De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College Bouwprocesleer 25 februari 2011 Leerdoel: Zicht op / inzicht in het bouwproces in 4 ochtenden van elk 4 uur: 4-25 februari 2011 –Wat is bouwen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College Bouwprocesleer 25 februari 2011 Leerdoel: Zicht op / inzicht in het bouwproces in 4 ochtenden van elk 4 uur: 4-25 februari 2011 –Wat is bouwen."— Transcript van de presentatie:

1 College Bouwprocesleer 25 februari 2011 Leerdoel: Zicht op / inzicht in het bouwproces in 4 ochtenden van elk 4 uur: 4-25 februari 2011 –Wat is bouwen –Voor wie doen we dat –Waarom doen we dat –Hoe doen we dat –Met wie doen we dat College 1: Nut en noodzaak (aan de voorkant) College 2: Belang van een goed resultaat College 3: Hoe organiseren van een creatief proces College 4:Hoe richten we een succesvol proces in Bert van EekelenGer Maas In ieder bouwproces moeten zes onafhankelijke functies worden vervuld. De vervulling van elk van deze funkties (ook genoemd: ‘procesfunkties’) is een voorwaarde voor het tot stand komen van een bouwwerk. Initiatief nemen Het analyseren van de bouwbehoefte: wat is oorzaak en aard van het probleem, wat is globaal de vraag? Het verrichten van haalbaarheidsstudies; is het voldoen aan de bouwbehoefte functioneel, technisch, financieel, juridisch en organisatorisch haalbaar? Het beslissen tot het realiseren van de huisvesting: beslissing of en op welke wijze de bouwplannen gerealiseerd zullen worden (verbouw, nieuwbouw, verhuizen); Opstelling van een Programma van Eisen: vertalen van de huisvestingsbehoefte in een document dat het ontwerpproces kan sturen, Coördinatie: het opzetten van een projectorganisatie en het sturen en controleren van de verdere procesactiviteiten. Hiertoe behoort ook het toetsen van de tussentijdse ontwerp- en uitvoeringsresultaten. Grond beschikbaar stellen Het beschikbaar stellen van de grond, bijvoorbeeld door de opdrachtgever of een gemeente of provincie of rijk Het kiezen van het terrein, wanneer er in principe meer locaties beschikbaar zijn. Bij deze keuze kunnen financiële, bedrijfskundige en milieukundige aspecten een rol spelen. Geld beschikbaar stellen Het beschikbaar stellen van financiële middelen, bijvoorbeeld via hypotheken, langlopende leningen en dergelijke. Ook zijn er oplossingen mogelijk waarbij de huisvestingsplannen worden gerealiseerd met behulp van leasecontracten (‘financial engineering’) of het vrijmaken van geld uit het eigen (bedrijfs)vermogen Het verrichten van betalingen aan de gecontracteerde procespartners. Ontwerpen Het gefaseerd maken van een gebouwontwerp op basis van het PvE Het maken van bestek en tekeningen - deze vormen de uitgangspunten op basis waarvan uitvoeringscontracten kunnen worden afgesloten. Het aanvragen van vergunningen bij gemeente, nutsbedrijven en eventueel andere instanties. Het maken van uitvoeringstekeningen; afhankelijk van de situatie kan dit gebeuren door de architect en adviseurs, door de bouwers en/of door gespecialiseerde toeleveranciers Uitvoeren Het voorbereiden en plannen van de uitvoering, door het maken van werk- en materieelplanningen, bouwplaatsinrichtingsplannen, werkbegroting en het doen van materiaalbestellingen Het uitvoeren van het bouwwerk op basis van de werkplanningen en uitvoeringstekeningen en contractstukken, zoals een bestek en bestekstekeningen; Het goedkeuren van het gereedgekomen werk, gevolgd door het verhelpen van geconstateerde en verborgen gebreken in een onderhoudstermijn. Het afgeven van garanties voor het bouwwerk en/of onderdelen daarvan. Beheren Het schoonmaken Het maken van onderhoudsplannen voor het bouwkundige werk en de installaties; Het herinrichten van het gebouw bij wijziging in de organisatie van de gebruiker; Het estafettemodel impliceert dat geen der inhoudelijk betrokkenen bij het volledige totstandkomingsproces betrokken is. Niemand zal zich eindverantwoordelijk voelen voor het resultaat.

2 TRANSACTIONELE ANALYSE In de omgang met mensen hebben wij te maken met het feit dat ieder mens verschillend is en op een andere wijze communiceert. Daarnaast moeten we ook rekening houden met het feit dat ieder mens ook verschillende kanten in zich heeft. In het contact samenwerkingspartners is het belangrijk om te beschikken over ‘gereedschap’ om de communicatie te stroomlijnen en om effectief samen te werken. Al was het alleen al om te bepalen welke stappen er genomen moeten worden. Iedereen heeft verschillende communicatiestijlen in zich. Elk van deze communicatie heeft een bepaalde vorm. De mens kiest, bewust of onbewust, iedere keer één van deze stijlen van communiceren. In de Transactionele Analyse worden drie communicatiestijlen onderscheiden. Denk eraan dat alle vormen bij onze gesprekspartners (en bij onszelf) voorkomen. De vormen zijn: Ouderstijl, Volwassenenstijl, Kindstijl Iedere communicatie is altijd vanuit een van deze drie vormen. Mensen kunnen zich dus op drie verschillende manieren gedragen, vanuit hun ouderstijl, volwassenenstijl of kindstijl. In de Transactionele Analyse, waarin deze communicatievormen beschreven worden, wordt ervan uitgegaan dat een ‘transactie’ bestaat uit dat wat de ene persoon communiceert én de reactie daarop. Je communiceert iets naar een ander, en die reageert daarop (dat hoeft niet eens te zijn door iets te zeggen, maar het kan ook door bijvoorbeeld een non‐verbale reactie). De ‘analyse’ is er op de eerste plaats op gericht te bepalen welke communicatie effectief is en welke communicatie niet effectief is, en vervolgens om een mogelijkheid aan te bieden de communicatie effectiever maakt. Een voorbeeld van een transactie is: Stel dat de stem van de adviseur niet erg overtuigend klinkt en dat hij een beetje ‘in elkaar gedoken’ de vraag stelt. Dan stelt de adviseur de vraag waarschijnlijk vanuit de kindpositie. Als de opdrachtgever een beetje ‘bazig’ en ‘vanuit de hoogte’ antwoord geeft, dan reageer hij waarschijnlijk vanuit de ouderpositie. Het zal duidelijk zijn dat deze communicatie niet effectief is (in de zin van het behouden van de relatie met de adviseur). Schematisch weergegeven ziet de communicatie er als volgt uit: Hoe is deze communicatie effectiever te maken? Stel dat de adviseur zijn vraag op dezelfde wijze stelt. Wat kan de opdrachtgever dan doen? In ieder geval er voor kiezen om vanuit volwassenenstijl te gaan communiceren, door iets te zeggen in de zin van: ‘Ik moet een voorbehoud maken omdat ik de consequenties niet kan overzien maar…… ’. Wat is het effect hiervan in de praktijk? Over het algemeen zal de adviseur de neiging vertonen om vanuit de volwassenenstijl terug te gaan communiceren. Het gevolg hiervan is dat het effect van de communicatie sterk verbeterd. En het gesprek voor beide partijen veel plezieriger wordt. KENMERKEN VAN DE COMMUNICATIESTIJLEN We hebben dus gezien dat er drie vormen van communicatie zijn. De ouderstijl is hiervan de meest dominante stijl en de kinderstijl is de meest ondergeschikte stijl. Communiceren met de volwassenenstijl zorgt voor een gelijkwaardige relatie tussen beide partijen. Een bouwteam is een projectgebonden samenwerkingsverband tussen een opdrachtgever en één deskundige of meerdere deskundigen die, in gecoördineerd verband, samenwerken aan het ontwerp, de engineering van het ontwerp en de bouw. deskundigebouw Het doel van het bouwteam is om gezamenlijk tot een uitvoeringsgericht ontwerp te komen dat dan gerealiseerd kan worden. De samenwerking komt aan het begin van het het ontwerpproces tot stand en voor de aanbesteding. Het bouwteam heeft in principe een looptijd voor de duur van slechts één bepaald bouwproces. Het bouwteam bestaat in ieder geval uit de opdrachtgever, ontwerpende (architect) en uitvoerende partijen (aannemer). Het bouwteam kan gedurende het proces worden uitgebreid met adviseurs, zoals een constructeur.architectaannemerconstructeur The Lean Construction Institute, (LCI) was founded in August 1997 and is now a non-profit corporation. We do research to develop knowledge regarding project based production management in the design, engineering, and construction of capital facilities.Lean Construction Institute We aim to extend to the construction industry the Lean production revolution started in manufacturing. This approach maximizes value delivered to the customer while minimizing waste. A set of Introductory Readings about Lean Construction is now available on the Readings page. We understand that designing and building is different from manufacturing, but principles drawn from Lean Production Management can be applied through techniques tailored for application over the life of a project. Taken together these principles and techniques create Three Opportunities and form the basis for a Lean Project Delivery System.™Introductory ReadingsThree OpportunitiesLean Project Delivery System


Download ppt "College Bouwprocesleer 25 februari 2011 Leerdoel: Zicht op / inzicht in het bouwproces in 4 ochtenden van elk 4 uur: 4-25 februari 2011 –Wat is bouwen."

Verwante presentaties


Ads door Google