De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 Psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit: verbinding tussen psychiatrie en ziekenhuis een feit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 Psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit: verbinding tussen psychiatrie en ziekenhuis een feit."— Transcript van de presentatie:

1 TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 Psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit: verbinding tussen psychiatrie en ziekenhuis een feit. Willeke Helthuis-OG Beverborg Senior inspecteur IGZ Geen belangenverstrengeling Amsterdam, 7 november 2013

2 TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 2 Wat komt aan bod? Aanleiding Doel- en vraagstelling Voortgang Instrument en methode Resultaten en conclusies Follow-up

3 TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 3 Aanleiding IGZ MJB 2012-2015, permanent aandachtsgebied: opkomen voor kwetsbare patiëntengroepen MJB Sterker van geest: keten- en netwerkzorg Risico’s voor psychiatrische patiënten met ernstige somatische problemen bij slecht functionerende ketens: Een aanzienlijke kans op blijvende gezondheidschade Een aanzienlijke kans op grote ziektelast Kans op (vermijdbaar) overlijden Casus dhr W (Dimence-Deventer ziekenhuis) aanleiding Minister thematoezicht eerder en versneld uit te laten voeren

4 TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 4 Doelstelling Effect volksgezondheid: reductie morbiditeit en mortaliteit (niet meetbaar door TT) Effecten ondertoezichtstaanden: door goede ketenzorg reductie incidentie en prevalentie (additionele) gezondheidsrisico’s voor psychiatrische patiënten met ernstige somatische problemen  door: naleving wet- en regelgeving en veldnormen

5 TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 5 Vraagstelling Voldoen de samenwerkingsafspraken tussen GGZ- instellingen en algemene en academische ziekenhuizen aan de veldnormen teneinde te bewerkstelligen dat aan de ketenzorg voor psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit op verantwoorde wijze uitvoering wordt gegeven, waardoor deze patiënten geen additioneel gezondheidsrisico lopen? Zo nee, wat zijn daarbij de tekortkomingen waarop door de inspectie moet worden gehandhaafd?

6 TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 6 Voortgang TT project (1) Beoogde resultaten 1 ste deel: 5 april 2012 Release webbased survey / toetsingskader 30 april 2012 Einde dataverzameling (+ 3 weken) begin juni 2012 Toezichtbezoeken augustus 2012 Terugkoppeling ketenresultaten instellingen september 2012Nota Minister (tussenresultaten) openbaar document

7 TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 7 Voortgang TT project (2) 2 de deel november 2012 Instellingen berichten IGZ over resultaat verbetering keten december 2012Zo nodig inspectiebezoeken bij hoog risico vanaf januari 2013Zo nodig handhavingstrajecten Eerste helft 2013 Openbaarmaking resultaten, conclusies, handhaving Follow-up: september 2013Beleidsreactie Minister aan de Tweede Kamer openbaar document

8 TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 8 Instrument & Methode (1) Instrument: uitwerking van vier onderzoeksthema’s: 1.Samenwerking in de keten en hoofdbehandelaarschap 2.Afbakening van het zorgaanbod 3.Klinische zorg 4.Inventariserend: prevalentiegegevens, knelpunten in keten

9 TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 9 Instrument & Methode (2) Veldnormen gebaseerd op: Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg: KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NFU, GGZ Nederland, NPCF, januari 2010. Richtlijn consultatieve psychiatrie: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 2008. Kwaliteitsnormen somatische zorg in de GGZ: GGZ Nederland, 2001. Checklist Randvoorwaarden voor Psychiatrische-Medische Units: Nederlandse Werkgroep ter bevordering van Psychiatrische-Medische Units, september 2007. Spoedeisende hulp: vanuit een stevige basis: Werkgroep Kwaliteitsindeling Spoedeisende hulp (SEH), oktober 2009. Kwaliteitswet Zorginstellingen Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

10 TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 10 Instrument & Methode (3) Vragenlijst: Webbased Survey aan: 89 ziekenhuizen, 100 locaties 28 GGZ-instellingen, 76 locaties Reminder: telefonisch Respons: 100%

11 Tabel Samenwerking en knelpunten SamenwerkingKnelpunten GGZ Instelling (locaties)janeeeenzn.bjaneeeenz 1. GGZ (X)xxxxxxXXX 2. GGZ (X) 3. GGZ (X) 4. GGZ (X) 5. GGZ (X) 6. GGZ (X) 7. GGZ (X) 8. GGZ (X) 9. GGZ (X) TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 11 groen = ziekenhuis / geel = GGZ

12 Gerapporteerde samenwerking volgens GGZ instellingen met ziekenhuizen Geen samenwerking30 Wel samenwerking, geen afspraken24 Afspraken aanwezig21 Afspraken schriftelijk Vastgelegd62 TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 12

13 Gerapporteerde samenwerking volgens ziekenhuizen met ggz- instellingen Geen samenwerking4 Wel samenwerking, geen afspraken24 Afspraken aanwezig39 Afspraken schriftelijk Vastgelegd70 TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 13

14 Algemeen: knelpunten in de keten GGZ – ziekenhuizen (1) Circa 33% van de ziekenhuizen ervaart knelpunten Circa 25% van de GGZ-instellingen ervaart knelpunten (idem aantal locaties) TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 14

15 Algemeen: knelpunten in de keten GGZ – ziekenhuizen (2) GGZZiekenhuizen N%N% Afspraken verantwoordelijkheden1013%1414% Informatie uitwisseling1216%1111% Afstemming1520%1111% Verwijsgegevens11%77% Verpleegkundige overdracht45%44% Afstemming familie23%11% Deskundigheid psychiatrie811%22% TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 15

16 Psychiatrie in het ziekenhuis 45% profielziekenhuis psychiatrie 78% RL consultatieve psychiatrie geïmplementeerd 85% liasonpsychiatrie 84% direct beschikbaarheid psychiater 93% 7x24 uur consultatief psychiatrische zorg gewaarborgd TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 16

17 Specialistische afdelingen in het ziekenhuis 37% PAAZ 7% PUK 25% (25) PMU/PMU waarvan 76% (19) met Bopz aanmerking  51 ziekenhuislocaties (51%) hebben geen klinische psychiatrisch/somatische voorziening 88% 7 x 24 uurs consultatieve psychiatrie gewaarborgd TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 17

18 Ontbreken specialistische afdelingen in het ziekenhuis en knelpunten wel knelpuntengeen knelpunten wel voorziening153348 geen voorziening193251 3465 TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 18 Geen statistisch significant verschil

19 Ontbreken specialistische afdelingen in het ziekenhuis en problemen met opnamecapaciteit psychiatrische patiënten TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 19 36% van de ziekenhuislocaties ervaart capaciteitsproblemen intern 26% van de ziekenhuislocaties ervaart capaciteitsproblemen in regio 57% van de ziekenhuislocaties ervaart geen capaciteitsproblemen Geen statistisch significant verschil tussen ziekenhuizen met een psychiatrische voorziening en zonder voorziening

20 Selectie uit opmerkingen instellingen behoefte aan specialistische unit in ziekenhuis pleidooi voor samenwerkingsafspraken samenwerking niet alleen door formalistische afspraken maar op basis van collegialiteit en goed hulpverlenerschap gezamenlijk EPD of in ieder geval inzage in dossiers, ook buiten kantoortijden TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 20

21 Conclusies Samenwerkingsverbanden waren zeer divers, soms eenzijdig. Bij grote geïntegreerde GGZ-instellingen is dit vaak complex Toename van de schriftelijke afspraken van 30% naar 70%. 15% afrondende fase, rest nog in ontwikkeling Knelpunten vooral betrekking op verwijsproblemen en verantwoordelijkheidsverdeling Het gaat zelden om ernstige somatische problematiek met ernstige additionele problemen, maar als dit voorkomt is goede interne en externe samenwerking (nog) niet vanzelfsprekend (bijv. tijdig opschalen) TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 21

22 Follow-up In kaart gebrachte knelpunten op ketenniveau inmiddels besproken en opgelost. Urgentiebesef aanwezig bij raden van bestuur om te komen tot (verdere) geformaliseerde samenwerkingsafspraken. Brancheorganisaties, beroepsgroepen, wet. verenigingen aan zet om veldnormen te ontwikkelen voor de ziekenhuispsychiatrie Handhaving blijft nodig TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 22


Download ppt "TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013 Psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit: verbinding tussen psychiatrie en ziekenhuis een feit."

Verwante presentaties


Ads door Google