De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7/15/20143 ?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????

Verwante presentaties


Presentatie over: "7/15/20143 ?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????"— Transcript van de presentatie:

1

2

3 7/15/20143 ?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????

4 4

5 5 “Man doodt z’n eigen vrouw en kinderen” “Jongen van 20 jaar al eerder agressief” “Valse brieven van ziekenhuis in omloop” “Relatie tussen internetporno en beeld vrouw”

6 7/15/20146

7 7 “Man doodt z’n eigen vrouw en kinderen” “Jongen van 20 jaar al eerder agressief” “Valse brieven van ziekenhuis in omloop” “Relatie tussen internetporno en beeld vrouw” Job 11 : 14 Indien er ondeugd in uw hand is, doe die verre weg; en laat het onrecht in uw tenten niet wonen. Spreuken 14 : 29 De lankmoedige is groot van verstand; maar die haastig is van gemoed, verheft de dwaasheid. Spreuken 24 : 28 Wees niet zonder oorzaak getuige tegen uw naaste; want zoudt gij verleiden met uw lip? Job 31 : 1 Ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen ; hoe zou ik dan acht gegeven hebben op een maagd?

8 7/15/20148 10 Zij haten in de poort dengene, die bestraft, en hebben een gruwel van dien, die oprechtelijk spreekt. 11 Daarom, omdat gij den arme vertreedt en een last koren van hem neemt, zo hebt gij wel huizen gebouwd van gehouwen steen, maar gij zult daarin niet wonen; gij hebt gewenste wijngaarden geplant, maar gij zult derzelver wijn niet drinken. 12 Want Ik weet, dat uw overtredingen menigvuldig, en uw zonden machtig vele zijn; zij benauwen den rechtvaardige, nemen zoengeld, en verstoten de nooddruftigen in de poort. 13 Daarom zal de verstandige te dier tijd zwijgen, want het zal een boze tijd zijn. 14 Zoekt het goede, en niet het boze, opdat gij leeft; en alzo zal de HEERE, de God der heirscharen, met ulieden zijn, gelijk als gij zegt. 15 Haat het boze, en hebt lief het goede, en bestelt het recht in de poort, misschien zal de HEERE, de God der heirscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. Lezen Amos 5 : 10 - 15

9 7/15/20149

10 10 16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. 17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. 18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. 19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Genesis 3 : 16 - 19

11 7/15/201411 OngehoorzaamheidOnrecht MAAR… OnrechtLeven met GOD!

12 7/15/201412

13 7/15/201413 Zingen Psalm 86 : 6 Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len; Neig mijn hart, en voeg het saam Tot de vrees van Uwen naam. HEER, mijn God, ik zal U loven, Heffen ‘t ganse hart naar boven; ‘k Zal Uw naam en majesteit Eren tot in eeuwigheid.

14 7/15/201414 Ik hef mijn ogen Ik hef mijn ogen op naar de bergen, Waar komt mijn hulp vandaan? U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel en aarde zijn ontstaan. ( 2x ) Ik heb U nodig, God, want U bent al mij hoop, U bent mijn kracht, mijn Heer. Dus ik vertrouw op U, dat U mij redden zult, geef mij uw leven weer. Ik hef mij ogenop naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan?

15 7/15/201415 Wij trekken in een lange stoet Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem, wij gaan uw koning tegemoet, o stad Jeruzalem! Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor Hem! Refrein: Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer! Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal! Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal; Refrein

16 7/15/201416

17 7/15/201417 Volgende week : EETCAFE!!! 17:00  aanwezig! Ben je er niet bij? Meld je af! Dan weten we hoeveel pap we moeten koken…


Download ppt "7/15/20143 ?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????"

Verwante presentaties


Ads door Google