De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijdrage Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse Regering (2014-2019) Leiderschapsseminarie middenkader VO Brigitte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijdrage Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse Regering (2014-2019) Leiderschapsseminarie middenkader VO Brigitte."— Transcript van de presentatie:

1 Bijdrage Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse Regering ( ) Leiderschapsseminarie middenkader VO Brigitte Mouligneau Afdelingshoofd Stafdienst van de Vlaamse Regering Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

2 Inhoud Uitgangspunten Structuur van de bijdrage RA Governance
Uitwerking van de beleidsthema’s (algemeen); vb. beleidsthema slagkrachtige overheid Tijdsperspectief Tussentijdse conclusies

3 1. Uitgangspunten (1) -start werkzaamheden najaar 2012 : goedkeuring concept en richtlijnen van bijdrage regeerakkoord door SG-forum en CAG -voortbouwend op goede praktijk : voor 6de keer op rij een bijdrage vanuit Vlaamse administratie; -doel: optimale beleidsondersteuning bieden aan regeringsonderhandelaars (uitdagingen en mogelijke strategische keuzes voor de komende legislatuur); -overheidsbrede gedragenheid : werkstuk van het geheel van de Vlaamse overheid (departementen én agentschappen); -less is more: de bijdrage van 2009 vertrok vanuit elk beleidsdomein en is daarna samengebundeld: geen samenhang en een tafel vol documenten! De ‘kern’ was meer dan 1000 blz.!

4 1. Uitgangspunten (2) Vorige bijdrage (2009) : bijdrage vanuit elk beleidsdomein en daarna samengebundeld Huidige bijdrage (2014) : bijdrage rond gemeenschappelijke waarden/prioriteiten en 9 beleidsthema’s + overkoepelend proces ( Sg-forum / CAG / redactiecomités / overkoepelende ambtelijke werkgroep)

5 zesde staatshervorming / ViA-transities /
1. Uitgangspunten (3) Vernieuwde inhoudelijke en procesmatige aanpak beleidsbrede waarden en prioriteiten uitgewerkt in 9 beleidsthema’s strategische beleidsvoorstellen centraal  lopend beleid en minder strate-gische voorstellen niet opgenomen ( naar beleidsnota’s) rekening houden met : zesde staatshervorming / ViA-transities / Pact 2020 & Europa 2020 mikken op een beknoptere en meer gefocuste bijdrage Beleidsdomein- overschrijdende aanpak - geen opdeling meer per beleidsdomein (tegengaan verkokering); -rol SG-forum en CAG

6 2. Structuur van de bijdrage (1)
DRIELUIK 1. Algemene Omgevingsanalyse Studiedienst VR Ontwikkelingen op een aantal vlakken: demografisch, economisch & technologisch, cultureel-maatschappelijk, ruimtelijk en ecologisch, politiek-institutioneel 2. Rapport over de financiële toestand Dep. FB Rapport over de budgettaire ruimte 3. Voorstellen en denkpistes voor toekomstig beleid Algemene coördinatoren (secretarissen-generaal)

7 2. Structuur van de bijdrage (2)
Voorstellen en denkpistes voor toekomstig beleid Inleidend hoofdstuk Kadering in: - Europese en internationale afsprakenkaders - Middellange termijnkaders (EU2020, Pact 2020) - LT systemische uitdagingen - gemeenschappelijke waarden en prioritaire uitdagingen. Algemene coördinator : DAR 9 thematische hoofdstukken (beleidsthema’s) -voor ieder beleidsthema : themaspecifieke omgevingsanalyse (Pact doelstellingen, Europa 2020,…) 10 strategische beleidsvoorstellen, voorstellen tot financiering van de beleidsvoorstellen -opname van de relevante ViA-transities, -link met groenboek staatshervorming -aanbieden van (middel)lange termijn strategische keuzes op belangrijkste maatsch. Uitdagingen coördinatie door algemene coördinatoren (secretarissen-generaal)

8 3. Structuur van de bijdrage (3)
De 9 beleidsthema’s en de algemene coördinatoren Beleidsthema Algemene coördinator De lerende Vlaming Micheline Scheys De werkende Vlaming Dirk Vanderpoorten De open ondernemer Dirk Van Melkebeke Innovatiecentrum Vlaanderen Groen en dynamisch stedengewest Jean-Pierre Heirman Ruimte voor morgen: veerkrachtige metropool op mensenmaat Peter Cabus Slimme mobiliteit Fernand Desmyter Warme samenleving Marc Morris Christine Claus Slagkrachtige overheid Martin Ruebens

9 Overkoepelende ambtelijke werkgroep
3. Governance (1) Inzoomen op de verschillende beleidsdomeinoverschrijdende overlegorganen SG-forum CAG Overkoepelende ambtelijke werkgroep redactieteams beleidsthema’s

10 3. Governance (2) Organisatiebreed SG-forum
-waakt over organisatiebrede afstemming over de inhoudelijke uitwerking van de 9 beleidsthema’s; -inhoudelijke beleidsondersteunenende stuurgroep op hoog niveau -maandelijkse agendering op SG-forum (werkprogramma SG-forum) + ook specifieke thema-vergaderingen CAG -globale governance en procesaansturing; -inhoudelijke focus op de generieke organisatiegerichte aangelegenheden (functioneren als overheidsorganisatie + luik slagkrachtige overheid) -valideert finaal het einddocument -regelmatige agendering op het CAG + ook specifieke themavergaderingen (Slagkrachtige, overheid)

11 3. Governance (3) Organisatiebreed DDAR
-Stafdienst VR : ondersteunt SG-forum en CAG inzake procesopvolging (algemeen beheer / voortgangsrapportering / kwaliteitsbeheer / organisatiebreed risicobeheer) -voorzitterschap + secretariaat overkoepelende ambtelijke werkgroep Overkoepelende ambtelijke werkgroep -samengesteld uit stafmedewerkers algemene coördinatoren 9 beleidsthema’s + centrale contactpersoon overige departementen (BZ, FB, LV, iV) + contactpersoon voor agentschappen Studiedienst VR / Onroerend Erfgoed / Wonen Vlaanderen -operationele invulling vanuit organisatiebreed perspectief -inhoudelijke afstemming over de verschillende beleidsthema’s -voortgang en afstemming van punten /beleidsvoorstellen met mogelijke raakvlakken -inbreng voor tussentijdse rapporten voor SG-forum / CAG -uitwisselen ervaringen en goede praktijken -uitwisseling van informatie via sharepointtool

12 Op niveau beleidsthema
3. Governance (4) Op niveau beleidsthema Algemene coördinator (secretaris-generaal) -actieve eigenaar en eindverantwoordelijke voor de uitwerking van beleidsthema -afstemming over de beleidsdomeinen heen m.b.t. beleidsthema -rapportering en overleg met betrokken managementcomités -ondersteund door stafmedewerker (die deel uitmaakt van redactieteam en overkoepelende ambtelijke werkgroep) Samenstelling redactieteam in overleg met leidinggevende betrokken beleidsdomeinen Redactieteam -samenstelling : ook coördinatoren subthema’s en relevante/geïnteresseerde beleidsdomeinen -is penhouder en staat in voor gecoördineerde uitwerking van het beleidsthema -maakt afspraken over aanleveren redactionele input -waakt over onderlinge inhoudelijke afstemming voor beleidsthema Horizontaalbrede thema’s worden niet vergeten -duurzame ontwikkeling (bijdrage WGDO) -gelijke kansen/integratie -internationaal beleid (bijdrage SOIA) -…

13 4. Uitwerking van de beleidsthema’s (1)
Zelfde stramien (sjabloon) Themaspecifieke omgevingsanalyse -aanhaken bij de algemene omgevingsanalyse -kloofanalyse -relevante indicatoren: Pact 2020, Europa 2020 Strategische beleidsvoorstellen -Algemene ambitie, visie (indien relevant, rekening houdend met implicaties zesde staatshervorming volgens Groenboek) -Lange termijn strategische doelstellingen (niveau beleidsthema / subthema) -10 strategische beleidsvoorstellen incl. budgettaire impact + opname van de relevante ViA-transities, voorstellen rond nieuwe bevoegdheden Organisatiebrede aandachtspunten

14 4. Een voorbeeld van uitwerking beleidsthema
Beleidsthema slagkrachtige overheid (proces) Gevoerde procesverloop (plan van aanpak) Bespreking CAG 21/2/2013 ( goedkeuring en operationalisering plan van aanpak, samenstelling redactieteam) het debat enkel binnen het CAG  MACO’s via specifieke thema CAG’s t.b.v. het CAG : voorbereidende werk en verwerking door het redactieteam  experten, geen vertegenwoordigers van BD’s Eerste thema CAG 21/05/2013 eerste reflectie a.h.v. vragen en vaststellingen en conclusies uit kloof- en documentanalyse door redactieteam belangrijkste ideeën en inzichten uit CAG genoteerd Rondvraag maco’s (13/05) 5 prioritaire beleidsvoorstellen tegen 10/06 Tweede thema CAG 01/07/2013 academische invalshoek / toelichting resultaten SBOV onderzoeken bespreking van de visie en ambitie en een eerste clustering en prioritering van beleidsvoorstellen per deelthema Derde Thema CAG d.d. 23/09/2013 Eerste sneuveltekst beleidsthema slagkrachtige overheid op basis van input CAG, MACO’s en reflecties redactieteam Vervolgtraject draftekst slagkrachtige overheid ter bespreking in de ambtelijke werkgroep op 22 en 25 oktober 2013 bespreking SG-Forum en CAG, resp. op 6 en 14/11/2013

15 4. Uitwerking van de beleidsthema’s (2)
Beleidsthema slagkrachtige overheid (inhoudelijk) 4 deelthema’s : waar mogelijk te integreren Interne staatshervorming (subsidiariteit) De zesde staatshervorming, hefboom voor een meer geïntegreerd Vlaams beleid Een performante, transparante, zuinige, doelmatige en doeltreffende Vlaamse overheid (focus) Vlaanderen met een internationale en Europese blik Tekst slagkrachtige overheid o.b.v. synthese document en kloofanalyse, EU 2020: EU-benchmarks/aanbevelingen België, discussies in thema CAG’s, beleidsvoorstellen maco’s, reflecties / input redactieteam Themaspecifieke omgevingsanalyse 5 vaststellingen Strategische beleidsvoorstellen (tussentijdse versie, CAG 23/09/2013) Algemene ambitie, visie Strategische doelstellingen (m.i.v. 10 beleidsvoorstellen) een participatieve, integrerende, zuinige, transparante en innovatieve organisatie doelgroepgericht geïntegreerde, entiteit- en domeinoverschrijdende werking zorgzaam en zuinig instap culturele omslag naar een duurzame samenleving SD1: ”We werken niet alleen” (3 beleidsvoorstellen) SD2: ”We zorgen voor integratie” (2 beleidsvoorstellen) SD3: ”We hebben een lage kost en zorgen voor lage lasten” (2 beleidsvoorstellen) SD4: “We zijn toegankelijk en transparant” (2 beleidsvoorstellen) SD5: “We innoveren permanent” (1 beleidsvoorstel)

16 4. Uitwerking van de beleidsthema’s (2)
Traject bijdrage regeerakkoord vs traject beleidsnota’s Bijdrage regeerakkoord Bijdrage beleidsnota’s -punten die werkelijk relevant zijn voor de onderhandelaars; -bijdrage bevat geen bijlagen; -wel (via link) verwezen naar achtergrondinformatie of meer duiding bij de beleidsvoorstellen, relevant voor de regeringsonderhandelaars. -beleidsvoorstellen die minder strategisch van aard zijn, of voorstellen rond recurrent beleid: maken deel uit van een afzonderlijk traject naast het traject van de regeerbijdrage, en situeren zich op niveau van beleidsdomein of beleidsveld; Ze zullen (rekening houdend met regeerakkoord) input geven aan latere beleidsnota’s en zijn bestemd voor de nieuwe bevoegde ministers Organisatiebrede aandachtspunten

17 5. Tijdsperspectief (hoofdlijnen)
Daags na verkiezingen (26 mei 2014): CAG-voorzitter overhandigt bijdrage aan formateur. Mei 2014: het document wordt definitief goedgekeurd door SG-forum en door CAG Januari 2014: het management spreekt zich uit over ontwerpteksten. Najaar 2013: vergaderingen SG-forum en CAG omtrent ontwerpteksten beleidsthema’s Midden-oktober 2013: de deadline voor het indienen van alle ontwerpteksten m.b.t. beleidsthema’s Oktober 2012 – heden : werkzaamheden ambtelijke werkgroep, SG-forum en CAG

18 6. Tussentijdse conclusies
Nieuwe beleidsdomeinoverschrijdende aanpak is niet de gemakkelijkste weg. Het is complex, het vraagt tijd en veel overleg. Kritische succesfactoren: - doorbreek de verkokering; - trek de blik naar buiten, naar wat écht strategisch is… proces wordt gaandeweg verrijkt met groeiende inzichten (prioriteitsstelling, detectie van gemeenschappelijke beleidsvoorstellen, stimuleert discussies over en tussen de beleidsdomeinen over bv. horizontale thema’s (vb. afstemming inzake gelijke kansen, Integratie, Inburgering), eerbiedigt én erkent de toegevoegde waarde van alle betrokkenen (departementen én agentschappen) met een belangrijke rol voor managementcomités, het SG-forum, het CAG.

19 Brigitte.mouligneau@dar.vlaanderen.be 02 553 58 29
Dank u voor uw aandacht!


Download ppt "Bijdrage Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse Regering (2014-2019) Leiderschapsseminarie middenkader VO Brigitte."

Verwante presentaties


Ads door Google