De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 1 Leerzorg Frank Vandenbroucke Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Vice-ministerpresident van de Vlaamse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 1 Leerzorg Frank Vandenbroucke Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Vice-ministerpresident van de Vlaamse."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 1 Leerzorg Frank Vandenbroucke Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Vice-ministerpresident van de Vlaamse Regering Conceptnota 30 maart 2007

2 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 2 Tijdlijn 23 december 2005 discussie leerzorg 27 april 2006 tussentijds advies mei 2006 standpuntennota 16 februari 2007 AR advies maart 2007 conceptnota Vlaams Parlement 17 november 2006 Ontwerp van conceptnota

3 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 3 Inhoud van het ontwerp van conceptnota (90 blz.) Vooraf Inleiding IAchtergrond en actuele cijfers IILeerzorg in detail IIIHoe verder?

4 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 4 Waarom verandering? nood aan basiskader voor structurering van zorg in het onderwijs. verbeteringen in het buitengewoon onderwijs afstemmen op internationale tendensen

5 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 5 Het leerzorgkader is een ordeningskader voor de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften –‘handicap’ als afstemmingsprobleem –in het gewoon én in het buitengewoon onderwijs! –niveau kleuter, lager en secundair onderwijs (niet VO en HO)

6 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 6 Het leerzorgkader twee invalshoeken: –kindkenmerken (clusters en doelgroepen) –kenmerken van de onderwijsomgeving die zich op een bepaalde manier en in een bepaalde mate moet aanpassen aan die kenmerken (leerzorgniveaus)  We krijgen een matrix met ‘leerzorgvelden’

7 gewoon onderwijs buitengewoon onderwijs Leerzorg 30/03/2007 Cluster 3Cluster 1Cluster 2Cluster 4 Leerzorgniveau I Leerzorgniveau II Leerzorgniveau III Leerzorgniveau IV Leerzorgniveau V

8 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 8 Inschaling in het leerzorgkader voor een leerling wordt nagegaan welk leerzorgniveau is aangewezen (handelingsgerichte diagnostiek) en tot welke doelgroep hij behoort (classificerende diagnostiek) stuurgroep het CLB is beheerder en eindverantwoordelijke van toewijzing van leerlingen in leerzorgveld

9 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 9 Wie beslist? CLB heeft beslissingbevoegdheid over de inschaling in de matrix. ouders zijn eindverantwoordelijken over de keuze gewoon of buitengewoon onderwijs.

10 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 10 Doelgroepen cluster 1 alle leerlingen zonder problemen en lln met participatieproblemen in het onderwijs die het gevolg zijn van tijdelijke problemen, persoonlijke kenmerken, hun socio-econ. of socio-culturele herkomst maar die geen stoornis(sen) hebben die onder te brengen zijn in 1 van de 3 andere clusters: –het preventief beleid van de school is voldoende –zwakker, normaal- en hoogbegaafde lln –GOK- en zorgbeleid Cluster 1

11 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 11 Cluster 2 participatieproblemen tijdens het leerproces Leerzorgmatrix Cluster 1

12 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 12 Doelgroepen cluster 2 Cluster 2 participatieproblemen tijdens het leerproces type 1 en 8 Leerlingen met participatieproblemen in het onderwijs die voornamelijk tot uiting komen tijdens het leerproces: –Lln met een lichte mentale stoornis –Lln met leer- en/of aandachtstekort- stoornissen Lln die vooral moeite hebben met het leren van schoolse vaardigheden en met het verwerven van schoolse kennis als gevolg daarvan

13 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 13 Leerzorgmatrix Cluster 3 participatieproblemen op meerdere terreinen zowel binnen als buiten het onderwijs Cluster 1 Cluster 2 participatieproblemen tijdens het leerproces type 1 en 8 type 2,4,6 en 7

14 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 14 Doelgroepen cluster 3 Leerlingen met participatieproblemen in het onderwijs die tot uiting komen op meerdere domeinen van het functioneren als gevolg van: –matige, ernstige of diepe stoornis op het gebied van het verstandelijk functioneren en het sociale aanpassingsgedrag en kleuters met ernstige ontwikkelingsstoornissen (huidig type 2) –lichamelijke stoornis die leidt tot geringe zelfredzaamheid (huidig type 4) –visuele stoornis: blinde en slechtziende lln (huidig type 6) –auditieve stoornis: dove en slechthorende lln (huidig type 7) –kleuters met STOS –meervoudige functioneringsproblemen (ook ASS) Cluster 3 Participatieproblemen op meerdere terreinen zowel binnen als buiten het onderwijs

15 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 15 Leerzorgmatrix Cluster 3 participatieproblemen op meerdere domeinen zowel binnen als buiten onderwijs. Cluster 1 Cluster 2 participatieproblemen tijdens het leerproces Cluster 4 problemen op het vlak van de sociale interactie type 1 en 8 type 2, 4, 6 en 7 type 3 en ASS

16 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 16 Doelgroepen cluster 4 Leerlingen met participatieproblemen in het onderwijs die het gevolg zijn van gedrags- en/of emotionele stoornissen of pervasieve ontwikkelingsstoornissen en die voornamelijk tot uiting komen op het gebied van de sociale interactie: –Gedrags- en/of emotionele stoornissen –Pervasieve ontwikkelingsstoornissen* *synoniem voor autisme of ASS Indien bijkomende matige, ernstige of diepe mentale stoornis: cluster 3 Cluster 4 problemen op het vlak van de sociale interactie

17 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 17 Cluster 3 participatieproblemen op meerdere terreinen zowel binnen als buiten het onderwijs Cluster 1 geen problemen Cluster 2 participatieproblemen tijdens het leerproces Cluster 4 problemen op het vlak van sociale interactie type 1 en 8 type 2, 4, 6 en 7 Leerzorgmatrix type 3 en ASS

18 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 18 Leerzorgniveaus hebben te maken met de aanpassing van de onderwijsomgeving nl. –onderwijsorganisatorische aanpassingen –aangepast studietraject en curriculum (gemeenschappelijk, individueel) –specifieke middelen (omkadering, werkingsmiddelen) –leermiddelen

19 gewoon onderwijs L E E R Z O R G N I V E A U Leerzorgmatrix Leerzorgniveau I Cluster 3 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 4 I P/R/DIF/COMGC Eondersteuning ORG PBD CLB dipl.+get. Z SOL

20 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 20 LZN I: indicatiestelling gemeenschappelijk curriculum eindcertificering die met het onderwijsniveau samenhangt structureel, preventief zorgbeleid voor alle leerlingen, leerlingvolgsysteem differentiëren, remediëren en compenseren

21 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 21 LZN I: indicatiestelling zorgcoördinatie: stimulerende rol schoolteam registreert probleemomschrijving en pedagogisch-didactische acties ouders krijgen informatie en worden als ervaringsdeskundigen betrokken geen revalidatie tijdens lestijden, tenzij na ziekte of ongeval

22 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 22 LZN I: inschrijvingsrecht recht op inschrijving in een gewone school draagkracht kan niet ingeroepen worden certificering (ook tussentijds) volgens de gewone regels

23 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 23 LZN I: competentieontwikkeling leren in team werken, omgaan met verscheidenheid aan zorgvragen in de klas en dus gedifferentieerd werken, behoren nu al tot de initiële lerarenopleiding Overleg vraagt vooral aan mentaliteitswijziging competenties ontwikkelen voor preventie, differentiatie, remediëring en compenserende maatregelen inzicht hebben in emotionele en sociale ontwikkeling, gedrags- en communicatieproblemen Verruiming basiscompetenties

24 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 24 LZN I: financierings- en allocatiemechanismen nieuw financieringsmechanisme (zal huidige GOK-telling vervangen) zorgcoördinatie blijft toegekend op basis van totale aantal leerlingen in de school speciale onderwijsmiddelen (SOL) voor leerlingen uit cluster 3

25 gewoon onderwijs L E E R Z O R G N I V E A U Leerzorgmatrix Leerzorgniveau II Cluster 3 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 4 I P/R/DIF/COMGC Eondersteuning ORG PBD CLB dipl.+get. Z II GCDIS/COM EPBD CLB BuO ORGGVIND (C3) ondersteunin g dipl.+get. Z SOL D, E, F SOL

26 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 26 LZN II: gewone curriculum, gericht op einddiploma of getuigschrift. uitbouwen zorgbrede praktijk school moet compenserende en/of dispenserende maatregelen toepassen

27 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 27 LZN II: invoeren ‘gemotiveerd verslag’ als verantwoordingsdocument voor overgang van LZN I naar LZN II ter vervanging van het GON-attest GON voor lln uit cluster 3 op individuele basis voor alle andere lln: GON als structuurversterkende maatregel en geen toekenning meer op individuele basis specifiëren schoolexterne hulp tijdens lestijd

28 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 28 LZN II: inschrijvingsrecht recht op inschrijving in een gewone school draagkracht kan niet ingeroepen worden toelatingsvoorwaarden, overgangen en certificeringsmogelijkheden die gelden in het BaO en in het SO GOK-regels i.v.m. inschrijvingsrecht concentratie van deze leerlingen in bepaalde scholen: bespreekbaar maken op lokaal/regionaal niveau

29 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 29 LZN II: competentieontwikkeling kunnen inspelen op noden van leerlingen, niet op kennis van stoornissen taak pedagogische begeleiding: interne zorgbegeleiders en leerkrachtenteams bekwamer maken in omgaan met leerlingen met specifieke noden, begeleiden van leraren bij het remediëren, compenseren en dispenseren, samenwerking met BuO voor teamondersteuning. taak CLB: ondersteuning van zorgbeleid in het algemeen, ondersteuning van team en betrokken leerkrachten in hun aanpak van het individuele kind, ouders als actieve partners begeleiden in hun zoektocht naar de juiste onderwijsvorm,

30 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 30 LZN II: competentieontwikkeling individuele leerhulp door onderwijsexterne diensten: revalidatie tijdens de lestijden kan enkel met gemotiveerd verslag.

31 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 31 LZN II: financierings- en allocatiemechanismen Systeem GON blijft behouden voor lln uit cluster 3 (+ SOL) Voor alle lln uit cluster 2 en 4: –Wordt de GON op basis van de individuele allocatie van middelen verlaten –Wordt het huidig GON-budget geïnvesteerd als structuurversterkende maatregel in de vorm van enveloppes in een groeipad –dat wordt toegekend via de scholengemeenschappen

32 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 32 LZN II: financierings- en allocatiemechanismen Waarom geen “klassiek GON” meer voor cluster 2 en 4 (dit is: type 1, 8, 3 en ASS)? –“Deze problematieken komen in elke school voor: dus kiezen we voor structurele versterking van de schoolteams gewoon onderwijs” –“Inzicht in leerprocessen, omgaan met leermoeilijkheden, structuur aanbieden en klas- en gedragsmanagement: belangrijke competenties voor elk lid van het schoolteam” –“Budgettaire beheersbaarheid: derdebetaler- risico is groter wegens minder eenduidige diagnostiek in cluster 2 en 4 (exponentiële groei GON-begeleiding-ASS niet langer verdedigbaar…)”

33 IHP E AIND III IC* ondersteuningPBD CLB BuO gewoon onderwijs buitengewoon onderwijs L E E R Z O R G N I V E A U alt.certificaat Leerzorgmatrix Leerzorgniveau III Cluster 3 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 4 type 1 en 8 OV3 type 2, 4, 6 en 7 G & EM Perv. O. I P/R/DIF/COMGC Eondersteuning ORG PBD CLB dipl.+get. Z II GCDIS/COM EPBD CLB BuO ORGGVIND (C3) ondersteuning dipl.+get. Z SOL type 4, 6 en 7 SOL

34 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 34 LZN III: indicatiestelling Op LZN III wordt het gewone curriculum verlaten De problemen van de lln vragen substantiële wijzigingen van het onderwijsaanbod  individuele handelings- en participatieplanning)

35 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 35 LZN III: indicatiestelling in regel geen diploma, maar, certificering van de verworven competenties als bereikte doelen evenwaardig zijn met doelen uit het gemeenschappelijk curriculum, dan wel mogelijkheid tot uitreiking diploma (dit zal uitzonderlijk zijn …: p.63)

36 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 36 LZN III: indicatiestelling via schoolexterne procedure toezicht op autonomie van klassenraad overgang LZN II -> LZN III: inspanningen en resultaten op LZN I en II aangeven

37 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 37 LZN III: indicatiestelling LZN III: niet voor cluster 1 LZN III: niet voor cluster 2 op niveau kleuteronderwijs of secundair onderwijs (voor de doelgroep ernstige leerstoornissen) (bestendiging huidige situatie) Directe inschaling op LZN III: –mogelijk voor cluster 3 –niet mogelijk voor cluster 2 (zij moeten eerst lagere leerzorgniveaus doorlopen) –voor cluster 4 zullen de modaliteiten nog onderzocht worden

38 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 38 LZN III: indicatiestelling toezicht op overgangsbeslissingen zowel in GO als in BuO; gelijkwaardig pakket middelen

39 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 39 LZN III: inschrijvingsrecht in een gewone school –recht van ouders garanderen (2016) –draagkrachtafweging (Bao en 1 ste graad SO) op basis van kwantitatief criterium en mogelijk andere eenduidig objectiveerbare criteria –geldt enkel bij inschrijving van nieuwe leerlingen

40 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 40 LZN III: inschrijvingsrecht Bij de realisatie van het recht op inschrijving in een gewone school (2016) zal er steeds een draagkrachtoverweging blijven bestaan. Recht op inschrijving in het gewoon onderwijs maar geen absoluut inschrijvingsrecht in elke individuele gewone school !

41 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 41 LZN III: inschrijvingsrecht in een school voor buitengewoon onderwijs –voor de verbreding en verdieping van het BuO kiest de minister voor volgende aanpak: hij zal decretaal vastleggen binnen welke geografische omschrijving welk onderwijsaanbod georganiseerd moet zijn –herzien programmatienormen –Verwacht een positief effect op het leerlingenvervoer

42 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 42 LZN III: competentieontwikkeling LZN III: basis is individuele handelingsplanning GO: –ontwikkelt met ondersteuning van BuO competenties om met handelingsplannen te werken –Competenties toegevoegd voor de initiële lerarenopleiding BuO: –Zelfde basiscompetenties als GO –VOBO –Voortdurend nascholen –Nog meer deskundigheid uitbreiden –Multidisciplinair werken

43 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 43 LZN III: competentieontwikkeling C 2: scholing en nascholing voor begrijpen en leren omgaan met leerstoornissen en aandachtstekortstoornissen C 3: scholing en nascholing voor begrijpen en leren omgaan met sensorische, verstandelijke en lichamelijke beperkingen of met STOS ;

44 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 44 LZN III: competentieontwikkeling C 4: scholing en nascholing voor begrijpen en leren omgaan met emotionele, gedrags- of pervasieve ontwikkelingsstoornissen; bachelor-na-bachelor-opleidingen+ leraren BuO meer deskundigheid: schoolpopulatie heterogeen en trans-disciplinaire collegiale ondersteuning

45 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 45 LZN III: financierings- en allocatiemechanismen leerling-gebonden budget niet bijkomend geteld als ‘gewone’ leerling SOL (enkel in gewoon onderwijs!) verschil LZN III/LZN IV noopt tot herzien huidige omkaderingsnormen

46 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 46 LZN III: financierings- en allocatiemechanismen BuO-scholen : tijdelijk verbredingsstimulans voor deskundigheidsbevordering financiering vanuit Welzijn: basis blijft filosofie dat voor schoolgaande jongeren in een internaat of semi- internaat personeelsformaties van onderwijs en welzijn in complementariteit moeten worden ingezet

47 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 47 LZN III: financierings- en allocatiemechanismen leerlingen met paramedische ondersteuning via revalidatiecentrum komen niet meer in aanmerking voor omkadering onderwijs hoe GOK in BuO te concipiëren: nog verder onderzoeken

48 IC IV ondersteuning IHP E A IND PBD CLB BuO IHP E A IND III IC* ondersteuningPBD CLB BuO gewoon onderwijs buitengewoon onderwijs L E E R Z O R G N I V E A U alt.certificaat Leerzorgmatrix Leerzorgniveau IV Cluster 3 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 4 type 1 en 8 OV3 type 2, 4, 6 en 7 G & EM Perv. O. I P/R/DIF/COMGC Eondersteuning ORG PBD CLB dipl.+get. Z II GCDIS/COM EPBD CLB BuO ORGGVIND (C3) ondersteuning dipl.+get. Z SOL type 4, 6 en 7 G & EM Perv. O. type 2, 4, 6 en 7 SOL

49 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 49 LZN IV: indicatiestelling blijvende nood aan gespecialiseerde therapie en verzorging alleen realiseerbaar in aangepaste setting bijkomende inspanningen in welzijn en zorg

50 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 50 LZN IV: indicatiestelling C 3: leerlingen met zeer ernstige en/of meervoudige functiebeperkingen financiering specifiek voor deze groep leerlingen met zeer ernstige beperkingen (meestal medische zorg nodig) C 4: leerling is gevaar voor zichzelf of voor anderen deze, andere of bijkomende criteria: bediscussiëren (Welzijn betrekken)

51 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 51 LZN IV: inschrijvingsrecht als kind behoort tot doelgroep die in school aanwezig is en als school zich ook richt op LZN IV kan kind inschrijven behoort kind tot andere doelgroep van de cluster of richt school zich momenteel niet tot leerlingen die zich op leerzorgniveau IV bevinden, dan “mag” school leerling inschrijven

52 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 52 LZN IV: competentieontwikkeling in BuO-scholen heel wat know how ontwikkeld via gunstiger normenstelsel meer begeleidingscomfort op therapeutische en verzorgende vlak

53 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 53 LZN IV: financierings- en allocatiemechanismen andere verhouding tussen onderwijskundige en onderwijsondersteunende/thera peutische omkadering we zullen onderzoeken hoe onderwijskundige t.o.v. paramedische omkadering aanpassen

54 V IC IV ondersteuning IHP E AIND PBD CLB BuO IHP E AIND III IC* ondersteuningPBD CLB BuO gewoon onderwijs buitengewoon onderwijs L E E R Z O R G N I V E A U alt.certificaat Partieel onderwijs Leerzorgmatrix Leerzorgniveau V Cluster 3 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 4 type 1 en 8 OV3 type 2, 4, 6 en 7 G & EM Perv. O. I P/R/DIF/COMGC Eondersteuning ORG PBD CLB dipl.+get. Z II GCDIS/COM EPBD CLB BuO ORGGVIND (C3) ondersteuning dipl.+get. Z SOL type 4, 6 en 7 G & EM Perv. O. type 2, 4, 6 en 7

55 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 55 Leerzorgniveau V jongeren die voor korte of langere tijd afwezig zijn van hun (thuis)school uit verschillende clusters en LZN onderwijskundig aanbod niet specifiek verbonden aan een soort onderwijs

56 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 56 Leerzorgniveau V mogelijkheden: –type 5 –Permanent Onderwijs Aan Huis –Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH) –kinderpsychiatrische diensten –leerlingen met een zware meervoudige beperking (delta)

57 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 57 Hoe verder? 1 Van conceptnota naar decreet op 01/09/2008 2 Van decreet naar uitvoering: een geleidelijk proces vanaf 01/09/2009 Fase 1  < 2011 Fase 2  2011-2014 Fase 3  2016

58


Download ppt "Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 1 Leerzorg Frank Vandenbroucke Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Vice-ministerpresident van de Vlaamse."

Verwante presentaties


Ads door Google