De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke Stoffendag 04 oktober 2011 Stoffenmanager 4.5 ‘ An open heart for open source software’ André Winkes – Arbo Unie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke Stoffendag 04 oktober 2011 Stoffenmanager 4.5 ‘ An open heart for open source software’ André Winkes – Arbo Unie"— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke Stoffendag 04 oktober 2011 Stoffenmanager 4.5 ‘ An open heart for open source software’ André Winkes – Arbo Unie Andre.winkes@arbounie.nl

2 Stoffenmanager 4.5 Is het mooi en fraai? Yes it is!!!

3 Stoffenmanager 4.5 Kan je het overal en altijd toepassen? Nee!!! Instrumenten zijn zo goed als hun gebruikers Instrumenten kunnen ook gevaarlijk zijn bij foutief gebruik

4 Introductie – Algemeen (1)  Digitale tool ontwikkeld voor MKB in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  Ontwikkeld door consortium TNO, BECO en Arbo Unie  Gratis beschikbaar via www.stoffenmanager.nlwww.stoffenmanager.nl  Beschikbaar in Nederlands en Engels  Helpt om risico's van gevaarlijke stoffen in kaart te brengen

5 Introductie – Algemeen (2)  13.000 gebruikers (arbeidshygiënisten, arbodeskundigen, preventiemedewerkers)  (inter)Nationaal geaccepteerd als model om blootstelling te schatten  Diverse branchespecifieke versies ontwikkeld  Buitenlandse versies (o.a. Duitsland, Finland)  Internationale meeting tijdens Stoffendag

6 Gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen is complex Door continue verandering in wet- en regelgeving, werkpleksituatie en productsamenstelling is actief of compliant stoffenmanagement moeilijk. Inschakeling van externe adviseurs is (te) duur en, minstens zo belangrijk, biedt geen duurzame oplossing. Visie

7 Alleen zelf geïnitieerd en breed gedragen stoffenmanagement leidt tot een kostenefficiënte en duurzame manier van gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen. Stoffenmanagement moet daarom makkelijker worden, zodat bedrijven niet alleen de verantwoordelijkheid krijgen, maar zelf ook kunnen nemen.

8 DIY stoffenmanagement Stoffenmanager is praktische brug tussen abstracte wet- en regelgeving en naleving ervan Stoffenmanager brengt orde in de chaos door alle relevante kennis en informatie te structureren en waar nodig te verbinden om ze vervolgens vanuit de wensen en behoeften van de gebruiker te presenteren. Missie

9 De gemotiveerde stoffenmanager Gebruikers van Stoffenmanager zijn intrinsiek gemotiveerd om aan hun wettelijke én morele verplichtingen te voldoen. Ze zijn kritisch naar zichzelf én hun omgeving en voelen zich verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Doelgroep

10 Rol Personal coach Ondersteunen op weg naar een gezonde en veilige werkomgeving. Op basis van onze jarenlange ervaring en brede, up-to-date kennis bieden we inzicht en reiken concrete oplossingen aan. Zelfredzaamheid is daarbij het ultieme doel.

11 Filosofie Belofte Grip op veiligheid Met Stoffenmanager krijgen gebruikers grip op gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen. Werkplek veilig houden en kritisch en bewust opstellen in de keten. “Everything should be made as simple as possible, but not simpler” Eenvoud, dus zaken niet complexer moet maken dan ze zijn. Waken dat gebruikers ‘door de bomen het bos niet meer zien’ en waarborgen dat zij zich alleen hoeven concentreren op zaken die er voor hen écht toe doen.

12 Geloof in eigen kunnen en verantwoordelijkheid van gebruikers. Ruimte zelf grip op de zaak te houden en activiteiten naar eigen inzicht in te vullen. Waar nodig zullen we hen daarbij ondersteunen of in contact brengen met anderen. We gaan uit van eigen kracht Self

13 We zijn niet de core business van de ondernemer zijn en dat alle investeringen in stoffenmanagement drukken op het resultaat van de onderneming. Gebruiksvriendelijkheid en efficiency staan daarom voorop, zonder de volledigheid uit het oog te verliezen. We maken complexe materie werkbaar Simple

14 We hebben een geïntegreerd zicht op de situatie bij onze doelgroep. Vanuit onze kennis en ervaring begrijpen we hun vragen en kunnen ze daarom van praktische adviezen voorzien. We zijn ook in staat om vroegtijdig relevante ontwikkelingen te signaleren en indien nodig te integreren in de Stoffenmanager. We zijn ervaringsdeskundig Smart

15 Betrouwbaarheid van Stoffenmanager is cruciaal om als een standaard geaccepteerd te worden door zowel de regelgevers en handhavers als de gebruikers. Dat vraagt om een grote mate van zorgvuldigheid en nauwkeurigheid, zonder verstrikt te raken in regels en procedures en het doel uit het oog te verliezen. We zijn een betrouwbare partner Safe

16 Homepage (1)

17 Functionaliteiten (1)  Beoordelen van risico’s via inademing en via de huid KwalitatiefKwantitatief Risico-score (prioritering) -Huid en Inademing Schatting in mg/m 3 -Inademing Stof -Poeders (inhaleerbaar) -Verspanende werkzaamheden -Hout (inhaleerbaar) -Steen (inhaleerbaar / respirabel) Vloeistoffen (dampen) Daggemiddelde concentratie

18 Functionaliteiten (2)  Selecteren van beheersmaatregelen  Opstellen Plan van Aanpak  Opstellen werkplekinstructiekaarten  Genereren rapportages  Genereren register gevaarlijke en CMR-stoffen  ATEX en PGS module > Voldoen aan verplichtingen stoffenregelgeving!

19 2002 – Eerste concept Prioriteringstool (Control Banding) 2005 – Versie 1.0 2006-2007 kwantificering en validatie van het blootstellingmodel 2008 – Versie 3.5 Kwantitatieve inhalatoire route voor vaste stoffen en vloeistoffen 2009 - Versie 4.0 Separtate module blootstellingsschatting / verspanende werkzaamheden 2011 – Versie 4.5 Met onder andere GHS & Respirabel stof 2011 – Stoffenmanager Nano Historie

20 Geldigheidsdomein Stoffenmanager PoedersObjectenVezelsVluchtige vloeistoffen Niet-vluchtige vloeistoffen Gassen Verplaatsen en mengenn.v.t. Stortenn.v.t. Verspreiden en onderdompelenn.v.t. Verspuitenn.v.t. Verspanen en samendrukkenn.v.t. Lassen, solderen en verbranden

21 Nieuw in Stoffenmanager 4.5 (1) -Vormgeving (tabbladen) – ATEX en PGS nu bovenaan pagina -Makkelijk switchen tussen routes -Direct naar uitvoeren risicobeoordeling

22 Nieuw in Stoffenmanager 4.5 (2) -GHS/CLP -CLP converter – omzetten van R-zinnen in H-zinnen

23 Nieuw in Stoffenmanager 4.5 (3) -GHS/CLP -Andere presentatie pictogrammen (aanklikken) -GHS pictogrammen

24 Nieuw in Stoffenmanager 4.5 (4) -CMR-aanduiding -Melding verschijnt bij invoeren product-gegevens of openen van product

25 Nieuw in Stoffenmanager 4.5 (5) -CMR-stoffen -Vrij zoeken in CMR-lijsten op stofnaam of CAS-nummer

26 Nieuw in Stoffenmanager 4.5 (6) -PGS module geupdate

27 Nieuw in Stoffenmanager 4.5 (7) -Update REACH route inclusief koppeling met Chesar tool -Per component een beoordeling uit kunnen voeren -Alleen voor blootstelling relevante vragen worden uitgevraagd -Algoritme respirabel stof verspanende werkzaamheden steen

28 Voorbeeld Risicobeoordeling Inhalatie Aanbrengen van verfverwijderaar op trap Product NitroMors -Methyleenchloride (80-90%) -Methanol (10-20%) -Dampspanning 40.000 Pa

29 Voorbeeld Risicobeoordeling Inhalatie Invoeren basisgegevens -Componenten invoeren -Product aanmaken

30 Voorbeeld Risicobeoordeling Inhalatie Invoeren basisgegevens -Componenten invoeren -Product aanmaken

31 Voorbeeld Risicobeoordeling Inhalatie Invoeren basisgegevens -Componenten invoeren -Product aanmaken

32 Voorbeeld Risicobeoordeling Inhalatie Uitvoeren risicobeoordeling inhalatie -Aanbrengen verfverwijderaar op trap -Beantwoorden vragen over activiteit en werkplaatsfactoren

33 Voorbeeld Risicobeoordeling Inhalatie Uitvoeren risicobeoordeling inhalatie -Beantwoorden vragen over activiteit en werkplaatsfactoren

34 Voorbeeld Risicobeoordeling Inhalatie Uitvoeren risicobeoordeling inhalatie -Beantwoorden vragen over activiteit en werkplaatsfactoren

35 Voorbeeld Risicobeoordeling Inhalatie Uitvoeren risicobeoordeling inhalatie -Beantwoorden vragen over activiteit en werkplaatsfactoren

36 Voorbeeld Risicobeoordeling Inhalatie Uitvoeren risicobeoordeling inhalatie -Beantwoorden vragen over activiteit en werkplaatsfactoren

37 Voorbeeld Risicobeoordeling Inhalatie Uitkomst risicobeoordeling inhalatie – kwalitatief (prioritering) -Hoge gevaarklasse (D) -Hoge blootstellingsklasse (4) -Hoge risicoscore

38 Voorbeeld Risicobeoordeling Inhalatie Uitkomst risicobeoordeling inhalatie – kwantitatief (taakconcentratie) -Zonder effect adembescherming -Conclusie: overschrijding grenswaarde met RCR= 9-25

39 Voorbeeld Risicobeoordeling Inhalatie Uitkomst risicobeoordeling inhalatie – kwantitatief (taakconcentratie) -Met adembescherming (masker met aangedreven filter) -Conclusie: overschrijding grenswaarde voor methyleenchloride

40 Voorbeeld Risicobeoordeling Inhalatie Berekenen daggemiddelde concentratie (per stof ! ) -Taak duurt 2 uur -Daggemiddelde waarde < grenswaarde

41 Voorbeeld Risicobeoordeling Inhalatie Rapport daggemiddelde concentratie

42 Training stoffenmanager 4.5 8 en 22 november De Bilt Opgeven via www.stoffenmanger.nl

43 Vragen?


Download ppt "Landelijke Stoffendag 04 oktober 2011 Stoffenmanager 4.5 ‘ An open heart for open source software’ André Winkes – Arbo Unie"

Verwante presentaties


Ads door Google