voor het basisonderwijs 1.3Wet educatie en beroepsonderwijs 1.4Wet op de expertisecentra (WEC) 1.5Wet op het onderwijstoezicht."

Verwante presentaties


Ads door Google