De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze ochtenddienst! Voorganger is ds. H. de Bruijne

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze ochtenddienst! Voorganger is ds. H. de Bruijne"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze ochtenddienst! Voorganger is ds. H. de Bruijne

2 Welkom en mededelingen Gezang 175 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 175 Stil gebed, votum en groet Psalm 65: 1, 2 10 geboden Gezang 463 Gebed Schriftlezing: Marcus 6:53 - 7:23 (NBV)

3 Voorbeden en dankzegging Collecte Gezang 437 Zegen
Orde van de dienst - 2 Psalm 19: 4, 5, 6 Preek Psalm 26: 1, 3 Voorbeden en dankzegging Collecte Gezang 437 Zegen “Amen” door gemeente (drievoudig)

4 Help de slachtoffers van de cycloon Funso in Mozambique!
Noodhulp Mozambique Help de slachtoffers van de cycloon Funso in Mozambique!

5 Zie voor meer informatie het mededelingenblad.
Noodhulp Mozambique De komende 2 weken staan de melkbussen weer klaar. Alvast hartelijk bedankt voor uw gebed en bijdrage! Zie voor meer informatie het mededelingenblad.

6 Welkom en mededelingen

7 Gezang 175: 1a Gezang 175: 1 a en b, 2, 3 en 4

8 Gezang 175: 1b Gezang 175: 1 a en b, 2, 3 en 4

9 Had de Here Jezus ons niet opgezocht,
Gezang 175: 1, 2, 3 en 4 Had de Here Jezus ons niet opgezocht, mens onder de mensen, en ons vrijgekocht, Hij alleen tot sterven voor anderen bereid, wij waren verloren in alle eeuwigheid. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

10 Hoe zal 't God de Here ooit worden geloond,
Gezang 175: 1, 2, 3 en 4 Hoe zal 't God de Here ooit worden geloond, dat Hij zoveel liefde aan ons heeft betoond, ja, dat Hij zijn Eenge, zijn Zoon gegeven heeft tot een prijs voor velen, die stierf en zie, Hij leeft! Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

11 Lof zij U, Heer Jezus, die in grote nood
Gezang 175: 1, 2, 3 en 4 Lof zij U, Heer Jezus, die in grote nood eenzaam en verlaten stierf de bittre dood, U die met de Vader zult heersen voor altijd: leid ons arme zondaars, o Heer, ter zaligheid. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

12 Stil gebed, votum en groet

13 De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord.
Psalm 65: 1, 2 De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.

14 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof,
Psalm 65: 1, 2 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed.

15 10 geboden

16 O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld.
Gezang 463: 1, 2, 3, 4 en 5 O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Wijs ons de weg der zaligheid, en laat ons hart, door U geleid, met liefde zijn vervuld.

17 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, als eenmaal bij de zee.
Gezang 463: 1, 2, 3, 4 en 5 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, als eenmaal bij de zee. Geef dat ook wij uw nodend woord vertrouwen, volgen ongestoord, op weg gaan met U mee.

18 waar Jezus in het zachte gras de mensen liefhad en genas,
Gezang 463: 1, 2, 3, 4 en 5 O vrede van Tiberias, o heuvels in het rond, waar Jezus in het zachte gras de mensen liefhad en genas, en in hun midden stond.

19 Leg Heer uw stille dauw van rust op onze duisternis.
Gezang 463: 1, 2, 3, 4 en 5 Leg Heer uw stille dauw van rust op onze duisternis. Neem van ons hart de vrees, de lust, en maak ons innerlijk bewust hoe schoon uw vrede is.

20 Dat ons geen drift en pijn verblindt, geen hartstocht ons verwart.
Gezang 463: 1, 2, 3, 4 en 5 Dat ons geen drift en pijn verblindt, geen hartstocht ons verwart. Maak Gij ons rein en welgezind, en spreek tot ons in vuur en wind, o stille stem in 't hart.

21 Gebed

22 Schriftlezing: Marcus 6: : 23 (NBV)

23 Nadat ze waren overgestoken, kwamen ze bij Gennesaret aan land en daar legden ze aan. 54 Toen ze uit de boot stapten, werd hij meteen herkend. 55 In het hele gebied ontstond een druk komen en gaan van mensen, die zieken op draagbedden meenamen naar elke plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was.

24 56 Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze ten minste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd genezen.

25 1 Ook de farizeeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. 2 En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen, met ongewassen handen 3 (de farizeeën en alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden,

26 4 en als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels ), 5 toen vroegen de farizeeën en de schriftgeleerden hem: ‘Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?’

27 6 Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven: “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; 7 tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.”

28 8 De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ 9 En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! 10 Heeft Mozes niet gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en uw moeder”, en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden”?

29 Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen: “Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn is korban”’ (wat ‘offergave’ betekent), 12 ‘waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen, 13 en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.’

30 14 Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: ‘Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. 15 Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken.

31 17 Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. 18 Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken 19 omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt?’ Zo verklaarde hij alle spijzen rein.

32 20 Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein
20 Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. 21 Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, 22 overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; 23 al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’

33 Des HEREN vrees is rein, zo zal ik zeker zijn
Psalm 19: 4, 5, 6 Des HEREN vrees is rein, zo zal ik zeker zijn van d'allergrootste schat. Al wat waarachtig is, bestendig en gewis, is in zijn wet vervat. Die wet is 't hoogste goed, meer kostelijk en zoet dan 't edelst van de honing; begeerlijker dan goud, blijft dit ons laatst behoud: het woord van onze Koning.

34 Zo helpt Gij, God, uw knecht, en houdt zijn paden recht
Psalm 19: 4, 5, 6 Zo helpt Gij, God, uw knecht, en houdt zijn paden recht in 't spoor door U gewild. Wie uw geboden acht, wie trouw uw wet betracht beloont Gij ruim en mild. Maar zonder U, o Heer, verdwaal ik altijd weer op zelf gekozen wegen. O, reinig metterdaad mij van 't verborgen kwaad, en leid mij met uw zegen!

35 Als Gij uw knecht behoedt, o HEER, zal overmoed niet heersen over mij.
Psalm 19: 4, 5, 6 Als Gij uw knecht behoedt, o HEER, zal overmoed niet heersen over mij. Legt Gij mijn drift in toom, dan leef ik recht en vroom, van grote zonden vrij. Breng voor uw aangezicht mijn wens en woord in 't licht door al mijn levensdagen. Verlosser, zie mij aan, mijn Steenrots, doe mij staan in uw groot welbehagen.

36 “Genezing van een melaatse”
De kinderen gaan naar de bijbelklas, Het onderwerp komt uit Marcus 1: 40-45 en gaat over “Genezing van een melaatse”

37 Preek Thema: Jezus en de Jeruzalemse Farizeeën over ongewassen handen
1.Jezus contra de Jeruzalemse Farizeeën 2.De Farizeeën over ongewassen handen 3.Jezus over ongewassen handen 4.Jezus over ongewassen harten

38 heb ik geleefd, U toegewend. Op U is al mijn hopen.
Psalm 26: 1, 3 O HEER, op wie ik pleit, in mijn eenvoudigheid heb ik geleefd, U toegewend. Op U is al mijn hopen. Ik leg mij voor U open, die mij in hart en nieren kent.

39 die in een stoet om uw altaar uw wondren zingend eren,
Psalm 26: 1, 3 Ik was mijn handen rein, dat ik bij hen mag zijn, die in een stoet om uw altaar uw wondren zingend eren, want ik heb lief, o HERE, uw hoge woning wonderbaar!

40 Voorbeden en dankzegging

41 Collectes: Kerkjeugd en onderwijs Emeritikas

42 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! God, laat mij voor uw aangezicht,
Gezang 437: 1, 2, 3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! God, laat mij voor uw aangezicht, geheel van U vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn.

43 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
Gezang 437: 1, 2, 3 Schep, God, een nieuwe geest in mij, een geest van licht, zo klaar als Gij; dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg die U behaagt.

44 Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan,
Gezang 437: 1, 2, 3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan, tot ik U zie, o eeuwig Licht, van aangezicht tot aangezicht.

45 Zegen

46 Zegen te beantwoorden met

47 Vanmiddag begint de dienst om 17.00 uur.
Allen hartelijk welkom!


Download ppt "Welkom in deze ochtenddienst! Voorganger is ds. H. de Bruijne"

Verwante presentaties


Ads door Google