De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Christus en de religieuze tradities

Verwante presentaties


Presentatie over: "Christus en de religieuze tradities"— Transcript van de presentatie:

1 Christus en de religieuze tradities

2 Traditio: ‘doorgeven’ van ideeën, overtuigingen, praktijken… van generatie op generatie

3 “Ik heb Abraham uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd.” (Gen 18:19) …de wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan (…)  Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.  Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. (Deut 6:1-9)

4 Samen overleggen: Denk eens aan je eigen ervaring: welke elementen behorend tot de traditie spelen een belangrijke rol in je leven (niet alleen vanuit godsdienstig standpunt, maar ook familiaal, cultureel…)(zowel positief als negatief)? Is traditie goed of slecht? Of allebei? Wanneer kan een traditie negatief zijn of worden? Kun je voorbeelden geven? Het belang van de overlevering (dus ook van getuigenis): wat is er belangrijk om door te geven? En wat geef je beter niet door? De Wet van God (of de Bijbel) interpreteren en commentariëren : wat is daar goed aan? En wat zijn de gevaren en limieten?

5 en de religieuze tradities
Jezus en de religieuze tradities

6 1 Ook de farizeeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. 2 En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen, met ongewassen handen 3 (de farizeeën en alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorou-ders houden, 4 en als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich hele-maal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels, 5 toen vroegen de farizeeën en de schriftgeleerden hem: ‘Waarom houden uw leer-lingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?’ 6 Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven: “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; 7 tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.” 8 De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ 9 En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! 10 Heeft Mozes niet gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en uw moeder”, en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden”? 11 Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen: “Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn is korban”’ (wat ‘offergave’ betekent), 12 ‘waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen, 13 en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.’ – Marcus 7:1-13 Marc

7 “Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u
“Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven: “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; tevergeefs vereren ze mij,want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.” Jesaja 29:13 huichelaars ‘hypocritès’

8 Gods gebod overtreden of teniet doen om menselijke tradities in ere te houden? Hoe zit dat vandaag? In de kerk? In jouw gemeenschap? In jouw leven? Zijn er zaken die gebeuren uit traditie en die eigenlijk wel anders zouden kunnen of mogen? Anderen beoordelen op basis van interpretaties en menselijke traditie… Zie je daar actuele voorbeelden van? Die jij dat soms ook? Lees nog eens het citaat van Jesaja en ook Mat 23:25: “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, de buiten-kant van bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. Blinde farizeeër, spoel eerst de binnenkant van de beker om, dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon.” Wissel hierover met elkaar van gedachten. Een façade godsdienst of spiritualiteit vanuit het hart: zie je daar actuele voorbeelden van? Hoe kun je beide onderschei-den? Hoe kun je spiritualiteit vanuit het hart ontwikkelen?

9 de innerlijke mens: het denken, de wil, de emoties…
Matteüs 15:10-20 10 Nadat hij de mensen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: ‘Luister en kom tot inzicht. 11 Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uit komt, dat maakt een mens onrein.’ 12 Daarop kwamen de leerlingen bij hem en zeiden: ‘Weet u dat de farizeeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die stuitend vinden?’ 13 Hij antwoordde: ‘Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. 14 Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.’ 15 Toen stelde Petrus de vraag: ‘Wilt u ons die uitspraak uitleggen?’ 16 Jezus zei: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? 17 Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond in gaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? 18 Wat daarentegen de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. 19 Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. 20 Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen.’ de innerlijke mens: het denken, de wil, de emoties… Marc :

10 Wat is jouw reactie op het vervolg van. dat verhaal
Wat is jouw reactie op het vervolg van dat verhaal? Wat is er het makkelijkste: een façade godsdienst of een ware ‘reiniging van het hart’? Is het makkelijk om een onderscheid te maken tussen menselijke traditie en wil van God? Hoe doe je dat? Wat vind je van het voorbeeld van de Bereeërs in handelingen 17:10-12? De Bijbel alleen (‘Sola Scriptura’ – de leuze van de Hervorming) of Bijbel en traditie? Dit debat blijft ook vandaag nog bestaan in de christelijke wereld. Wat is jouw mening?

11 “Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt
“Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus.” (Kolossenzen 2:6-8)


Download ppt "Christus en de religieuze tradities"

Verwante presentaties


Ads door Google