De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dpbbao Hasselt Ontmoetingsdag 18 september 2007 De Speling Genk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dpbbao Hasselt Ontmoetingsdag 18 september 2007 De Speling Genk."— Transcript van de presentatie:

1 dpbbao Hasselt Ontmoetingsdag 18 september 2007 De Speling Genk

2 dpbbao Hasselt Het concept leerzorg (versie 30 maart 2007)

3 dpbbao Hasselt Doel  Onderwijsaanbod dat rekening houdt met specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen

4 dpbbao Hasselt Knelpunten  Internationale onderwijstendenzen  Recht op vrije schoolkeuze  Typologie BuO  Verwijspraktijk naar BuO  Kloof in ondersteuningsaanbod  Onevenwichtige spreiding BuO

5 dpbbao Hasselt   het uitgebreide zorgaanbod in 1 referentiekader plaatsen   verbeteren van de onderwijsstructuur waar nodig

6 dpbbao Hasselt De leerzorgmatrix

7 dpbbao Hasselt

8 Uitgangspunt  Handicap = afstemmingsprobleem tussen de omgeving (klas, school) en de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerlingen.

9 dpbbao Hasselt 2 dimensies  Clusters (kindkenmerken) met doelgroepen  Leerzorgniveaus (aanpassingen in de onderwijsomgeving)

10 dpbbao Hasselt Leerzorgniveaus Wat ?  Een leerzorgniveau = de mate waarin het onderwijs wordt aangepast aan de participatiebeperkingen die de leerling ervaart.  5 leerzorgniveaus

11 dpbbao Hasselt Leerzorgniveaus Hoe indelen?  Classificerende en handelingsgerichte diagnostiek  Communicatie met ouders - thuissituatie  Inschaling door CLB  Op basis van operationele criteria (nog te ontwikkelen)

12 dpbbao Hasselt

13 Cluster 1 - Wie?  Alle leerlingen zonder problemen  Leerlingen met participatieproblemen die niet het gevolg zijn van stoornissen uit de overige clusters, maar wel t.g.v.  Tijdelijke problemen  Persoonlijke kenmerken (o.a. hoogbegaafdheid)  de socio-economische en/of socio-culturele herkomst

14 dpbbao Hasselt Cluster 1  Kortom: leerlingen voor wie het algemeen preventief schoolbeleid volstaat.

15 dpbbao Hasselt

16 Cluster 2 – Wie?  Leerlingen bij wie de participatieproblemen vooral tot uiting komen tijdens het leerproces  Doelgroepen  Licht mentale stoornis ( huidige BuO type 1)  Leer- en/of aandachtsstoornissen (huidige BuO type 8)

17 dpbbao Hasselt

18 Cluster 3 – Wie?  Leerlingen met participatieproblemen op meerdere domeinen, ook buiten de onderwijscontext.  Kleuters met STOS  Meervoudige functioneringsproblemen

19 dpbbao Hasselt Cluster 3 – Wie?  Doelgroepen: leerlingen met participatieproblemen t.g.v.  Matige, diepe, ernstige mentale stoornis (huidige BuO type 2)  Lichamelijke stoornis (huidige BuO type 4)  Visuele stoornis (huidige BuO type 6)  Auditieve stoornis (huidige BuO type 7)

20 dpbbao Hasselt

21 Cluster 4 – Wie?  Leerlingen met participatieproblemen vooral op gebied van sociale interactie.  Doelgroepen:  Leerlingen met gedrags- en/of emotionele stoornis (huidige BuO type 3)  Leerlingen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen

22 dpbbao Hasselt

23 Even laten bezinken met muziek

24 dpbbao Hasselt

25 Leerzorgniveau I - Wat ?  Voor leerlingen uit clusters 1,2,3 en 4  Gemeenschappelijk curriculum  Ontwikkeling van leerlingen wordt systematisch opgevolgd in een LVS  Onderwijsomgeving aanpassen aan ontwikkeling van leerlingen

26 dpbbao Hasselt Leerzorgniveau I - Hoe?  Structureel zorgbeleid – basiszorg  Bij problemen: klasaanbod aanpassen door differentiëren, remediëren en compenseren.  De klassenraad beslist hierover  Probleemomschrijving en de te ondernemen acties worden geregistreerd.  Betrokkenheid ouders

27 dpbbao Hasselt Leerzorgniveau I - Wat?  Diagnostiek stoornissen geen meerwaarde; er wel attent voor zijn  Inschrijvingsrecht gewoon onderwijs

28 dpbbao Hasselt Leerzorgniveau I Verwachtingen t.a.v. de leerkracht  Omgaan met verscheidenheid  Differentiëren, remediëren, compenseren  Samenwerken en overleg

29 dpbbao Hasselt Leerzorgniveau I Ondersteuning leerkrachten  Pedagogische begeleiding:  Uitbouw structureel zorgbeleid  CLB i.s.m pedagogische begeleiding:  Individuele coaching  Ondersteuning leerkrachten

30 dpbbao Hasselt Leerzorgniveau I Financiering  Behoud lestijdenschalen en puntengewichten  GOK  Zorgcoördinatie  SOL (techn. middelen, aanpassingen materialen, tolk, kopieën)  Vooraleer invoering leerzorg: nieuw financieringsmodel :  Alle netten gelijk  Op basis van school- en leerlingkenmerken

31 dpbbao Hasselt

32 Leerzorgniveau II Wat?  Leerlingen uit clusters 1,2,3 en 4  Gemeenschappelijk curriculum  Ook kleuters  Aanpassing van de onderwijssituatie door compenserende en/of dispenserende maatregelen  Na gemotiveerd verslag

33 dpbbao Hasselt Leerzorgniveau II Wat?  Inschrijvingsrecht  Overgang LZN I naar LZN II is geen nieuwe inschrijving !!!  Grote toevloed  overleg op regionaal niveau (nog op te richten)

34 dpbbao Hasselt Leerzorgniveau II Hoe?  Aanpassingen in het onderwijsaanbod na een gemotiveerd verslag:  Compenserende maatregelen  Dispenserende maatregelen

35 dpbbao Hasselt Compenseren  Aanreiken van hulpmiddelen  Afspraken op schoolniveau  Gebruik bij het inoefenen  Gebruik bij evaluatie

36 dpbbao Hasselt Dispenseren  Niet noodzakelijke doelen weglaten  Tot niveau van de eindtermen  Waar mogelijk vervangen door bijkomende specifieke doelen  Klassenraad bepaalt op basis van gemotiveerd verslag

37 dpbbao Hasselt Leerzorgniveau II Gemotiveerd verslag  School en CLB beschrijven:  Waarom hulp in LZN I onvoldoende was  Gewenste schoolinterne ondersteuning  Eventuele aanpassingen aan het curriculum  Eventuele schoolexterne hulp  Sterke betrokkenheid ouders en leerlingen  Vervangt GON-attest  Transparantie voor alle betrokkenen

38 dpbbao Hasselt Leerzorgniveau II Verwachtingen t.a.v. de leerkrachten  Omgaan met de diversiteit van de groep  Het onderwijsleerproces aanpassen aan de specifieke behoeften en mogelijkheden van de leerlingen door te differentiëren, remediëren, compenseren en dispenseren.  Rekening houden met de socio-culturele achtergrond van de leerlingen, waaronder de grootstedelijke context.  Met ouders communiceren over hun kind op basis van overleg met collega’s en/of externen.

39 dpbbao Hasselt Leerzorgniveau II Ondersteuning van leerkrachten  Pedagogische begeleiding::  Teamgerichte ondersteuning  Remediëren, dispenseren, compenseren  Organiseren van passende werkvormen  CLB:  Leerkrachten: ondersteuning in aanpak individuele kind (team/individu)handelingsgerichte diagnostiek,  Ouders als actieve partner laten deelnemen  School BuO  Teamgerichte ondersteuning (cluster 2 en 4)  Individugerichte GON-ondersteuning (leerling) in cluster 3

40 dpbbao Hasselt Leerzorgniveau II Financiering  Zie LZN I  Zorg + (niveau scholengemeenschap)  GON  Cluster 2 en 4: enveloppe niveau SG  Voor samenwerking school BuO  Later: invulbaar door school gewoon onderwijs  Cluster3 : handicapspecifieke ondersteuning leerling

41 dpbbao Hasselt

42 Leerzorgniveau III Wat ?  Voor leerlingen uit clusters 2,3 en 4  Individueel curriculum  Attestering – getuigschrift mogelijk  In school voor gewoon onderwijs of in school voor buitengewoon onderwijs  Individuele financiering

43 dpbbao Hasselt Leerzorgniveau III Hoe ?  Individuele handelings- en participatieplanning, gebaseerd op de reeds verworven competenties  individuele doelen  Ouders kiezen na overleg setting BaO of BuBaO

44 dpbbao Hasselt Overgang LZN II naar LZN III  Beschrijving van inspanningen op LZN I en LZN II en het resultaat ervan  Klassenraad bepaalt ondersteuning en handelingsplanning  Handelingsplanning gebaseerd op ontwikkelingsdoelen; waar mogelijk op eindtermen

45 dpbbao Hasselt Inschrijvingsrecht LZN III  Geleidelijke invoering inschrijvingsrecht tot 2016  Vanaf aanvang leerzorg:  principe vrijwilligheid  Draagkrachtafweging GOK-decreet  2016: inschrijvingsrecht, maar draagkracht van de school blijft beschermd:  Overschrijden bepaald percentage leerlingen in LZN III  Andere mogelijke objectiveerbare parameters  Draagkrachtoverweging alleen mogelijk bij inschrijving van nieuwe leerling !!!

46 dpbbao Hasselt LZN III in BuO  Types vervangen door clusters en doelgroepen  Mogelijkheid tot verbreding en verdieping van het aanbod  Bij aanvang leerzorg expliciteren  Leerzorgniveau III en/of leerzorgniveau IV  doelgroepen  Tijdelijke stimulans voor verbreding of verdieping  Plannificatiecommissie (scholen, ouders, deskundigen, overheid) onderzoekt behoeften en mogelijkheden

47 dpbbao Hasselt Leerzorgniveau III Verwachtingen t.a.v. de leerkrachten  Flexibiliteit om op individuele wijze leerlingen te begeleiden  Opstellen en uitwerken van handelingsplannen:  Selecteren van aansluitende ontwikkelingsdoelen  Plannen, uitvoeren en evalueren van de fasen binnen handelingsplanning

48 dpbbao Hasselt Leerzorgniveau III Verwachtingen t.a.v. de leerkrachten  Opstellen van een participatieplan  Hoe kan de leerling met individueel curriculum deelnemen aan groepsactiviteiten?  Extra voor BuO:  De deskundigheid in het omgaan met de leerlingproblematiek delen met de teamleden van het gewoon onderwijs

49 dpbbao Hasselt Leerzorgniveau III Ondersteuning van leerkrachten  CLB en pedagogische begeleiding:  Teamleden ondersteunen in het handelingsgericht werken  Scholen voor BuO  Ondersteuning via GON

50 dpbbao Hasselt Financiering in LZN III  Leerlinggebonden budget (BaO = BuBaO), beschikbaar vanaf inschrijving leerling  Omkadering per leerzorgveld  In BaO prioritair gericht op samenwerking met BuBaO

51 dpbbao Hasselt

52 Leerzorgniveau IV Wat ?  Voor leerlingen uit cluster 3 en 4  Leerlingen die naast onderwijsaanpassingen ook nood hebben aan gespecialiseerde therapie en verzorging  Complexe ondersteuningsnoden

53 dpbbao Hasselt Leerzorgniveau IV Wat ?  Zeer ernstige en/of meervoudige problemen  Ernstige problemen in de sociale interactie met negatieve implicaties voor zichzelf en medeleerlingen  Extreem gedrag dat niet persoons- of situatiegebonden is  Psychodiagnostisch onderzoek

54 dpbbao Hasselt Leerzorgniveau IV Hoe ?  Complementair en geïntegreerd onderwijs-, zorg- en therapie-aanbod.  Best in bijzondere onderwijs- en/of zorgsetting  Samenwerking onderwijs en welzijn

55 dpbbao Hasselt Inschrijvingsrecht LZN IV  School BuO – passende cluster - LZN IV  Anders: vrijwilligheid  Indien vrijwillig in school voor gewoon onderwijs: middelen als LZN III.

56 dpbbao Hasselt

57 Leerzorgniveau V Wat ?  Voor leerlingen uit clusters 1,2,3 en 4  Voor kinderen die korte of lange tijd afwezig zijn uit school  Uit verschillende clusters en leerzorgniveaus  Setting: BuO, medische voorziening, thuis, …  Doel: achterstand beperken en voorbereiding terugkeer naar school

58 dpbbao Hasselt Mogelijkheden LZN V  BuO - type 5  POAH  TOAH  K-diensten  BedNet  delta

59 dpbbao Hasselt

60 Leerzorgvelden  Elke leerling wordt een passend leerzorgniveau toegewezen  Classificerende en handelingsgerichte diagnostiek  Landelijke criteria en procedures  CLB eindverantwoordelijke voor inschaling

61 dpbbao Hasselt Interactioneel model  Betrokkenheid van schoolteam, ouders en leerlingen  Elke partij kan het inschalingsproces initiëren  Inschaling waar mogelijk in consensus  CLB heeft beslissingsbevoegdheid  Ouders eindverantwoordelijkheid schoolkeuze  Onafhankelijke beroepsinstantie

62 dpbbao Hasselt Kenmerken van inschalingsprocedures  Subsidiariteit tussen de leerzorgniveaus  Flexibele inschaling mogelijk  Dynamische inschaling S

63 dpbbao Hasselt Kwaliteitstoezicht op werking CLB Overheid doet opvolging van:  Het aantal inschalingen  Het correct toepassen van de procedures met bijzondere aandacht voor de overgangen tussen leerzorgniveaus II, III en IV  Sociale determinatie Verschillen in de leerlingenpopulatie mogen niet te groot worden.

64 dpbbao Hasselt

65 Voorstel tijdpad invoering leerzorg  2007: conceptnota  2007 – 2008:  Decreetvorming  Ontwikkelen van inschalingsindicatoren, -procedures en –protocollen  Proefdraaien landelijke criteria

66 dpbbao Hasselt Voorstel tijdpad invoering leerzorg  1/9/2009 – 2011: fase 1  Invoering LZN I en LZN II  Invoering gemotiveerd verslag overgang LZN I en LZN II  Inschaling door CLB volgens leerzorgniveaus en clusters/doelgroepen

67 dpbbao Hasselt Voorstel tijdpad invoering leerzorg  Invoering LZN III met keuze voor BuO  Vrijwilligheid inschrijving leerling LZN III in gewoon onderwijs (condities GOK-decreet)  Plannificatiecommissie voor vrijwillige verbreding/verdieping in BuO  Evaluatie en bijsturingen

68 dpbbao Hasselt Voorstel tijdpad invoering leerzorg  2011 – 2014: fase 2  Verderzetten vrijwilligheid bij inschrijving leerlingen LZN III in gewoon onderwijs  Realisatie verbreding en verdieping BuO (m.i.v. LZN IV) volgens plannificatieprocedure  Evaluatie vrijwilligheid bij inschrijving leerlingen LZN III in gewoon onderwijs

69 dpbbao Hasselt Voorstel tijdpad invoering leerzorg  2014 – 2016: fase 3  Implementatie LZN III met keuze voor gewoon onderwijs of buitengewoon onderwijs. Draagkrachtprocedures op basis van percentages zijn gegarandeerd.

70 dpbbao Hasselt Algemene kritische bedenkingen uit het werkveld  Nu moeten we een school voor BuO worden, want die lopen leeg.

71 dpbbao Hasselt Algemene kritische bedenkingen uit het werkveld  Als we hier gericht op ingaan, trekken we alle probleemkinderen uit de regio aan.

72 dpbbao Hasselt Algemene kritische bedenkingen uit het werkveld  Moeten we nu specialist in alles worden?

73 dpbbao Hasselt Algemene kritische bedenkingen uit het werkveld  De zorgleerkracht moet zich maar met de leerlingen uit LZN II en III bezighouden.

74 dpbbao Hasselt Algemene kritische bedenkingen uit het werkveld  Daar moet ik niet beginnen. Eer dit in voege gaat, ben ik op pensioen!

75 dpbbao Hasselt En nu ?  Elementaire voorbereiding  Personeelsvergadering per school  Schoolspecifieke voorbereiding

76 dpbbao Hasselt Het is uiteindelijk om hen te doen !


Download ppt "Dpbbao Hasselt Ontmoetingsdag 18 september 2007 De Speling Genk."

Verwante presentaties


Ads door Google